Σάββατο, 19 Απριλίου 2008

Αρβανίτες και 1821 (συνέχεια 6)

Μεσσηνία-Ηλεία

Ο Philippson θεωρεί ότι σε Ηλεία-Μεσσηνία-Αρκαδία κατοικούν περίπου 11.000 Αρβανίτες κατανεμημένοι σε τρεις συστάδες χωριών(Με περίπου 4.500 στην Ηραία Γορτυνίας). Στην Ηλεία το μέγιστο μέρος των Αρβανιτών που ιστορικά έφτασε εκεί εξισλαμίστηκε και έμειναν γνωστοί σαν Λαλιώτες αφού εκεί στου Λάλα είχαν συγκεντρωθεί και λεηλατούσαν τις γύρω περιοχές, και είχαν φτάσει να αριθμούν περί τους 3.000 κατοίκους(1),όλοι τους μουσουλμάνοι. Μετά την ολοκληρωτική τους ήττα από τον Μεταξά και τους Επτανήσιους, όσοι γλύτωσαν γύρισαν στην Αρβανιτιά. Γι’αυτό παρά τις ιστορικές πηγές που δηλώνουν εποίκιση Αρβανιτών στην περιοχή δεν ακούγεται πλέον η αρβανίτικη γλώσσα. Σύμφωνα με τον Γ. Παπανδρέου, «Η Ηλεία δια μέσου των αιώνων», Αρβανίτες κατοικούσαν τα χωριά Κακολέτσι,Μπάστα,Μηλιές που βρίσκονται κοντά στου Λάλα και Κώμη κοντά στα σύνορα με την Αχαΐα σαν προέκταση των αρβανιτοχωρίων της Δύμης.  Η ιστορική εποίκηση της Ηλείας άφησε μόνο αυτά τα λίγα χωριά με αρβανίτικο  
χαρακτήρα και λόγω των άλλων δύο εξισλαμισμένων αρβανιτόφωνων περιοχών,της 
Μούνδραζας(σημερινός  Γρύλλος) και Ζάχας(Καλλιθέα) οι οποίοι όπως και οι "κοντοχωριανοί"
 τους  Λαλιώτες  και οι Μπαρδουνιώτες της Μάνης, έγιναν "μουρτάτες" δηλαδή χριστιανοί που έγιναν μουσουλμάνοι. Τα χωριά των πρώτων είναι γνωστά και ως "μουρτατοχώρια"  και οι κάτοικοί τους ακολούθησαν τον δρόμο 
για την προαιώνια πατρίδα τους ή για την Τουρκία(και άλλες περιοχές 
υπο Οθωμανικό ζυγό)
. Ο αριθμός τους μαζί με αυτον των μουσουλμάνων του 
Φαναρίου(περιοχή Ολυμπίας) έφτανε τους 5.000 (1α).
Η άλλη ομάδα χωριών βρίσκεται στο Τετράζιο όρος, στην ορεινή Τριφυλία Μεσσηνίας. Είναι τα λεγόμενα Σουλιμοχώρια που τα κατοικούν οι Ντρέδες. Περήφανη φυλή που αγάπησε τα χώματα στα οποία εγκαταστάθηκε και έπαιξε σημαντικό ρόλο το '21 στην περιοχή και όχι μόνο, ακολουθώντας την μακρά αντιστασιακή της παράδοση. Με κεντρικό χωριό το Σουλιμά(Άνω Δώριο) αποτελούσαν τον δήμο Δωρίου στην απογραφή του 1861 με 3.800 κάτοικους, ενώ σήμερα μοιράζονται ανάμεσα στο δήμο Δωρίου και Αετού.
Τα Σουλιμοχώρια ή Αρβανιτοχώρια είναι τα εξής: Σουλιμά,Κούβελα,Γλιάτα ,Άνω Ψάρι ,Μοναστήρι, Μάλθη ,Σίρτζι, Διμάντρα, Χαλκιά, Πάνου Ψάρι, Ψάρι, Βλάκα (Χρυσοχώριον), Λάπη (Ριζοχώρι), Αι-Γιώργης, Κλέσουρα (Αμφιθέα), Γουβαλάρια (Αγιος Πέτρος), Στυλάρι, Κοπανάκι (Άνω), Κάτου Κοπανάκι, Κάτω Σουλιμά (Δώριον), Βασιλικό και Κατσούρα ( Άνω Βασιλικό).Σούλι
Για τους Σουλιώτες θα αφήσω να μιλήσουν ιστορικοί και αγωνιστές της εποχής.
Παπαρρηγόπουλος (2):
«Ἦσαν δὲ οἱ Σουλιῶται κρᾶμα Ἑλλήνων καὶ ἐξελληνισθέντων Ἀλβανῶν καὶ εἷς τῶν ἐπιφανεστέρων γόνων τοῦ συνοικεσίου τῶν δύο φυλῶν τοῦ ἀπὸ τῆς 14 ἑκατονταετηρίδος ἀρξαμένου καὶ τελουμένου μέχρι τῆς σήμερον. Ἡ ἀλβανικὴ ἐκράτυνε τὸ μάχιμον τῆς ἑλληνικῆς πνεῦμα, ἡ δὲ ἑλληνικὴ ἐνεφύσησεν εἰς τὴν ἀλβανικὴν τὰ εὐγενέστατα
αἰσθήματα τῆς φιλοπατρίας, τῆς φιλομαθείας καὶ τῆς εὐνομίας. Τὰ δύο κάλλιστα προϊόντα τοῦ συνδυασμοῦ τούτου ὑπῆρξαν οἱ Σουλιῶται ἐπὶ τῆς Στερεᾶς, οἱ Ὑδραῖοι καὶ οἱ Σπετσιῶται κατὰ θάλασσαν. Ἀλλ’ ἐὰν οἱ Σπετσιῶται καὶ οἱ Ὑδραῖοι κατὰ πρῶτον ἐκλεΐσθησαν ἐν τῇ τελευταίᾳ ἐπαναστάσει, οἱ Σουλιῶται οἵτινες ἔβαψαν ἐν αὐτῇ διὰ τοῦ αἵματός των τοσαῦτα ἔνδοξα πεδία τῆς μάχης, εἶχον, καθάπερ γνωρίζομεν ἤδη, ἀναγγείλει πρὸ καιροῦ τὸ τί ἠδύναντο νὰ πράξωσι


Όπως προείπαμε το Σούλι κατοικήθηκε από κατοίκους της γύρω πεδινής περιοχής από αρβανιτόφωνους(σε μεγαλύτερο ποσοστό) αλλά και ελληνόφωνους.

Σημαντικότατη άποψη είναι και η γλωσσολογική παρατήρηση του μεγαλύτερου "αρβανιτολόγου" της εποχής του Τίτου Γιοχάλα(2α):
«…
Τέλος, ας προστεθή και η κατά λέξιν μετάφρασις των φράσεων ερημίτου αγάπη-askitiut dashuri αντί dashuri asqitiut, φίλον ασπάζομαι- mik puth αντί puth mik(un), και το σύνθετον καλογεννημένος-mirelere αντί I lere mire.

Η παρουσία αύτη φαινομένων της ελληνικής συντάξεως εις το αλβανικόν ιδίωμα του Λεξικού είναι δυνατόν να ερμηνευθεί κατά δύο τρόπους:

Α) Ότι μητρική γλώσσα του Μπότσαρη και των συνεργατών του(Εκτός από τον Μάρκο, στην συγγραφή συνέβαλαν και ο Νότης και ο πεθερός του Καλογήρου) ήτο η Ελληνική, αφού ως γνωστόν, άνθρωποι πειορισμένης παιδείας, ως οι «λεξικογράφοι» μας, σκέπτονται βασικώς εις την μητρικήν των γλώσσαν. Παρατηρούμεν ότι συντακτικά λάθη δεν εσημειώθησαν εις το ελληνικόν τμήμα του Λεξικού, ούτε επιδράσεις της Αλβανικής εις την ελληνικήν σύνταξιν.

Β) Είναι επίσης δυνατόν η επίδρασις της ελληνικής γλώσσης να ήτο τόσον μεγάλη επι της Αλβανικής της ομιλουμένης πιθανώς εις την περιοχήν του Σουλίου(πράγμα το οποίον είναι εμφανέστατον εις το λεξιλόγιον του Λεξικού), ώστε να κλονίση ακόμη και την σύνταξίν της. Δυστυχώς ο Μπότσαρης δεν μας παρέδωσεν εκτενές πεζόν κείμενον εις την Ελληνικήν με αντίστοιχον απόδοσιν εις την Αλβανικήν, ώστε να δυνηθώμεν να ελέγξωμεν ευχερέστερον παρομοίας φύσεως συντακτικά φαινόμενα.


Ο κ.Τίτος Γιοχάλας στον εξαιρετικό σχολιασμό του λεξικού του Μάρκου απαριθμεί τις ελληνικές λέξεις στο λεξιλόγιο που καταγράφει ο "συγγραφέας". Μπορείτε να τις δείτε στους παρακάτω συνέσμους:


Ελληνικές διαλεκτικές λέξεις στο λεξιλόγιο των Σουλιωτών:
Ελληνικές λέξεις αποδιδόμενες στην Αρβανίτικη δι'ετέρων ελληνικών λέξεων:

Ο Ιωάννης Λαμπρίδης γράφει(3):
« Προς τους κατοίκους του Σούλι, πολλάχου της περιοχής αυτού κατά πατριάς εις 84 οικογένειας σκηνούντας, εχθρούς δε των εξισλαμισθέντων περίοικων(τους σημερινούς Τσάμηδες εννοεί) από του 1635 επισήμους κεκηρυγμένους και εκ φύσεως καλώς οχυρουμένους, προσέτρεχον προς αποφυγήν βιαιοπραγιών ή και ματαίωσιν αντιποίνων συγγενικών τιμωριών(γκιακ) εν τη πατρίδι των ου μόνον Χριστιανοί Τσιάμηδες κατά το πλείστον αλλά και Έλληνες αλλαχόθεν. Μεταξύ δε των διαφόρων πατριών, αίτινες εκεί μετανάστευσαν από της 4ης ιδίως δεκαετηρίδος του ΙΖ’ αιώνος μέχρι των αρχών του ΙΗ’ μνημονεύονται η του «Ζέρβα» εξ ομωνύμου της Λάκκας Λέλοβου χωρίου Ζερβό, η του Δράκου εκ του παρά την Καμαρίναν χωρίου Μαρτινιών, ένθα μόνη ανέκαθεν η Ελληνική γλώσσα ομιλείται, η του Τζαβέλα εκ Δράγανης κ.λ.π.»

Η διγλωσσία των Σουλιωτών υπογραμμίζεται και απο τον Σουλιώτη Λάμπρο Κουτσονίκα στη Γενική Ιστορία του  αφού αναφέρει οτι στην επαρχία Σουλίου "λαλείται η ελληνική και η αλβανική διάλεκτος"(3α). Προφανώς η κύρια γλώσσα των Σουλιωτών ήταν η τοπική αρβανίτικη, αλλά λόγω των επιγαμιών και της γειτνίασης με ελληνόφωνες περιοχές η διγλωσσία ήταν αναπόφευκτη. Η διγλωσσία αυτή ήταν ένας ακόμη λόγος που οι Σουλιώτες χαρακτηρίζονται "Albanians/Albanais" και "Greeks/Grecs" απο σύγχρονούς τους συγγραφείς και ταξιδιώτες.


Δεν θα αναλύσω περισσότερο την καταγωγή τους γιατί πιστεύω ότι δεν γίνεται να βγάλουμε καθαρό συμπέρασμα. Ένα είναι το συμπέρασμα, ότι οι Σουλιώτες πολέμησαν για το Ελληνικό Έθνος και την ελευθερία του και οι απόγονοι τους είναι ανάμεσα μας και όχι σε κάποιο γειτονικό κράτος που ζουν οι απόγονοι αυτών που πολέμησαν με λύσσα τους Σουλιώτες.
Να τι άποψη είχαν οι Τουρκαλβανοί για τους Σουλιώτες(4):
Επιστολή που είχε στείλει στον Κίτσο Τζαβέλα ο Τουρκαλβανός δερβέναγας Κραβάρων Αχμέτ Νεπρεβιστάνη(ορθογραφία κειμένου):
Αγαπητέ μοι κίτζο τζαβέλα,το γράμμα σου έλαβα τα γραφόμενα σου καλώς εκατάλαβα.Τζαβέλα,΄ήξευρε ότι απο τον καιρόν οπού έβαλα το ντουφέκι εις τον ώμον στοχάζομαι τον εαυτόν μου τω όντι δια βασιλέα και τα εδικά σου τα ελληνοκορομπλίσματα να τα ειπείς εκεί οπου περνάνε ειδέ εις εμένα μένουν άκαιρα ορφανέ. Οτι αν θελης να δείξης το ελληνικόν σου έρχεσαι εδώ και τότε θέλεις καταλάβει δυστυχισμένε εκείνους οπου τρώγουν τα ψημένα κάστανα. Ορέ κίτζο τζαβέλα το να μου λέγεις οτι η υψηλή πόρτα της ρωσσίας πολεμά εις τα κάστρα της Πόλεως,και τον βασιλέα μας έχουν κλεισμένον εις το ουτζκαλεση,το γνωρίζω καιμένε,οτι μ’αυτά σας γελούν οι φράγκοι, και σας στέλνουν εδώθε δια να σας σκοτώνωμεν σαν τα σκυλιά, και έχομεν ελπίδα εις τον θεόν, οπου ο πολυχρονεμένος βασιλέας μας την υψηλήν πόρταν της ρωσσίας σας θέλει την χαμηλώσει,τζαβέλα περισσότερα δεν σου γράφω και θεόθεν υγίαν.
Τη 8 76ρ/ 1828,Λομπότινα
Ο του κραβάρου ντερβέναγας αχμέτ νεπρεβιστάνης


Ο ίδιος αγάς γράφει(4) απαντώντας στον Κιτσάρα όταν ο δεύτερος αποκάλεσε τον τόπο του ελληνικόν:
«Λέγεις ότι είναι τόπος Ελληνικός, ήξευρε ότι εγώ όπου έχυσα τόσον αίμα ως καθώς λέγεις άλλον τόπον θέλεις χύσει και εσύ και τότε θα φας κράβαρα και λοιδορίκι, πλην μη στέλνεις και μαζώνεις καρβουναραίους ότι αυτοί δια κάρβουνα ηξεύρουν και όχι δια ντουφέκι, πολλά λόγια δεν σου λέω σύρε από κει όπου ήλθες ορφανέ, ότι σας λυπούμαι όπου εμείνατε τρείς σουλιώτες και θα χαθήτε όλοι.
Και δια τόπον ελληνικόν όπου τον λέγεις εδώ, τόπος είμαι εγώ και νησάλα θέλεις με γνωρίσεις ογλίγορα.
Μωρέ κίτζο εγώ σε ηξεύρω αρβανίτην ωσάν εμένα, εσύ που στον διάβολον τα έμαθες αυτά τα ελληνικά και εγώ δεν τα ηξεύρω;»
Το σημαντικό αυτών των επιστολών είναι ότι βλέπουμε πως αυτοπροσδιοτίζονταν οι Σουλιώτες και πόσο παρόμοια είναι τα λόγια του Τουρκαλβανού εκείνου ο οποίος προσπαθεί να πείσει τον Τζαβέλα ότι είναι σαν αυτόν(Αλβανός),μάταια βέβαια, με τους σημερινούς Αλβανούς που κάνουν το ίδιο δέκα φορές πιο μάταια όμως.


Σαράντος Καργάκος(5) γράφει ευστόχως:
"Ίσως τίποτα άλλο δεν αποκαλύπτει τόσο έντονα και εύγλωττα την μετάβαση από μια αφανή σε μια εμφανή εθνικότητα, όσο η περίπτωση των Σουλιωτών. Όλοι σχεδόν ήταν αλβανόφωνοι, αλλά οι πλείστοι κυρίως οι εξέχοντες ήσαν και ελληνόφωνοι.
Στους Σουλιώτες δόθηκε συχνά η ευκαιρία μιας σωτήριας επιλογής: σε πρώτη φάση να υποταχθούν στον Αλή και σε δεύτερη φάση να αποτελέσουν, έναντι μεγάλων παροχών, την αιχμή του δόρατος του σουλτάνου κατά των εξεγερμένων ελλήνων. Προέκριναν το "εδώθε με τους αδελφούς" που ισοδυναμούσε με εναγκαλισμό του Χάρου.
Έλαβαν μέρος στην Επανάσταση πάνω από 2.000 Σουλιώτες. Όταν τελείωσε η Επανάσταση είχαν μείνει μόνο 200!
ΚΑΠΟΙΟΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΓΕΝΝΗΣΗ.
ΟΙ ΣΟΥΛΙΩΤΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥΣ.
Και αυτό ισχύει για το πλείστο μέρος του αρβανιτόκοσμου της Ελλάδος: η ελληνικότητά τους είναι σφραγισμένη με πολύ πένθος, πολύ αίμα, πολύ θάνατο
"

Οι Σουλιώτες ένοιωθαν περήφανοι που πολεμούσαν για την Ελλάδα και κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει αυτό. Αυτό δεν φτάνει όμως για να μην περιγράψουμε κάποιες ντροπιαστικές περιπτώσεις στις οποίες ενεπλάκησαν Σουλιώτες.

Συμφωνώντας ο Παπαδόπουλος με την άποψη του Φωτάκου(υπασπιστής και αυτός, του Θοδωράκη όμως) για την συνεργασία Φαναριωτών και Αρβανιτών(με το αζημείωτο…) αναφέρει σε ένα από τα σχόλια του. Από το βιβλίο του Κάρπου Παπαδόπουλου(6),
«Ο Α.Μαυροκορδάτος,δια να στερεωθή εις την Δυτικήν Ελλάδα,εσύνθεσεν έγραφον,διαλαμβάνον και επικύρωσιν της εις το Τμήμα εκείνο πολιτικής αρχηγίας του και την ονομασία Πρίγκηψ,το οποίον πολλοί των Προυχόντων και Σωματαρχών της Ακαρνανίας και Αιτωλίας υπέγραψαν. Ο μόνος δε,όστις εναντιώθη εις τον νεωτερισμόν τούτον,ήτον ο Γ.Βαρνακιώτης,ο δυνατώτερος του τότε καιρού Σωματάρχης της Αιτωλοακαρνανίας και,ενώ δεν υπέγραψε,τον επέπλητεν εν ταύτω. Βλέπων λοιπόν αυτόν ως μέγα πρόσκομμα των σκοπών του, ο Μαυροκορδάτος έλαβε μέτρον να τον εξοντώση. Αφού απέτυχε κατά πρώτον να τον φαρμακεύση, μετεχειρίσθη με δόλιον τρόπον να τον φονεύση δηλαδή ενώ ο Βαρνακίωτης ενησχολείτο εις τα κατά των Τούρκων εκστρατείας του, αυτός έστειλεν αποσπάσματα στρατιωτών της φρουράς του,διευθυνόμενα παρα του Μ. Μπότζαρη, ώστε δια τινός ενέδρας να επιτυχώσι του σκοπού(!). Αλλ’ο Βαρνακιώτης εννοήσας τον σκοπόν του, απέφυγε τα τοιαύτα μηχανουργήματα, και άλλοτε τα διέλυσε με την στρατιωτικήν δύναμίν του. Κατά το 1822,Αυγούστου 10, συναπαντηθείς ο Βαρνακιώτης και ο Μάρκος Μπότζαρης με τον Μεχμέτ Ρεσήτ Πασσάν(Κιουταχήν) εις τον Προφήτη Ηλίαν(εις τον Αετόν), ο μεν Βαρνακιώτης παρετάχθη εις μάχην με τους Τούρκους,προσπαθών να εμποδίση την δίοδον αυτών,ο δε Μπότζαρης καταλίπων αυτόν απεσύρθη εις τον Άγιον Νικόλαον,ημίσειαν ώραν μακράν, και έγινε θεατής με τους περισσοτέρους στρατιώτας του σώματος τους,περιμένων ώρα την ώρα την καταστροφήν του Βαρνακιώτου, κατά τη επιθυμία του Πρίγκηπος, από το σμήνος των Τούρκων, του οποίου η δύναμις ήτον από Ακαρνάνας και Κεφαληναίους μόλις 80. Εις την περίστασην ταύτην πολλάκις εζήτησε την βοήθειαν του Μπότζαρη αλλ’αυτός ευχαριστήθη να γίνη μόνον θεατής, μ’όλον τούτο ο Βαρνακιώτης μετά 8 ώρων μάχην έτρεψε τους Τούρκους εις φυγήν.»


Ο ίδιος συγγραφέας(7) :
«Διάφοι περί τας αρχάς της Επαναστάσεως έδειξαν εις τους Έλληνας με τον πραγματικόν θάνατον δύναται να ελευθερωθή το Ελληνικό Έθνος. Μεταξύ τούτων είναι ο Διάκος εις την Ανατολικήν, και ο Μπότζαρης εις την Δυτικήν Ελλάδα. Διατί ο δεύτερος εδοξάσθη πολύ, και ο πρώτος καθόλου; Αποκρίνομαι επειδή ο Μπότζαρης ήτον οπαδός του Α. Μαυροκορδάτου εις Μεσολόγγιον, και αυτός τον διεφήμησεν εις δίαφορα μέρη της Ευρώπης και τον εδόξασε. Δια της ενέργειάς του ιδίου εγείρεται μάλιστα και γλυπτόν άγαλμα εκ μαρμάρου εντός ολίγου.ο δε Διάκος δεν είχε κανέναν Μαυροκορδάτον να του μεγαλύνη τας πράξεις. Μόνη δε η πατρίς εις μνημόσυνον αυτού ψάλλει πάντοτε το «Τρία πουλάκια κάθονται σ’του Διάκου το ταμπούρι κ.τ.λ.»

Και η πάντα σημαντική άποψη του Φωτάκου(8) :
«Οἱ Ἀλβανοὶ εἶναι ἄνθρωποι πονηροί,καὶ δὲν ἀπατῶνται εὔκολα, εἶναι δὲ μισθοφόροι, καὶ ἄλλην πατρίδα δὲν ἔχουν εἰμὴ μόνον τὸν μισθόν. Ὁ δὲ Μαυροκορδάτος, καθόσον ἀφορᾷ εἰς τοὺς Σουλιώτας, ἔπαιξε τὸ παιγνίδι, τὸ ὁποῖον λέγουν δίπορτον, διότι ἀφ᾿ ἑνὸς ἐνήργει διὰ τὸν γενικὸν σκοπόν, καὶ ἀφ᾿ ἐτέρου ἤθελε τοὺς Σουλιώτας χωρὶς πατρίδα διὰ νὰ τοὺς ἔχῃ πρὸς ὑποστήριξιν τοῦ περὶ πριγκηπάτου σκοποῦ του.»


(1) History of the Greek Revolution,George Finlay,σελ.36
(1α)Δοκίμιον Ιστορικόν περί της Ελληνικής Επαναστάσεως, τ.Γ',Φιλήμων Ιωάννης,σελ.54
         Απομνημονεύματα τ.1 βιβλίο Α,Σπηλιάδης Νικόλαος
(2) Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ.Ε' ,Παπαρρηγόπουλος Κωνσταντίνος, 583

(2α)
Ελληνο-Αλβανικόν Λεξικόν του Μάρκου Μπότσαρη,Τίτου Γιοχάλα,Σελ.53, Γραφείον Δημοσιευμάτων της Ακαδημίας Αθηνών,Αθήναι 1980


(3) Ιωάννης Λαμπρίδης,1971,τ.10, σ.20
(3α)Γενική ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως, Λάμπρου Κουτσονίκα Ταγματάρχου,τ.1,σελ.101
(4) Φωτιάδης,Επανάσταση 21’,τομ4,σελ.103

(5) Σαράντος Καργάκος, "Αλβανοί, Αρβανίτες, Έλληνες", σελ. 234-235.

(6) Κάρπου Παπαδόπουλου,πρώτου υπασπιστή του Οδυσσέα, “Ανασκευή των εις την ιστορίαν των Αθηνών αναφερομένων περί του στρατηγού Οδυσσέως Ανδρούτσου”. Σελ 56
(7) Id,σελ.38
(8) Απομνημονεύματα περί της Ελληνικής Επαναστάσεως τ.Α' ,Χρυσανθόπουλος Φώτιος – Φωτάκος,σελ. 234

125 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

η αρχικη εικονα δεν εμφανιζεται

Ανώνυμος είπε...

Είσαι λίγο "αντι-αρβανίτης", πανάθεμά σε, αλλά έχεις απόλυτο δίκιο για τους Υδραίους.

Βλέπουμε τους φίλους μας και γείτονες σκιπέταρους να θέλουν να βγάλουν μέχρι και τους Σουλιώτες "Χριστιανούς Τσάμηδες"!!!!

ΑΡΧΑΙΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ είπε...

Οι Σκιπέταροι φίλε ''Ανώνυμε'' της 4:50 π.μ. που λες είναι γ ε ν ι κ ό τ ε ρ α δραστήριοι σε ό,τι αφορά την οικειοποίηση ακόμη και της Ελληνορωμα'ι'κής Αρχαιότητας!

Τους βλέπουμε να αγωνίζονται απελπισμένα ως καθωσπρέπει συμπλεγματικοί,φθονερότατοι και μισέλληνες!

Μην εκπλήττεσαι,οπότε,επ'ουδενί!
Είναι πασίγνωστη,πλέον,ανά την οικουμένη η αντιεπιστημονική αθλιότητα των ''αλβανιστών''-''αλβανολόγων'' ΄΄καθηγητάδων των!
Έχουμε διαβάση από δαύτους τα χίλια μύρια,ειδικά από τους Κοσοβαροτετοβοπριστινιώτες αλλά και τους της ''διασποράς'' των,και επιφυλασσόμαστε και για περισσότερα και για το μέλλον!!!

ΑΡΧΑΙΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ είπε...

'Mικρή συμπλήρωση:
''Είναι πασίγνωστη,πλέον,ανά την οικουμένη η αντιεπιστημονική αθλιότητα των ''αλβανιστών''-''αλβανολόγων'' ΄΄καθηγητάδων΄΄ των!

Ανώνυμος είπε...

ΚΑΤΑ ΛΕΞΗ ΑΝΑΦΕΡΕΙ Ο ΨΑΛΛΙΔΑΣ [ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΑΛΒΑΝΟΥ ΠΑΣΑ...ΟΧΙ ΟΠΟΙΟΣ ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΣ .....ΕΠΙ ΑΛΒΑΝΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ ...ΚΑΙ ΤΑ ΕΓΡΑΨΕ ΑΥΤΑ ΠΟΛΥ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821...
"Εις την Τζαμουριαν, ειναι και το περιφημο Σουλι ή Κακοσουλι, αυτη η περιοχη των χωριων τουτων εκατοικειτο απο Γραικους πολεμικους, οιτινες εβασταξαν τον πολεμο χρονους 18 εναντιον ολης της Αλβανιας"
ΑΡΑ ΑΛΛΟ ΣΟΥΛΙΩΤΕΣ ΑΛΛΟ ΑΛΒΑΝΟΙ
Λορδος Μπαυρον ''''οι σουλιωτες ειναι αχρειοι Ρωμιοι που ομιλουν λιγα ιλλυρικα''ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΠΡΙΝ ΤΟ 1821
Ο Ε.Γ. Πρωτοψάλτης (1984) από τη μελέτη του ημερολογίου του Φώτου Τζαβέλλα του 1792 που είναι γραμμένο στο νότιο ιδίωμα της Ελληνικής, συνάγει ότι οι πρώτοι Σουλιώτες κατέβηκαν από το Αργυρόκαστρο ή τη Χειμάρα [ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟ ΔΗΛΑΔΗ ] όπου ομιλείται αυτό το ιδίωμα.
Ο Μελί πασάς, γιος του Αλή πασά, έστειλε επιστολές στον πατέρα του από τον Απρίλιο μέχρι τον Δεκέμβριο του 1803, στις οποίες αποκαλεί τους Σουλιώτες Ρωμιούς
Όλοι αυτοί οι όροι δηλώνουν ότι η σουλιωτική συνομοσπονδία αποτελούταν από Έλληνες.[ ΔΙΓΛΩΣΣΟΥΣ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟ ΒΑΘΜΟ ΙΣΩΣ ]
ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΑΠΟ ΟΛΑ.. ΠΟΥ ΜΑΣ ΛΕΝΕ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟ ΠΟΙΑ ΦΥΛΑ ΚΑΤΑΓΟΝΤΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Η ΑΛΒΑΝΙΚΗ
'''''''Οι κάτοικοι του Σουλίου . Ούτοι λαλούντες την Αλβανικήν γλώσσαν γνωρίζουσιν άπαντες και την Ελληνικήν, και εγκαυχώνται προσαγορεύομενοι Έλληνες'''''
ΑΡΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΙΓΛΩΣΣΟΙ..

Ανώνυμος είπε...

OYTE TSAM OYTE TOSK OYTE LAMP OYTE GKEΟΥΤΕ ΑΛΒΑΝΟΙ ΟΥΤΕ ΣΚΙΠΕΤΑΡ...ΑΛΛΑ ΕΛΛΗΝΕΣ

ΑΡΧΑΙΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ είπε...

Αφ'ενός,μεν,η περιχαράκωσις κατέδειξεν ευκρινώς τα όρια των κριτηρίων κάθε περιόδου αφ'ετέρου,δε,τα σύνορα,όποτε υπήρξαν,'σμίλευσαν την οικουμενικότητα,την ιδιαιτερότητα της ελληνικότητος περί μιας πολιτιστικής επεκτάσεως και επιρροής,ικανής να αλλάξη το ρου της ιστορίας του κόσμου,στρέφοντας το ενδιαφέρον προς τον άνθρωπο και,υπό το κράτος του θείου νόμου(της θεοπνευστίας και θεολογίας),ελκύοντας προς το Θεάνθρωπο,το θεανδρικό πρόσωπο του ταπεινού Ιησού της Ναζαρέτ και της Βηθλεέμ,του Κυρίου των Αποστόλων και Σωτήρα των ψυχών,της ανθρωπότητος.Πρώτο δι'ανάγκης και πειθούς και,δεύτερον,εμπνεύσεως,οράματος,χαρίσματος.

Αλή Σουλιότι είπε...

Η Μιράντα Βίκερς γράφει: «Οι Σουλιώτες, που τότε αριθμούσαν 12.000 άτομα, ήταν Αλβανοί χριστιανοί» (Miranda Vickers, ‘Albania: a Modern History’, London 1994).

Άλλωστε το επίθετο «Σουλιότι» είναι αρκετά διαδεδομένο στην Αλβανία. Οι Σουλιώτες ήταν χριστιανοί Αλβανοί Τσάμηδες, που προέρχονταν - σύμφωνα με ορισμένους - από το γειτονικό Γαρδίκι και που για να αποφύγουν τις καταπιέσεις των εξισλαμισμένων Τσάμηδων κατέφυγαν στο ορεινό Σούλι. Ο Edmund Spencer αν και θεωρεί τους Αλβανούς ως προερχόμενους από τον Καύκασο και όχι ως απογόνους των Ιλλυριών, γράφει: «Έχουμε δει τους Τσάμηδες, τους δυστυχισμένους Χριστιανούς του Σουλίου και της Πάργας - μια χούφτα ανθρώπων - να υπερασπίζονται επιτυχώς για χρόνια την ελευθερία τους και τους ορινούς τόπους τους ενάντια στις πολυπληθέστερες δυνάμεις των μουσουλμάνων Αλβανών υπό του Αλή πασά των Ιωαννίνων…» (Edmund Spencer, A journey from Ohrid to Janina, 1850).

«Οι εντυπώσεις του Finlay από τα τέλη του 19ου αιώνα μας δίνουν κάποιες εικόνες της κοινωνικής διαστρωμάτωσης σε αυτή την περιοχή. Όσο για τους Σουλιώτες (δοξάστηκαν από τον Byron και στην ελληνική εθνική ιστορία για τον ρόλο τους στην απελευθέρωση της Ελλάδας) ήταν {κλάδος των Τσάμηδων, μία από τις τρεις μεγάλες υποδιαιρέσεις των Τόσκηδων} (Finlay 1939:42), με άλλες λέξεις κυρίως μιλούσαν αλβανικά… ερώτηση εδώ περί της εθνικής (τους) ταυτότητας, δύσκολα θα μπορούσε να τεθεί» (Laurie Kain Hart, “Culture, Civilization, and Demarcation at the Northwest Borders of Greece”, American Ethnologist, Vol. 26, No. 1 (Feb., 1999), pp. 196-220. Blackwell Publishing on behalf of the American Anthropological Association).

«Οι Σουλιώτες ήταν ένα σύνολο χριστιανών Αλβανών, οι οποίοι ανέπτυσαν περίπου 1500 πολεμηστές στην καλύτερη των περιστάσεων και ήταν ανεξάρτητοι από την Πύλη [την Οθωμανική Αυτοκρατορία], όπως είναι οι Μιρδίτες σήμερα. Ανήκαν στη φυλή των Τσάμηδων και σε αναλογία με τη δύναμη τους και το ιδιαίτερο φυλετικό αίσθημα του ανήκειν, υπαρκτό στους Αλβανους, είχαν τους σκληρότερους αντιπάλους τους σε μία άλλη τοσκική φυλή, τους Λιάπηδες, κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων τους με τον Αλή [τον Αλή Πασά των Ιωαννίνων]. Κατά τη διάρκεια της τουρκικής κυριαρχίας είχαν υποταχτεί, όπως και οι άλλες φυλές γύρω τους και για πολλούς αιώνες συνέχιζαν να πληρώνουν το χαράτσι [φόρο υποτέλειας]. Δεν ήταν παρά τον 18ο αιώνα που βρήκαν τους εαυτούς τους σε θέση να διεκδικήσουν την ανεξαρτησία τους και το δικαίωμα τους να φέρουν όπλα…» (“Researches in the highlands of Turkey: Visits to mount Ida, Athos, Olympus and Pelion, to the Mirdite Albanians and other remote tribes”, by the Henry Fanshawe Tozer. Vol. 2, p. 210, London 1869).

Αλή Σουλιότι είπε...

«Το γένος των Αλβανών ή Αρβανιτών, Αρναούτων και όπως λέγονται στη γλώσσα τους Σκιπετάρων, όσοι κατοικούν ιδιαίτερα στην επαρχία της Αλβανίας, στην πρώην μακεδονική Ιλλυρία και στην Ήπειρο και διασκορπισμένοι σε διάφορες άλλες ευρωπαϊκές επαρχίες του Οθωμανικού βασίλειου. Έχουν αρχαία ιλλυρική καταγωγή, είναι πολύ ρωμαλέοι, μάχιμοι, τραχείς στα ήθη και λιτότατοι κατά τη διατροφή. Εύθυμοι και εραστές του χορού και της μουσικής, διάγουν βίο κυρίως ένοπλο και αθλητικό…το μεγαλύτερο μέρος τους πρεσβεύει το Κορανικό δόγμα. Διαχωρίζονται μεταξύ τους σε φυλές με επικρατέστερους τους Γέγες ή Γκέγκιδες και τους Μιρδίτες, που κατοικούν μεταξύ των συνόρων της Σερβίας και του Δρίνου ποταμού, τους Τόσκηδες (ή Τόσκους ή Τόξιδες) που ζουν πιο νότια από τους προηγούμενους, έχοντας ως κέντρο τους το Μπεράτι, σλαβικής καταγωγής σύμφωνα με ορισμένους [θεωρείται ότι η ονομασία Μπεράτι προέρχεται από το σλαβικό Βέλεγκραντ], τους Ιάπυγες ή Λιάπηδες ή Λάπηδες που κατικούς στην κάτω Αλβανία και στα Κεραύνια όρη, που διασώζουν τον αρχαίο σκληρό τους χαρακτήρα και τη ληστρική ζωή, και πρεσβεύουν οι περισσότεροι το δόγμα της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας και τους Τσάμηδες ή Τσιάμηδες που κατοικούς γύρω από τον ποταμό Αχέροντα και από τους οποίους προέρχονται οι Σουλιώτες και οι Παργηνοί, ευφυέστεροι και ημερότεροι των άλλων» («Νεώτατη Διδακτική Γεωγραφία, προς εύχερη γνώσιν όλων των μερών και κατοίκων της γης» -συγκεντρώνει στοιχεία από τις νεώτερες γεωγραφίες και στατιστικά συγγράματα των Σομμέρ, Α.Βάλβη, Ρεττέρου, Κανναβίχου, Φρ.Σχιουβέρτου και άλλων- του Νικόλαο Λωρέντη, Β τόμος, σελ. 373-374, εκδ. Γκαρπολά και Ρεφερενδάρη, Βιέννη 1838).

Κάποιοι ωστόσο υποστηρίζουν ότι οι Σουλιότες δεν είναι Τσάμηδες αλλά Γκέγκηδες Αλβανοί, προερχόμενοι από την Δίβρη (Dibër) της κεντρικής Αλβανίας. Οι Σουλιότες ξύριζαν τους κροτάφους τους, που είναι συνήθεια γκέγκικη και φορούσαν τη γνωστή μας φουστανέλλα που είναι το συνηθισμένο φόρεμα στην κεντρική Αλβανία. Όλοι οι ήρωες του 1821, που ήταν Αρβανίτες, ήταν «όπισθεν κομμώοντες». Ο Σκωτσέζος περιηγητής John Galt, που ταξίδεψε στην ανατολή από το 1809 ως το 1811 και επισκέφτηκε την Ύδρα, μάς βεβαιώνει πως «οι Υδραίοι ξύριζαν το μεγαλύτερο μέρος τού κεφαλιού τους πάνω από το μέτωπο αφήνοντας τα μαλλιά τους να πέφτουν πίσω» (‘Voyages and travels in the years 1809, 1810, 1811’, London 1812).

Ακόμα και ο Κολοκοτρώνης σύμφωνα με σχέδιο που δημοσιεύθηκε το 1827 στο Παρίσι από τον A. Friedel και θεωρείται από τις πιο πιστές απεικονίσεις του και με σχέδιο τού Γάλλου συνταγματάρχη Voutier, απεικονίζεται με την αρβανίτικη γκέγκικη κόμμωση των ξυρισμένων κροτάφων και τού εμπρός μέρους τού κεφαλιού, με μακρυά μαλλιά πίσω.

Αλή Σουλιότι είπε...

Ας δούμε και το βιβλίο της Β. Ψιμούλη με τίτλο «Σούλι και Σουλιώτες». Η Ψιμούλη αποδεικνύει ότι οι Σουλιώτες ήταν Αλβανοί και καταρρίπτει τον μύθο ότι οι Αλβανοί ήρθαν για πρώτη φορά στην Ήπειρο ως μισθοφόροι του Στέφανου Δουσάν, αφού κατοικούσαν και πιο πριν στην Ήπειρο. Να σημειώσουμε ότι το βιβλίο της Ψιμούλη πρωτοεκδόθηκε από το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Μήπως το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών κάνει και αυτό αλβανική προπαγάνδα;;

Κατά τον Παπαρρηγόπουλο «…οι Σουλιότες ήσαν κράμα Ελλήνων και εξελληνισθέντων Αλβανών». Ο Μ. Μπενέκος στο Βιβλίο του «Οι αληθινοί Σουλιώτες» (σελ. 2-4) αναφέρει ότι οι Σουλιότες ήταν καθαροί Αρβανίτες, οι οποίοι ήταν χριστιανοί ορθόδοξοι. Ο Πέτρος Φουρίκης γράφει επίσης ότι «…ακολουθούντες την γραπτήν παράδοσιν και μαρτυρίας ξένων τινών περιηγητών, πιστεύουμε ότι οι πρώτοι καταφυγόντες εις τας κορυφάς των βουνων του Σουλίου ησαν Αλβανοί, Χριστιανοί Ορθόδοξοι, κατά πάσαν πιθανότητα Τσάμηδες. Εις την αντίληψιν ταύτην συνεπικουρεί και το γεγονός ότι όλα συλλήβδην τα παλαιά τοπονύμια της περιοχής, μηδ’ αυτού του Σουλίου εξαιρουμένου είναι αλβανικά. Συντρέχει επίσης εις την άποψιν ταύτην και το γεγονός ότι οι Σουλιώται εγνώριζον και μεταχειρίζοντο την αλβανικήν γλώσσαν».

Τέλος ο Ι. Λαμπρίδης θεωρεί τον σουλιώτικο πληθυσμό κράμα μιας αρχικής ποιμενικής αλβανικής πατριάς, ήδη εγκατεστημένης στην περιοχή, στην οποία είχε δώσει και το όνομά της, και περιοίκων, αλβανοφώνων και ελληνοφώνων χριστιανών, που κατέφυγαν στο Σούλι στις αρχές του 17ου αιώνα προκειμένου να αποφύγουν οθωμανικές αυθαιρεσίες και συγγενικές αντεκδικήσεις. (Ιωάννης Λαμπρίδης, 1971, τ.10, σελ.20)

Αλή Σουλιότι είπε...

Για την προέλευση του ονόματος «Σούλι» υπάρχουν πολλές και αντικρουόμενες απόψεις. Σύμφωνα με τον Χριστόφορο Περραιβό, το όνομα οφείλεται σε κάποιον Τούρκαλβανό Σούλην ή Σούλιον, ο οποίος σκοτώθηκε στην τοποθεσία που βρίσκεται το Σούλι και από αυτόν πήρε το όνομα. Άλλοι θέλησαν να ταυτίσουν το Σούλι με τους Σελλούς της Δωδώνης που αναφέρει ο Όμηρος στην Ιλιάδα. Άλλοι θεωρούν ότι η λέξη προέρχεται από τους Συλίονες που αναφέρει ο Στέφανος Βυζάντιος και άλλοι από την πόλη Σόλλιον την οποία αναφέρει ο Θουκιδίδης. Ο Πέτρος Φουρίκης θεωρεί την ονομασία αλβανική, εκ του Σούλ, που σημαίνει σκοπιά, βίγλα, την οποία έδωσαν στον τόπο οι πρώτοι αλβανόφωνοι κάτοικοί του, που είναι μάλλον και η πιο σωστή εκδοχή επειδή το Σούλι ήταν απομονωμένο ψηλά στο βουνό σε δύσβατη περιοχή.

Ο Ι. Λαμπρίδης θεωρεί το τοπωνύμιο σαν προσωπωνύμιο που αντιστοιχεί σε όνομα αρχηγού εποικιστικού γένους, «…ηγέτου επηλύδων ομωνύμου. Στρατιώτης και φυλάρχης πατριάς εκ της φυλής των Τσιάμιδων ήν ο Σούλης, ός σκηνώσας εν τη νυν ομωνύμω περιοχή δέδωκε κατά το σύνηθες και το όνομα αυτού εις ταύτην». (Ιωάννης Λαμπρίδης, 1971, τ.10, σελ.20)

Τέλος η Ψιμούλη γράφει στο βιβλίο της «Σούλι και Σουλιότες» : «Θεωρώντας, συνεπώς, δομικό στοιχείο της λειτουργίας του γένους την ονομασία του ίδιου και της περιοχής εγκατάστασής του από το όνομα του ιδρυτή του, καταλήγουμε στην άποψη η οποία αποδέχεται ότι το όνομα Σούλι προέρχεται από πρόσωπο, αρχηγό γένους. Με την επικράτηση του ονόματος του αρχηγού και του γένους του στην περιοχή, οριοθετείται ο χώρος υπέρ αυτών, εξασφαλίζοντας έτσι τις σχέσεις κατοχής και νομής της περιοχής».

Οι Σουλιότες, ήταν γνωστοί για τις πολεμικές τους αρετές. Στην Κέρκυρα εξορισμένοι από τον Αλή Πασά οι Σουλιότες «τραγουδούσαν αλβανιστί τούς ηρωισμούς τους». Ο δεσπότης Ευλόγιος Κουρίλας στο «Κράτος τής Αληθείας» λέει σαν γνήσιος Σουλιότης, ότι αυτός είναι σε θέση καλύτερα από τον καθένα να γνωρίζει, πως «Αλβανοί είναι οι Σουλιώτες και Αλβανικά μιλάνε». Οι Σουλιότες αρχικά δεν μιλούσαν ελληνικά. Όταν έπρεπε να συνεννοηθούν με την ελληνο-ορθόδοξη εκκλησιαστική ιεραρχία, έπρεπε να χρησιμοποιήσουν διερμηνείς που είχαν γι’ αυτόν τον λόγο.

Αλή Σουλιότι είπε...

Ορισμένοι, όπως ο βιογράφος του Αλή Πασά, Αχμέτ Μουφίτ, αποκαλεί τους Σουλιότες ως ‘Ρωμαίγους’. Άλλοι τους αποκαλούν Γραικούς. Όμως όπως γνωρίζουμε, οι Σουλιώτες ήταν πολύ υπερήφανοι άνθρωποι και ταυτισμένοι με την ελευθερία. Ήταν χριστιανοί ορθόδοξοι, οι οποίοι μέσω της ορθόδοξης εκκλησίας, αλλά και μέσω του εμπορίου με τους κατοίκους της Κέρκυρας, αφομοιώθηκαν από τους Έλληνες. Κατά καιρούς ωστόσο, αρκετοί κατέφυγαν στο Σούλι για προστασία - επειδή οι Σουλιότες ζούσαν πάνω στα βουνά - και δεν αποκλείεται ανάμεσα τους να υπήρξαν και Έλληνες και ίσως κάποιοι Βλάχοι. Οι Σουλιότες δηλαδή ήταν Ρωμιοί, όχι με την έννοια της φυλετικής καταγωγής αλλά με την έννοια του ότι ήταν μέλη της Ελληνο-ορθόδοξης Εκκλησίας, και σταδιακά απέκτησαν ελληνική εθνική συνείδηση.

Ο Λόρδος Byron περιγράφει τους Σουλιότες ως «κακότροπους Ρωμαίους που μιλούν λίγα Ιλλυρικά» (Byron to Hobhouse, letter from 8, St James’s Street, London, November 2nd 1811)

Την τσάμικη καταγωγή των Σουλιοτών διαβεβαιώνουν ο Pouqueville και ο Άγγλος συνταγματάρχης Leake. Ο τελευταίος στο έργο του «Researches in Greece», (London, 1814, vol. B΄, p. 226-227), σαφώς διαχωρίζει τους Σουλιότες από τους Έλληνες γράφοντας, πως «στην ακμή τους οι Σουλιότες είχαν στην κατοχή τους ολόκληρο τον κάμπο του Γλυκύ, με ριζότοπους και αραποσιτοχώραφα. Για την καλλιέργεια των κτημάτων χρησιμοποιούσαν τους Έλληνες της περιοχής».

Το Σούλι καταγράφεται στα οθωμανικά τεφτέρια στο τέλος του 16ου αιώνα. Αν προσέξουμε ό,τι έγραψε ο Leak, η σουλιότικη παράδοση σχετικά με την ύπαρξη τους στην περιοχή, μας οδηγεί νωρίτερα από τα μέσα του 17ου αιώνα. Οι Σουλιότες ήταν Τσάμηδες, όπως κατέγραψε ο Finlay. Το ίδιο κατέγραψε ο φιλέλληνας Mendelson-Bartoldi στην Ιστορία της Ελληνικής Επανάστασης, που έχει μεταφραστεί στα ελληνικά από τις εκδόσεις Omni Publishing και από ειδική έκδοση για την εφημερίδα Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία (Carl Wolfgang Paul Mendelssohn Bartholdy, Η ιστορία της ελληνικής επαναστάσεως, Omni Publishing, 2011-2013).

«Οι εντυπώσεις στα τέλη του 19ου του Finlay μας δίνουν ορισμένα στοιχεία της κοινωνικής πολυπλοκότητας σ’ αυτή την περιοχή. Αρχίζοντας, οι Σουλιότες (δοξασμένοι από τον Byron και την ελληνική εθνική ιστορία για τον ρόλο τους στην απελευθέρωση της Ελλάδας) ήταν "κλάδος των Τσάμηδων, μίας από τις τρεις μεγάλες υποδιαιρέσεις των Τόσκηδων" (Finlay 1939:42) –με άλλα λόγια στην αρχή μιλούσαν αλβανικά… το ζήτημα μίας εθνικής ταυτότητας δύσκολα μπορεί να τεθεί εδώ» (Laurie Kain Hart, Culture, Civilization, and Demarcation at the Northwest Borders of Greece, American Ethnologist, Vol. 26, No. 1 (Feb., 1999), p. 196-220. Published by: Blackwell Publishing on behalf of the American Anthropological Association)

«Ο Σπύρος Κατσαρός θεωρεί (1984) ότι οι Σουλιότες ήταν σε πολύ καλύτερη κατάσταση στην Κέρκυρα, τέλος πάντων. Για τους Κερκυραίους, όπως λέει, την περίοδο 1804-1814, οι Σουλιότες ήταν απλώς οπλισμένοι Αλβανοί πρόσφυγες, που είχαν εκτοπιστεί από τις περιουσίες τους…ξένοι που άρον-άρον απαίτησαν να στεγαστούν, έτοιμη να καταλάβουν ένα μέρος όποτε ήταν αναγκαίο, που χρειάζονταν να διδαχτούν ελληνικά…» (Jim Potts, The Ionian Islands and Epirus: A Cultural History, Landscapes of the Imagination, Oxford University Press, USA. (October 12, 2010), p. 186.)

Αλή Σουλιότι είπε...

Το 1792 με τη λήξη του Ρωσοτουρκικού πολέμου, ο Αλή Πασάς προκειμένου να κερδίσει την εύνοια του Σουλτάνου, επιχείρησε για δεύτερη φορά να κατακτήσει τους Σουλιότες με δύναμη 10.000 πολεμιστών, αλλά και αυτή η προσπάθεια του απέτυχε. Από την πλευρά των Σουλιοτών, ακόμη και οι γυναίκες συμμετείχαν στη μάχη, κάτω από την εντολή της Μόσχως Τζαβέλλα (σύζυγος του Λάμπρου Τζαβέλλα), δείχνοντας μεγάλο ηρωισμό, και πολλές από τις οποίες σκοτώθηκαν, όπως η Χάιδω που τροφοδοτούσε τους πολεμιστές με νερό και τους εμψύχωνε τον αγώνα τους. Γι’ αυτό και λέχτηκε ότι:

«Το εκπληκτικό κουράγιο των Αλβανίδων γυναικών έχει επιδειχτεί ξανά και ξανά στην ιστορία της χώρας, αλλά ένα από τα πιο δοξασμένα περιστατικά ήταν αυτό που καταγράφηκε από εκείνο τον κλάδο του αλβανικού λαού που αντιπροσωπεύεται από τους Σουλιότες, όταν αυτοί πολιορκήθηκαν από τον Αλή Πασά μετά το 1792.» (Brave Women, NY Times, February 8, 1880)

Αλή Σουλιότι είπε...

Στις 12 Δεκεμβρίου του 1803 οι Σουλιότες συνθηκολόγησαν και ο Αλή Πασάς υποσχέθηκε να τους αφήσει ελεύθερους με όλη την κινητή ιδιοκτησία τους, ακόμη και τα όπλα τους, φτάνει να εγκατέλειπαν μαζί με τις οικογένειές τους, το ταχύτερο τα πατρώα εδάφη τους. Έτσι τέσσερις μέρες μετά, στις 16 Δεκεμβρίου οι Σουλιότες χωρίστηκαν σε τρεις φάλαγγες όπου και αναχώρησαν για τις ακτές της Ηπείρου.

Η πρώτη φάλαγγα υπό τον Φώτο Τζαβέλλα και άλλους επικεφαλής των φαρών Δαγκλή, Βέικο Ζάρμπα, Δήμο Δράκο, Πανομάρα, έφθασε χωρίς καμία απώλεια στην Πάργα, που βρισκόταν υπό ρωσικό έλεγχο, και από εκεί πέρασε στην Κέρκυρα.

Η δεύτερη φάλαγγα υπό τους Κίτσο Μπότσαρη και Κουτσονίκα χτυπήθηκε στο Ζάλογγο, 16 Δεκεμβρίου του 1803, όπου και ακολούθησε μια απέλπιδα μάχη (στην οποία σκοτώθηκαν πολλοί Σουλιότες ενώ περίπου 60 Σουλιότισες προτίμησαν, αντί την αιχμαλωσία, να γκρεμιστούν με τα παιδιά τους από τον γκρεμό, αφού πρώτα χώρεψαν όλες μαζί έναν χορό που έμεινε στην ιστορία ως χορός του Ζαλόγγου.

Στα αλβανικά υπάρχει ένας γνωστός χορός/τραγούδι που αναφέρεται στο γεγονός αυτής της μαζικής αυτοκτονίας, το ‘Vaji i Zallogut’ (Χορός του Ζαλλόγγου):

Moskua në këmbë, foshnjën përdhe ka lënë,
Qëllon a s’qëllon kjo grua, deli grua,
Pushka top gjithçka zhurit.
"Vështrojuni një çikë more, si jeni bërë meit!"

Edhe muret u bënë hi, po Dhespua përherë në këmbë,
Nuseve ç’u thërret, me zë e me gjëmë.
"Skllave të turkut bija, a mund të bëhemi ne?
Pas meje, mori nuse, vendin e kemi atje!"

Στα ελληνικά σημαίνει: «Η Μόσχω άμεσα άφησε το μωρό της στο έδαφος, χτυπάει πολύ δυνατά αυτή η γυναίκα, αυτή η γενναία γυναίκα, το όπλο της σαν κανόνι φοβίζει τον καθένα. ‘κοιτάξτε λιγάκι βρε, πώς γίνατε χλωμοί!’ Και οι τοίχοι έγιναν στάχτη, πάντα στέκεται στα πόδια της, Φωνάζει στις νύφες, με φωνή και με ουρλιαχτά ‘Κορίτσια, μπορούμε να γίνουμε σκλάβες των Τούρκων εμείς; Πίσω από μένα ω βρε νύφες (κορίτσια), το μέρος μας είναι εκεί κάτω (στον γκρεμό)!’»

Ένα παραδοσιακό τραγούδι για το γεγονός αυτό, υπάρχει και στα ελληνικά, το ‘Έχε γεια καημένε κόσμε’ (Lamtumirë botë e varfër). Στην Ελλάδα διδάσκουν στα σχολεία αυτό το τραγούδι στους μαθητές, χωρίς ποτέ να κάνουν όμως την οποιαδήποτε αναφορά στην καταγωγή των Σουλιοτών.

Αλή Σουλιότι είπε...

Οι Σουλιότες ήταν ατίθασοι και ανυπότακτοι και το Σούλι έγινε συνώνυμο με την ελευθερία. Στην Ελλάδα ο ηρωισμός των Σουλιοτών διδάσκεται στα σχολία, χωρίς όμως ποτέ να γίνει λόγος για την καταγωγή τους. Ορισμένοι προσπαθούν να τους συσχετίσουν με την αρχαία φυλή των Σελλών που ζούσαν σε κοντινή περιοχή. Η ελληνική προπαγάνδα όμως, είναι η πιο εμετική. Λοιπόν, αναμφίβολα, μέσω της ελληνορθόδοξης εκκλησίας αλλά και των κοινών αγώνων που έδωσαν οι χριστιανοί ορθόδοξοι Σουλιότες μαζί με τους Έλληνες εναντίον των Οθωμανών, απέκτησαν ελληνική εθνική συνείδηση, η καταγωγή τους όμως ήταν αλβανική.

Οι Σουλιότες ήταν Αλβανοί Τσάμηδες, χριστιανοί ορθόδοξοι, που αφομοιώθηκαν σιγά-σιγά από τους Έλληνες. «Η ιστορία των ορθόδοξων Αλβανών του ορεινού φρούριου του Σουλίου, μας δίνει ένα παράδειγμα μιας τέτοιας αλληλοεπικάλυψης» (Katherine Elizabeth Fleming, The Muslim Bonaparte: Diplomacy and Orientalism in Ali Pasha's Greece, Princeton University Press, 1999)

«Ο Σουλιότικος χορός του θανάτου είναι μια αναπόσπαστη εικόνα της ελληνικής επανάστασης και έχει περάσει για τα καλά στη συνείδηση των Ελλήνων μαθητών για γενιές. Πολλοί νέοι αποτίουν φόρο τιμής στη μνήμη αυτών των ορθόδοξων Αλβανών, κάθε χρόνο, αναπαριστόντας το γεγονός στις σχολικές εκδηλώσεις των δημοτικών τους σχολείων.» (André Gerolymatos, The Balkan wars: conquest, revolution, and retribution from the Ottoman era to the twentieth century and beyond, Basic Books, 2002, p. 141)

Ο Pouqueville αποκαλεί τους Σουλιότες ως Έλληνες, επειδή ήταν Χριστιανοί Ορθόδοξοι. Το καταλαβαίνουμε αυτό επειδή τους μουσουλμάνους του Αλή Πασά που επιτέθηκαν στους Σουλιότες, τους αποκαλεί Αλβανούς. (François Charles Hugues Laurent Pouqueville, Travels in Greece and Turkey: Comprehending a Particular Account of the Morea, Albania, &c., 2nd edition (London: Henry Colburn and co., 1820), p.390-394)

Οι Σουλιότες ήταν Αλβανοί στην καταγωγή και χριστιανοί ορθόδοξοι στο θρήσκευμα. Ήταν Αλβανοί που σιγά-σιγά εξελληνήστικαν. Συνεργάζονταν με όλους αρκεί να είχαν συμφέρον, και με τις επιθέσεις τους στα γειτονικά χωριά προκαλούσαν τρόμο, όπως παραδέχεται και ο ίδιος ο Pouqueville. Συνεργάστηκαν με τον Αλή Πασά, ο οποίος τους χρηματοδότησε αδρά. Όταν πλέον η συνεργασία τους μαζί του δεν ήταν προς το συμφέρον τους, εξεγέρθηκαν εναντίον του. Αργότερα, τα ξαναβρήκαν μαζί του αλλά τελικά ο Αλή Πασάς σκοτώθηκε. Αυτά όμως δεν τα διδάσκουν στα ελληνικά σχολεία.

Σημερινοί Έλληνες ιστορικοί αποκρύπτουν και δεν αναφέρουν καν τα της καταγωγής των Σουλιοτών. Οι παλαιότεροι ιστορικοί και χρονικογράφοι όμως παραδέχονταν την αλήθεια.

Ας δούμε τι έγραψε ο Παπαρρηγόπουλος, ο θεμελιωτής της ιδέας του Ελληνο-χριστιανισμού: «Ήταν οι Σουλιότες κράμα Ελλήνων και εξελληνισθέντων Αλβανών και από τους επιφανέστερους γόνους του συνοικεσίου των δύο φυλών…» (Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ.Ε' ,Παπαρρηγόπουλος Κωνσταντίνος, 583)

Ας δούμε τι είπε και ο Φώτιος Χρυσανθόπουλος ή Φωτάκος, συγγραφέας, αγωνιστής της Επανάστασης του 1821 και υπασπιστής του Κολοκοτρώνη: «…Τοιαύτα έλεγαν εις τους ξένους, οίτινες ευκόλως επείθοντο, και ένας, ένας ήρχετο και επροσκολλάτο εις τον ένα και εις τον άλλον εξ αυτών, ο μεν δηλ. εις τον Μαυροκορδάτον, ο δε εις τον Νέγρην, και ο άλλος εις άλλον, εις τον Δημήτριον Υψηλάντην όμως δεν επλησίαζαν, διότι αυτός ήτο ενωμένος με το στοιχείον τού τόπου, και διά τούτο δεν τον εμπιστεύοντο ούτε ο Νέγρης, ούτε ο Καρατσάς, ούτε ο Μαυροκορδάτος. Κατά δυστυχία όμως με τούς τελευταίους τούτους εσυμφώνησαν όλη η φυλή των Αλβανών- Ελλήνων-Σουλιωτών…». (Απομνημονεύματα περί της Ελληνικής Επαναστάσεως, Αθήνα 1858: Τύποις και βιβλιοπολείω Π. Δ. Σακελλαρίου)

Αλή Σουλιότι είπε...

«Οι Σουλιότες ήταν Αλβανοί στην καταγωγή και Ορθόδοξοι στην θρησκεία» (Balázs Trencsényi & Michal Kopecek, Discourses of Collective Identity in Central and Southeast Europe (1770-1945): The Formation of National Movements, Published by Central European University Press, 2006, p. 173)

Ο Hobsbawm, θεωρεί και αυτός τους Σουλιότες αλβανικής καταγωγής (Eric Hobsbawm, Nations and Nationalism Since 1780: Programme, Myth, Reality, Edition: 2, Published by Cambridge University Press, 1992, p. 65)

Αλή Σουλιότι είπε...

Ο Μάρκος Μπότσαρης (Marko Boçari) έμαθε τα ελληνικά στην Κέρκυρα και σύμφωνα με τον νομικό, συγγραφέα και μελετητή της ελληνικής ιστορίας, Γιάννη Κορδάτο, σε ηλικία μόλις 19 ετών ετοίμασε, κατά παραγγελία του Γάλλου πρέσβη Pouqueville, το ελληνο-αλβανικό του λεξικό (‘λεξικόν της Ρομαϊκοίς και Αρβανητηκοίς Απλής’ όπως το ονόμασε ο ίδιος) για να βοηθήσει τους συντοπίτες του να μάθουν ελληνικά. Το λεξικό αυτό είναι από τα πρώτα ελληνο-αλβανικά λέξικά, τα αλβανικά του οποίου ανήκουν στην τοσκική διάλεκτο της αλβανικής. Το χειρόγραφο αφιερώθηκε από τον Πουκεβίλ στην Εθνική Βιβλιοθήκη των Παρισίων και φέρει την ιδιόγραφη σημείωση "Ce lexique est ecrit de la main de Marc Botzari a Corfou 1809 devant moi. Pouqueville". Το ίδιο χειρόγραφο περιλαμβάνει και ένα είδος ελληνο-αλβανικής μεθόδου άνευ διδασκάλου και ελληνο-αλβανικούς διαλόγους. Είναι γραμμένο με ελληνικά γράμματα, μερικά των οποίων είναι ιδιόμορφα και φαίνεται τα είχε επινοήσει ο ίδιος ο Μπότσαρης, και οι λέξεις δεν είναι σε αλφαβητική σειρά. Ο ίδιος γνώριζε λίγα γράμματα που πιθανώς είχε διδαχθεί από τον καλόγηρο Σαμουήλ ή, κατά μία πληροφορία, στη Μονή του Προφήτη Ηλία. Σύμφωνα πάντως με σημείωση του Pouqueville, ο Μ. Μπότσαρης έγραψε το λεξικό καθ' υπαγόρευση του πατέρα του Κίτσου, του θείου του Νότη και του πεθερού του Χρηστάκη Καλογήρου.

Η πρώτη σύζυγος του Μάρκου Μπότσαρη, αποκαλεί την οικογένεια του Μπότσαρη ‘Αλβανίτες’ στην απολογία της στην εκδίκαση του διαζυγίου της με τον Μάρκο, στα Επτάνησα το 1810:

«Αν ούτως είχεν το πράγμα, διατό ο πενθερός μου και η πενθερά μου δεν έβαινον να πιάσουν και να φονεύσουν τόσο τον Κώστα του Στάθη, όσο και εμέ, την κατ' αυτούς μοιχεύουσαν, απο τούτο είναι χρέος και νόμος κοντά εις τους Αλβανίτας δια να πλυθούν απο την εντροπήν.» (Αρχείο Κέρκυρας, Μητροπολίται, φ.7, πράξη 189, Σπ.Κατσαρός, τ.β, σελ.131.)

Αλή Σουλιότι είπε...

«Μία μικρή κατηφόρα μετά από το Καρπενήσσι τελειώνει σε μία καλά ποτισμένη κοιλάδα από καλαμποχώραφα, και περιβόλια με μηλιές και κερασιές. Εδώ το Κεγαλόβρυσσο είναι το μέρος μιας αξιοσημείωτης συνάντησης κατά τη διάρκεια του Πολέμου της Ανεξαρτησίας. Μια τουρκική στρατιωτική δύναμη τεσσάρων χιλιάδων αντρών αιφνιδιάστηκε μια καλοκαιρινή νύχτα του 1823 από τον Μάρκο Μπότσαρη, έναν από τους πιο ικανούς προασπιστές της ελληνικής ανεξαρτησίας, και από τριακόσιους και πενήντα Σουλιότες, μια πολεμική φυλή αλβανικής καταγωγής. Οι Τούρκοι πιάστηκαν εξ’ απήνης και οι Σουλιότες υπερίσχησαν…» (Brian De Jongh, John Gandon, Geoffrey Graham-Bell, The Companion Guide to Mainland Greece,Companion Guides, 2000, ISBN 1900639351, p.122)

Ας δούμε τι είπε και ο Richard Clogg, από τους παγκοσμιως πιο έγκριτους ειδικούς σε θέματα της νεώτερης Ελλάδας: «Οι Σουλιότες ήταν μία πολεμοχαρής αλβανική χριστιανική κοινότητα which που αντιστάθηκε στον Πασά στην Ήπειρο στα χρόνια που άμεσα προηγήθηκαν του ξεσπάσματος του Πολέμου της Ανεξαρτησίας το 1821.» (Richard Clogg, Minorities in Greece: Aspects of a Plural Society, Hurst & Company Publishers, London 2002, p.178)

Ανώνυμος είπε...

ΑΛΗ ΣΟΥΛΙΩΤΗ ΑΣΕ ΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ.....ΤΑ ΙΔΙΑ ΚΑΝΕΙ ΚΑΙ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΣΧΟΛΙΑ Ο ΜΠΙΘΕΓΚΟΥΡΑΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΤΟ ΠΑΙΖΕΙ ΚΑΙ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΕΞ ΕΠΙΤΗΔΕΣ ΕΝΩ ΣΕ ΦΟΡΟΥΜ ΕΧΕΙ ΔΗΛΩΣΕΙ ΑΛΒΑΝΟΣ [ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ ΦΑΙΝΕΤΕ ΑΠΟ ΤΑ ΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ....ΑΦΗΣΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ....
ΤΟ ΟΤΙ ΚΑΠΟΙΟΙ ΞΕΝΟΙ ΤΟΥΣ ΕΙΠΑΝ '''ΑΛΒΑΝΟΥΣ'' ΑΥΤΟ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΤΟ ΟΤΙ ΜΙΛΟΥΣΑΝΕ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΙΚΑ...ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΛΟΓΩ ΑΛΛΟ ΤΟΥΣ ΕΓΡΑΨΑΝ ΩΣ '''GREEKS'''....ΕΠΕΙΔΗ ΑΥΤΟΙ ΔΩΣΑΝΕ ΒΑΣΗ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΟΥ ΜΙΛΑΓΑΝΕ...ΤΟ ΟΤΙ ΕΜΑΘΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΛΗΝΙΚΑ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΗΔΙΕΣ ΚΑΛΟ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΤΙΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΑΙ ΒΑΛΤΟΣ....ΠΑΜΕ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΤΙ ΛΕΞΙΚΟ ΕΓΡΑΨΑΝ ΟΙ ΣΟΥΛΙΩΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ ΤΙ ΓΛΩΩΣΑ ΜΙΛΑΓΑΝΕ ΚΑΙ ΠΩΣ ΑΥΤΟΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΑΤΑΝΕ ΟΙ ΙΔΙΟΙ...ΑΝΤΕ ΓΙΑΤΙ ΜΑΣ ΕΧΕΤΕ ΠΕΡΑΣΕΙ ΓΙΑ ΧΑΠΑΤΑ..

Ανώνυμος είπε...

ΑΛΛΑ ΑΣ ΑΡΧΙΣΟΥΜΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΜΕ ΜΕΡΙΚΑ ΨΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΕΙΠΩΘΗΚΑΝΕ ΕΙΤΕ ΕΞ ΕΠΙΤΗΔΕΣ ΕΙΤΕ ΚΑΤΑ ΛΑΘΟΣ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΚΑΙ ΕΣΥ ΩΣ ΑΒΑΝΤΑΔΟΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΒΑΝΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΥ ΤΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΕΙΣ
ΜΑΣ ΛΕΣ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΠΟΥ ΓΡΑΨΑΝΕ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΣΑΜΗΔΕΣ....
ΕΝΝΟΟΥΝ ΟΤΙ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΣΤΗ ΤΣΑΜΟΥΡΙΑ-ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ ΚΑΙ ΟΤΙ ΜΙΛΑΝΕ ΤΑ ΤΟΣΚΙΚΑ-ΤΣΑΜΙΚΑ...ΤΙΠΟΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ...ΑΝ ΗΤΑΝ ΤΣΑΜΗΔΕΣ ΘΑ ΤΟ ΞΕΡΑΝΕ ΚΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΚΑΙ ΘΑ ΑΥΤΟΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΤΑΝΕ ΩΣ ΤΕΤΟΙΟΙ...ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΤΟΝ ΑΥΤΟΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΕΧΟΥΜΕ....
ΕΙΤΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΙΤΕ ΓΡΑΙΚΟΙ ΕΙΤΕ ΡΩΜΙΟΙ
ΟΠΩΣ ΔΗΛΑΔΗ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΕΛΛΗΝΕς

Ανώνυμος είπε...

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ΜΑΣ ΑΝΦΕΡΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΑΝΑΦΕΡΑΝΕ ΩΣ ΤΣΑΜΗΔΕΣ [ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΑΡΑ ΕΘΝΟΤΙΚΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ] ΚΑΙ ΛΟΓΩ ΑΥΤΟΥ ΜΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙΣ ΨΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ''ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΑΝΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑ ΜΑΘΑΝΕ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΗΔΙΕΣ '' ΕΧΟΥΜΕ
ΠΕΡΑΙΒΟΣ..........

Οι Τσάμηδες κατοικούσι την παλαιάν Θεσπρωτίαν, νυν δε λεγομένην Παρακάλαμον, η κατοικία των αρχίζει από το Σούλιον και τελειώνει εις τον Δώδωνα (Μπίστριτζα) ποταμόν, είναι θρήσκοι, αλαζόνες και ορμητικότεροι από τους άλλους εις τους πολέμους, όστις όμως ανθέξη την πρώτην ορμήν των, εύκολα τους τρέπει έπειτα εις φυγήν, επειδή είναι καθ΄ υπερβολήν αμφιρρεπείς` δεν φυλάττουσι τόσον τας συμφωνίας και υποσχέσεις, ευφημίζονται δε παρά πάντων ως επιτηδειότεροι χορευταί, και τοις αρέσκει ο πολύτιμος ιματισμός` είναι εύρωστοι και εύσχημοι` και μολονότι ομιλούσι την αλβανικήν διάλεκτον, ως φυσικήν αλλά και μετά την απλοελληνικήν, εκφράζονται όμως ορθώς άνδρες τε και γυναίκες

ΔΗΑΛΑΔΗ ΟΙ ΤΣΑΜΗΔΕΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣΑΝΕ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ [ ΜΕ ΠΡΩΤΟ ΧΩΡΙΟ ΤΟ ΓΑΡΔΙΚΙ] ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΕΙΧΑΝΕ ΚΑΤΑΦΥΓΕΙ ΣΤΑ ΒΟΥΝΑ ΟΙ ΣΟΥΛΙΩΤΕΣ......ΑΡΑ ΠΕΡΙΞ ΤΩΝ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΠΕΡΙΞ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ ΔΥΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΓΑΣ...ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ Η ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ...ΑΡΑ ΤΣΑΜΟΥΡΙΑ=ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΣΑΜΟΥΡΙΑ=ΗΠΕΙΡΟΣ ΟΠΩΣ ΣΑΣ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ....ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΟΧΙ ΟΛΗ Η ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ ΑΦΟΥ ΣΤΝ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ ΣΤΗ ΜΟΥΡΓΚΑΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣΑΝΕ ΜΟΝΟ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΦΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΟΥΛΙΩΤΕΣ ΣΤΗ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΛΙΚΗ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ ΕΙΧΑΝΕ ΠΑΡΕΙ ΤΑ ΒΟΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΟΒΟ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΟΤΣΑΜΗΔΩΝ .......
ΟΙ ΤΣΑΜΗΔΕΣ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΝΤΟΠΙΟΙ ΚΑΘΟΤΙ Η ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΣΑΜΟΥΡΙΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΤΟΝ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΑΙΩΝΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΟΙΟ ΠΡΙΝ...ΜΑΛΛΟΝ ΤΟΤΕ ΕΙΣΗΛΘΑΝΕ ΟΙ ΤΣΑΜΗΔΕΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΤΗΣΑΝΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ...ΕΝΩ Η ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ ΚΑΙ ΗΠΕΙΡΩΤΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΟΙ ΝΤΟΠΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΑΡΧΑΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ.....
ΤΙ ΑΛΛΟ ΜΑΣ ΛΕΕΙ Ο ΠΕΡΑΙΒΟΣ ......ΟΤΙ''''''και μολονότι ομιλούσι την αλβανικήν διάλεκτον, ως φυσικήν αλλά και μετά την απλοελληνικήν, εκφράζονται όμως ορθώς άνδρες τε και γυναίκες και μάλιστα όσοι κατοικούν τα πέριξ της Παραμυθία''''....ΔΗΛΑΔΗ ΠΑΡΟΤΙ ΕΙΧΑΝΕ ΗΔΗ ΑΠΟ ΤΟ 1670 [200 ΧΡΟΝΙΑ ΣΧΕΔΟΝ ΔΗΛΑΔΗ] ΓΙΝΕΙ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ ΜΙΛΑΓΑΝΕ ΑΚΟΜΑ ΤΑ ΑΛΒΑΝΙΚΑ ΕΞΙΣΟΥ ΜΕ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΕΝΩ Ο ΙΔΙΟΣ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΙΑΜΠΗΔΕΣ ΑΛΒΑΝΟΥΣ ΟΤΙ [ ΟΛΙΓΟΙ ΜΙΛΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΒΑΡΒΑΡΙΚΑ] ΕΔΩ ΜΑΣ ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΤΣΑΜΗΔΕΣ ΗΤΑΝ ΔΙΓΛΩΣΣΟΙ...ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΕ ΝΑ ΗΤΑΝ ΟΙ ΑΛΒΑΝΟΙ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ ΔΙΓΛΩΣΣΟΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΟΙ ΣΟΥΛΙΩΤΕΣ ΚΑΛΟ ΘΑ ΗΤΑΝ ΕΚΕΙ ΔΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ ΝΑ ΣΑΣ ΤΟ ΕΞΗΓΗΣΟΥΝ ΟΙ ΕΘΝΙΚΙΣΤΕΣ ΗΓΗΤΟΡΕΣ ΣΑΣ

Ανώνυμος είπε...

ΓΡΑΦΕΙΣ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΟΥΛΙΩΤΙ..Ε ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΑΡΧΕΙ...ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΛΙΩΤΗΣ,ΧΑΛΚΙΔΙΩΤΗΣ ΚΛΠ....
ΜΤΑ ΜΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΙΣ ΜΙΑ ΠΗΓΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ '''ΑΛΒΑΝΟΥΣ ΤΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΓΑΣ'''
ΔΕΝ ΜΙΛΗΘΗΚΕ ΠΟΤΕ Η] ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΓΑ ...ΑΡΑ ΚΑΙ ΑΥΤΗ Η ΠΗΓΗ ΕΙΝΑΙ ΑΚΥΡΗ ....ΜΕΤΑ ΜΑΣ ΛΕΣ ΟΤΙ ΗΤΑΝ ΜΑΛΛΟΝ ΓΚΕΚΗΔΕΣ ΕΠΕΙΔΗ ΞΥΡΙΖΑΝ ΤΟΥΣ ΚΡΟΤΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΜΑΣ ΛΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΑΙΟΥΣ KAI META ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΚΕΚΑ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΝΑ ΤΑ ΕΞΑΛΒΑΝΙΣΕΙΣ ΟΛΑ....ΜΗΝ ΑΛΒΑΝΟΠΟΙΗΤΕ ΕΚΕΙ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΛΒΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΞΥΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΚΡΟΤΑΦΩΝ...ΩΣ ΓΝΩΣΤΟΝ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΣΥΝΗΘΕΙΑ ΠΟΥ ΦΕΡΑΝΕ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ [ ΣΥΝΗΘΕΙΑ ΜΟΓΓΟΛΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ, ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ [ ΤΟΥΡΚΟΙ ΤΗΣ ΜΟΓΓΟΛΙΑΣ ΠΡΙΝ 7 Η 8 ΑΙΩΝΕΣ ΕΤΣΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΕΠΙ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΡΣΑΡΩΝ] ΚΑΙ ΕΙΧΕ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΜΕ ΤΑ ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΝΑ ΜΗΝ ΣΕ ΠΟΙΑΣΕΙ Ο ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΛΛΙΑ [ ΔΕΝ ΞΗΡΙΖΑΝΕ ΜΟΝΟ ΤΟΥΣ ΚΡΟΤΑΦΟΥΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΜΕΡΟΣ]..ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΜΕ '''ΑΛΒΑΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ-ΚΑΤΑΓΩΓΕΣ'''
ΜΕΤΑ ΛΕΣ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΠΟΥ ΓΡΑΦΕΙ ΟΤΙ ΟΙ ΛΙΑΠΗΔΕΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΤΩ ΑΛΒΑΝΙΑ
ΠΡΑΓΜΑΤΙ ΕΧΕΙ ΔΙΚΙΟ...ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗ ΧΕΙΜΑΡΑ- ΑΚΡΟΚΕΡΑΥΝΕΙΑ ΟΡΗ [ ΒΟΡΕΙΟΣ ΗΠΕΙΡΟΣ] ΑΡΧΙΖΕΙ Η ΚΑΤΩ ΑΛΒΑΝΙΑ
ΚΑΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΙΜΟΥΛΗ ΠΟΥ ΓΡΑΦΕΙΣ ΘΑ ΣΤΑ ΓΡΑΨΩ ΑΛΛΟΥ ΓΙΑΤΙ ΕΧΕΙ ΠΟΛΥ ΓΕΛΙΟ Η ΥΠΟΘΕΣΗ

Ανώνυμος είπε...

. Ο δεσπότης Ευλόγιος Κουρίλας στο «Κράτος τής Αληθείας» λέει σαν γνήσιος Σουλιότης, ότι αυτός είναι σε θέση καλύτερα από τον καθένα να γνωρίζει, πως «Αλβανοί είναι οι Σουλιώτες και Αλβανικά μιλάνε»
ΕΝΑ ΑΚΟΜΑ ΨΕΜΑ..ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΑΝ ΑΥΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙ ΤΟ ΕΓΡΑΨΕ ΠΟΤΕ
ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΚΑΝ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΠΟΣΟ ΜΑΛΛΟΝ ΓΝΗΣΙΟΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ...
ΒΛΑΧΟΣ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΗΣ ΗΤΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΙΟ...ΑΠΟ ΤΗ ΖΗΤΣΙΣΤΑ ΚΟΡΥΤΑΣ ΚΑΤΑΓΟΤΑΝΕ...ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΣΟΥΛΙ...ΑΣΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΨΕΜΑΤΩΝ
Ορισμένοι, όπως ο βιογράφος του Αλή Πασά, Αχμέτ Μουφίτ, αποκαλεί τους Σουλιότες ως ‘Ρωμαίγους’. Άλλοι τους αποκαλούν Γραικούς.
ΣΩΣΤΑ.. ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΑΛΛΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΑΛΗ ΠΑΣΑ
ΚΑΤΑ ΛΕΞΗ ΑΝΑΦΕΡΕΙ Ο ΨΑΛΛΙΔΑΣ [ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΑΛΒΑΝΟΥ ΠΑΣΑ...ΟΧΙ ΟΠΟΙΟΣ ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΣ .....ΕΠΙ ΑΛΒΑΝΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ ...ΚΑΙ ΤΑ ΕΓΡΑΨΕ ΑΥΤΑ ΠΟΛΥ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821...
"Εις την Τζαμουριαν, ειναι και το περιφημο Σουλι ή Κακοσουλι, αυτη η περιοχη των χωριων τουτων εκατοικειτο απο Γραικους πολεμικους, οιτινες εβασταξαν τον πολεμο χρονους 18 εναντιον ολης της Αλβανιας"ΑΡΑ ΤΟ ΟΤΙ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΤΗΝ ΤΣΑΜΟΥΡΙΑ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΚΑΝΕΙ ...ΤΣΑΜΗΔΕΣ...ΓΡΑΙΚΟΙ ΠΟΥ ΜΙΛΑΓΑΝΕ ΛΙΓΑ ΤΟΚΙΚΑ ΗΤΑΝ
Λορδος Μπαυρον ''''οι σουλιωτες ειναι αχρειοι Ρωμιοι που ομιλουν λιγα ιλλυρικα''
ΚΑΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΑΠΟ ΑΛΒΑΝΟ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΦΡΑΓΚΟ...ΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΖΗΣΑΝΕ ΑΠΟ ΚΟΝΤΑ...ΓΡΑΙΚΟΙ ΚΑΙ ΡΩΜΑΙΟΙ ΟΙ ΣΟΥΛΙΩΤΕΣ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Ανώνυμος είπε...

Ας δούμε τι είπε και ο Richard Clogg, από τους παγκοσμιως πιο έγκριτους ειδικούς σε θέματα της νεώτερης Ελλάδας: «Οι Σουλιότες ήταν μία πολεμοχαρής αλβανική χριστιανική κοινότητα which που αντιστάθηκε στον Πασά στην Ήπειρο στα χρόνια που άμεσα προηγήθηκαν του ξεσπάσματος του Πολέμου της Ανεξαρτησίας το 1821
ΑΚΡΙΒΩΣ...ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΛΕΝΕ '''ΑΛΒΑΝΟΥΣ ''' ΟΠΩΣ Ο ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΖΗΣΑΝΕ...ΟΣΟΙ ΤΟΥΣ ΕΖΗΣΑΝ ΕΙΤΕ ΑΛΒΑΝΟΙ ΕΙΤΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΙΤΕ ΞΕΝΟΙ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ 1821 ΤΟΥΣ ΑΝΑΦΕΡΟΥΝ ΩΣ ΓΡΑΙΚΟΥΣ ΡΩΜΙΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ
ΤΕΛΟΣ

Ανώνυμος είπε...

Ο Pouqueville αποκαλεί τους Σουλιότες ως Έλληνες, επειδή ήταν Χριστιανοί Ορθόδοξοι. Το καταλαβαίνουμε αυτό επειδή τους μουσουλμάνους του Αλή Πασά που επιτέθηκαν στους Σουλιότες, τους αποκαλεί Αλβανούς
ΑΣΕ ΤΗΝ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ...ΑΠΟΚΑΛΕΙ ΤΟΥΣ ΣΟΘΛΙΩΤΕΣ ΩΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΓΙΑ ΤΟ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ...ΑΝ ΗΤΑΝ ΕΤΣΙ ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΛΕΕΙ ΤΟΥΣ ΑΛΒΑΝΟΥΣ ΛΙΑΠΗΔΕΣ ΤΟΥ ΑΛΗ ΠΑΣΑ ΩΣ ΑΛΒΑΝΟΥΣ ΑΛΛΑ ΩΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ [ ΑΦΟΥ ΕΙΧΑΝ ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ] ΑΚΥΡΟ ΛΟΙΠΟΝ....ΟΙ ΣΟΥΛΙΩΤΕΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΛΗ ΠΑΣΑ ΗΤΑΝ ΑΛΒΑΝΟΙ...ΤΕΛΟΣ...ΜΗΝ ΕΡΜΗΝΕΥΕΙΣ ΟΠΩΣ ΓΟΥΣΤΑΡΕΙΣ ΤΑ ΓΡΑΦΟΜΕΝΑ...
ΑΡΑ ΕΝΑΣ ΕΚΟΜΗ ''''ΦΡΑΓΚΟΣ'' ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΕΖΗΣΕ ΑΠΟ ΚΟΝΤΑ ΤΟΥΣ ΕΑΝΑΦΕΡΕΙ ΩΣ ΕΛΛΗΝΕΣ...ΑΛΛΑ ΑΚΥΡΩΝΕΤΕ ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΑΚΙ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΛΑ...
ΕΝ ΤΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΑ ΣΟΥΛΙΩΤΙΚΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΧΑΙΔΩ ΜΟΣΧΟ ΚΛΠ ΠΟΥ ΕΣΥ Ο ΙΔΙΟΣ ΑΝΑΦΕΡΕΙΣ ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΚΑΜΙΑ ΑΛΒΑΝΙΔΑ [ ΧΡΙΣΤΙΑΝΗ Η ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΑ ] ΝΑ ΤΑ ΕΧΕΙ...ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΠΑΛΙ ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ
και ο Άγγλος συνταγματάρχης Leake. Ο τελευταίος στο έργο του «Researches in Greece», (London, 1814, vol. B΄, p. 226-227), σαφώς διαχωρίζει τους Σουλιότες από τους Έλληνες γράφοντας, πως «στην ακμή τους οι Σουλιότες είχαν στην κατοχή τους ολόκληρο τον κάμπο του Γλυκύ, με ριζότοπους και αραποσιτοχώραφα. Για την καλλιέργεια των κτημάτων χρησιμοποιούσαν τους Έλληνες της περιοχής».
ΠΡΩΤΟΝ ΔΕΝ ΔΙΑΧΩΡΙΖΕΙ ΤΙΠΟΤΕ..ΜΟΝΟΣ ΣΟΥ ΤΑ ΛΕΣ ΑΠΛΑ ΛΛΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΤΟΥ ΚΑΜΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ...ΑΝ ΕΙΖΕ ΑΛΒΑΝΟΥΣ ΘΑ ΕΛΕΓΕ '''ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΣΑΝΕ ΤΟΥΣ ΑΛΒΑΝΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ'''..ΝΑ ΠΟΥΜΕ ΟΤΙ ΑΥΤΗ Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΚΔΙΚΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΗ ΑΝΥΠΑΡΚΤΗ '''ΜΕΓΑΛΗ ΑΛΒΑΝΙΑ'''...ΑΚΥΡΟ ΨΑΡΑ...
ΕΠΙΣΗΣ ΑΥΤΟΣ Ο LEAKE ΕΙΧΕ ΤΑΣΕΙΣ ΕΞΑΛΒΑΝΙΣΜΟΥ ..ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΕΛΕΓΕ ΠΑΠΑΤΖΕΣ..ΝΑ ΑΛΛΗ ΜΙΑ... ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΙΧΕ ΓΡΑΨΕΙ ΟΤΙ Η ΦΟΥΣΤΑΝΕΛΑ ΕΙΝΑΙ ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΟΘΤΗΣΑΝΕ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ [ΑΛΒΑΝΟΥΣ ΚΑΤ ΑΥΤΟΝ]ΥΔΡΑΙΟΥΣ ΝΗΣΙΩΤΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΥΗΜΕΡΟΥΣΑΝΕ..ΚΟΙΤΑ ΠΟΣΑ ΛΑΘΗ ΕΚΑΝΕ ΣΕ ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ...ΚΑΤΑΡΧΗΝ ΟΙ ΥΔΡΑΙΟΙ ΔΕΝ ΦΟΡΟΥΣΑΝ ΚΑΝ ΦΟΥΣΤΑΝΕΛΕΣ...ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΤΕ ΕΝΑ ΜΙΚΡΟ ΝΗΣΙ ΝΑ ΔΙΑΔΩΣΕΙ ΤΗ ΦΟΡΕΣΙΑ ΣΤΙΣ ΑΠΑΤΗΤΕΣ ΒΟΥΝΟΚΟΡΦΕΣ ΤΗΣ ΦΩΚΙΔΑΣ Η ΤΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ...ΤΡΙΤΟΝ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ ΤΗΝ ΦΟΥΣΤΑΝΕΛΑ ΤΗΝ ΦΟΡΑΝΕ ΟΙ ΤΟΣΚΗΔΕΣ [ ΚΑΙ ΟΧΙ ΟΛΟΙ ΑΛΛΑ ΕΝΑ ΜΕΡΟΣ] ΑΡΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΝ ΑΛΒΑΝΙΚΗ Η ΦΟΥΣΤΑΝΕΛΑ
ΜΕΤΑ ΓΡΑΦΕΙΣ ΟΤΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΕΙΝΑΙ ΕΜΕΤΙΚΗ...ΠΟΥ ΝΑ ΔΕΙΣ Η ΤΟΥΡΚΟΑΛΒΑΝΙΚΗ....ΝΑ ΜΗΝ ΣΟΥ ΜΕΙΝΕ ΑΝΤΕΡΟ...ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΜΕΤΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΓΕΛΙΑ....

Ανώνυμος είπε...

ΠΡΩΤΟΝ γιατι οι σουλιωτεσ ηταν ελληνεσ και όχι αλβανοι και δευτερον γιατι ξερανε ελληνικα και δεν χρειαζοτανε κανενα λεξικο για να τα μαθουνε...αλλωστε από τους ιδιους συντακτηκε το λεξικο και όχι από καποιον τριτο.......επισης το λεξικο δεν το εγραψε ο μποτσαρησ από μονοσ του αλλα με παραινεση του πουκεβιλ ο οποιος με βαση αυτό εφτιαξε μετα ένα μικρο γαλλοαλβανικο λεξικο...αρα ειχε να κανει με το ενδιαφερον του πουκεβιλ για την αλβανικη και όχι με καποια αναγκη '''συννενοησης'' μεταξυ σουλιωτων και ελληνων οπωσ κατακορον διατεινοντε στην αλβανια οι φασιστες της ανυπαρκτης μεγαλης Αλβανιας......και πουθενα δεν αναφερει το λεξικο την λεξη σκιπεταρ η σκιπερια ενώ ολοι οι αλβανοι της εποχησ τσαμηδεσ και λιαπηδεσ και τοσκηδεσ και γκεκηδεσ χρησιμοποιούσανε αυτεσ τις λεξεισ για να αυτοπροσδιοριστουν ηδη πολλα χρονια πριν .....αρα οι σουλιωτες δεν ηταν σκιπεταροι ουτα αλβανοι ουτε τιποτα τετοιο......εκτοσ και αν δε γνωριζανε τη καταγωγη τους και την ξερετε σημερα εσεις καλυτερα απο αυτους
αξιοσημειωτο είναι και ότι τη λεξη ρωμιοσ τη μεταφραζει στα αλβανικα ως καουρ δηλαδή γκιαουρ δηλαδή απιστος ... μια φραση τουρκικη που χρησιμοποιούσανε οι τουρκοι για τους ελληνεσ...και που χρησιμοποιούσανε και οι τουρκαλβανοι για τους χειμαριωτες μεχρι πριν λιγα χρονια
συνεπως αν [ λεω αν ] υποθεσουμε ότι το λεξικο φτιαχτηκε για να συννενοηθουνε καποιοι με καποιους οπωσ διατεινοντε στην αλβανια τοτε αυτοι οι αλλοι καποιοι είναι οι αλβανοι μουσουλμανοι του αλη πασα [ και οχι οι ελληνεσ] οι οποιοι και αποκαλούσανε τους ρωμιους ως '''καουρ'' δηλαδή απιστους....εκτος και αν οι χριστιανοι ορθοδοξοι σουλιωτες οταν μιλαγανε '''αλβανικα''' αποκαλούσανε τους υπολοιπουσ ορθοδοξους ελληνεσ ως ......''''καουρ''''[απιστουσς-μη μουσουλμανους] ...... θα το ακούσουμε κι αυτό.....

Ανώνυμος είπε...

ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙΟ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟ ΛΕΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΓΡΑΦΕΤΕ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ ΟΤΙ ΣΑΣ ΚΑΤΕΒΕΙ
Το μονο που τους '''συνδεει''' με τους αλβανουσ είναι η χρηση τησ αλβανικησ παραλληλα με την ελληνικη....για να δουμε όμως τι ''''αλβανικα'''' και τι '''ελληνικα'''' μιλάγανε οι σουλιωτεσ Ο ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ ΜΕ ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΓΑΛΛΟΥ ΠΟΥΚΕΒΙΛ ΕΓΡΑΨΕ ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΟΑΛΒΑΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ πριν το 1821....ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΙ ΛΕΜΕ....ΤΙ ΠΑΡΑΤΕΙΡΗΣΑΝΕ ΟΣΟΙ ΜΕΛΕΤΗΣΑΝΕ ΤΟ ΛΕΞΙΚΟ..

ΚΑΤΑΡΧΗΝ ΓΙΑ ΝΑ ΓΡΑΦΤΕΙ ΕΝΑ ΛΕΞΙΚΟ ΠΡΕΠΕΙ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΣΥΝΤΑΣΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΤΗ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΥΟ ΓΛΩΣΣΕΣ....ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΠΟΙΑ ΓΛΩΣΣΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΗ ΠΟΥ '''ΗΞΕΡΕ''' ΚΑΛΑ Ο ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ

Θεωρείται άξιο προσοχής το ότι συχνά ο Μπότσαρης και οι συνεργάτες του αποδίδουν τις ελληνικές φράσεις στα αλβανικά σκεπτόμενοι "ελληνικά", μεταφέροντας δηλαδή την ελληνική σύνταξη στην αλβανική. Το ίδιο συμβαίνει και με σύνθετες ελληνικές λέξεις ενώ παρατηρείται και λανθασμένη μεταφορά των γενών ουσιαστικών και επιθέτων από την ελληνική στην αλβανική. Επίσης δύο ελληνικές λέξεις δεν μεταφράστηκαν στην αλβανική είτε από άγνοια είτε εκ παραδρομής, ενώ υπάρχουν και άλλα είδη λαθών στην αλβανική.

Παρατηρούμεν δηλαδή ότι συντακτικά λάθη δεν εσημειώθησαν εις το ελληνικόν τμήμα του Λεξικού, ούτε επιδράσεις της Αλβανικής εις την ελληνικήν σύνταξιν αλλα συνεβη το αντιθετο .

Η παρουσία αυτών των φαινομένων ερμηνεύεται με δύο τρόπους......

Η μητρική γλώσσα του Μπότσαρη και των συνεργατών του ήταν η ελληνική.

και ότι στην ''αλβανικη'' που ομιλειτο στο σουλι,η επίδραση της ελληνικής να ήταν παρα πολύ μεγάλη στην αλβανική σε ολους τους γλωσσολογικούς τομεις.....αρα η αλβανικη ηταν μαλλον δυτερη γλωσσα και η ελληνικη ηταν η μητρικη........Το αλβανικό ιδίωμα του λεξικού ανήκει στην τοσκική διάλεκτο της Ν. Αλβανίας και περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό δανείων από την ελληνική.

οπωσ και ότι πληθος ''αλβανικων''' λεξεων είναι ουσιαστικα '''ελληνικης ριζας''' η τελειως ελληνικες....για παράδειγμα την ελληνικη λεξη αετοσ δεν την μεταφραζει στα ''αλβανικα'' ωσ ''σκιπεταρ''η κατι τετοιο αλλα ως στραβαετο-σταυραετος και κσιφτερ -ξεφτερι δηλαδή [ εκ του αρχαιου οξυπτεριον-οξυπτερι-ξεπτερι-ξεφτερι δηλαδη γρηγορο πουλι-που κινει γρηγορα τα φτερα του].....και φυσικα αυτό το λεξικο δεν γραφτηκε για να....συννενουντε οι '''''σουλιωτεσ'''' με τους '''''ελληνεσ'''''...αυτά είναι αλβανικα εθνικιστικα παραμυθια
ΑΥΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ
Α ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ
Ε.Γ. Πρωτοψάλτης (1984) από τη μελέτη του ημερολογίου του Φώτου Τζαβέλλα του 1792 που είναι γραμμένο στο νότιο ιδίωμα της Ελληνικής, συνάγει ότι οι πρώτοι Σουλιώτες κατέβηκαν από το Αργυρόκαστρο ή τη Χειμάρα [ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟ ΔΗΛΑΔΗ ] όπου ομιλείται αυτό το ιδίωμα
ΑΡΑ ΤΙΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΤΟΥ ΤΙΣ ΕΓΡΑΦΕ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΝΩ ΘΕ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΤΙΣ ΓΡΑΦΕΙ ΜΕ ΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΣΤΑ ΑΛΒΑΝΙΚΑ ΑΝ ΗΤΑΝ ΑΛΒΑΝΟΣ...ΑΚΥΡΟ..ΤΕΛΙΚΑ Η ΕΜΕΤΙΚΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΕΙΝΑΙ ΜΑΛΛΟΝ Η ΔΙΚΙΑ ΣΑΣ

Ανώνυμος είπε...

ΓΡΑΦΕΙΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΜΕΤΙΚΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ...ΜΑΛΛΟΝ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΤΟΥΡΚΑΛΒΑΝΙΚΗ...
ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΚΡΑΤΙΑΣ ΤΣΑΜΗΣ ΗΤΑΝ Ο ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΤΗΣ ΤΣΑΜΟΥΡΙΑΣ-ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ [ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΛΕΝΕ ΜΕΡΙΚΟΙ ΞΕΝΟΙ ΟΤΙ ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΟΙΚΙΣΤΕΣ ΗΤΑΝ ΤΣΑΜΗΔΕΣ]...ΕΠΕΙΔΗ ΟΜΩΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΟΙΚΗΣΑΝΕ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΙ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΑΡΚΕΤΟΙ ΝΤΟΠΙΟΙ ΕΚΤΟΥΡΚΙΣΤΗΚΑΝΕ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΡΟ ΤΟΥΡΚΟΤΣΑΜΗΣ Η ΑΛΒΑΝΟΤΣΑΜΗΣ
ΚΑΙ ΟΙ ΣΟΥΛΙΩΤΕΣ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΟΥΤΕ ΤΟ ΕΝΑ ΟΥΤΕ ΤΟ ΑΛΛΟ...ΑΥΤΟΙ ΗΤΑΝ ΟΙ ΑΛΒΑΝΟΙ [ ΤΟΥΡΚΑΛΒΑΝΟΙ]...ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΥΤΗ ΤΗ ΦΥΛΗ ΛΕΓΑΤΕ ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΣΕΙΣ ΟΙ ΑΛΒΑΝΟΙ [ ΤΣΑΜ ΠΑΜΠΕΣ ΜΕ ΘΗΚ ΝΕ ΜΕΣ] ΔΗΛΑΔΗ Ο ΤΣΑΜΗΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΜΠΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΤΟ ΘΗΚΑΡΙ [ΜΕ ΤΟ ΜΑΧΙΡΙ] ΣΤΗ ΜΕΣΗ [ ΕΤΟΙΜΟΣ ΔΗΛΑΔΗ ΓΙΑ ΜΑΧΑΙΡΙΕΣ]
ΚΑΙ ΟΠΩΣ ΕΙΠΕ ΚΑΙ Ο ΠΑΠΑΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΡΑΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΛΛΗΝΙΘΕΝΤΩΝ[ΑΡΑ ΑΛΒΑΝΟΕΛΛΗΝΩΝ] ΑΛΒΑΝΩΝ...ΑΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ ΦΕΝΑΙΤΕ ΟΤΙ ΤΟ ΠΑΡΑΜΘΑΚΙ ''ΔΕΝ ΞΕΡΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑ ΜΑΘΑΝΕ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ'' ΠΟΥ ΛΕΤΕ ΕΚΕΙ ΣΤΗ ΑΛΒΑΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΑΚΟΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΟΛΛΑ

Ανώνυμος είπε...

Μια τουρκική στρατιωτική δύναμη τεσσάρων χιλιάδων αντρών αιφνιδιάστηκε μια καλοκαιρινή νύχτα του 1823 από τον Μάρκο Μπότσαρη, έναν από τους πιο ικανούς προασπιστές της ελληνικής ανεξαρτησίας, και από τριακόσιους και πενήντα Σουλιότες, μια πολεμική φυλή αλβανικής καταγωγής. Οι Τούρκοι πιάστηκαν εξ’ απήνης και οι Σουλιότες υπερίσχησαν…»
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΜΑΣ ΓΡΑΦΕΙΣ ΟΤΙ Ο '''ΑΛΒΑΝΟΣ'''[ΕΔΩ ΓΕΛΑΜΕ] ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ΣΚΟΤΩΘΗΚΕ ΣΕ ΜΑΧΗ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ...ΑΚΥΡΟ....
ΕΙΔΕΣ ΠΟΥ ΥΟΕΘΕΤΕΙΣ ΠΗΓΕΣ ΠΟΥ ΒΟΛΕΥΟΥΝ ΤΟ ''ΜΕΓΑΛΟΑΛΒΑΝΙΚΟ'' ΙΔΕΟΛΟΓΗΜΑ ΣΟΥ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΛΕΝΕ ΜΠΑΡΟΥΦΕΣ;;;
ΚΑΤΑΡΧΗΝ ΚΑΙ ΑΥΤΗ Η ΠΗΓΗ ΕΙΝΑΙ ΕΝΟΣ ΞΕΝΟΥ ΣΥΧΡΟΝΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΖΗΣΕ ΠΟΤΕ ΑΠΟ ΚΟΝΤΑ ΤΟΥΣ ΣΟΥΛΙΩΤΕΣ..ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΛΕΕΙ '''ΑΛΒΑΝΟΥΣ'''
ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΚΑΝΕΙ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΛΑΘΗ ...ΜΙΛΑΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΟΥΛΙΩΤΕΣ ΕΝΩ ΩΣ ΓΝΩΣΤΟΝ ΣΤΗ ΜΑΧΗ ΑΥΤΗ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΑΝΕΣ [ ΟΥΤΕ ΚΑ ΑΥΤΟΙ ΗΤΑΝ ΑΛΒΑΒΟΙ ΤΟ ΛΕΩ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΑΡΧΙΣΕΤΕ ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΕΛΛΑΔΑ]
ΤΡΙΤΟΝ ΤΑ ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΣΤΑΤΕΥΜΑΤΑ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝΤΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ....ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΑΛΒΑΝΟΥΣ ΓΚΕΚΗΔΕΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΤΑΗ ΠΑΣΑ ΤΗΣ ΣΚΟΝΔΡΑΣ
ΑΛΒΑΝΟΙ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΥΣ.....ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΣΚΟΤΩΘΗΚΕ Ο ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ..
ΑΡΑ ΚΑΛΑ ΣΑΣ ΤΑ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ...ΠΡΑΓΜΑΤΙ ''ΜΑΡΤΥΡΗΣΑΤΕ'''ΚΑΤΑ ΤΟ 1821...ΑΛΛΑ ΜΑΡΤΥΡΗΣΑΤΕ ΓΙΑ ΟΧΙ '''ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΥΤΕ ΦΥΣΙΚΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΑΛΒΑΝΙΑ'' ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΚΙΑ...
ΞΥΠΝΑΜΕ ΑΛΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΚΑΘΟΜΑΣΤΕ ΝΑ ΑΚΟΥΜΕ ΤΙΣ ΜΠΑΡΟΥΦΕΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΒΑΛΤΟΥ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΣΥΓΧΥΣΗ....ΚΑΙ ΑΜΑ ΘΕΩΡΕΙΣ ΕΜΕΤΙΚΗ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΤΟΤΕ ΞΥΔΑΚΙ...ΚΑΤΣΕ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΖΕ ΜΕΓΑΛΟΑΛΒΑΝΙΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΑΚΙΑ....ΜΟΝΟΣ ΣΟΥ ΤΟ ΕΙΠΕ
ΟΙ ΛΙΑΠΗΔΕΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΩ ΑΛΒΑΝΙΑ...ΩΣ ΓΝΩΣΤΟΝ ΛΑΜΠΕΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ..ΑΚΡΙΒΩΣ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ''ΚΑΤΩ'' ΑΛΒΑΝΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΒΕΒΑΙΑ Η ΗΠΕΙΡΟΣ ΚΙ ΑΥΤΟ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ

Ανώνυμος είπε...


Είναι μάλιστα γνωστό ότι, η τελευταία επιστολή τού Μάρκου, πρίν από τόν ηρωϊκό θάνατό του απευθύνονταν ακριβώς στόν Λόρδο Βύρωνα και, μεταξύ άλλων, τόν ενημερώνει γιά τήν πολεμική επιχείρηση πού προετοίμαζε. Η επιστολή του εκείνη, τής 8ης Αυγούστου 1823, έχει ως εξής :
«…Τό γράμμα σας, …με ενέπλησε χαράς. Η εξοχότης σας είναι ακριβώς ο άνθρωπος πού μάς εχρειάζετο. Κανέν εμπόδιον άς μή σταματήση τόν ερχομόν σας εις τό μέρος τούτο τής Ελλάδος.
Πολυάριθμος στρατός μάς απειλεί, αλλά μέ τήν βοήθειαν τού θεού και τής εξοχότητός σας θά εύρη εδώ τήν πρέπουσαν αντίστασιν.»
«Απόψε σκοπεύω κάτι νά επιχειρήσω εναντίον ενός σώματος Αλβανών εξ έξη έως επτά χιλιάδων, στρατοπεδευμένων σιμά εις αυτό τό μέρος…
Μεθαύριο θά αναχωρήσω μαζί μέ μερικούς εκλεκτούς άνδρας μου διά νά έλθω πρός απάντησιν τής Εξοχότητός σας.»
ΑΥΤΑ ΟΛΑ ΠΟΛΥ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ''''ΕΞΕΛΛΗΝΙΣΕ'''...ΑΚΥΡΟ ΓΙΑ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ....ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΑΥΤΟΠΡΟΣΔΙΟΡΗΣΤΗΚΑΝΕ -ΑΙΣΘΑΝΘΗΚΑΝΕ Η ΚΑΤΑΓΟΝΤΑ ΑΠΟ ΑΛΒΑΝΟΥΣ-ΣΚΙΠΕΤΑΡ
ΑΝ ΗΤΑΝ ΤΕΤΟΙ ΘΑ ΑΥΤΟΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΤΑΝ ΩΣ ΤΕΤΟΙΟΙ
ΝΑ ΤΙ ΛΕΕΙ ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΑΚΟΜΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ [ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΟΠΩΣ Ο ΚΟΥΡΙΛΑΣ ΟΠΩΣ ΨΕΥΔΩΣ ΓΡΑΦΕΤΕ] Ο ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΟΥΛΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΕΒΕΖΑ
Η διγλωσσία των Σουλιωτών υπογραμμίζεται και απο τον Σουλιώτη Λάμπρο Κουτσονίκα στη Γενική Ιστορία του αφού αναφέρει οτι στην επαρχία Σουλίου "λαλείται η ελληνική και η αλβανική διάλεκτος"(3α). ΑΡΑ ΞΕΡΑΝΕ ΜΙΑ ΧΑΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ...ΑΚΥΡΑ ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΙΣΤΩΝ ΤΗΣ
Ο γνωστός Σουλιώτης Λάμπρος Κουτσονίκας, σαφώς άριστος γνώστης των ηπειρωτικών πραγμάτων, αναφέρει οτι η επαρχία Πρέβεζας κατοικείται καθ'ολοκλήρου απο Έλληνες(λαλούντας την ελληνικήν), εκτός απο την οθωμανική φρουρά(πιθανώς Τουρκαλβανοί) αποτελούμενοι συνολικά απο διακόσιες οικογένειες.
ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ...
6) A Journey Through Albania and Other Provinces of Turkey in Europe and Asia ...,John Cam Hobhouse Broughton -1817
Σελ.31-«Αλλά η εκδικητικότητα του Πασά φυλάχτηκε για τους Έλληνες κάτοικους της πόλης(Πρέβεζα), διακόσιοι από τους οποίους αποκεφαλίστηκαν την μέρα μετά τη μάχη, μπροστά στον Αλή τον ίδιο.»
Σελ.70-«Οι χριστιανοί των Ιωαννίνων αν και ανήκουν διοικητικά στην Αλβανία(λόγω Αλή Πασά), και διοικούνται από Αλβανούς άρχοντες, αποκαλούν τον εαυτό τους Έλληνες, όπως και οι κάτοικοι της Άρτας, της Πρέβεζας και πολλών χωριών βορειότερα. Ούτε φοράνε αλβανικά ρούχα, ούτε μιλούν τα αλβανικά και έχουν όλους εκείνους τους τρόπους και τα έθιμα των Ελλήνων της Ρούμελης, του Μοριά…»
ΑΡΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΛΟΙ ΣΕ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΑΡΤΑ ΠΡΕΒΕΧΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΤΕΡΑ ΟΠΩΣ ΛΕΕΙ [ ΒΟΡΕΙΟ ΗΠΕΙΡΟ]
ΑΡΑ ΤΗΝ ΠΡΕΒΕΖΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΕΣΕΙΣ ΟΙ ΕΘΝΙΚΟΦΑΣΙΣΤΕΣ ΑΛΒΑΝΟΙ ΣΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΑΛΒΑΝΙΑ ΞΕΧΑΣΤΕ ΤΟ...ΜΟΝΟ ΤΟΥΡΚΑΛΒΑΝΟΥΣ ΕΙΧΕ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΩΣ ΚΑΤΑΚΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΓΑΝΕ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ .... ΚΑΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΕΠΙ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ-ΑΛΒΑΝΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΟΝ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΧΩΡΟ

Ανώνυμος είπε...

αι ο Λάμπρος Κουτσονίκας,ο γνωστός Σουλιώτης αγωνιστής, γνώστης των ηπειρωτικών πραγμάτων,αναφέρει στη Γενική Ιστορία του οτι ολόκληρη η επαρχία Άρτας κατοικείται απο Έλληνες( λαλούντες την Ελληνικήν),Γενική ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως ,Λάμπρου Κουτσονίκα Ταγματάρχου, τ.1,σελ,101. Εξαίρεση αποτελούν οι 200 οικογένειες Οθωμανών και Εβραίων που κατοικούν στην περιοχή. Η επαρχία Άρτας περιελάμβανε περίπου 30 με 40.000 κατοίκους, σύμφωνα με τον Κουτσονίκα
ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΟΥΛΙΩΤΗ ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΑΡΤΑ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΤΟ ΘΕΩΡΗΤΕ '''ΑΥΤΟΧΘΩΝ ΙΛΛΙΡΙΟΠΕΛΑΣΓΙΚΟ ΕΔΑΦΟΣ''....ΑΚΥΡΟ ΚΑΙ Η ΑΡΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΕΒΕΖΑ....

Ανώνυμος είπε...

ΕΠΙ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ-ΑΛΒΑΝΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΟΝ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ΑΚΟΜΑ Ο ΠΕΡΑΙΒΟΣ ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΜΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΛΒΑΝΙΚΩΝ ΦΥΛΩΝ ΑΝΑΦΕΡΕΙ....Οι Τσάμηδες κατοικούσι την παλαιάν Θεσπρωτίαν, νυν δε λεγομένην Παρακάλαμον, η κατοικία των αρχίζει από το Σούλιον και τελειώνει εις τον Δώδωνα (Μπίστριτζα) ποταμόν, είναι θρήσκοι, αλαζόνες και ορμητικότεροι από τους άλλους εις τους πολέμους, όστις όμως ανθέξη την πρώτην ορμήν των, εύκολα τους τρέπει έπειτα εις φυγήν, επειδή είναι καθ΄ υπερβολήν αμφιρρεπείς` δεν φυλάττουσι τόσον τας συμφωνίας και υποσχέσεις, ευφημίζονται δε παρά πάντων ως επιτηδειότεροι χορευταί, και τοις αρέσκει ο πολύτιμος ιματισμός` είναι εύρωστοι και εύσχημοι` και μολονότι ομιλούσι την αλβανικήν διάλεκτον, ως φυσικήν αλλά και μετά την απλοελληνικήν, εκφράζονται όμως ορθώς άνδρες τε και γυναίκες....
ΚΑΤΑΡΧΗΝ Ο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ''ΣΟΥΛΙ'' ΕΙΝΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ [ ΑΦΟΥ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΤΣΑΜΟΧΩΡΙΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΝ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΩΝ ΒΟΥΝΩΝ ΤΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ [ ΓΑΡΔΙΚΙ ΚΛΠ]...ΟΠΩΣ ΚΑΙ Ο ΒΟΡΕΙΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ ΜΠΡΙΣΤΡΙΤΖΑ...ΕΙΝΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΙ ΟΡΟΙ .... ΔΗΛΑΔΗ ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ ΜΠΙΣΤΡΙΤΖΑ ΒΟΡΕΙΑ [ ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΒΟΡΕΙΟ ΗΠΕΙΡΟ , ΝΟΤΙΑ ΤΟΥ ΔΕΛΒΙΝΟΥ] ΚΑΙ ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ ΤΑ ΒΟΥΝΑ ΤΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ [ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΙΧΑΝΕ ΚΑΤΑΦΥΓΕΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΓΛΥΤΩΣΟΥΝ ΤΟΝ ΕΞΙΣΛΑΜΙΣΜΟ] ΗΤΑΝ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΣΑΜΟΥΡΙΑΣ...ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ Ο ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ [ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΟΧΙ ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ]..ΑΥΤΟ ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΟ ΛΕΕΙ ΚΑΙ Ο ΠΕΡΑΙΒΟΣ...ΔΗΛΑΔΗ ΟΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΒΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΓΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ....ΔΥΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑ ΩΣ ΣΤΟ ΦΙΛΙΑΤΙ ΚΑΙ ΜΕ ΔΥΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΟ ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ..ΑΥΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΣΑΝΕ ΤΗΝ ΤΣΑΜΟΥΡΙΑ..ΕΚΕΙ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣΑΝΕ ΟΙ [ΑΛΒΑΝΟ]ΤΣΑΜΗΔΕΣ....ΤΟ ΛΕΩ ΓΙΑΤΙ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΟΤΙ ΤΣΑΜΟΥΡΙΑ ΛΕΓΟΤΑΝΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΗΠΕΙΡΟΣ [ ΚΑΙ ΑΡΑ ΥΠΟΝΟΟΥΝ ΟΤΙ ΟΙ ΤΣΑΜΗΔΕΣ ΑΛΒΑΝΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣΑΝΕ ΟΟΟΟΛΗ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ ΑΡΑ ΤΟΥΣ ΔΙΩΞΑΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΤΣΑΜΟΥΡΙΑ-ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΡΑ ''''ΚΑΛΑ ΚΑΝΟΥΝ''' ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΝ ΟΟΟΛΗ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ=ΤΣΑΜΟΥΡΙΑ...ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑ ΨΕΜΑ ΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΚΗΣ ΦΑΣΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑΣ...ΤΣΑΜΟΥΡΙΑ=ΣΗΜΕΡΙΝΟΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ[ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΔΕΝ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝΤΑΝ ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΑΠΟ ΑΛΒΑΝΟΥΣ ΜΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΥΠΗΡΧΕ Η ΟΡΕΙΝΗ ΜΟΥΡΓΚΑΝΑ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝΕ ΚΑΤΑΦΥΓΕΙ ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΝΩ ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ ΤΟΣΟ ΠΕΡΙΞ ΤΗΣ ΠΑΡΓΑΣ ΟΣΟ ΚΑΙ ΣΤΑ ΒΟΥΝΑ ΤΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ ΠΑΡΕΜΕΝΕ ΖΩΝΤΑΝΟΣ Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ....[αυτοι πληρωσανε και τα περισσοτερα στην κατοχη όπως και οι ελληνες στα πεδινα του φαναριου στη Πρεβεζα]

Ανώνυμος είπε...

ΕΠΙΣΗΣ ΜΑΣ ΛΕΕΙ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΑ ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΟΤΑΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΑΛΒΑΝΙΚΕΣ ΦΥΛΕΣ ΠΡΑΓΜΑ ΠΟΥ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΗΤΑΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ..ΠΡΩΤΟΝ ΟΤΙ ''''ΔΕΝ ΦΥΛΑΤΟΥΣΙ ΤΟΣΟΝ ΤΑΣ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ'''..[ΠΑΜΠΕΣΗΔΕΣ ΔΗΛΑΔΗ] ...ΠΡΑΓΜΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥΣ ΑΛΒΑΝΟΥΣ... ....ΑΥΤΟ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΤΕ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΛΒΑΝΟΥΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΙΧΑΝΕ ΠΑΛΙΑ ΜΙΑ ΠΑΡΟΙΜΙΑ '''ΤΣΑΜ ΠΑΜΠΕΣ ΜΕ ΘΗΚ ΝΕ ΜΕΣ''[ Ο ΤΣΑΜΗΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΜΠΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΤΟ ΘΗΚΑΡΙ [ ΜΕ ΤΟ ΜΑΧΑΙΡΙ ΔΗΛΑΔΗ] ΣΤΗ ΜΕΣΗ ]...ΤΟ ΙΔΙΟ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ΚΑΙ ΤΑ ΛΕΓΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΓΡΑΨΕ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΚΕΙΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΤΣΑΜΗΔΕΣ...''''Ο ΧΑΡΑΚΤΗΡ ΑΥΤΩΝ ΓΛΙΣΧΡΟΣ ΚΑΙ ΨΕΥΔΗΣ''...ΑΥΤΟ ΔΕΙΧΝΕΙ ΟΤΙ ΑΥΤΗ Η ΦΥΛΗ ΕΙΧΕ ΕΦΕΣΗ ΣΤΗ ΠΑΜΠΕΣΙΑ ΠΡΑΓΜΑ ΠΟΥ ΟΜΟΛΟΓΟΥΣΑΝΕ ΦΙΛΟΙ ΚΑΙ ΕΧΘΡΟΙ...ΕΠΙΣΗΣ ΜΑΣ ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΛΑΖΟΝΕΣ [ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΤΩΝ ΑΛΒΑΝΩΝ ΕΘΝΙΚΙΣΤΩΝ]....ΕΠΙΣΗΣ ΟΤΙ ''ευφημιζοντε παρα παντων ως επιτηδιοτεροι χορευται και τις αρεσει ο πολυτιμος υματισμος είναι εύσχημοι και ευρωστοι'''....ΑΥΤΟ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΠΟΥ ΥΠΗΡΧΑΝΕ ΠΑΛΙΑ ΣΤΗ ΡΟΥΜΕΛΗ [ ΤΣΑΜΗΣ ΘΑ ΡΘΩ ΣΤΟ ΓΑΜΟ ΣΟΥ , ΔΗΛΑΔΗ ΚΑΛΟΝΤΥΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΟΙΗΜΕΝΟΣ], ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΕΠΙΒΕΒΒΑΙΩΝΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΡΑΤΣΟΥΚΛΙ ''ΤΣΑΜΗΣ'' [ ΠΟΥ ΕΜΕΙΝΕ ΩΣ ΕΠΩΝΥΜΟ] ΣΤΟΝ ΜΑΚΕΔΟΝΑ ΑΓΩΝΙΣΤΗ ΤΟΥ 1821 ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ ΤΣΑΜΗ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΜΟΡΦΙΑΣ-ΛΕΒΕΝΤΙΑΣ ΤΟΥ....ΕΠΙΣΗΣ ΑΥΤΟ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ΚΑΙ Ο ''ΤΣΑΜΙΚΟΣ'' ΧΟΡΟΣ [ Η ΚΛΕΦΤΙΚΟΣ Η ΑΠΗΔΗΤΟΣ ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΟΝ ΣΕ ΠΟΛΛΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ] ΟΧΙ ΕΠΕΙΔΗ ΤΟ '''' ΚΛΕΨΑΜΕ''' ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΤΣΑΜΗΔΕΣ ΑΛΛΑ ΤΟΝ ΟΝΟΜΑΣΑΜΕ ΕΤΣΙ ΓΙΑΤΙ ΘΥΜΙΖΕ ΤΟ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΧΟΡΕΥΑΝΕ ΟΙ ''φημισμένοι παρα παντων στο χορο''' ΤΣΑΜΗΔΕΣ ΚΑΙ ΗΤΑΝ ΛΕΒΕΝΤΙΚΟΣ ΟΠΩΣ ΟΙ ΤΣΑΜΗΔΕΣ [ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΦΙΓΟΥΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ''ΠΗΔΗΜΑΤΩΝ'' ΤΟΥ ΕΝ ΛΟΓΩ ΧΟΡΟΥ]..ΔΗΛΑΔΗ Η ΛΕΞΗ ΤΣΑΜΗΣ-ΤΣΑΜΙΚΟΣ ΔΗΛΩΝΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΚΑΠΟΙΑ .. ''ΑΛΒΑΝΙΚΗ'' ΚΑΤΑΓΩΓΗ

Ανώνυμος είπε...

ΕΠΙΣΗΣ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΚΑΤΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ .. ΟΤΙ ''ΜΟΛΟΝΟΤΙ ΜΙΛΟΥΣΙ ΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΔΙΑΛΕΚΤΟ'', ''ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΛΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΩΣ ΕΚΦΡΑΖΟΝΤΕ ΑΝΤΡΕΣ ΤΕ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ'''...ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟ....ΚΑΘΩΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΚΕΚΗΔΕΣ ΑΛΒΑΝΟΥΣ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΟΤΙ ΑΓΝΟΟΥΝ ΠΕΝΤΕΛΩΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΙΑΠΗΔΕΣ ΑΛΒΑΝΟΥΣ ΟΤΙ''' ΛΙΓΟΙ ΤΗΝ ΟΜΙΛΟΥΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΒΑΡΒΑΡΙΚΑ''ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΩΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ .....ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΚΑΘΟΤΙ ΟΙ ΤΣΑΜΗΔΕΣ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΚΕΙΝΑ ΔΕΝ ΕΙΧΑΝΕ ΟΥΤΕ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ[ ΑΦΟΥ ΗΤΑΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ] ΟΥΤΕ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ [ ΔΗΛΑΔΗ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΑ ΚΑΠΟΙΟΣ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΑ ΜΕΡΗ ΕΚΕΙΝΑ ΑΦΟΥ ΗΤΑΝ ΑΚΟΜΑ ΥΠΟ ΤΟΥΡΚΟΑΛΒΑΝΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ] ...ΑΡΑ ΤΟ ΟΤΙ ΜΙΛΟΥΣΑΝΕ[ ΟΧΙ ΑΠΛΑ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΑΝΕ ΑΛΛΑ ΜΙΛΟΥΣΑΝΕ] ΚΑΙ [ΑΠΛΟ]ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ [ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΔΕΝ ΕΒΓΑΙΝΑΝ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΚΕΙΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ] ΔΕΙΧΝΕΙ ΟΤΙ Η [ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ] ΔΙΓΛΩΣΣΙΑ ΤΩΝ ΤΣΑΜΗΔΩΝ [ ΚΑΙ ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΑΛΒΑΝΙΚΕΣ ΦΥΛΕΣ] ΗΤΑΝ ΕΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΓΕΓΟΝΟΣ...ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΟΥΣΕ ΠΟΛΛΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΜΙΚΤΗΣ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟ ΒΑΘΜΟ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΤΣΑΜΗΔΩΝ...ΣΥΝΕΠΩΣ ΟΙ ΤΣΑΜΗΔΕΣ ΗΤΑΝ ΕΛΛΗΝΕΣ [ΗΠΕΙΡΩΤΕΣ ΚΑΙ ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ ] ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΙ ΕΞΙΣΛΑΜΙΣΜΕΝΟΙ ... ΕΤΣΙ ΜΟΝΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΞΗΓΗΘΕΙ Η ''ΔΙΓΛΩΣΣΙΑ''..ΑΝ ΣΚΕΦΤΟΥΜΕ ΜΑΛΙΣΤΑ ΟΤΙ ΖΟΥΣΑΝΕ ΣΕ ΣΥΜΠΑΓΗ ΘΥΛΑΚΑ KAI OXI ΑΝΑΜΕΙΚΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΙ [ ΑΦΟΥ ΤΑ ΕΝΝΙΑ ΣΤΑ ΔΕΚΑ ΤΣΑΜΟΧΩΡΙΑ ΣΤΑ ΠΕΔΙΝΑ ΚΑΙ ΗΜΙΟΡΕΙΝΑ ΤΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΗΤΑΝ ΤΟΥΡΚΟΤΣΑΜΙΚΑ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΚΕΙΝΑ] ..ΣΤΗ ΜΕΙΚΤΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΛΟΙΠΟΝ ΟΦΕΙΛΕΤΕ ΚΑΙ Η ΔΙΓΛΩΣΣΙΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ Ο ''ΦΑΝΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΙΣΛΑΜΙΣΟ ''ΠΟΥ ΕΙΧΑΝΕ [ ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΙ Ο ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ , ΕΝΩ ΚΑΙ Ο ΠΕΡΑΙΒΟΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΩΣ ΘΡΗΣΚΟΥΣ ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΝΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥΣ ΑΛΒΑΝΟΥΣ]....ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΓΙΑΤΙ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΚΡΗΤΙΚΟΙ ΗΤΑΝ ΝΤΟΠΙΟΙ ΓΕΝΙΤΣΑΡΟΙ-ΟΙ ΠΙΟ ΣΚΛΗΡΟΙ ΔΙΩΚΤΕΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΠΡΩΗΝ ΟΜΟΘΡΗΣΚΩΝ ΤΟΥΣ ... Ο ΦΑΝΑΤΙΚΟΣ ΙΣΛΑΜΙΣΜΟΣ ΟΦΕΙΛΕΤΕ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥΣ ΑΦΟΥ ΤΟΣΟ ΝΟΤΙΑ ΤΗΣ ΤΣΑΜΟΥΡΙΑΣ [ ΠΕΡΙΞ ΤΗΣ ΠΑΡΓΑΣ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΤΕΡΑ ΧΩΡΙΑ ΤΟΥ ΦΑΝΑΡΙΟΥ, ΟΣΟ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ΟΣΟ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑ ΣΤΗ ΜΟΥΡΓΚΑΝΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΧΩΡΙΑ ΤΟΥ ΒΟΥΡΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΣΑΡΑΝΤΑ Ο ΤΟΥΡΚΟΤΣΑΜΙΚΟΣ ΘΥΛΑΚΑΣ ΗΤΑΝ ΠΕΡΙΤΡΥΓΙΡΙΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ...ΕΤΣΙ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΘΗΚΕ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΑΝΑΤΙΚΟ ΙΣΛΑΜΙΣΜΟ ΩΣ ΑΝΤΙΡΟΠΟ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΠΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΤΡΥΓΙΡΙΖΑΝ

Ανώνυμος είπε...

το σημαντικο σε αυτά που λεει ο περαιβος [ και τα οποια είναι ιστορικα εξακριβωμένα] είναι όχι ότι απλα ''γνωριζουν'' τα [απλο]ελληνικα αλλα ότι ορθως εκφραζοντε [ όχι απλα γνωριζουν αλλα και ομιλουν και μαλιστα ορθως]..και το ακομα σημαντικοτερο είναι ότι ισχυει για τους ανδρες [ πραγμα λογικο μιας και γενικοτερα οι ανδρες παντα ξερανε παραπανω γλωσσες ] αλλα ότι αυτό ακριβως ισχυει και για τις γυναικες [ πραγμα δυσκολο να μαθανε α ελληνικα ειτε από την εκλησια που δεν υπηρχε ειτε από το ελληνικο σχολειο που δεν υπηρχε ειτε από τις κοινωνικες επαφες που τέτοιες δεν ειχανε εκεινα τα χρονια οι γυναικες για να μαθουν ''να εκφραζοντε ορθως στην απλοελληνικη''...αρα αυτή η ικανοτητα να μιλανε στα ελληνικα εξισου όπως και στα αλβανικα ηταν από παππο προς παππο...και αυτό γιατι οι προγονοι των τσαμηδων ηταν κυριως ελληνες [ηπειρώτες , και αρβανιτες διγλωσσοι] και αλβανοι επιλυδες...αλλα και τουρκοι σε καποιο βαθμο πραγμα που δικαιολογει τα πολλα τουρκικα-ισλαμικα επωνυμα και όχι μονο μικρα ονόματα [ τουταχιρη , σαχεντιν κλπ ] [και πραγμα που δεν συμβαινει και τοσο με τους υπολοιπους αλβανους] και ισως αυτή η τουρκικη συνιστωσα συνετελεσε τοσο στον φανατικο ισλαμισμο οσο και στην παμπεσια [όπως ομολογούσανε ηπειρώτες και αλβανοι....ο '''εκτουρκισμος'' των τσαμηδων [ με την εγκατασταση τουρκων στην τσαμουρια, μετα τον εξισλαμισμο τους τον 17ο αιωνα ,[αλλα και πριν ως τοποτηρητες στρατιωτικοι-διοικητες] ,πραγμα που κανανε παντα οι τουρκοι σε κάθε εξισλαμισθεισα περιοχη με σκοπο να την εκτουρκισουν γρηγοροτερα μεσω των επιμειξιών τουρκων και γηγενών αφου πλεον ηταν μουσουλμανικοι και οι δυο πλυθησμοι και αρα μπορούσανε να παντρευοντε ως ομόθρησκοι ] δεν προχωρησε-ολοκληρωθηκε γιατι στη συνεχεια η οθωμανικη διοικηση-στρατος [ αλλα και οι γειτονικοι - βορειοι μουσουμανκοι πλυθησμοι ] αλλα και επιλυδες μουσουλμάνοι στον ηπειρωτικο χωρο αποτελούνταν πλεον από αλβανους μουσουλμάνους και όχι από τουρκους μουσουλμανους ....ετσι σταματησε η [σε μικρο βαθμο και για μικρο χρονικο διαστημα εκτουρκιση των τσαμηδων] και αρχισε ο σε μεγαλυτερο βαθμο και και λιγο ευκολότερος λογω των συνθηκων [ γνωση της αλβανικης παραλληλα με την ελληνικη , λογω γεωγραφικης συνάφειας , λογω αξιωματων μπεηιλικια και αγαηλικια,παρε δωσε ε τους αλβανους του Αλη πασα των ιωαννινων κλπ ] εξαλβανισμος των αλβανοελληνων στην καταγωγή τσαμηδων όπως στο περιπου εχει περιγραφει παραπανω....για αυτό και ονομαζοντε και τουρκοτσαμηδες και αλβανοτσαμηδες...και οι δυο οροι περιεχουν μερος της αληθειας....
......αλβανοεληνες γενίτσαροι εξισλαμισθεντες [ εκτουρκισθεντες πλήρως θρησκευτικα , μερικως συνειδησιακα καθολου όμως γλωσσικα που κρατησανε τις πατροπαράδοτες δυο γλωσσες αλβανικη και ελληνικη]......
ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΚΑΤΑΡΙΠΤΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ ΤΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΘΥΣ ΣΟΥΛΙΩΤΕΣ [ ΜΕ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΧΩΡΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ ΠΙΝΔΟΥ] ΝΑ ΜΙΛΑΝΕ ΜΟΝΟ ΑΛΒΑΝΙΚΑ....ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΚΥΡΙΟΙ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΤΣΑΜΗΔΕΣ ΝΑ ΗΤΑΝ ΔΙΓΛΩΣΣΟΙ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΗΤΑΝ [ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ] ΔΙΓΛΩΣΣΟΙ ΟΙ ΣΟΥΛΙΩΤΕΣ..ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ

Ανώνυμος είπε...

ΑΛΗ ΣΟΥΛΙΟΤΙ...ΑΚΟΥ ΝΑ ΜΑΘΑΙΝΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑ....ΣΟΥ ΓΡΑΨΑΝΕ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΓΙΑ ΤΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΓΡΑΦΕΤΕ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ ΟΤΙ ΤΟ ΕΓΡΑΨΕ ΚΑΙ ΚΑΛΑ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΝΕΝΟΟΥντε ΟΙ ''''''ΑΛΒΑΝΟΙ''' ΣΟΥΛΙΩΤΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ.....
Πρωτον αφου παραδεχεσθαι ότι στην κερκυρα μενανε ΕΛΛΗΝΕΣ γιατι την διεκδηκειτε και αυτή ρε στην ανυπαρκτη μαγαλοτεραστια αλβανια σας ;;;;;...δευτερον για το λεξικο αυτό σου εχουν απαντησει παραπανω...ακυρο τελειως το παραμυθακι σας....
τριτον να σε πληροφορησω και κατι ακομα και το οποιο καταριπτει το παραμυθι σας περι ''''σουλιωτων = αλβανοι χριστιανοι'''...στην κερκυρα τα ιδια εκεινα χρονια περα παο το ελληνοαλβανικο λεξικο του Μποτσαρη , εγραψε και ο σουλιωτης Τζαβελας το ημερολογιο του το οποιο και σωζεται ως σημερα ....και μαντεψε....όχι απλα είναι γραμμενο με ελληνκους χαρακτήρες [ και όχι με λατινικους που χρησιμοποιητε εσεις στην αλβανια] αλλα δεν είναι καν γραμμενο στα αλβανικα με ελληνικους χαρακτήρες όπως θα εκανε ο κάθε λογικος ''''αλβανος''' της εποχης που μολις μαθαινει τα ελληνικα γραμματα ...αντίθετα είναι γραμμενο στα ελληνικα...χρησιμοποιει δηλαδή ελληνικες λεξεις....γιατι;;;;...μα αφου ελληνικα σκεφτότανε ,ετσι , και ελληνικα εγραφε στο προσωπικο του ημερολογιο....και όλα αυτά πολύ πριν το 1821...αλλα κατά το 1792....δεν μου λες αν ηταν αλβανος δεν θα σκεφτότανε στα αλβανικα;;;....αρα δεν θα ηταν λογικο να γραφει [ εστω με ελληνικους χαρακτήρες] αλλα αλβανικες κυριως λεξεις .... ακυρο λοιπον το παραμυθακι με την κερκυρα στην οποια οι σουλιωτες μαθανε α ελληνικα...διγλωσσοι ηταν πολύ πριν εκδιωχθουν στην κερκυρα από τα αλβανικα στρατευματα του Αλη Πασα....μετα μας λετε και ένα ακομα παραμυθι...ότι ηταν ρωμιοι όχι εθνικα αλλα με την εννοια ότι ανηκανε στην ελληνορθοδοξη εκκλησια[για αυτό και καλα τους ελεγαν ετσι οι αλβανοι της τσαμεριας και της λιαμπουριας]...ακυρο και αυτό...πρωτον γιατι ηδη από πολλα χρονια ρουμ ηταν μονο οι ελληνες την καταγωγή χριστιναοι ορθοδοξοι...δευτερον γιατι οι τσαμηδες ως γνωστον περα από ρουμ τους ελεγαν και γκιαουρ [ απιστους ] καφιρηδες [ βρωμικους λογω της '''απιστιας τους] αλλα και γκραικους και γκρεκι [ και αυτά από καταγεγραμενες μαρτυριες ως και το 1940-1944 επι κατοχης ] ...όπως δηλαδή αποκαλουνε σημερα οι αλβανοι ολους τους βορειοηπειρωτες- νοτιοηπειρωτες αλλα και γενικοτερα του ελληνες [ αφου την ελλαδα την αποκαλουν γκρεκια.....είμαι σιγουρος ότι θα βρειτε να λετε στην ΑΛΒΑΝΙΑ το παραμυθι ότι ο τζαβελας το εγραψε στα ελληνικα αφου το τε στα ελληνικα επικοινωνούσανε τις αλληλογραφιες του ολοι οι τουρκαλβανοι μεσω παντα των καλαμαράδων που τους συνρτασανε την επιστολες τους στα ελληνικα....ακυρο και αυτό ...άλλο επιστολες μεταξυ αρχηγων των στρατευμάτων [ που συντασοταν στα ελληνικα] και άλλο ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ που κάθε ενας χρησιμοποιει τη γλωσσα στην οποια σκεφεται και αρα γνωριζει πολύ καλα και τη γνωριζει γιατι ακριβως την ομιλει με μεγαλη ευχερεια...πραγμα λογικο αφου ηταν ελληνες...και ειπαμε εδώ ηταν διγλωσσοι την εποχη εκεινη οι τουρκαλβανοι τσαμηδες σιγα μην περιμενανε τη Κερκυρα για να μαθουν ελληνικα οι γκραικοι [ κατά του τσαμηδες ] σουλιωτες...

Ανώνυμος είπε...

αυτά όλα καταριπτουν και την προπαγανδα των αλβανων ότι οι σουλιωτες δεν μιλούσανε ελληνικα αλλα μονο αλβανικα [ αρα με αυτό το σκεπτικο ηταν '''αλβανοι''' , γιατι ως γνωστον η διγλωσσια από μονη της δεν κανει κανενα ειτε αλβανο ειτε ελληνα όπως για παράδειγμα και ενας δίγλωσσος αλβανος σημερα δεν είναι-αισθανεται ισως καν ελληνας ειτε ενας δίγλωσσος βορειοηπειρωτης που κατοικει στην αλβανιας δεν αισθάνεται- είναι Αλβανος ]....δεν γινετε , εθνικιστες της αλβανιας ,να εκφραζονταν ορθως και με την απλοελληνικη οπως εχει αποδειξει η ιστορια οι από το 1700 τουλάχιστον εξισλαμισθεντες αλβανοτσαμηδες [ αρα και αποκομενοι από κάθε φορεα ελληνικης γλωσσας όπως εκκλησια ,σχολειο η και διοικηση ] και να μην ηταν , ''''''το λιγοτερο''''' διγλωσσοι-να μην ξερανε εξισου ελληνικα οι σουλιωτες....που όχι απλα μιλούσανε τα ελληνικα αλλα τα γράφανε κιολας ...
Να δουμε την τελευταια επιστολη του Μαρκου Μποτσαρη προς τον Λορδο Βυρων που γραφτηκε στις 8 Αυγούστου (την επομενη σκοτωθηκε από τους Αλβανούς στο Κεφαλοβρυσο]
«…Τό γράμμα σας, …με ενέπλησε χαράς. . Κανέν εμπόδιον άς μή σταματήση τόν ερχομόν σας εις τό μέρος τούτο τής Ελλάδος.
Πολυάριθμος στρατός μάς απειλεί, αλλά μέ τήν βοήθειαν τού θεού και τής εξοχότητός σας θά εύρη εδώ τήν πρέπουσαν αντίστασιν.»
«Απόψε σκοπεύω κάτι νά επιχειρήσω εναντίον ενός σώματος Αλβανών εξ έξη έως επτά χιλιάδων, στρατοπεδευμένων σιμά εις αυτό τό μέρος…
Μεθαύριο θά αναχωρήσω μαζί μέ μερικούς εκλεκτούς άνδρας μου διά νά έλθω πρός απάντησιν τής Εξοχότητός σας.»»Βλεπουμε σε ποια γλωσσα εγραφε και τι ακριβως συνειδηση-εθνικότητας ηταν και ενιωθε..και επειδή μπορει να πει καποιος ότι δεν τα εγραψε αυτος αλλα τα υπαγορεψε σε αλλον ας δουμε και παρακατω άλλη μια περιπτωση σουλιωτη που τα εγραψε σιγουρα μονος του .....Διαχωριζει τον εαυτο του από τους αλβανους τους οποιους και πολεμάει...αξιζει να σημειωθεί ότι οι. περισσοτεροι εξ αυταων των Αλβανων ηταν όχι μουσουλμάνοι αλλα καθολικοι από τη βορεια Αλβανια....το λεω γιατι στην αλβανια μαθαινουν πολεμούσανε μεταξυ τους επειδή οι μεν ηταν μουσουλμάνοι [ κοινως τουρκαλβανοι] και οι δε χριστιανοι....δηλαδή ειχανε θρησκευτικη και όχι φυλετικη διαφορα....ακυρο και αυτό το παραμυθι...και θρησκευτικη και φυλετικη η διαφορα τους .....το από δυκνυουν τα παρακατω λεγομενα των ιδιων των Αλβανων και των Ελλήνων.....
Ο Μελί πασάς, γιος του Αλή πασά, έστειλε επιστολές στον πατέρα του το 1803, στις οποίες αποκαλεί τους Σουλιώτες Ρωμιούς αλλά και Ρωμέγους [ όπως δηλαδη ακριβως αυτοαποκαλούνταν οι Ελληνες αλλα και αποκαλούσανε οι Αλβανοι εκεινη την εποχη τους Ελληνες ] ....
ΚΑΤΑ ΛΕΞΗ ΑΝΑΦΕΡΕΙ Ο ΨΑΛΛΙΔΑΣ [ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΑΛΒΑΝΟΥ ΑΛΗ ΠΑΣΑ ] που κανει μια περιγραφή των κατοικων της ηπειρου βορειου και νοτιου , αλβανων και ελληνων.....
"Εις την Τζαμουριαν, ειναι και το περιφημο Σουλι ή Κακοσουλι, αυτη η περιοχη των χωριων τουτων εκατοικειτο απο Γραικους πολεμικους, οιτινες εβασταξαν τον πολεμο χρονους 18 εναντιον ολης της Αλβανιας"
Όταν λεει της Αλβανιας [ δεν υπηρχε την εποχη εκεινη αλβανικο κρατος] εννοει την αλβανικη διοιηκηση-στρατευματα -πασαλίκια της Ηπειρου τα οποια [ με την προτροπή των Τουρκων] μετα το 1700 περιπου ειχανε περασει στα χερια των εξισλαμισθεντων πλεον αλβανων που διοικούσανε πλεον ολοένα και μεγαλύτερες εκτασεις του ελλαδικου χωρου].....γραικους τους λεει όπως και τον εαυτο του και όπως αυτοαποκαλουντα οι Ελληνες τα χρονια εκεινα......
Οι οπλαρχηγοί Μάρκος Μπότσαρης και Κίτσος Τζαβέλας, γράφουν στις 28/6/1821 στους Πάργιους: «Ο όφις επατάχθη από τον Σταυρόν (...) Η ιερά σημαία του Σταυρού κυματίζει απανταχού της Ηπειρωτικής ακτής (...). Ελευθερία! Θρησκεία! Πατρίς! Ιδού το έμβλημα ήμών. Η ειρήνη έστω μεθ' υμών αδελφοί. Ημείς λέγομεν την αλήθειαν, άλλοι δ' εισίν εκείνοι οίτινες θέλουσι να εξαπατήσωσιν υμάς».......Και εδώ για Ηπειρο κανουν λογω......ουτε Αλβανια ουτε Σκιπερια......
Γραικοι Ρωμιοι και Ελληνες-ηπειρώτες..ετσι γεννηθήκανε για αυτά πολεμήσανε , ως τέτοιοι πεθανανε.....

Ανώνυμος είπε...

Παμε να δουμε τα μεγαλοαλβανικα εθνικιστικα παραμυθια και σε τι '''στοιχεια'' τα στηριζουν.....ΟΙ ΕΘΝΙΚΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ πανε να βγαλουν τους σουλιωτες ως '''αλβανους χριστιανους'''και αυτό πανε να το στηριξουν σε καποια υποτιθεμενη ''μονογλωσσια΄'' αυτων...που υποτιθετε μαθανε τα ελληνικα στην Κερκυρα στην οποια ειχανε διωχθεί από τον Αλη Πασα....ομως οι σουλιωτες ως γνωστον ηταν [τουλάχιστον] διγλωσσοι και μαλιστα πολύ πριν την Κερκυρα ..ποσο μαλλον πριν το 1821....και είναι λογικο μιας και ως γνωστον και ιστορικα τεκμηριωμενο διγλωσσοι ηταν οι από το 1690 εξισλαμισθεντες τουρκοτσαμηδες αρα ποσο μαλλον οι χριστιανοι και ελληνες σουλιωτες ....όμως στην αλβανια για να στηριξουν τις παραμυθες τους μαθαινουν ότι το ελληνοαλβανικο λεξικο που εγραψε ο μποτσαρης στην κερκυρα το εγραψε '''και καλα''' για να συννενοουτνε οι ''''αλβανοι''' σουλιωτες με τους ελληνες Κερκυραιους [ και γενκοτερα με τους Ελληνες [και καλα] ..... πρωτον ας μας απαντησουν γιατι ενώ μεσω του εθνικιστικου αυτου παραμυθιου , παραδεχοντε την ελληνικοτητα της κερκυρας από την άλλη την διεκδικουν και αυτή ως αυτόχθων αλβανικο εδαφος.....δευτερον το παραμυθι αυτό το διδασκοντε για να αποδειξουν ότι αφου τα ελληνικα τα '''μαθανε από του κερκυραιους αρα πριν ηταν μονογλωσσοι [δηλαδή ηταν διγλωσσοι οι μουσουλμάνοι τσαμηδες αλλα οι χριστιανοι σουλιωτες ηταν και καλα μονογλωσσοι το ακούσαμε και αυτό από την εθνικιστικη Αλβανια] και αρα αφου ηταν μονογλωσσοι ηταν ..βεροι σκιπεταροι.....Το μονο που τους '''συνδεει''' του σουλιωτες με τους αλβανους σκιπεταρους είναι η χρηση της αλβανικης παραλληλα με την ελληνικη....για να δουμε όμως τι ''''αλβανικα'''' και τι '''ελληνικα'''' μιλάγανε οι σουλιωτες.... Ο ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ ΜΕ ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΓΑΛΛΟΥ ΠΟΥΚΕΒΙΛ ΕΓΡΑΨΕ ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΟΑΛΒΑΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ [ ΠΡΙΝ ΤΟ 1821 ΟΛΑ ΑΥΤΑ] ....ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΙ ΛΕΜΕ....ΤΙ ΠΑΡΑΤΕΙΡΗΣΑΝΕ ΟΣΟΙ ΜΕΛΕΤΗΣΑΝΕ ΤΟ ΛΕΞΙΚΟ..
ΚΑΤΑΡΧΗΝ ΓΙΑ ΝΑ ΓΡΑΦΤΕΙ ΕΝΑ ΛΕΞΙΚΟ ΠΡΕΠΕΙ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΣΥΝΤΑΣΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΤΗ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΥΟ ΓΛΩΣΣΕΣ [ αν όχι και τις δυο εξισου καλα ] ....ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΠΟΙΑ ΓΛΩΣΣΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΗ ΠΟΥ '''ΗΞΕΡΕ''' ΚΑΛΑ Ο ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ....
Θεωρείται άξιο προσοχής το ότι συχνά ο Μπότσαρης και οι συνεργάτες του αποδίδουν τις ελληνικές φράσεις στα αλβανικά σκεπτόμενοι "ελληνικά", μεταφέροντας δηλαδή την ελληνική σύνταξη στην αλβανική. Το ίδιο συμβαίνει και με σύνθετες ελληνικές λέξεις ενώ παρατηρείται και λανθασμένη μεταφορά των γενών ουσιαστικών και επιθέτων από την ελληνική στην αλβανική. Επίσης δύο ελληνικές λέξεις δεν μεταφράστηκαν στην αλβανική είτε από άγνοια είτε εκ παραδρομής, ενώ υπάρχουν και άλλα είδη λαθών στην αλβανική.
Παρατηρούμεν δηλαδή ότι συντακτικά λάθη δεν εσημειώθησαν εις το ελληνικόν τμήμα του Λεξικού, ούτε επιδράσεις της Αλβανικής εις την ελληνικήν σύνταξιν αλλα συνεβη το αντιθετο .
Η παρουσία αυτών των φαινομένων ερμηνεύεται με δύο τρόπους......
Η μητρική γλώσσα του Μπότσαρη και των συνεργατών του ήταν η ελληνική...
δευτερον.....
ότι στην ''αλβανικη''-τοσκικη διαλεκτο που ομιλειτο στο σουλι [ παραλληλα με την ελληνικη πολλα χρονια πριν μεταβουν στην Κερκυρα όπως εχει αποδειχθεί] ,η επίδραση της ελληνικής ήταν παρα πολύ μεγάλη στην αλβανική σε ολους τους γλωσσολογικούς τομεις.....αρα η αλβανικη ηταν μαλλον δευτερη γλωσσα και η ελληνικη ηταν η κυρια γλωσσα........Το αλβανικό ιδίωμα του λεξικού ανήκει στην τοσκική διάλεκτο της Ν. Αλβανίας και περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό δανείων από την ελληνική

Ανώνυμος είπε...

επισης και ότι πληθος ''αλβανικων''' λεξεων του ελληνοαλβανικου λεξικου είναι ουσιαστικα '''ελληνικης ριζας''' η τελειως ελληνικες....για παράδειγμα την ελληνικη λεξη αετος δεν την μεταφραζει στα ''αλβανικα'' ωσ ''σκιπεταρ''η κατι τετοιο αλλα ως στραβαετο-σταυραετος και κσιφτερ -ξεφτερι δηλαδή [ εκ του αρχαιου οξυπτεριον-οξυπτερι-ξεπτερι-ξεφτερι οπως λεμε ως σημερα ,δηλαδη γρηγορο πουλι-που κινει γρηγορα τα φτερα του].....και φυσικα αυτό το λεξικο δεν γραφτηκε για να....συννενουντε οι '''''σουλιωτες '''' με τους '''''ελληνες'''''...αυτά είναι αλβανικα εθνικιστικα παραμυθια .... και αυτό γιατι πρωτίστως γραφτηκε ως γνωστον με προτροπή τοπυ γαλλου πουκεβιλ ο οποιος και εγραψε ένα γαλλοαλβανικο λεξικο το οποιο σωζεται ως σημερα...συνεπως η συγγραφη του λεξικου ειχε να κανει με το ενδιαφερον ενός γαλλου της εποχης για την αλβανικη γλωσσα και όχι φυσικα καποια αναγκη συννενοησεως '''σουλιωτων και ελληνων'''.....
ΠΡΩΤΟΝ γιατι οι σουλιωτες ηταν ελληνες ούτως η αλλως και όχι αλβανοι και δευτερον γιατι ως ελληνες που ηταν ξερανε ελληνικα και δεν χρειαζοτανε κανενα λεξικο για να τα μαθουνε...αλλωστε από τους ιδιους συντακτηκε το λεξικο και όχι από καποιον τριτο........και πουθενα δεν αναφερει το λεξικο την λεξη σκιπεταρ η σκιπερια ενώ ολοι οι αλβανοι της εποχης τσαμηδες και λιαπηδεσ και τοσκηδες και γκεκηδες χρησιμοποιούσανε αυτες τις λεξεις για να αυτοπροσδιοριστουν ηδη πολλα χρονια πριν .....αρα οι σουλιωτες δεν ηταν σκιπεταροι ουτε αλβανοι ουτε τιποτα τετοιο......εκτος και αν δε γνωριζανε τη καταγωγη τους και την ξερετε σημερα εσεις καλυτερα απο αυτους...
αξιοσημειωτο είναι και ότι τη λεξη ρωμιος τη μεταφραζει στα αλβανικα ως καουρ δηλαδή γκιαουρ δηλαδή απιστος ... μια φραση τουρκικη που χρησιμοποιούσανε οι τουρκοι αλλα και οι αλβανοι μουσουλμάνοι τα χρονια εκεινα για τους ελληνες χριστιανους...
συνεπως αν [ λεω αν ] υποθεσουμε ότι το λεξικο φτιαχτηκε για να συννενοηθουνε καποιοι με καποιους οπως διατεινοντε στην εθνικιστικη Αλβανια τοτε αυτοι είναι οι ελληνες σουλιωτες και οι αλβανοι μουσουλμανοι του αλη πασα οι οποιοι και αποκαλούσανε τους ρωμιους ως '''καουρ'' δηλαδή απιστους....εκτος και αν οι χριστιανοι ορθοδοξοι σουλιωτες οταν μιλαγανε '''αλβανικα''' αποκαλούσανε τους υπολοιπους ορθοδοξους ελληνες δηλαδή τους ρωμιους ως ......''''καουρ''''[ δηλαδή απιστους-μη μουσουλμανους] ...... θα το ακούσουμε κι αυτό..

Ανώνυμος είπε...

οι σουλιωτες ηταν διγλωσσοι [ τουλάχιστον ] πολύ πριν μεταβουν στην κερκυρα...αυτό αποδυκνυεται και από αλλα περιστατικα.........στην κερκυρα τα ιδια εκεινα χρονια περα από το ελληνοαλβανικο λεξικο του Μποτσαρη , εγραψε και ο σουλιωτης Τζαβελας το ημερολογιο του το οποιο και σωζεται ως σημερα ....το οποιο όχι απλα είναι γραμμενο με ελληνκους χαρακτήρες [ και όχι με λατινικους που χρησιμοποιουντε σημερα στην αλβανια ] αλλα δεν είναι καν γραμμενο στα αλβανικα με ελληνικους χαρακτήρες όπως θα εκανε ο κάθε λογικος ''''αλβανος''' της εποχης που μολις μαθαινει τα ελληνικα γραμματα [ όπως λενε οι αλβανοι για τους σουλιωτες ] ...αντίθετα είναι γραμμενο στα ελληνικα...χρησιμοποιει δηλαδή ελληνικες λεξεις....γιατι;;;;...μα αφου ελληνικα σκεφτότανε ,ετσι , και ελληνικα εγραφε στο προσωπικο του ημερολογιο..γιατι απλα ελληνικα μιλαγε εξισου όπως και οι υπολοιποι ελληνες....και όλα αυτά πολύ πριν το 1821...αλλα κατά το 1792... αν ηταν αλβανος όπως λενε την εθνικιστικη αλβανια δεν θα σκεφτότανε στα αλβανικα;;;....αρα δεν θα ηταν λογικο να γραφει [ εστω με ελληνικους χαρακτήρες] αλλα αλβανικες κυριως λεξεις το ημερολογιο του ;;; .... ακυρο λοιπον το παραμυθακι με την κερκυρα στην οποια οι σουλιωτες ''''''μαθανε τα ελληνικα''''...διγλωσσοι ηταν πολύ πριν εκδιωχθουν στην κερκυρα από τα αλβανικα στρατευματα του Αλη Πασα....μετα λενε και ένα ακομα παραμυθι...ότι ηταν ρωμιοι όχι εθνικα αλλα με την εννοια ότι ανηκανε στην ελληνορθοδοξη εκκλησια[για αυτό και καλα τους ελεγαν ετσι οι αλβανοι της τσαμεριας και της λιαμπουριας]...ακυρο και αυτό...πρωτον γιατι ηδη από πολλα χρονια ρουμ-ρωμιος ηταν μονο οι ελληνες την καταγωγή [ και αρα τη γλωσσα η και διγλωσσοι] χριστιανοι ορθοδοξοι...δευτερον γιατι οι τσαμηδες ως γνωστον περα από ρουμ τους ελεγαν τους σουλιωτες και γκιαουρ [απιστους ] καφιρηδες [βρωμικους λογω της '''απιστιας τους] αλλα και γκραικους και γκρεκι [ και αυτά από καταγεγραμενες μαρτυριες ως και το 1940-1944 επι κατοχης ] ...όπως δηλαδή αποκαλουνε σημερα οι αλβανοι ολους τους βορειοηπειρωτες- νοτιοηπειρωτες αλλα και γενικοτερα του ελληνες [ αφου την ελλαδα την αποκαλουν γκρεκια ως σημερα ].....είμαι σιγουρος ότι θα βρουνε να λενε στην Αλβανια το παραμυθι ότι ο τζαβελας το εγραψε στα ελληνικα αφου τοτε στα ελληνικα επικοινωνούσανε στις αλληλογραφιες του ολοι οι τουρκαλβανοι μεσω παντα των καλαμαράδων που τους συντασανε τις επιστολες τους στα ελληνικα....ακυρο και αυτό ...άλλο επιστολες μεταξυ αρχηγων των στρατευμάτων [ που συντασοταν στα ελληνικα και τις οποιες συνετασαν οι μορφωμένοι ελληνες γραμματεις των αρχηγων του κάθε στρατεύματος ειτε ελληνων ειτε τουρκων ειτε αλβανων ] και άλλο ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ που κάθε ενας χρησιμοποιει τη γλωσσα στην οποια σκεφεται και αρα γνωριζει πολύ καλα και τη γνωριζει γιατι ακριβως την ομιλει με μεγαλη ευχερεια από μικρο παιδι ...και αυτη ηταν η ελληνικη-ρωμεικη-γκραικικη....πραγμα λογικο αφου ηταν ελληνες...και ειπαμε ...... εδώ ηταν διγλωσσοι την εποχη εκεινη οι εδω και δυο αιωνες εξισλαμισθεντες τσαμηδες σιγα μην περιμενανε τη Κερκυρα για να μαθουν ελληνικα οι γκραικοι [κατά τους τσαμηδες ] σουλιωτες... τερμα τα μεγαλοαλβανικα παραμυθια

Ανώνυμος είπε...

το γραμμα των Σουλιωτων προς τους Παργινους αποδυκνυει και αλλα πραγματα που διαψευδουν τα μεγαλοαλβανικα παραμυθια....
Καταρχην αποκαλουν οι σουλιωτες την περιοχη εκεινη ως Ηπειρο [ παναρχαιο ονομα της περιοχης εκεινης αρα εδώ φαινεται και η τρεις χιλιετή συνεχεια....ουτε Ιλλυρια ουτε Αλβανια ουτε Σκιπερια.....δευτερον.....αφου το γραμμα απευθύνεται στους Παργινους σημαινει ότι οι Παργινοι όχι απλα μιλάγανε αλλα και διαβαζανε-γραφανε στα ελληνικα....συνεπως ακομα και η Παργα [ που ανηκει γεωγραφικα στην '''ιστορικα'' λεγομενη '''Τσαμουρια'''' [ Θεσπρωτια και μικρο μερος της βορειας Πρεβεζας] ηταν και αυτή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ... και οι οποιοιδηποτε τουρκαλβανοι που ισως την κατοικούσανε ηταν επιλυδες [ αλλωστε τέτοιοι υπήρχανε και σε ένα σωρο αλλα μερη της Ελλαδας].....αποικοι με την αδεια των τουρκων..το μακρυ χερι της οθωμανικης εξουσιας....ακομα και στη νοτια ελλαδα είχαμε τέτοιους .. όπως οι βαρδουνοχωριτες τουρκαλβανοι που εγκατασταθήκανε από τους τουρκους στην πανω πλευρα του Ταΰγετου ως αντιροπο των μανιατων...αυτοι σκοτωσανε και στα ορλωφικα τον πατερα του ''''''αλβανου'''' κατά τους αλβανους εθνικιστες Κολοκοτρωνη...αυτους το 1821 τους πηρε και τους σηκωσε ο θωδωρακης κολοκοτρωνης με τους μωραιτες σε μαχες περιξ της Τριπολιτσας.....βεβαια αν το μαθουν οι εθνικιστες της αλβανιας μπορει να μιλανε και για '''αυτοχθονα ιλλυριπελασγικο Ταυγετο'''''.....δεν θελουν και πολυ

Ανώνυμος είπε...

Ας θυμηθούμε και τους ακριτες Χειμαριωτες [Σπυρομιλιος , πυρος Δημας ] στη βορειο ηπειρο οπου μαζι με τους υπολοιπους βορειοηπειροτες ανακυρηξανε την '''Αυτονομη Πολιτεια της Βορειου Ηπειρου'' το 1914.....οπου κατά τον δεκτο πεμπτο αιωνα και μετα την καταληψη ολης της Αλβανιας και της Ηπειρου από τους Τουρκους εστελνανε γραμματα στον παππα και τους δυτικούς ζητωντας τους στρατιωτικη βοηθεια....και αναφέρανε σε καποιο σημειο της επιστολης ''''να ελευθερωσουμε τη Γραικια'''...ουτε Αλβανια ουτε Ιλυυρια ουτε Σκιπερια...αλλα Γρακια..δηλαδή Ελλαδα....η συνεχεια του ελληνισμού στην περιοχη φαινεται και από παλαιοτερα περιστατικα [ 1500 ετη πριν γεγονοτα].......
Ο Ιουστινιανός θα ανακαινίσει και θα ισχυροποιήσει το φρούριο της Χιμάρας που αναφέρει ο Πλίνιος (Ηist. Natur. 1,4) ήδη από τα ρωμαϊκά χρόνια: “Ιη Ερiri ora castellum in Acrocerauniis Chimera”
Δηλαδη αναφερει τις τρεις ελληνικότατες λεξεις Χιμαρα .[ και μαλιστα Χιμερα όπως λεγοτανε από τα προ Χριστου χρονια] τη λεξη Ακροκεραυνεια [ τα βουνα της Χιμάρας] και τη λεξη Ηπειρος...και μαλιστα σε μια εποχη που η λεξη ιλλυρια και Ιλλυρικο [ θεμα Ιλλυρικο κλπ ] ηταν σε ευρεια χρηση από τους Ρωμαιους....και όμως την Χιμαρα την τοποθετούσανε εντος της [ενιαιας τοτε] Ηπειρου..και όχι μονο τοτε αλλα και 200 χρονια πριν επι ρωμαικης ακομα αυτοκρατοριας ειχανε χωρισει τα δυτικα βαλκανια σε τρεις περιφερειες [ με βαση την πληθυσμιακη συνθεση]....η πρωτη αρχιζε από τον αμβρακικο κολπο και τη σημερινη αρτα [ στα νοτια] και με βορεια ορια ως τα ακροεραυνεια ορη της Χιμάρας και τα βουνα της σημερινης Κορυτσας [ δηλαδή βορεια και νοτια Ηπειρο] ....την περιοχη αυτή ονομάσανε παλια Ηπειρο , γιατι εκει κατοικούσανε αμιγεις Ελληνες-Ηπειρωτες ...πανω από τα μερη αυτά ως το σημερινο Δυρραχιο και τη σημερινη Κρουγια ονομάσανε την περιοχη ως Νεα Ηπειρο...και αυτό το κανανε γιατι εκει παροτι υπερτερούσανε τα Ιλλυρικα φυλα [ ταυλαντιοι εγχελεις δασαριτες παρθινοι] ειχανε ηδη από τα αρχαια αλλα κυριως από τα '''αλεξανδρινα'' χρονια δημιουργηθεί πολλες ελληνικες αποικιες [ Αυλωνα,Επιδαμνος,Απολλωνια, Αντιγονεια,Αντιπατρια] ενώ υπήρχανε και εναπομειναντα ηπειρωτικα-ελληνικα φυλα [ Παραυοι,Αντιτανες ] και επισης και ελληνικη διοικηση....όλα αυτά συνετελεσαν στον σταδιακο [ σε μικρο η μεγαλο βαθμο] εξελληνισμο [ πολιτισμικο κυριως και ισως ,σε πολύ μικροτερο βαθμο, γλωσσικο η συνειδησιακο ] των Ιλλυριων της ενδοχώρας [ στο νοτιοανατολικα τμημα της περιοχης εκεινης φοριετε από τους σημερινους Σκιπεταρους η φουστανελα, δηλαδή από μειοψηφεια των Αλβανων και μαλιστα μονο των Σκιπεταρων στα νοτια-νοτιοανατολικα της περιοχης ] ... ενώ από την κρουγια και πανω οι Ρωμαιοι διατηρήσανε την ονομασια ''''Ιλλυρια'''...γιατι εκει κατοικούσανε αμιγεις και μονο Ιλλυριοι [ στα βορεια ως και τη σημερινη Κροατια] που δεν ειχανε - αποκτήσανε καμια σχεση με τον ελληνιστικο πολιτισμο και διατηρήσανε τον πρωτογονισμο τους και την ιλλυρικη ταυτοτητα τους......αυτά αποδυκνυουν την ελληνικοτητα της ενιαιας Ηπειρου από την ιστορια

Ανώνυμος είπε...

η διοικητικη διαερεση που εκαναν οι ρωμαιοι στα δυτικα Βαλκανια [ σε ΠΑΛΑΙΑ ΗΠΕΙΡΟ σε ΝΕΑ ΗΠΕΙΡΟ και σε ΙΛΛΥΡΙΑ ] με βαση την πληθησμιακη-πολιτιστικη συνθεση της περιοχης φαινεται '''σωστη''' ως σημερα....αφου σχεδον σε αυτό που καλουσανε ως ΝΕΑ ΗΠΕΙΡΟ κατοικούσανε βεβαια κυριως Ιλλυριοι αλλα με την παροδο των ετων και πολλοι Ελληνες [ σε πολεις-αποικιες η και ντοπιες αυτοχθονεςφυλες στα νοτια της περιοχης αυτης ] και ολοι αυτοι [αλλα και αλλοι λαοι που εγκατασταθήκανε στη τοσκερια αργοτερα όπως σλαβοι σε καποιο μικρο βαθμο ] αποτελουν τους προγονους των σημερινων τοσκηδων....ας μην ξεχναμε και ότι στη σημερινη τοσκερια κατοικουν πολλοι βλαχοι [ τοσο στα νοτιοανατολικα στην κορυτσα και πρεμετη και οι οποιοι είναι ελληνικης καταγωγης , οσο και στη πεδιαδα της μουζακιας στα βορειοδυτικα]...ενώ δεν υπαρχουν βλαχοι στη βορεια στη Γκεκαρια....ας μην ξεχναμε ότι στη σημερινη Γκεκαρια εχει καταγραφει καποιου είδους '''''ερημωση''''' [ ισως εδώ υπερβαλουν οι πηγες αλλα σιγουρα αληθες ως γεγονος ] από επιδρομες αβαρων και γοτθων κατά τα βυζαντινα χρονια..και οι οποιοι δεν εγκαταλείψανε απαραίτητα την περιοχη ...για αυτό ισως και οι βορειοι αλβανοι-γκεκηδες μοιαζουν αρκετα με βορειους Ευρωπαιους.......για αυτό και οι αλβανοι τοσκηδες όπως πολύ σωστα γραφτηκε πολύ παραπανων είναι αλβανοι βεβαια [ η γλωσσα και η συνειδηση τους σημερα είναι αλβανικη και καθοριστικο παραγοντα επειξε η αλλαγη θρησκεύματος πριν 4 αιωνες]...όμως εμφανισιακά μοιαζουν περισσοτερο με τους υπολοιπους Ελληνες παρα με τους Γκεκηδες Αλβανούς [ οι οποιοι και αποτελουν τα δυο τριτα του συνολου των Αλβανων]....επισης η μουσικη τους, οι χοροι τους , οσο και η ενδυμασια τους , οσο και τα ηθη και εθιμα - ο τροπος οργανωσης της κοινωνιας τους αλλα ακομα και εμφανισιακά μοιαζουν περισσοτερο με τους υπολοιπους Ελληνες παρα με τους υπολοιπους Αλβανούς[ τους Γκεκηδες Αλβανους]....ακομα και αλλα πολιτιστικα στοιχεια το αποδυκνυουν αυτο.....διολου τυχαιο που ανηκανε μεχρι πριν 4 αιωνες και στο ορθοδοξο δογμα [ενώ οι Γκεκηδες ηταν καθολικοι] μεχρι τον ερχομο του Τουρκων κατακτητών και που χρησιμοπιουσανε το ελληνικο αλφβητο και όχι το λατινικο όπως οι Γκεκηδες Αλβανοι....θα μπορουσε καποιος να πει ότι η διαφορα οφειλετε λογω γεωγραφικης - κλιματολογικης διαφορας [ όπως για παραδειγμα'''διαφερουν'' οι κυπριοι με τους Θεσσαλούς πχ].....όμως αυτό δεν εχει μεγαλες βασεις...καθως άλλη η μια περιοχη άλλη η άλλη σε αυτή τη περιπτωση....αντίθετα τους Γκεκηδες και τους Τοσκηδες αλβανους τους χωριζει ουσιαστικα ένα ποταμι .....αρα οι λογοι της διαφορετικότητας δεν είναι απλα και μονο γεωγραφικοι-κλιματολογικοι όπως στον ελλαδικο χωρο μιας και το ιδιο περιπου ορεινες και κρυες είναι οι περιοχες της Γκεκαριας και της Τοσκεριας, αλλα είναι και ''''φυλετικοι''''-πολιτιστικοι....με διαφορετικους λαους ηρθαν σε πολιτιστικη [ η και φυλετικη καποιες φορες] '''''επιμειξια''' οι Γκεκηδες και με διαφορετικούς οι Τοσκηδες

Ανώνυμος είπε...

Αλή Σουλιότι, Adriano Shafaj και όλες οι "παραλλαγές" Αλβανονομούτσουνης χαζοπροπαγάνδας, μας τα έχετε ζαλίσει...! Δεν μπορείτε να αράξετε στην Σκιπερία σας και να μην μπαίνετε σε όλες τις Ελληνικές σελίδες και φόρουμ ? Σας έχουν διαολοστείλει τόσοι και σεις συνεχίζετε τις μ@λ@κίες σας !

Ανώνυμος είπε...

ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΥΠΟΤΙΘΕΜΕΝΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΔΙΝΟΥΝ ΥΠΟΤΙΘΕΤΕ ΟΙ ΑΛΒΑΝΟΙ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ...ΚΑΤΑΡΧΗΝ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 1944 ΤΟ 70 ΤΑ ΕΚΑΤΟ ΤΩΝ ΑΛΒΑΝΩΝ ΕΙΧΕ ΟΜΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ''ΤΟΥΤΑΧΙΡΙ ΜΕΤΟ'' ΤΖΕΛΛΙΛΙ ΤΑΡΕ'' ''ΑΛΗ ΠΑΣΑ ΤΕΠΕΛΕΝΛΗ'' ''ΟΜΕΡ ΒΡΥΩΝΗ''ΜΟΥΣΤΑΗ ΠΑΣΑ ΤΗΣ ΣΚΟΝΤΡΑ''' ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΠΟΥ '''ΒΟΗΘΗΣΑΝΕ'''' ΣΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΤΟ 1821....ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΠΥΡΡΟΣ ΑΡΧΙΣΕ ΝΑ ΔΙΝΕΤΕ ΑΠΙ ΧΟΤΖΑ ΑΦΟΥ ΩΣ ΓΝΩΣΤΟΝ ΗΘΕΛΕ ΝΑ ΕΝΩΣΕΙ ΤΟΥΣ ΣΚΙΠΕΤΑΡΟΥΣ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ [ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤ ΑΥΤΟΝ] ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ....ΕΤΣΙ ΑΡΧΙΣΕ ΝΑ ΔΙΝΕΙ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΛΙΣΤΕΣ ΜΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΔΙΑΛΕΞΟΥΝ [ ΡΩΤΗΣΤΕ ΚΑΝΕΝΑ ΑΛΒΑΝΟ ΠΑΛΙΟ ΝΑ ΣΑΣ ΠΕΙ]....ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΕΙΧΑΜΕ ΤΟΝ '''ΑΛΒΑΝΟ-ΙΛΛΥΡΙΟ'' ΠΥΡΡΟ [ ΠΑΡΟΤΙ ΩΣ ΟΝΟΜΑ ΥΠΗΡΧΕ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΘΥΛΗΚΟ ΠΥΡΡΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΕ ΣΤΟΝ ΙΛΛΥΡΙΚΟ ΧΩΡΟ ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΛΒΑΝΟΥΣ ΝΕΟΕΘΝΙΚΙΣΤΕΣ '''ΑΡΧΑΙΟΙ ΗΠΕΙΡΩΤΕΣ=ΚΡΥΦΟΙΛΛΥΡΙΟΙ''''] , ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΑΟΥΛΑΝ [ ΕΚ ΤΩΝ ΤΑΥΛΑΝΤΙΩΝ ΙΛΛΥΡΙΩΝ ] ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΙΛΛΙΡ [ΕΚ ΤΟΥ ΙΛΛΥΡΙΟς ] ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟ '''ΟΝΟΜΑ''' ΑΡΜΠΕΝ [ ΠΡΟΦΑΝΗΣ Ο ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ]...ΕΝΩ ΤΩΡΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΟΥ Ο ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ ΠΑΙΡΝΕΙ ΚΑΙ ΔΙΝΕΙ ΕΧΟΥΝ ΟΙΚΙΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΑ ΟΠΩΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗ [ ΑΦΕΡΝΤΙΤΑ ] [ ΩΣ ΑΡΧΑΙΟ ΙΛΛΥΡΙΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΥΤΟ ΑΣ ΜΗΝ ΤΟ ΞΕΧΝΑΜΕ ] ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ...ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΜΗΝ ΣΑΣ ΚΑΝΟΥΝ ΕΝΤΥΠΩΣΗ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΑΥΤΑ ΟΤΝ ΤΑ ΕΧΟΥΝ ΑΛΒΑΝΟΙ...ΑΛΒΑΝΟΙΚΑΙ ΟΧΙΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΠΟΛΛΑ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΕΔΩ ΚΑΙ ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΧΡΟΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΤΟ ΕΠΙΒΑΛΕΙ....ΚΑΙ ΑΥΤΑ ΤΑ ΟΙΚΙΟΠΟΙΟΥΝΤΕ [ ΣΧΕΔΟΝ ΟΛΑ ΩΣ ΙΛΛΥΡΙΚΑ-ΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΑ]...ΑΣ ΜΗΝ ΜΑΣ ΔΙΑΦΕΥΓΕΙ ΑΥΤΗ Η ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ....ΔΗΛΑΔΗ ΔΕΝ ΤΙΜΑΝΕ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΟΠΩΣ ΚΑΠΟΠΟΙΟΙ ΚΑΚΩΣ ΝΟΜΙΖΟΥΝ ΑΛΛΑ ΥΦΑΡΠΑΖΟΥΝ [ ΒΛΕΠΕ ΣΚΟΠΙΑ] ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΓΕΙΤΟΝΙΚΩΝ ΛΑΩΝ....ΒΛΕΠΕ ΟΜΗΡΟΣ=ΟΜΕΡ ΑΡΧΑΙΟΣ ΤΟΥΡΚΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΠΟΥ ΛΕΝΕ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ..ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΠΙ ΛΕΞΗ ΓΡΑΦΟΥΝ ΠΕΡΙ ΙΛΛΥΡΙΩΝ-ΑΛΒΑΝΙΚΟ ΑΙΜΑ ΣΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΜΕΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΠΥΡΡΟ...ΑΡΑ ΑΣ ΜΗΝ ΞΕΓΕΛΙΟΜΑΣΤΕ...

Ανώνυμος είπε...

Οι Σουλιότες ξύριζαν τους κροτάφους τους, που είναι συνήθεια γκέγκικη και φορούσαν τη γνωστή μας φουστανέλλα που είναι το συνηθισμένο φόρεμα στην κεντρική Αλβανία
ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΣΗ...ΠΡΩΤΟΝ Η ΝΤΙΜΠΡΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΛΒΑΝΙΑ ΑΛΛΑ ΒΟΡΕΙΑ [ ΓΚΕΚΗΔΕΣ ] ...ΚΑΙ ΗΔΗ ΠΟΛΥ ΝΟΤΙΟΤΕΡΑ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΑΥΤΗΣ ΔΕΝ ΦΟΡΙΕΤΕ ΚΑΝ Η ΦΟΥΣΤΑΝΕΛΑ...ΚΑΝΕΝΑΣ ΓΚΕΚΑΣ [ΤΑ ΔΥΟ ΤΡΙΤΑ ΤΩΝ ΑΛΒΑΝΩΝ ΔΕΝ ΤΗ ΦΟΡΟΥΣΑ ] ....ΚΑΙ Η ΦΟΥΣΤΑΝΕΛΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΗ ΣΤΗ ΝΟΤΙΑ ΚΑΙ ΛΙΓΑΚΙ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΛΒΑΝΙΑ..ΜΑΣ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΟΙ ΑΛΒΑΝΟΙ ΕΘΝΙΚΙΣΤΕΣ...Η ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΝ Η ΚΑΝΟΥΝ ΠΩΣ ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΝ

Ανώνυμος είπε...

ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΗΝ VIKERS ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΒΑΝΟΥΣ ΣΟΥΛΙΩΤΕΣ....ΑΥΤΗ ΓΕΝΙΚΑ ΤΑ ΕΠΑΙΡΝΕ ΧΟΝΤΡΑ ....ΕΔΩ ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ ΕΓΡΑΦΕ ΤΣΑΜΕΡΙΑ .. ΕΝΩ ΩΣ ΓΝΩΣΤΟΝ ΤΣΑΜΕΡΙΑ ΤΑ ΔΥΟ ΤΡΙΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ...ΔΗΛΑΔΗ ΤΟ ΕΝΑ ΟΓΔΟΟ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ...ΑΛΛΗ ΜΙΑ ''''ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ''' ΜΕΓΑΛΟΑΛΒΑΝΙΚΗ ΠΗΓΗ....ΗΤΑΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΛΕΓΕΤΑΙ ...'''ΠΛΗΡΩΜΕΝΟΙ'''' ΠΕΡΙΗΓΗΤΕΣ....ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΕΙΧΑΝΕ ΤΕΤΟΙΟΥΣ...ΑΝΑΛΟΓΑ ΠΟΙΟΝ ΘΕΛΑΝΕ ΝΑ ''ΠΡΟΣΤΑΨΟΥΝ'' ΟΙ '''ΠΡΟΣΤΑΤΙΔΕΣ''' ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΗ ΑΛΛΑΓΗ ΣΥΝΟΡΩΝ

Ανώνυμος είπε...

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΜΕΓΑΛΟΑΛΒΑΝΩΝ....'''' Λιάπηδες ή Λάπηδες που κατικούν στην κάτω Αλβανία και στα Κεραύνια όρη, που διασώζουν τον αρχαίο σκληρό τους χαρακτήρα και τη ληστρική ζωή, και πρεσβεύουν οι περισσότεροι το δόγμα της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας και τους Τσάμηδες ή Τσιάμηδες που κατοικούς γύρω από τον ποταμό Αχέροντα και από τους οποίους προέρχονται οι Σουλιώτες και οι Παργηνοί, ευφυέστεροι και ημερότεροι των άλλων'''..καταρχη οι Λιαπηδες τοτε που γραφτηκε το κειμενο ηταν σχεδον ολοι μουσουλμανοι....δευτερο λαθος...οι τσαμηδες δεν κατοικουσανε γυρω απο τον αχεροντα...γυρω απο τον καλαμα η Θυαμι ποταμο κατοικουσανε ωσ νοτια τα χωρια ντραγκομι καρβουναρι μαργαριτι ...πανω απο την Παργα...το μονο σωστο που λεει αυτη η πηγη ειναι οτι η Λιαμπουρια ονομαζετε κατω αλβανια...παλι καλα....γιατι το νεοπαραμυθακι ειναι οτι ηπειρος= κατω αλβανια=τσαμερια....απο τις πηγες που μας παραθετουν τα ιδια τα εθνικια αυτοαναιρουντε....

Ανώνυμος είπε...

ΜΕΓΑΛΟΑΛΒΑΝΙΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ....ΣΥΝΕΧΕΙΑ....
'''' Ο Hobsbawm, θεωρεί και αυτός τους Σουλιότες αλβανικής καταγωγής '''...ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ ΠΗΓΗ ... ΑΦΟΥ ΠΡΩΤΑ ΒΑΦΤΙΖΕΙ ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΤΗ ΦΟΥΣΤΑΝΕΛΑ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΜΕΤΑ ΓΙΑ ΑΥΤΗΝ .....'' Και σε αυτό μπορούμε ίσως να προσθέσουμε ότι έχει χρησιμεύσει ως πρότυπο σε πολλούς από τους πρώην υποτελής του Σουλτάνου, ιδιαίτερα στους Έλληνες του Μωριά και της Μάνης...ΔΗΛΑΔΗ ΜΑΣ ΛΕΕΙ ΟΤΙ [ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΛΙΣΤΑ ] ΦΟΡΙΕΤΕ ΣΤΗ ΜΑΝΗ...ΑΡΑ ΕΙΤΕ ΔΕΝ ΗΞΕΡΕ ΠΟΥ ΠΕΦΤΕΙ Η ΜΑΝΗ [ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΠΕΡΔΕΨΕ ΡΟΥΜΕΛΗ ΜΕ ΜΑΝΗ ....ΛΕΜΕ ΤΩΡΑ] .. ΕΙΤΕ ΑΠΛΩΣ ΕΓΡΑΦΕ ΟΤΙ ΑΚΟΥΓΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΕΝΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΑ ΕΡΕΥΝΗΣΕΙ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ Ο ΙΔΙΟΣ...ΩΣ ΓΝΩΣΤΟΝ Η ΜΑΝΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΟΝΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΩΡΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΦΟΡΙΕΤΕ Η ΦΟΥΣΤΑΝΕΛΑ...ΑΡΑ ΠΟΥ ΤΑ ΟΝΕΙΡΕΥΤΗΚΕ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΓΡΑΦΕΙ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΘΑ ΜΑΘΟΥΜΕ.....ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΛΟΓΩ ΓΙΑ ΑΛΒΑΝΟΥΣ [ΟΧΙ ΣΤΗ ΛΑΛΙΑ ΑΛΛΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗ...ΚΑΤΙ ΣΑΝ ΤΗ ΦΟΥΣΤΑΝΕΛΑ ΑΣ ΠΟΥΜΕ] ΣΤΗΝ ΑΡΤΑ...ΠΑΡΑΘΕΤΟΥΝ ΚΑΙ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ..... ΚΑΨΟΜΟΥΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΤΟΥΣΗΣ....ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΣΚΙΠΕΡΙΑ Ε ΜΑΔΕ ΚΑΙ ΞΕΡΟ ΨΩΜΙ

Ανώνυμος είπε...

ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΠΗΓΗ..Ο ΠΟΛΥΣ ΦΙΝΛΕΥ....ΜΕΓΑΛΟΑΛΒΑΝΙΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΣΥΝΕΧΕΙΑ....«Σουλιότες, η πιο αξιοσημείωτη φυλή Αλβανών Ορθοδόξων» είχε πει ο George Finlay το 1861 (George Finlay,...ΠΑΜΕ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΑΛΛΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙΑ ΤΟΥ ΑΛΒΑΝΟΛΑΓΝΟΥ ΦΙΝΛΕΥ....ΠΡΩΤΟΝ ΟΙ ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΛΒΑΝΟΙ ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΙ Ο ΦΙΝΛΕΥ...ΑΛΛΟ ΣΚΙΠΕΤΑΡ ΑΛΛΟ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ....ΔΕΥΤΕΡΟΝ Ο ΦΙΝΛΕΥ ΕΓΡΑΨΕ ΓΙΑ ''''ΑΛΒΑΝΟΥΣ'''[ΕΝΩ ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΕΙΝΑΙ ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ ] ΠΕΡΙΞ ΤΗΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ[ ΒΟΡΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΑΛΛΑ ΑΥΤΟΣ ΗΘΕΛΕ ΝΑ ΤΟΥΣ '''ΕΞΑΠΛΩΣΕΙ'' ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ] ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΕΥΡΩΤΑ ΚΑΙ ''ΤΑΣ ΚΛΙΤΥΣ ΤΟΥ ΤΑΥΓΕΤΟΥ [ ΔΕΥΤΕΡΟ ΑΚΥΡΟ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΘΟΛΟΥ ΕΚΕΙ ΟΥΤΕ ΣΗΜΕΡΑ ΟΥΤΕ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΠΟΥ ΕΓΡΑΦΕ Ο ΦΙΝΛΕΥ] ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΑΡΚΑΔΙΑ [ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΔΥΟ ΧΩΡΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΙΚΑ [ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΛΒΑΝΙΚΑ] ΤΙ ΑΛΛΟ ΕΝΝΟΕΙ;;;....ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΑΚΟΜΑ ...ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝ ΑΥΤΑ ΤΑ ΔΥΟ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΟΟΟΛΗ ΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ''''ΑΛΒΑΝΙΚΗ''''' ΑΡΚΑΔΙΑ..Η ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝ ΔΕΝ ΞΕΡΕΙ ΠΟΥ ΠΕΦΤΕΙ Η ΒΟΡΕΙΑ ΑΡΚΑΔΙΑ..] ''''ΚΑΤΕΧΟΥΣΙΝ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑ [ ΔΕΥΤΕΡΟ ΑΚΥΡΟ ΑΛΛΟ ΚΑΤΑ ΤΟ ΗΜΙΣΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ [ ΚΑΙ ΟΧΙ ΚΑΤΕΧΟΥΣΙ ΟΠΩΣ ΠΟΝΗΡΑ ΓΡΑΦΕΙ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΛΒΑΝΟΙ] ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΟΠΩΣ ΕΥΘΑΡΣΩΣ ΓΡΑΦΕΙ]
ΚΑΙ ΜΙΑ ΑΚΟΜΑ ΠΑΤΑΤΑ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΙ '''ΑΛΒΑΝΟ'' ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΓΚΟΥΡΑ...ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΟΤΑΝΕ ΑΠΟ ΧΩΡΙΟ[ ΓΚΟΥΡΙΤΣΑ ΠΑΡΝΑΣΣΙΔΑΣ ΤΗΣ ΦΩΚΙΔΑΣ] ΜΗ ΑΡΒΑΝΙΤΟΧΩΡΙ....
ΜΕΤΑ ΕΓΡΑΦΕ ΟΤΙ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ Η ΟΛΥΜΠΙΑ ΚΑΤΟΙΚΗΤΑΙ ΝΥΝ ΥΠΟ ΑΛΒΑΝΩΝ ... ΓΙΑ ΔΕ ΜΑΣ ΠΑΡΕΘΕΣΕ ΠΟΙΟ ΑΚΡΙΒΩΣ ΧΩΡΙΟ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ ...ΕΣΤΩ ΕΝΑ .. Η ΜΗΠΩΣ ΔΕΝ ΗΞΕΡΕ ΠΟΥ ΠΕΦΤΕΙ Η ΟΛΥΜΠΙΑ;;...ΟΧΙ ΑΠΛΑ Ο ΦΙΝΛΕΥ ΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ ΩΣ ΑΛΒΑΝΟΥΣ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ ΜΕΓΑΛΩΝΟΝΤΑΣ [ ΟΣΟ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ] ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΟΥΣ ΗΘΕΛΕ ΝΑ '''ΑΠΟΜΥΘΟΠΟΙΗΣΕΙ'' ΤΟΝ ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΣΜΟ...ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΣΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ ... ΕΝΑΣ ΜΙΚΡΟΣ ΦΑΛΜΕΡΑΥΕΡ ΗΤΑΝ....Η ΑΠΛΩΣ ΔΕΝ ΗΞΕΡΕ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΑΠΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ....ΜΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ.....
ΕΓΡΑΨΕ ΚΑΙ ΤΟ ΑΛΛΟ.....ΠΕΡΙ ΑΛΒΑΝΩΝ [ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΡΒΑΝΙΤΩΝ-ΤΗΝ ΑΠΕΦΕΥΓΕ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ] ΣΤΗ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΛΥΜΠΙΑ [ ΑΚΥΡΟ ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝ ΔΕΝ ΞΕΡΕΙ ΚΑΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΠΑΛΙ ]
ΑΜ ΕΚΑΝΕ ΚΑΙ ΕΙΚΑΣΙΕΣ [ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙ ΤΩΡΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΟΙ ΦΑΣΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΦΤΙΑΧΝΟΥΝ ΒΙΝΤΕΑΚΙΑ ΣΤΟ YOUTUBE]
OTI KAI O ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΛΛΟΝ ΜΙΛΟΥΣΕ ΑΛΒΑΝΙΚΑ
ΤΕΤΟΙΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΕΙΝΑΙ ΛΟΓΙΚΟ ΝΑ ΒΓΑΖΑΝΕ ΑΛΒΑΝΟΥΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΟΥΛΙΩΤΕΣ....ΝΑ ΤΙΣ ΧΑΙΡΕΣΤΕ ΤΕΤΟΙΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΘΝΙΚΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ

Ανώνυμος είπε...

Ο Μάρκος Μπότσαρης (Marko Boçari) έμαθε τα ελληνικά στην Κέρκυρα και σύμφωνα με τον νομικό, συγγραφέα και μελετητή της ελληνικής ιστορίας, Γιάννη Κορδάτο,
ΔΥΣΤΥΧΩΣ Η ΕΥΤΥΧΩΣ Ο ΚΟΡΔΑΤΟΣ ΕΙΠΕ ΑΡΚΕΤΕΣ ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΕΣ ΤΑΛΑΝΙΖΟΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΑ ΙΔΕΟΛΟΓΗΜΑΤΑ....ΜΙΑ ΗΤΑΝ ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΠΑΝΩ...ΑΦΟΥ ΚΑΝΕΝΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΔΕΝ ΔΕΙΧΝΕΙ ΟΤΙ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ ΜΙΛΑΓΑΝΕ ΜΟΝΟ ΑΛΒΑΝΙΚΑ....

Ανώνυμος είπε...

ΝΑ ΡΕ ΠΑΙΔΙΑ ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΣΟΥΛΙΩΤΕΣ ΕΧΟΥΝ ΜΠΕΙ ΣΤΟ ΜΑΤΙ ΠΟΛΛΩΝ [ ΑΛΒΑΝΩΝ ΕΘΝΙΚΙΣΤΩΝ-'''ΔΩΔΕΚΑΘΕΙΣΤΩΝ''-ΕΘΝΟΜΗΔΕΝΙΣΤΩΝ] .....
Ο POYKEVILLE ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΟΤΙ ΤΟ 1820 ΜΕΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΣΤΑ ΠΕΝΤΕ ΠΗΓΑΔΙΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΑΛΒΑΝΩΝ ΑΠΑΓΟΡΕΨΕ ΤΟΥΣ ΣΟΥΛΙΩΤΕΣ ΝΑ ΦΤΙΑΞΟΥΝ ΠΥΡΓΟ ΜΕ ΤΑ ΚΕΦΑΛΙΑ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ [ΣΥΝΙΘΙΣΜΕΝΟ ΒΑΡΒΑΡΟ ΕΘΙΜΟ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΤΟΥΡΚΟΜΟΓΓΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ] ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΙΕΤΑΞΕ ΝΑ ΨΑΛΟΥΝ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΤΟ '''ΣΩΣΟΝ ΚΥΡΙΕ ΤΟΝ ΛΑΟΝ ΣΟΥ''' .... ΤΕΤΟΙΑ ΠΑΛΗΚΑΡΙΑ ΒΓΑΙΝΟΥΝ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΑΘΕ 200 ΧΡΟΝΙΑ

Ανώνυμος είπε...

KATI AKOMA...ΚΡΑΤΗΘΕΙΤΕ ΕΘΝΙΚΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ....ΟΙ ΧΕΙΜΑΡΙΩΤΕΣ ΞΕΡΑΝΕ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ [ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΟΥΛΙΩΤΕΣ ] ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΟΛΥ ΠΡΙΝ ΠΑΝΕ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ [ ΠΟΥ ΥΠΟΤΙΘΕΤΕ ΤΑ ΕΜΑΘΑΝ ΕΚΕΙ]....ΙΔΟΥ
Ας δούμε και μια επιστολή του έτους 1532, σωσμένη στο ελληνικό της πρωτότυπο, την οποία στέλνει ο «ιερεύς πρωτονοτάριος Χειμάρας» στον «συνιόρ Λαρκονη τζενεράλη του ρηάμη της Πουλίας.» Μέσω της επιστολής «γέροι της Χειμάρας και Αλβανητίας» εκτιμούν ότι «ο Τούρκος» σκοπεύει «να κατεβή εις τον Αυλώνα … και έπητα να περάση ειστην Μπούλια» (Floristan, J.M., Erytheia 13, 1992, p. 86
ΜΠΡΑΒΟ.....ΑΥΤΟ ΓΡΑΦΤΗΚΕ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟ 1532 ΑΡΑ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΥΠΟΤΙΘΕΜΕΝΟ ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΕΞΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΧΕΙΜΑΡΑΣ ΜΕΣΩ ΥΠΟΤΙΘΕΤΕ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΥΠΟΤΙΘΕΤΕ ΣΥΝΕΒΗ ΤΟΝ 18ο ΑΙΩΝΑ ΔΗΛΑΔΗ ΤΡΕΙΣ ΑΙΩΝΕΣ ΜΕΤΑ...ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΓΡΑΦΕΙ Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ '''ΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΟΥΜΕ ΤΗ ΓΡΑΙΤΖΙΑ'''....ΟΥΤΕ ΣΚΙΠΕΡΙΑ ΟΥΤΕ ΛΑΜΠΕΡΙΑ ΟΥΤΕ ΑΛΒΑΝΙ ΟΥΤΕ ΤΣΑΜΕΡΙΑ......ΑΛΒΑΝΟΙ ΕΘΝΙΚΙΣΤΕΣ ΕΘΝΟΜΗΔΕΝΙΣΤΕΣ ΚΑΙ''''ΕΛΛΗΝΕΣ΄΄΄΄ ΕΘΝΙΚΟΙ ΑΝΤΕ ΣΤΗ ΣΚΙΠΕΡΙΑ Ε ΜΑΔΕ ΝΑ ΠΕΙΤΕ ΕΚΕΙ ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΣΑΣ....''''ΠΡΩΤΑ ΟΙΙ ΣΟΥΛΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΟΙ ΧΕΙΜΑΡΙΩΤΕΣ ΜΑΘΑΝΕ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ''''...
ΡΕ ΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ;;...ΤΟ ΠΟΙΟ ΔΙΑΣΗΜΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΗΤΑΝ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΚΕΙΝΑ...ΡΕ ΑΝΤΕ ΑΠΟ ΚΕΙ ....ΚΑΙ ΤΟ ΑΣΧΗΜΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΛΒΑΝΙΚΟ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΥΤΗ ΤΗ ΓΡΑΜΜΕΝΗ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ [ ΚΑΙ ΜΙΛΑΕΙ ΓΙΑ ΓΡΑΙΚΙΑ ] ΥΠΟΓΡΑΨΑΝΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΑ ΠΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΕΙΝΑΙ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΑ-ΑΛΒΑΝΙΚΑ - ΓΕΙΤΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΧΕΙΜΑΡΑΣ....ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΛΑΜΠΕΡΙΑ...ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΙΑΜΠΗΔΕΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΑΝΑΦΕΡΕΙ Ο ΠΕΡΑΙΒΟΣ ΟΤΙ ΛΙΓΟΙ ΕΞ ΑΥΤΩΝ 3 ΑΙΩΝΕΣ ΜΕΤΑ ΑΚΟΜΑ ΜΙΛΑΓΑΝΕ [ ΚΑΙ ] ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ [ ΒΑΡΒΑΡΙΚΑ ΟΜΩΣ ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΙ] ..ΛΟΓΙΚΟ ΕΙΝΑΙ ΑΦΟΥ Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΛΑΜΠΕΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΣΕ ΤΑ ΟΡΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΙΛΛΥΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΦΥΛΩΝ...ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΓΑΝΕ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ....Ωρικίην υπέρ αίαν ερείδεται Ελλάδος αρχή
δηλαδή η ελλαδα αρχιζει από τη γη του Ωρικου [ ΠΑΝΩ ΑΠΟ του λογαρα το υψωμα κοντα στο σημερινο ντουκατι του Βλορε πανω δηλαδή από τα Ακροκεραυνια Ορη....
ΠΑΡΤΕ ΤΟ ΧΑΜΠΑΡΙ....ΔΕΝ ΠΗΓΑΝ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ ΚΑΙ ΕΚΕΙ ΜΑΘΑΝΕ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ...ΠΗΓΑΝΕ ΣΤΗ ΚΕΡΚΥΡΑ ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΜΙΛΑΓΑΝΕ ΗΔΗ...ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΟΙ ΧΕΙΜΑΡΙΩΤΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ....ΠΑΝΑΡΧΑΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Η ΧΕΙΜΑΡΑ....ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΡΙΧΩΡΑ ΤΗΣ...

Ανώνυμος είπε...

Με τη φράση «Εκείνο το ελληνικό φύλο που κατοικεί στο βουνό Σούλι…» αρχίζει την περιγραφή του για το Σούλι ο Γερμανός διπλωματης Bartholdy («Voyage en Grece fait dans les Anees 1803 et 1804».
Οι Σουλιώτες (Αρβανιτες,Βλάχοι και Σαρακατσάνοι) αποτελούσαν τμήμα του ρωμαίικου μιλιέτ,είχαν ως επίσημη γλώσσα την ελληνική και δεν έδειξαν κάποια τάση εθνικής διαφοροποίησης από τους Έλληνες ούτε στην μητρόπολη ούτε και στην διασπορά.Κάθε άλλο μάλιστα.
Ο αρβανιτοβλάχικης καταγωγής Ναπολέων Ζέρβας, αλλά και αρκετοί από τους ΕΔΕΣίτες που έδρασαν κατά των “Τσάμηδων Τουρκαλβανών” (όπως τους αποκαλούσαν) είχαν απώτερες ρίζες από την περιοχή Σουλίου.
Μέλη της οικογένειας Μπότσαρη ως μετανάστες στην Ρουμανία εμφανίζονται ήδη από τα τέλη του 18ου αιώνα να χρηματοδοτούν ελληνικά σχολεία στο Ανήλιο Μετσόβου και σε άλλες περιοχές της Ηπείρου.
Χαρακτηριστική υπήρξε και η τοπική σημαία ΤΟΥ 1770-1780 με την ανορθόγραφη επιγραφή «ΑΠΟΓΟΝΙ ΤΟΥ ΠΥΡΟΥ» που σώζεται μέχρι τις μέρες μας.
ΚΑΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΠΡΙN ΤΟΥΣ ΚΑΝΕΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟ ΖΟΡΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

Ανώνυμος είπε...

οι εθνομηδενσιτες λενε οτι το κρατος '''εφτιαξε''' το εθνος μεσω των εθνικιστικων σχολειων που μας ''κανανε'' ελληνες...το κακο για αυτους ειναι οτι προ της δημιουργιας του κρατους οι ιδιοι οι ελληνες φτιαχνανε ελληνικα σχολεια..απο τη βορεια ηπειρο ως τη κυπρο

Ανώνυμος είπε...

ΓΡΑΦΟΥΝ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΑ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΙΤΕΣ, ΕΙΡΩΝΙΚΑ [ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΟΤΙ ΤΑ ΒΑΖΟΥΝ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΦΑΝΕΙ ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΛΑΟ ΕΧΟΥΝ ΜΕΝΟΣ] «Ιλλυριοί» ζουν ανάμεσα
στους «μακεδόνες» τής ΠΓΔΜ.
Νοτιότερα ζουν «έλληνες».
ΔΗΛΑΔΗ ΒΑΖΟΥΝ ΤΟ ΙΛΛΥΡΙΟΙ ,ΤΟ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ , ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΕ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ.......ΘΕΛΟΝΤΑΣ ΝΑ ΔΕΙΞΟΥΝ ΟΤΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΛΑΟΥΣ ΔΕΝ ΚΑΤΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΟΝ ΑΡΧΑΙΟ ΛΑΟ.....
ΕΛΑ ΟΜΩΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΔΙΚΙΑΣ ΜΑΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΔΥΟ ....
ΟΙ '''ΕΛΛΗΝΕΣ'' ΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΟΠΟ ΚΑΙ ΜΙΛΑΝΕ ΙΔΙΑ ΓΛΩΣΣΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΛΑΙΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ....ΔΗΛΑΔΗ ΕΧΟΥΜΕ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΑΥΤΙΣΗ 2500 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ.....ΤΕΛΕΙΩΣ ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΔΥΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ..... ΟΙ '''ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ''' ΜΙΛΑΝΕ ΣΛΑΒΙΚΑ ΑΡΑ ΣΙΓΟΥΡΑ ΜΗ ΑΡΧΑΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ [ ΑΦΟΥ ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ , ΑΝ ΔΕΝ ΜΙΛΑΓΑΝΕ ΜΙΑ ΓΛΩΣΣΑ , ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΣΙΓΟΥΡΑ Η ΣΛΑΒΙΚΗ ΤΩΝ ΣΚΟΠΙΩΝ Η ΟΠΟΙΑ ΣΛΑΒΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΚΕ ΣΤΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΧΩΡΟ 800 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΜΕΓΑ ΑΛΑΕΞΑΝΔΡΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΥΣ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ] ΕΠΙΣΗΣ ΔΕΝ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΓΕΩΦΡΑΦΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ [ ΜΟΝΟ ΤΟ ΝΟΤΙΟ ΤΜΗΜΑ ΤΩΝ ΣΗΜΕΡΙΝΩΝ ΣΚΟΠΙΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΤΑΝΕ ΣΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ....ΟΛΟ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΗΤΑΝ Η ΑΡΧΑΙΑ ΠΑΙΟΝΙΑ ....ΑΡΑ ΟΥΤΕ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΟΥΤΕ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΑΥΤΙΣΗ....ΑΠΛΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΥΠΟΚΛΟΠΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΝΟΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΛΑΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΔΙΕΚΔΗΚΗΣΕΙΣ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΑΛΛΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ......
ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ '''''ΙΛΛΥΡΙΟΥΣ''''''..... ΚΑΙ ΕΔΩ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΑΥΤΙΣΗ.....ΤΑ ΑΛΒΑΝΙΚΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΙΓΟΥΡΑ ΙΛΛΥΡΙΚΑ [ ΜΟΝΟ 500 ΛΕΞΕΙΣ ΣΤΟ ΑΛΒΑΝΙΚΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΔΕΝ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟ ΓΕΙΤΟΝΙΚΟ ΛΑΟ ΚΑΙ ΕΙΚΑΖΑΤΑΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΙΛΛΥΡΙΚΕΣ Η ΑΠΛΑ ΠΑΛΙΟΒΑΛΚΑΝΙΚΕΣ ΔΗΛΑΔΗ ΚΑΠΟΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΡΟΣΛΑΒΙΚΟΥ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ ΤΕΛΟΣ ΠΑΝΤΩΝ ]...ΑΡΑ ΤΑ ΑΛΒΑΝΙΚΑ [ΜΙΑ ΜΕΡΙΚΩΣ ΕΚΛΑΤΙΝΙΣΜΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕΤΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΝ] ΔΕΝ [ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ] ΕΙΝΑΙ ΙΛΛΥΡΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ [ Η ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΕΚΤΑΤΙΝΗΣΤΕΙ ΚΑΘΟΛΟΥ [ ΟΠΩΣ Η ΑΛΒΑΝΙΚΗ] ΑΦΟΥ ΜΙΛΙΟΤΑΝΕ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΕΡΧΟΜΟ ΤΩΝ ΛΑΤΙΝΩΝ ΡΩΜΑΙΩΝ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΠΟΥ ΕΚΛΑΤΙΝΗΣΑΝΕ ΟΛΙΚΑ Η ΑΜΕΡΙΚΑ ΚΑΠΟΙΕΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΟΠΩΣ Η ΑΛΒΑΒΙΚΗ......ΕΠΙΣΗΣ Η ΑΡΧΑΙΑ ΙΛΛΥΡΙΑ ΔΕΝ ΤΑΥΤΙΖΕΤΕ ΚΑΙ ΤΟΣΟ ΜΕ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΑΛΒΑΝΙΑ ΟΥΤΕ ΓΕΩΦΡΑΦΙΚΑ,...ΑΦΟΥ ΕΦΤΑΝΕ ΒΟΡΙΑ ΩΣ ΤΗ ΚΡΟΑΤΙΑ ΚΑΙ ΝΟΤΙΑ ΩΣ ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΤΕΠΕΛΕΝΙ ΚΟΡΥΤΣΑ [ΒΟΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟ]....ΑΡΑ ΣΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΔΥΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ....''''ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ''' ΚΑΙ ''''ΙΛΛΥΡΙΩΝ'''''..... ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΝ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΑΥΤΙΣΗ ΑΛΛΑ ΟΥΤΕ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ[ ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΣΚΟΠΙΩΝ] ....ΤΟ ΕΝΤΕΛΩΣ ΑΝΤΙΘΕΤΟ ΜΕ ΤΗ ΔΙΚΙΑ ΜΑΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ..

Ανώνυμος είπε...

συνεχεια περι τουρκοτσαμηδων....
μια βασικη αιτια του ''δυστροπου''χαρακτηρα αλλα και του ανθελληνισμου των τουρκοτσαμηδων ηταν οτι ως φυλη ηταν φανατικοι ισλαμιστες.....ο περαιβος πριν 150 χρονια κανοντας μια περιγραφη των αλβανικων φυλων τους χαρακτηριζει θρησκους....κατι που δεν κανει για τις αλλες αλβανικες φυλες τις οποιες περιγραφει....και ο αραβαντινος επισης την εποχη εκεινη αναφερει '''' '''των τσαμηδων εν γενει ο φανατισμος στον ισλαμισμο υπαρχει βαθυτατος''''''''.....
δυο ακομα περιστατικα που καταδυκνυουν τον φανατικο ισλαμισμο τους-αντιχριατιανισμο τους , που εξηγει και την συνολικη συμπεριφορα τους τοσο κατα την τουρκοκρατια οσο και κατα την καταχη 1941-44 εναντιων των ελληνων συντοπιτων τους.
Ο Ιερός Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου, η γνωστή σε όλους μας Παναγία στην Κένταλη,
(συνοικισμός του Μαργαριτίου), κτίστηκε το 1825, έξω απο τον οικισμό του Μαργαριτίου
διότι οι εξισλαμιθέντες τουρκοτσιάμηδες δεν επέτρεπαν μέσα στα όρια της κοινότητας αυτής
χριστιανικό ναό. ..
ΑΥΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΩΤΕΣ ΤΣΑΜΗΔΕΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΤΟΥ 1821 -ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ [ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 1941-44 ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ] ....
ΝΑ ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΚΑΙ ΕΠΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ.....
Ο Άγιος Βασίλειος χτίστηκε αμέσως μετά την απελευθέρωση το έτος 1913 και είναι ο ενοριακός
ναός του Μαργαριτίου, υπάγεται στην Μητρόπολη της Παραμυθιάς. Το 1930, οι μουσουλμάνοι
κάτοικοι του Μαργαριτίου, παρότι ζούσαν σε τμήμα της ελληνικής επικρατεις,ειχανε εμπλακει με τον αλβανικο εθνικισμο εχοντας τις πλατες της Φασιστικης Ιταλιας...
Αυτό το εκμεταλλεύτηκαν οι μουσουλμάνοι στο έπακρο και είχαν επιδοθεί σε σημαντικές
αξιόποινες πράξεις κατά του ελληνικού κράτους και των συμπολιτών τους χριστιανών με διάφορες
προκλητικές ενέργιες. Μια από αυτές ήταν να κάψουν τον ιερό ναό του Αγίου Βασιλείου. Το 1937
οι χριστανοί Μαργαριτιώτες ξαναέφτιαξαν τον ιερό ναό του Αγίου Βασιλείου
οι Μαργαριτιώτες.
ΔΗΛΑΔΗ ΕΙΤΕ ΕΠΙ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΙΤΕ ΕΠΙ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΕΙΤΕ ΕΠΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟ ΚΑΨΙΜΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΝΑΩΝ ΗΤΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΕΣ ΑΣΧΟΛΙΕΣ...ΚΑΙ ΔΕΙΧΝΕΙ ΤΟΝ ΕΝΤΟΝΟ ΙΣΛΑΜΙΚΟ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΥΤΗΣ...

Ανώνυμος είπε...

περα απο τον φανατικο ισλαμισμο των τουρκοτσαμηδων [ πραγμα πολυ πιο ηπιο ως τελειως χλιαρο στις υπολοιπες αλβανικες φυλες πλην κοσοβαρων αλβανων και σουνιτων γκεκηδων κεντρικης Αλβανιας] που προκυπτει τελικα απο τον συνδυασμο των πηγων της εποχης της τουρκοκρατιας [αλλα και απο τα σημερινα δεδομενα ] που ασχοληθηκανε με αυτη τη φυλη υπαρχει και κατι ακομα σημαντικο.....η διγλωσσια τους.. η διγλωσσια αυτη η οποια περα απο τον Περαιβο ματρυτειτε και απο τον Α.ΒΑΛΝΤΚΑΜΦ την εποχη εκεινη [ο οποιος επιβεβαιωνει τον περαιβο και στο οτι μερικα απο τα κυρια χαρακτηριστικα τους γνωρισματα ηταν οτι ηταν δεινοι χορευτες και καλοντυμενοι ]....ΕΠΙ ΛΕΞΗ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΟΤΣΑΜΗΔΩΝ...''οι τσαμηδες ανδρες και γυναικες εκφραζοντε με ανεση και στην απλοελληνικη εκτος της αλβανικης΄''.....
και οταν μιλαμε για διγλωσσια μιας μουσουλμανικης φυλης επι εποχης τουρκοκρατιας [που δεν υπηρχανε ουτε ελληνικα σχολεια στα χωρια τους , ουτε ελληνικες εκκλησιες [αφου ηταν μουσουλμανοι ειχανε μονο τζαμια αλλωστε ] που ισως θα βοηθαγανε στη γνωσηδιαδοση των ελληνικων σε μια '''καθαρα''' αλβανικη φυλη] ..και οταν μαλιστα τα ελληνικα τα μιλανε εξισου και οι γυναικες [ που τοτε δεν βγαινανε και πολυ απο το σπιτι ωστε να τα μαθουνε απο αλλες ελληνιδες ισως ] και γενικοτερα αν σκεφτουμε οτι εντος του τουρκοτσαμικου θυλακα υπηρχανε ελαχιστοτατα χριστιανικα χωρια ωστε να μαθουν απο αυτους τα ελληνικα κλπκλπ μιας και ο τουρκοτσαμικος θυλακας ηταν πολυ ''συμπαγης'' ...] .... ετσι η διγλωσσια των τουρκοτσαμηδων oφειλεται στη μεικτη καταγωγη τους ..... αφου θα ηταν αδυνατο σχεδον ,''καθαροι'' σκιπεταροι ισλαμικου θρησκευματος της πεδινης -ημιορεινης θεσπρωτιας τα χρονια της τουρκοκρατιας οχι μονο να γνωριζανε αλλα και να εκφραζονταν[οπως λενε οι πηγες] στα ελληνικα [ανδρες και γυναικες] με αλλο τροπο περα απο την απο παππο προς παππο μεταδωση της γλωσσας αυτης [ διγλωσσιας για την ακριβεια]
.... αλβανοελληνες εξισλαμισθεντες γενιτσαροι με λιγα λογια.... αλλωστε με την καθοδο των οποιονδηποτε αλβανοφωνων η διγλωσσων στη Θεσπρωτια ακιτη μονιμη εγκατασταση τους εκει , αποκλειετε να ειχε ''ερημωσει'' τελειως η Θεσπρωτια....οι αυτοχθονες ελληνοφωνοι [αλλου πολλοι , αλλου λιγοι] συνεχιζαν να την κατοικουν...ο αποτομος και βιαιος εξισλαμισμος των περισσοτερων κατοικων της περιοχης [ανεξαρτητωςγλωσσας] δηλαδη η κατοπινη κοινη ισλαμικη θρησκεια εν μεσω χριστιανικου περιγυρου ,οδηγησε στη μιξη των δυο φυλων και στην επακολουθη διγλωσσια των απογονων τους ....

Ανώνυμος είπε...

ο δυστροπος χαρακτηρας των τουρκοτσαμηδων επιβεβαιωνετε περα απο τις πηγες και τα γεγονοτα της εποχης ακομα και απο μια παλια σκιπεταρικη παροιμια των νοτιων αλβανων, ομοθρησκων μαλιστα των τουρκοτσαμηδων...ελεγε...τσαμ παμπες με θηκ νε μες...ο τσαμης ειναι παμπεσης και εχει το μαχαιρι στη μεση...επισης και ο η υοθετηση του ισλαμ απο αυτη τη φυλη δεν εχει να κανει με καποια ''προτιμηση'' των οσων γραφει το κορανι εναντι του ευαγγελιου φυσικα...αφου ετσι κι αλλιως το κορανι ηταν γραμμενο στη μονη ''''ιερη''' γλωσσα του ισλαμ..την αραβικη...πραγμα που σημαινει οτι κανενας βαλκανιος λαος δεν θα μπορουσε να το διαβασει και αρα να πειστει να αλλαξει θρησκεια....ετσι και οι τσαμηδες...αλλαξανε θρησκεια [μεγαλο μερος αυτων ] λογω του κυματος βιας που ξεσπασε στα πεδινα και ημιορεινα της Θεσπρωτιας μετα την καταπνιξη του κινηματος του Πατρος Διονυσιου Τρικκης ....ενω αλλοι εξισλαμιστηκανε τα επομενα χρονια λογω οικονομικου συμφεροντος βλεποντας τη βελτιωση της ζωης των εξισλαμισμενων συντοπιτων τους [καλυτερα οσμανληδες παρα ραγιαδες οικονομικα-ηθικα-κοινωνικα κλπ]....ετσι και ο φανατισμος προς τον ισλαμισμο ειχε να κανει σιγουρα τοσο με την γεωγραφια της τσαμουριας οσο και μετην χρονικη στιγμη του εξισλαμισμου της περιοχης....αφου μεγαλο μερος των τουρκοτσαμηδων εξισλαμιστηκε σε μια εποχη που οχι μονο στην ηπειρο [ βορεια και νοτια] που ουτως η αλλως εμεινε χριστιανικη και ελληνικη αλλα και στη νοτια αλβανια -τοσκερια , λαμπερια οι εξισλαμσιθεντες αλβανοι ηταν ελαχιστοτατοι ως τοτε ...ετσι για καμποσα χρονια ηταν η μοναδικη εξισλαμισθησα περιοχη σε ολη αυτη τη γεωγραφικη εκταση [ Ηπειρος - Νοτια Αλβανια] ...ετσι ''δεθηκανε''-στηριχτηκανε στη νεα αυτη θρησκεια που τους εδινε τα αντιστοιχα προνομια-δικαιωματα και μια νεου ειδους ταυτοτητα σε καποιο βαθμο[οθωμανικη συνειδηση ]..γινανε δηλαδη πολλοι εξ αυτων ''τουρκοι στη θεση των τουρκων'' σε ολη αυτη τη περιοχη την οποια κουμανταρανε [ας μην ξεχναμε οτι λογω των τουρκοτσαμηδων γεμισε το ορεινο σουλι χριστιανους απο ολες τις γυρω περιοχες και ιδρυσανε το εφταχωρι του σουλιου [τα εφτα χωρια] ... οσο και γεωγραφικα αφου η ΤΣΑΜΕΡΙΑ μετα το εξισλαμισμο της περιβαλονταν τοσο νοτια [χωρια Παργας,Σουλιου,Φαναριου κλπ] οσο και ανατολικα [χωρια Παραμυθιας] οσο και βορεια [ χωρια ορεινης μουργκανας και αγιων σαραντα στη βορεια ηπειρο] απο ελληνικα χριστιανικα χωρια....ετσι ο φανατικος ισλαμισμος αυτης της διγλωσσης φυλης ηταν ουσιαστικα μια ιδεολογια περισσοτερο, η οποια τους διαχωριζε απο τους ραγιαδες χριστιανους γειτονες τους και τους εκανε να αισθανοντε [ και να ειναι βεβαια μεβαση τη σαρια ] οι αρχουσα ταξη της περιοχης...ας μην ξεχναμε οτι μεχρι τους βαλκανικους πολεμους ανεβαινανε στα χριστιανικα χωρια της Μουργκανας για να παρουν αυτα που τους ανηκανε μιας και τα χωρια αυτα ηταν τσιφλικια τους ... οπως και τα χριστιανικα χωρια στο καμπο του φαναριου....

Ανώνυμος είπε...

αυτα καταργουν την ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ [ΣΚΙΠΕΡΙΑ Ε ΜΑΔΕ ]
ΠΟΥ ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΟΟΟΟΛΗ Η ΗΠΕΙΡΟΣ ΚΑΙ Η ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΗΤΑΝ '''ΑΛΒΑΝΙΚΕΣ''
ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΝ ''ΤΣΑΜΕΡΙΑ''....ΑΦΟΥ ΕΔΩ Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ , Η ΤΣΑΜΕΡΙΑ . ΑΠΟΤΕΛΟΥΣΕ ΤΑ ΔΥΟ ΤΡΙΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ [ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΠΗΓΕΣ ,ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΛΠ] ΚΑΙ ΜΟΝΟ [ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΛΒΑΝΙΑΣ, 8-9 ΧΩΡΙΑ ΤΟΥΡΚΟΤΣΑΜΙΚΑ] ΚΑΙ ΟΧΙ ΦΥΣΙΚΑ ΟΟΟΛΗ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ....ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΑΥΤΗ Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΟΚΟΥΝΤΑΝ ΑΠΟ ΔΙΓΛΩΣΣΟΥΣ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΥΣ ΣΤΟ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ , ΑΡΧΙΚΑ ΑΠΛΩΣ ΙΣΛΑΜΙΚΗΣ [ΓΕΝΙΤΣΑΡΙΚΗΣ] ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΟΛΟ ΚΑΙ ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΗ ΤΑΥΤΙΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΛΒΑΝΙΚΟ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟ-ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΛΟΓΩ ΚΟΙΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ [ΑΦΟΥ ΟΙ ΤΣΑΜΗΔΕΣ ΗΤΑΝ ΔΙΓΛΩΣΣΟΙ] , ΚΟΙΝΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ [ΑΦΟΥ ΗΤΑΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΦΑΝΑΤΙΚΟΙ] ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΞΑΡΧΗΣ ΛΟΓΩ ΕΞΙΣΛΑΜΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΘΕΣΗ [ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΙΑΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ] ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΗΣ ΟΜΟΓΛΩΣΣΟΥΣ [ΑΦΟΥ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΤΣΑΜΗΔΕΣ ΗΤΑΝ ΔΙΓΛΩΣΣΟΙ] ΣΥΝΤΟΠΙΤΕΣ ΤΟΥΣ ΗΠΕΙΡΩΤΕΣ

Ανώνυμος είπε...

επισης στην εθνικιστικη αλβανια μαθαινουν περι '''αδικης μοιρασιας των συνορων του 1913''που εκοψαν σε ''κομματια την '''σκιπερια αυτοχθονου χιστορικε'' μεγαλη αλβανια'' κλπκλπ...καταρχην δυστυχως τα συνορα δεν διαμορφωνοντε με βαση τα δικαια των λαων...αλλα πρωτιστως με βαση τα συμφεροντα των μεγαλων δυναμεων και τους σχεδιασμους τους για το μελλον της περιοχης εκεινης ....
ετσι και οι αλβανοι μεινανε πιστοι στην πυλη .... και στα σημερινα εδαφη της αλβανιας [τμηματα των οθωμανων τα χρονια εκεινα] επετεθησαν οι στρατοι τριων κρατων ..μαυροβουνιοι σερβοι και ελληνες...ετσι οι μαυροβουνιοι κατελαβαν τη σκοντρε [πολη της βορειας αλβανιας ] οχι φυσικα γιατι ηταν μαυροβουνικη αλλα γιατι νοιαζονταν για το κοντινο στην πολη λιμανι [πολιτικοι οι λογοι και στην περιπτωση αυτη] ...επισης οι σερβοι κατελαβαν οχι μονο το [αλβανικο κατα το ημιση τα χρονια εκεινα σε αντιθεση με σημερα που ειναι τελειως αλβανικο] κοσοβο αλλα εφτασαν ως την κεντρικη αλβανια [αλβανικη και αυτη η περιοχη και οχι σερβικη ]ενω ο ελληνικος στρατος μπηκε στην ελληνικη βορεια ηπειρο και εφτασε και ως το τεπελενι [αλβανικη η περιοχη απο τα περιχωρα του τεπελενιου και πανω]....παιξανε και χασανε οι εθνικιστες της αλβανιας...παρολα αυτα δεν υπηρξε καποια αδικια οπως την εννουν...
αφου οι μεγαλες δυναμεις υποχρεωσανε τοσο τους μαυροβουνιους να αποχωρησουν απο την σκοντρε οσο και τους σερβουσ να αποσηρθουν απο την κεντρικη και δυτικα αλβανια και να παραμεινουν απο το κοσοβο και πανω [ παροτι σε αρκετο μερος του κοσοβου οι αλβανοι υπερτερουσανε και αυτο ηταν η μοναδικη αδικια εναντιων των αλβανων στο διακανονισμο των συνορων] ..αφου στα νοτια αναγκασανε τον ελληνικο στρατο να αποχωρησει απο τα εδαφη που ειχε απελευθερωσει [η καταλαβει] ,παροτι και ο ντοπιος πλυθησμος ηταν σε πολυ μεγαλο ποσοστο ελληνικης συνειδησεως και αρκετα μεγαλο ποσοστο ελληνικης γλωσσας...και παροτι οι βορειοηπειρωτες πηρανε τα οπλα και μετα απο τρειμηνες μαχες με τους αλβανους εθνικιστες κρατησανε ελευθερα τα εδαφη τους και σχηματισανε την αυτονομη πολιτεια της βορειου ηπειρου [ημιαυτονομια εντος αλβανιας] η οποια αναγνωριστηκε απο τις μεγαλες δυναμεις αλλα και απο το αλβανικο κρατος....αρα το αλβανικο κρατος αδικηθηκε στο θεμα κοσοβου [ αφου ενα μερος του σημερινου κοσοβου θα ηταν δικαιο να δινοτανε απο τοτε στην αλβανια ] και ευνοηθηκε στο νοτο αφου τα συνορα του πηγαν πιο νοτια απο οτι εδειξε η εκβαση των βαλκανικων πολεμων και [το σημαντικοτερο απο ολα] η επιθυμια των ντοπιων κατοικων [ για την πλειοψηφεια παντα μιλαμε] ... αρα τα περι αδικης μοιρασιας συνορων ας τα αφησουν...η θα λενε ολη την αληθεια η τιποτα...γιατι η μιση αληθεια και σε αυτη τη περιπτωση ειναι χειροτερη απο το ψεμα.....οσο για τα δυο τριτα του νομου θεσπρωτιας που κατοικουνταν απο διγλωσσους τουρκοτσαμηδες...αυτοι ειχανε κυριως συνειδηση τσεπης και μετα αλβανικη ελληνικη η τουρκικη τα χρονια εκεινα ....αφου πρωτα πολεμησανε εναντιων του ελληνικου στρατου το 1913 [γιατι θεωρουσανε συμφερον να παραμεινουν υπο οθωμανικη διοικηση ,λογικο αφου ηταν οθωμανοι] και χασανε τελικα και περασε η περιοχη τους υπο ελληνικη διοικηση υστερα στειλανε την παρακτω επιστολη ...
Μια φράση από το Υπόμνημα που υπέβαλαν οι Τσάμηδες της Θεσπρωτίας στην Διεθνή Επιτροπή Ελέγχου στις 6/11/1913 είναι ενδεικτική:
«Θα συμπολεμήσουμε με τα αδέρφια μας τους Χριστιανούς, μέχρις εσχάτων, για ν’αποκρούσομε το ζυγό του αλβανικού κράτους και να διατηρήσουμε την ελευθεριά μας στην αγκαλιά της μητέρας μας Ελλάδας…».
ΑΦΟΥ ΘΕΩΡΟΥΣΑΝΕ λανθασμενα ΟΤΙ ΕΠΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΦΕΝΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ....ΜΕΤΑ ΒΕΒΑΙΑ ΑΛΛΑΞΑΝΕ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑΞΑΝΕ ΚΑΙ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΤΣΑΜΗΔΕΣ ΣΤΑΣΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΥΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΠΛΗΡΩΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΛΒΑΝΙΚΟ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟ

Ανώνυμος είπε...

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΑΛΒΑΝΩΝ ΕΘΝΙΚΙΣΤΩΝ
Ακομα και το δικαστηριο δοσιλογων του μεταπολεμικου "ελληνικου" αμερικανοδουλου "κρατους",που θα ηθελε να γιγαντωσει τον αριθμο για να δικαιολογησει το διωξιμο των Τσαμηδων ,μονο 1930 καταδικασε.
ΛΑΘΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ...ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΙ ΛΕΜΕ...ΜΕ ΑΠΛΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ...Ο ΑΡΙΘΜΟΣ 1930 ΟΧΙ ΑΠΛΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΣ ΟΠΩΣ ΑΦΗΝΟΥΝ ΚΑΠΟΙΟΙ ΝΑ ΕΝΝΟΕΙΘΕΙ ..ΑΛΛΑ ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΠΑΡΑΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΟΣ....
ΕΞΗΓΟΥΜΑΙ...ΟΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΘΕΝΤΕΣ ΩΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ ΠΟΛΕΜΟΥ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΗΚΑΝΕ ΟΧΙ ΑΟΡΙΣΤΑ...ΑΛΛΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ...ΑΡΑ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΝ ΜΕΓΑΛΩΣΕ '''ΤΑΧΝΗΕΝΤΩΣ'' ΟΠΩΣ ΠΟΛΛΟΙ ΑΦΗΝΟΥΝ ΝΑ ΕΝΝΟΗΘΕΙ ...ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΥΠΑΡΚΤΟΣ ....ΔΕΥΤΕΡΟΝ.....ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΝΑ Ε ΞΗΓΗΘΩ ΓΙΑΤΙ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΣ.....ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΤΣΑΜΗΔΕΣ ΤΟ 1940 , ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΕ ΑΠΟ 17000 [ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ] ΕΩΣ 22 ΧΙΛΑΔΕΣ [ ΗΠΙΕΣ ΑΛΒΑΝΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ]
ΑΣ ΜΕΙΝΟΥΜΕ ΣΤΟ ΜΕΣΟ ΟΡΟ ΛΟΙΠΟΝ .... 19 ΜΙΣΗ ΧΙΛΑΔΕΣ....ΒΓΑΛΕ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΦΙΛΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΗΛΙΚΙΑΣ....ΜΕΝΟΥΝ 9.500 ΑΝΔΡΙΚΟΥ ΦΙΛΟΥ...ΒΓΑΛΕ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΙΚΑΝΟΙ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΟΠΛΑ [ ΟΙ ΑΝΩ ΤΩΝ 55 ΕΤΩΝ ΤΟΥΡΚΟΤΣΑΜΗΔΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 15 ΕΤΩΝ]....ΜΕΝΟΥΝ ΠΕΡΙΠΟΥ 5000 ΑΝΔΡΕΣ ΙΚΑΝΟΙ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΟΠΛΑ.....Ε ΡΕ ΦΙΛΕ...ΟΤΑΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΤΑ ΔΥΟ ΠΕΜΠΤΑ [ΟΙ 1930ΠΟΥ ΑΝΕΦΕΡΕΣ] ΔΕΝ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΗΚΕ ΠΛΑ ΓΙΑ ''ΑΝΟΧΗ'' Η ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ''ΣΤΑ ΛΟΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΕΡΜΑΝΟΥΣ ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΕΝΟΠΛΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ [ΣΕ ΕΠΙΔΡΟΜΕΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΑΠΑΓΩΓΕΣ ΚΑΨΙΜΟ ΣΠΙΤΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣΚΛΠ ΚΛΠ]...ΓΙΑ ΑΥΤΑ ΚΑΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΚΑΝΕ....Ε ΟΤΑΝ ΔΗΛΑΔΗ ΤΟ ΕΝΑ ΤΡΙΤΟ ΑΥΤΩΝ ΚΑΝΑΝΕ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΠΟΛΕΜΟΥ ΓΙΑ ΠΙΟ ΛΟΓΟ ΣΟΥ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΜΙΚΡΟ ΤΟ ΝΟΥΜΕΡΟ.....ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΠΑΡΑΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΟ.....ΜΙΑ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΟΥς ΥΠΟΛΟΙΠΟΥΣ ΕΝΟΠΛΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΘΑ ΣΑΣ ΠΕΙΣΕΙ

ΑΛΛΟ ΜΕΓΑΛΟΑΛΒΑΝΙΚΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ
δεν καθεσαι να σκεφτεις για ποο λογο καποιοι τσαμηδες ηθελαν τους Ναζι,κανεις πως δεν βλεπεις την απαραδεκτη τακτικη του ελληνικου κρατους απο το 13 και επειτα,που το μονο ανθρωπινο δικαιωμα που σεβαστηκε ηταν το θρησκευτικο!

ΤΙ ΛΕΣ ΡΕ ΦΙΛΕ...ΤΟ ΓΛΩΣΣΙΚΟ ;;;.....ΜΙΑ ΧΑΡΑ ΜΙΛΑΓΑΝΕ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΤΟ 1913 ΕΩΣ ΤΟ 1937.......ΜΟΛΙΣ ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΗΚΕ Η ΔΗΜΟΣΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΚΗΣ...ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΓΙΑ ΕΥΝΟΗΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ... ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΑΥΤΟ ΤΟ ΦΑΣΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΜΕΤΡΟ ΑΠΟΔΕΙΧΘΗΚΕ ΟΡΘΟ ΑΠΟ ΤΟ ΤΙ ΣΥΝΕΒΗ ΤΟ 1940 ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ....ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΣ ΠΟΥΝΕ...ΣΤΟΥΣ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΕΣ ΕΙΧΕ ΑΠΑΓΟΡΕΨΕΙ Ο ΖΩΓΟΥ ΤΟ1934 ΤΑ ΔΙΕΘΝΩΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ;;;.....ΚΑΙ ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΕΙΔΑ ΚΑΝΕΝΑ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΗ ΝΑ ΠΑΙΡΝΕΙ ΤΑ ΟΠΛΑ ΟΥΤΕ ΑΠΟ ΓΕΡΜΑΝΟΥΣ ΟΥΤΕ ΑΠΟ ΙΤΑΛΟΥΣ ....ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΕΙΧΑΝΕ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΚΑΤΑΠΕΙΣΗ ΣΕ ΜΕΓΑΛΟΒΑΘΜΟ ΑΠΟ ΤΟ ΑΛΒΑΝΙΚΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ....ΔΕΥΤΕΡΟΝ....ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ [ ΤΟΥΡΚΟΙ Η ΠΟΜΑΚΟΙ] ΔΕΝ ΠΡΑΞΑΝΕ ΟΤΙ ΠΡΑΞΑΝΕ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΤΣΑΜΗΔΕΣ;;;...ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΥΠΟ ΜΕΤΑΞΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΖΗΣΑΝΕ....ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ ΗΤΑΝ .... ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΕΙΧΑΝΕ ΔΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΜΗΤΡΙΚΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ... ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΕΙΧΑΝΕ ΧΑΣΕΙ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΚΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΚΡΑΣΣΙΑΤΩΝ ΣΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥΣ ΚΛΠ ΚΛΠ..ΚΑΙ ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΠΡΑΞΑΝΕ ΟΥΤΕ ΤΟ ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΟ Η ΕΙΚΟΣΤΟ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΠΡΑΞΑΝΕ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΤΣΑΜΗΔΕΣ....ΞΕΡΕΤΕ ΚΑΙ ΕΝΑ ΑΚΟΜΑ ΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΤΣΑΜΗΔΕΣ ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΟΥΝΤΕ ΜΕ ΤΙΠΟΤΑ....ΓΙΑ ΤΟ ΟΤΙ ΤΟ 85 ΚΑΙ ΒΑΛΕ ΤΑ ΕΚΑΤΟ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΚΟΤΩΘΗΚΑΝΕ ΑΠΟ ΤΟΥΡΚΟΤΣΑΜΗΔΕΣ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΟΥΤΕ ΜΟΝΑΡΧΟΦΑΣΙΣΤΕΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΕΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΙΚΟΥ Η ΚΑΤΟΧΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ , ΟΥΤΕ ΑΝΤΑΡΤΕΣ ΤΟΥ ΕΔΕΣ , ΟΥΤΕ ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΞΙΚΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΠΙΕΖΑΝΕ ΙΣΩΣ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ......ΑΛΛΑ ΗΠΕΙΡΩΤΕΣ ΣΥΝΤΟΠΙΤΕΣ ΤΟΥΣ , ΦΤΩΧΟΙ ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ , ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Η ΦΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕΔΟΝ ΠΑΝΤΑ ΑΟΠΛΟΙ

Ανώνυμος είπε...

Συνοπτική έκθεσις των απωλειών τοΰ πληθυσμού
και των καταστροφών τών γενομένων είς την περιφέρειαν
Θεσπρωτίας ΰπό τών Τουρκαλβανών

( Έπ'ι τη βάσει τοΰ ύπ' αριθ. 2]48 βουλεύματος τοΰ Ε.Ε.Γ.Ε.Π ').

1.Είς την έπαρχίαν Θυάμιδος
α) Έφονεύθησαν 150 "Ελληνες πολΐται.
β) Έπυρπολήθησαν 5 σχολεία και 2 κοινοτικά καταστήματα, μία "Εκ¬κλησία και 233 οίκίαι.
γ) Διηρπάγησαν τα έπιπλα καί σκεύη τών οικιών 8 χωρίων και 388 μεμονωμένων οικιών. "Απαντα τα εμπορεύματα τών καταστημάτων, ρουχι¬σμός άντιπροσωπεύαιν 600 εκατομμύρια προπολεμικών δραχμών, άπαντα τά είδη δύο σχολείων, μιας Εκκλησίας, 31.540 αιγοπρόβατα, 1.706 φορτηγά ζώα, 314 βόες, 2.500.000 οκ. δημητριακών καρπών, τρόφιμα, κλπ.

2. Είς την έπαρχίαν Παραμυθίας
α) Έφονεύθησαν 201 "Ελληνες πολΐται.
β) Έπυρπολήθησαν εξ ολοκλήρου 19 χωρία και 5 Έκκλησίαι. γ) Διηρπάγησαν όλος ό ρουχισμός, τά έπιπλα καί σκεύη τών άνωτέρω χωρίων.

3- Είς τήν έπαρχίαν Μαργαριτίου
α) Έφονεύθησαν 114 "Ελληνες πολΐται.
β) Διηρπάγησαν διάφορα είδη τών κατοίκων.

4 Εις τήν έπαρχίαν Πάργας (Φαναριού)
α) Έφονεύθησαν 600 "Ελληνες πολΐται και πολλοί εκ τών κακώσεων κατέστησαν ανίκανοι προς έργασίαν.
β) Πλείστοι διαρπαγαί, λεηλασίαι καί καταστροφα'ι ελαβον χώραν' όμοίως και άπαγωγαϊ κορασιών καί γυναικών.

Υπεύθυνοι δια τά διαπραχθέντα εγκλήματα πολέμου εις τον Νομόν Θεσπρωτίας

Ανώνυμος είπε...

Να που ενα περιστατικο ανατρεπει την προπαγανδα των αλβανων εθνικιστων [ σωρια τετοιων περιστατικων υπαρχουν για την ακριβεια αλλα θα εστιασουμε σε αυτο]

Ενδεικτικά στις 27-7-44 στο μεικτό χωριό Πηγαδούλια συγκέντρωσαν τους κατοίκους μπροστά στο τέμενος και όταν ο πρόεδρος Ν.Σιούτης αρνήθηκε να υπογράψει το ψήφισμα εκτελέστηκε μπροστά στους συγχωριανούς του. Στις 6-12- 44 εκστρατεύουν στα χειμερινά λιβάδια του χωριού Σκανδάλου και φονεύουν 15 βοσκούς κλέβοντας και τα κοπάδια τους. Εξολοθρεύουν τους άνδρες 4 οικογενειών (Ζήκου, Χρηστούλη, Ντίσιου και Πιτούλη,)οι οποίοι ωστόσο μπροστά στο εκτελεστικό απόσπασμα πετούν κατάμουτρα στους φονιάδες τους:Κάντε ότι θέλετε.ΕΔΩ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΘΑ ΞΑΝΑΡΘΟΥΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ
......Συνολικά το 1941 έχουμε 28 δολοφονίες μόνο από Τσάμηδες, ενώ το 1942 90. Να σημειώσουμε ότι τα νούμερα αυτά είναι τα επιβεβαιωμένα, καθώς υπάρχουν άλλες τόσες περιπτώσεις εξαφανισθέντων ή ανευρευθέντων αργότερα νεκρών για τις οποίες απλώς δεν έχουμε αυτόπτες μάρτυρες ή κάποιο επίσημο όργανο της πολιτείας για να τις καταγράψει καθώς από τα τέλη του 1941 ουσιαστικά δεν υφίσταται κανένα στοιχείο ελληνικής διοίκησης στη Θεσπρωτία.

ΑΥΤΑ ΤΑ ΛΙΓΑ ΑΝΑΤΡΕΠΟΥΝ ΤΑ ΕΞΗΣ ΔΥΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΤΑΙ Η ΜΕΓΑΛΟΑΛΒΑΝΙΚΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΜΕ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΩΤΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ '''ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΗΣ'' ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΟΤΣΑΜΗΔΩΝ ΚΑΙ ΑΡΑ ΚΑΤ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ''ΟΠΟΙΩΝ'' ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ , ΕΙΤΕ ΑΠΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ , ΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΙΚΩΝ....
Πρωτον οτι οι τουρκοτσαμηδες διωχτηκανε οχι μονο απο εδεσιτες αλλα και απο τις ελληνικες κατοχικες αρχες της περιοχης [προσπαθωντας καποιοι να δικαιλογησουν-αιτιολογησουν τον μεγαλο αριθμο ενοπλων στο πλευρο των γερμανων ] ......αφου οπως εχει αποδειχθει και οπως επιβεβαιωνει και η πηγη
''''ΕΔΩ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΘΑ ΞΑΝΑΡΘΟΥΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ'' που σημαινει οτι η περιοχη εκεινη ηδη απο το 1942 δεν ανηκε στο ελλαδικο κρατος...για να μαστε ακριβεις ηταν ηδη ημιαυτονομη απο τα τελη του 1942 , με συνεχη πορεια προς αυτονομια [ η οποια δεν πραγματοποιηθηκε τελικα] ,τουρκοτσαμικη χωροφυλακη κλπκλπ.....αλλα οι μονες κατοχικες αρχες στη περιοχη ηταν οι τουρκοτσαμικες ειδικα απο τα τελη του 1942
ΕΠΙΣΗΣ ΑΝΑΤΡΕΠΕΤΑΙ ΕΝΑ ΑΚΟΜΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙ.....οτι λογο ''''αμυνας''' αναγκαστηκανε να εξοπλιστουν απο τα κατοχικα στρατευματα , '''και καλα'' για να αντιμετωπισουν τον ΕΔΕΣ...αφου βλεπουμε οτι σε αμυνα βρισκονταν ηδη απο το 1941-42 , οχι οι τουρκοτσαμηδες , αλλα οι ελληνες της περιοχης,,,πολυ πριν δημιουργηθει ο ΕΔΕΣ......

Ανώνυμος είπε...

και γενικα ειναι πρακτικα αδυνατο να πηρανε-υοθετησανε οι ορεινοι σαρακατσανοι [ πχ των Αγραφων της Ρουμελης] τη φουστανελα απο τους αλβανους της τοσκεριας [ δυο λαοι αλλογλωσοι] οταν μαλιστα η τοσκερια βρισκετε πολυ μακρια απο τα Αγραφα και μεταξυ των δυο περιοχων παρεμβαλοντε ενα σωρο βουνα ,πραγμα που κανει ακομα πιο δυσκολο τον οποιο αλληλοεπηρεασμο δηλαδη οχι μονο η αποσταση αλλα και η γεωμορφια του εδαφους μεταξυ των δυο περιοχων ] και ταυτοχρον να μην την υοθετησανε οι γκεκηδες αλβανοι απο τους τοσκηδες αλβανους που κατοικουν στην ιδια γεωγραφικη περιοχη , τους χωριζει ουσιαστικα ενα ποταμι [ ο Σκουμπης] και που ειναι και ομογλωσσοι και αρα εχουν ολα τα φοντα να επηρεαστουν πολυ πιο ευκολα απο αυτους απο οτι οι »οποιοι» Σαρακατσανοι και γενικα νοτιοελλαδιτες φουστανελοφοροι…..οταν μαλιστα αποδεδειγμενα η φουστανελα στην αλβανια φοριετε οχι »γενικα»” στη τοσκερια αλλα σε συγκεκριμενη περιοχη της τοσκεριας στην οποια περα απο τη φουστανελα υπαρχουν και πολλα αλλα κοινα με τους ελληνες [ ηθη εθιμα σε καποιο βαθμο , χοροι τραγουδια που μοιαζουν πιο πολυ με τα ελληνικα παρα με τα γειτονικα ομοφυλα γκεκηκα ]

Συνεπως η αναπαραγωγη εικασιων περιηγητων η και »’ερευνητων» [ εντος η εκτος εισαγωγικων ] του περασμενου η προπερασμενου αιωνα του τυπου..
'''''οι ελληνες υοθετησαν καπου καπως καποτε τη φουστανελα απο τους τοσκηδες [ η ακομα πιο εξαλα » την υοθετησανε απο τους αλβανους πραγμα εντελως ανακριβες μιας και φουστανελα φοραει λιγοτερο του 25 τα εκατο του συνολου των Σκιπεταρων] δεν εχει να προσφερει τιποτα στην ιστορικη αληθεια η στην προσπαθεια εξευρεσης αυτης [οσο βεβαια αυτο ειναι δυνατο ]

Ανώνυμος είπε...

ΝΑ ΤΙ ΛΕΕΙ ΕΝΑΣ ΑΚΟΜΗ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ
Σύμφωνα με τον στρατηγό Δημήτριο Νότη Μπότσαρη, αρχηγό του Σώματος των Εθελοντών εντοπίων Ηπειρωτών κατά το 1912-13: "Θανόντος του Σκεντέρμπεη οι Μποτσαραίοι μαχόμενοι προς Τούρκους και Τουρκαλβανούς, κατήλθον προς την Δράγανη. Κατά τας αρχάς δ ε του 17ου αιώνος ίδρυσαν με άλλους αδούλωτους Έλληνες την Σουλιώτικη Συμπολιτεία"

Ανώνυμος είπε...

ΑΛΛΟΣ ΕΝΑΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ, ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΑΣ , ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ 1821 , ΠΟΥ ΕΓΡΑΨΕ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ , ΚΑΙ ΕΓΡΑΨΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ , ΣΗΜΕΙΩΝΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ , ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΡΕΒΕΖΑ , ΙΩΑΝΝΙΝΑ , ΚΟΝΙΤΣΑ ΤΗΝ ΦΡΑΣΗ …. »»’ΛΑΛΟΥΝΤΩΝ ΤΗΝ ΕΛΛΛΗΝΙΚΗ »» [ ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΥΤΩΝ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣΑΝΕ ΚΑΙ ΟΘΩΜΑΝΟΙ ΚΥΡΙΩΣ ΑΛΒΑΝΟΙ ]
ΕΝΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΤΟΥ ΤΟ ΣΟΥΛΙ ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΡΙΞ ΧΩΡΙΑ ΒΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΧΕΡΟΝΤΑ ΕΠΙΛΕΞΗ ΑΝΑΦΕΡΕΙ »ΛΑΛΟΥΝΤΩΝ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΚΗ » .
ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΒΕΒΑΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΒΛΑΧΟΦΩΝΟΥΣ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
, ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΔΗΛΑΔΗ ΤΗΝ ΠΙΝΔΟΥ.
ΑΚΡΙΒΩΣ ΔΗΛΑΔΗ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ….
ΣΥΝΕΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΤΟ ΟΤΙ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΗΤΑΝ ΜΕΙΟΨΗΦΕΙΑ Η ΟΤΙ ''''ΕΞΕΛΛΗΝΙΣΤΗΚΑΝΕ ''' ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΙΔΡΥΘΥΗΚΑΝΕ ΑΡΓΟΤΕΡΑ.
ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΙΚΗ ΗΤΑΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΕΙΑ ..
ΑΛΛΑ ΩΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ , ΣΕ ΜΙΚΡΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ , ΑΠΟ ΤΑ ΕΛΛΗΝΟΑΛΒΑΝΙΚΑ ΣΥΝΟΡΑ ΣΤΟ ΝΟΤΟ , ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΗ …..
ΧΕΙΜΑΡΑΣ ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ , ΚΑΤΕΒΑΙΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΔΕΛΒΙΝΟ ΑΝΕΒΑΙΝΟΝΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΤΕΡΑ ΣΤΟ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ ΚΑΙ ΦΤΑΝΟΣΤΑΣ ΛΙΓΟ ΔΥΤΙΚΑ ΣΤΟ ΟΡΕΙΝΟ ΠΩΓΩΝΙ ] Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΙΝΑΙ Η ΚΥΡΙΑ ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ …
ΔΕΝ ΜΙΛΑΩ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ Η ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ H ΕΙΧΕ ΛΙΓΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΑΠΟ ΟΤΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ [ ΚΑΙ ΠΙΟ ΒΟΡΕΙΑ ΔΗΛΑΔΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ
ΑΛΛΑ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΛΛΙΑ [ ΩΣ ΚΥΡΙΑ ΓΛΩΣΣΑ ]

Ανώνυμος είπε...

αλβανοφωνοι - διγλωσσοι ελληνες και η προσφορα τους στον ελληνισμο - ελληνικη εθνικη συνειδηση.

ΒΟΡΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ ΩΣ ΤΟ ΤΕΠΕΛΕΝΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ ΔΡΥΝΟΥ ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΩΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΜΙΛΑΝΕ ΩΣ ΚΥΡΙΑ ΓΛΩΣΣΑ ΤΑ ΤΟΣΚ [ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΑΡΚΕΤΟΙ ΕΞ ΑΥΤΩΝ ΗΤΑΝ ΔΙΓΛΩΣΣΟΙ ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΟΙ ΣΟΥΛΙΩΤΕΣ ].
ΕΛΑ ΟΜΩΣ ΠΟΥ Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥΣ ΔΕΝ ΑΝΗΚΕ ΣΤΗ ΤΟΣΚΕΡΙΑ [ Η ΟΠΟΙΑ ΑΡΧΙΖΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ ΑΩΟΥ , ΟΥΤΕ ΣΤΗ ΛΑΜΠΕΡΙΑ ΠΟΥ ΑΡΧΙΖΕ ΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΡΙΝΟΥ ]
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΡΙΖΑΣ , ΖΑΓΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΙΝΤΖΟΥΡΙΑΣ ΔΗΛΑΔΗ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΕΠΕΛΕΝΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΑΠΟ ΚΕΙ ΚΑΤΑΓΟΝΤΑΝ ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΥΕΓΕΡΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΠΩΣ Ο ΖΑΠΠΑΣ [ ΕΞ ΟΥ ΚΑΙ ΖΑΠΠΕΙΟ ] Η ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΟ 1914 Ο ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΒΡΙΖΕΙ Ο ΣΑΛΙ ΜΠΕΡΙΣΑ ΩΣ '''ΑΧΡΕΙΟ'''
ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΥΠΟΔΕΧΘΗΚΑΝΕ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΟ ΤΟ 1940 ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ.
ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΩΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΑ ΤΟΥΣ ΤΡΑΓΟΥΔΑΝΕ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΕΞΙΣΟΥ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ.
ΕΝΩ ΚΑΙ ΤΑ ΕΘΙΜΑ ΤΟΥΣ ΜΟΙΑΖΟΥΝ ΠΟΛΥ ΜΕ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΤΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΟΛΕΣ ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΑΚ [ΓΙΑΝΝΑΚ ,ΧΡΙΣΤΑΚ ,ΒΑΣΙΛΑΚ ] ΔΗΛΑΔΗ ΤΟ -ΑΚΗΣ
ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΤΕΒΗΚΑΝΕ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΗΣΑΝΕ ΣΤΗ ΝΟΤΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟ 1821 ΚΑΙ ΕΜΕΙΝΑΝ ΓΝΩΣΤΟΙ ΜΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ »’ΧΟΡΜΟΒΙΤΑΙ» ΕΠΕΙΔΗ ΚΑΤΑΓΟΝΤΑΝ ΠΕΡΙΞ ΤΗΣ ΟΜΟΝΥΜΟΥ ΑΛΒΑΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΟΜΑ ΤΟΥ ΑΛΗΠΑΣΑ ΚΩΜΟΠΟΛΕΩΣ . ΤΟΥΣ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΚΑΙ Ο ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙΦΗΜΟ ΛΑΓΟΥΜΤΖΗ ΝΤΑΛΑΡΟΠΟΥΛΟ ΠΟΥ ΕΣΩΣΕ ΜΕ ΤΑ ΛΑΓΟΥΜΙΑ ΠΟΥ ΕΦΤΙΑΧΝΕ ΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΟΡΚΗΜΕΝΟΣΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΠΑΡΟΥΤΙ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ .
ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΤΟ 1914 ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΕΚ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝΕ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΑΛΒΑΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΕΞΙΣΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΟΤΙΑ ΤΟΥ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΜΙΓΩΣ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΟΥΣ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΕΣ.
ΜΕΡΙΚΑ ΧΩΡΙΑ-ΤΟΠΟΝΥΜΙΑ ΠΟΥ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΩΤΕΡΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΑ
ΔΟΞΑΤΕΣ ,ΚΕΣΤΟΡΑΤΕΣ ,ΣΤΕΓΟΠΟΥΛΟΙ , ΚΡΙΝΑ , ΤΡΑΝΟΣΙΣΤΑ , ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ ,
ΚΑΡΓΙΑΝΗ ΚΛΠ ΚΛΠ.
ΙΔΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΟ 1913.
Στις 16 Ιουνίου 1913, οι αντιπρόσωποι των «τμημάτων Ρίζης και Ζαγοριάς» έστειλαν ένα υπόμνημα προς τις Μεγάλες Δυνάμεις. Χρησιμοποιούν ιστορικά, γεωγραφικά και εθνολογικά επιχειρήματα για να τεθούν τα σύνορα «της Ελληνικής Ηπείρου και της Αυτονόμου Αλβανίας, της οποίας σχεδιάζεται η δημιουργία».
Μεταξύ άλλων αναφέρονται και στο φαινόμενο της διγλωσσίας (που με το καθεστώς του Τζάτζη μεταβλήθη σε αποκλειστική αλβανογλωσσία): «Η στενότης των σχέσεων μετά των Αλβανών εισήγαγε την χρήσιν εκτός της Ελληνικής και της Αλβανικής γλώσσης … το εξαγώμενον εκ της χρήσεων της αλβανικής γλώσσης εις τα βόρεια της Ηπείρου καταπίπτει προ της πραγματικότητος της Εθνικής συνειδήσεως των χριστιανών».
Για το ζήτημα της διαφοροποίησης τους από τους Αλβανούς είναι
ξεκάθαροι: «Ζητούντες να ωφεληθώσιν εις βάρος άλλων, αντετάχθησαν απ” εναντίας πάση δυνάμει συμπράττοντες μετά των Τούρκων και ανθιστάμενοι μετ” ιδιτέρας ορμής εις τον απελευθερωτικόν αγώνα της Ελλάδος εν Ηπείρω. Οι Αλβανοί δυστυχώς είναι εκείνοι, οι οποίοι μετέβαλον τα Ελληνικά χωριά εις σωρούς τάφρας και παρεξετράπησαν εις τας φρικωδεστέρας ωμότητας κατά των κατοίκων της
Ηπείρου».
Παρακάτω, προχωρούν στην έκδοση ψηφίσματος μέσω του οποίου ζητούν από την ελληνική κυβέρνηση να εξοπλίσει και να εκπαιδεύσει όλους τους άνδρες από 20 – 40 ετών και μάλιστα τα χωριά τους θα αναλάβουν όλα τα έξοδα. Οι αντιπρόσωποι αυτών των περιοχών εξέλεξαν πενταμελή επιτροπή
για να τηλεγραφήσει τις αποφάσεις τους στον Ελευθέριο Βενιζέλο:
1. Ντίλιος Κ. Βασίλειος, εκ Λαμπόβου
2. Χαρίτος Πέτρος, εκ Νίβανης
3. Χατζηβασιλείου Θωμάς, εκ Μικράς Τσέτας Λαμπόβου
4. Μαρκόπουλος Θεοδώσιος, εκ Λέκλης
5. Γιάσσου Αναστάσιος, εκ Σέπερης
ΚΑΝΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ ΧΩΡΙΑ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΑ 103 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ ΩΣ »ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΑ» ΑΠΟ ΤΟ ΑΛΒΑΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ

Ανώνυμος είπε...

ΟΠΩΣ Η ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΑΛΑΙΑ ΠΟΤΕ ΔΙΓΛΩΣΣΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΙΖΑΣ ΛΙΝΤΖΟΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΖΑΓΟΡΙΑΣ ,
ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΥ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ »’ΜΕΙΚΤΗΣ»’ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ ΚΥΡΙΩΣ [ΚΑΙ ΜΕΙΟΨΗΦΕΙΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ] , ΕΝΤΟΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ,
ΚΑΤΙ ΣΑΝ ΤΟΥΣ ΜΕΙΚΤΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΡΚΟΤΣΑΜΗΔΕΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΥΣ ΤΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΕΝΑ ΠΡΑΓΜΑ…
ΒΡΙΣΚΕΤΕ ΠΕΡΙΞ ΛΕΣΚΟΒΙΚΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΙ »’ΚΑΡΑΜΟΥΡΑΤΙΑ» ΠΑΛΑΙ ΠΟΤΕ .
ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΟΤΙ ΕΚΕΙ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΝ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΑ ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ »ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ» ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ , ΕΝΩ ΚΑΙ ΣΕ ΧΑΡΤΕΣ ΕΘΝΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΕ ΩΣ »’ΜΕΙΚΤΟΙ ΓΡΑΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΙ»’ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΕΙΝΗ ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΙΟ ΒΟΡΕΙΑ Η ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝΤΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΕ ΑΠΛΑ ΩΣ ΑΛΒΑΝΟΙ.
Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥΣ ΗΤΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΠΟΥ ΣΗΚΩΣΑΝΕ ΤΗΣ ΣΗΜΑΙΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΟ 1914 ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΚΑΙ ΜΟΥΣΟΥΜΑΝΟΙ ΛΟΓΩ ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΕΝΩ ΕΚ ΤΟΥ ΛΕΣΚΟΒΙΚΙΟΥ ΚΑΤΑΓΟΝΤΑΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΤΕΣ ΤΗΣ ΜΑΒΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΙΤΑΛΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ.
ΙΔΟΥ ΜΕΡΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΩΝ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ »’ΑΛΒΑΝΩΝ» ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ .[ΔΙΓΛΩΣΣΩΝ ΠΡΙΝ 100 ΧΡΟΝΙΑ] ΚΑΙ ΠΑΡΟΤΙ ΔΕΝ ΕΝΕΤΑΧΘΗΚΕ Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥΣ ΕΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΥΤΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΗΚΕ ΠΟΤΕ Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥΣ ΩΣ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΗ ΖΩΝΗ ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΛΒΑΝΙΚΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ [ΑΚΡΙΒΩΣ ΛΟΓΟ ΟΤΙ ΗΤΑΝ ΔΙΓΛΩΣΣΗ , ΟΠΩΣ Η ΛΙΝΤΖΟΥΡΙΑ ΚΑΙ ΡΙΖΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟΓΛΩΣΣΗ, ΟΠΩΣ ΤΗΣ ΔΡΟΠΟΛΗΣ]
ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΛΒΑΝΙΚΑ [ΜΠΟΝΤΑΡΙ,ΔΑΡΔΕΣΙ ΚΛΠ ] ΥΠΗΡΧΑΝ ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ »ΜΗ ΑΛΒΑΝΙΚΑ»’ΧΩΡΙΑ ΤΟ 1913 Η ΩΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ….
ΜΕΛΙΣΣΙΝΙ,ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟ,ΦΟΥΡΚΑ,ΣΟΡΟΠΟΛΗ ,ΚΑΛΟΥΔΙ ,ΠΕΤΡΑΝΙ ,ΕΛΕΟΥΣΑ , ΒΛΑΧΟΥΨΗΛΟΤΕΡΑ ,ΜΕΣΣΑΡΙΑ,ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΚΛΠ

Ανώνυμος είπε...

ΕΚΑΝΑ ΛΑΘΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΟΡΟΠΟΛΗ..ΔΕΝ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

Ανώνυμος είπε...

Ηπειρος και 1940-Mαρτυρίες

https://www.youtube.com/watch?v=UnDxMD0dTkE


https://www.youtube.com/watch?v=EjHBECViIXMθαύμα της Παναγίας το 1940

https://www.youtube.com/watch?v=nj2jNCs7lqg


Μπομποστιτσα Κορυτσας

https://www.youtube.com/watch?v=LHvyfn65j7o


Μάχη στο ύψωμα 731

https://www.youtube.com/watch?v=zrB7F5GnoZA

Η ιστορία του 1940 συνμπυκνωμένη σε 5 βίντεο.

Ανώνυμος είπε...

Η κακιας μορφη ταγματασφαλιτικη συμπεριφορα τους περιγραφεται μεσα απο τα γερμανικα αρχεια…

Απο το βιβλιο του Γκοτοβου που ερευνησε τα Γερμανικα αρχεια εχει βρεθει μεταξυ αλλων η εξης μαρτυρια ..
α]Ο Γερμανός συνταγματάρχης Remold, από τους αξιωματικούς που προώθησε ενεργά το «αλβανικό ζήτημα» γράφει τα εξής για την επιχείρηση «Augustus»: «Οι Αλβανοί στις παράκτιες περιοχές είναι εξαιρετικά γερμανόφιλοι, Είναι οργανωμένοι για την αυτοάμυνα. Έχουν συμβάλει στην εκκαθαριστική επιχείρηση [Augustus] ως οδοδείκτες κλπ» (BA – MA Freiburg, RH 28-1-99/98).»»
Αρα βλεπουμε οτι οι ενοπλοι αλβανοτσαμηδες συμφωνα με τους ιδιους τους Γερμανους , οχι απλα ηταν γερμανοφιλοι [και μαλιστα »»εξαιρετικα»» ] αλλα και συμμετειχανε στην επιχειρηση Αugust
oπου στην ουσια εγινα εθνοκαθαρση της αρβανιτικης περιοχης του Φαναριου
απο τους Αλβανοτσαμηδες ενοπλους και τους Γερμανους.
Οταν λεει η αναφορα οτι »ειναι οργανωμενοι για την αυτοαμυνα» εννοει οτι ηταν ενοπλοι με την αδεια του Αξονα
ενω οτα λεει »συμετειχανε στην επιχειρηση ως οδοδεικτες κλπ»’ με το κλπ εννοει ολα τα εγκληματα που κανανε και τα οποια που θα δουμε παρακατω μεσα απο ενα σωρο αλλες μαρτυριες…….

Σε οτι αφορα την προαναφερθεισα εθνοκαθαρση του Φαναριου εχουμε μαρτυριες οχι μονο απο τα γερμανικα αρχεια αλλα και
απο τον Ερυθρο Σταυρο ,
τις Ελληνικες αρχες της Ηπειρου
αλλα και απο το ΕΑΜ ΕΛΑΣ Ηπειρου…..
Ας τις δουμε μια μια…..

Ανώνυμος είπε...

Ο Ελβετός μηχανικός Χανς – Γιάκομπ Μπίκελ απεσταλμένος της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού περιέγραψε την κατασταση «Η κατάσταση των ελλήνων (…) στο Φανάρι, στη μεγάλη πεδιάδα κάτω από την Παραμυθιά (…), όπου κάθε χρόνο συλλέγονται 15.000 τόνοι ρύζι, ήταν πολύ σοβαρή. Είκοσι χιλιάδες Αλβανοί που ζούσαν εκεί ασκούσαν φοβερή τρομοκρατία στον υπόλοιπο πληθυσμό, αρχικά με την υποστήριξη των Ιταλών και τώρα πλέον των Γερμανών. Μόνο στο Φανάρι καταστράφηκαν 24 χωριά. Ολόκληρη η σοδειά έπεσε στα χέρια των Αλβανών (…) Στο ταξίδι μου διαπίστωσα πως οι Αλβανοί κρατούσαν τον ελληνικό αγροτικό πληθυσμό κλεισμένο μες στα σπίτια του. Νεαροί Αλβανοί που μόλις είχαν τελειώσει το σχολείο τριγύριζαν στα χωριά βαριά οπλισμένοι. Οι Έλληνες είχαν εγκαταλείψει πλήρως την Ηγουμενίτσα και είχαν φύγει στα βουνά. Οι Αλβανοί πήραν μαζί τους όλα τα ζώα από τα ελληνικά χωριά. Τα χωράφια έμειναν ακαλλιέργητα».»»»
Εδω περα απο τη εθνοκαθαρση του Φαναριου αναφερεται και ο διωγμος των Ελληνων της Ηγουμενιτσας απο τυς Αλβανοτσαμηδες ….

Παμε παρακατω σε μια αλλη μαρτυρια…….

Μετα την εθνοκαθαρση του Φαναριου η ελληνικη διοικηση Ηπειρου στελνει επιστολη διαμαρτυριας στον στρατηγο Λαντς στην οποια αναφερει μεταξυ αλλων για τη δραση των Αλβανων της Τσαμουριας ….
»»Επεδραμον προ τινων ημερω στα χωρια του Φαναριου εις μεγαλας ομαδας και επεδοθησαν εις την τελεια λεηλασια οικιων και περουσιων των κατοικων ,…., ομαδικως δε εβιασθησαν παρθενοι και εγγαμες γυναικες υπο των Μουσουλμανων …… ο πλυθησμος εγκατελειψε τας οικιας του και οσοι διεφυγαν το θανατο , κατεφυγαν στην υπαιθρο»»

Ανώνυμος είπε...

Ας δουΜε τωρα την μαρτυρια του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ …..

Εκθεση δράσης 24 Συντάγματος Πεζικού (αρχηγεία ΣΟΥΛΙΟΥ & ΖΑΛΟΓΓΟΥ), Γεράσιμος Πρίφτης/20 Ιαν 1944…….
…..
ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ: Όλες οι προσπάθειες μας αν και βασίζονταν στη γραμμή της Κ.Ε. του Ε.Α.Μ. για την ενοποίηση όλων των δυνάμεων ενάντια στον κατακτητή δεν είχαν θετικά αποτελέσματα γιατί η παμψηφία σχεδόν των Τσάμηδων της περιοχής είχε ταχθεί ανεπιφύλαχτα με το μέρος του καταχτητή και οργάνωνε δολοφονικές επιδρομές ενάντια στα Ελληνικά χωριά, αρπαγές και σφετερισμούς περιουσιών.
Παρ’ όλα αυτά από τις 19 του Μάρτη έγινε η πρώτη προσέγγιση που επαναλήφθηκε στις αρχές του Ιούλη 1943. Κατά κανόνα οι υποσχέσεις που μας δώσανε οι εκπρόσωποι των Τσάμηδων δεν τηρηθηκαν. Κορυφωμα της συμμαχίας με τους φασίστες ήταν η επιδρομή τους στο ΦΑΝΑΡΙ την περίοδο των εκκαθαριστικών επιχειρήσεων του Αυγούστου κατά την οποίαν κάηκαν περίπου 30 χωριά, σκοτώθηκαν περίπου 500 Έλληνες και άλλοι τόσοι πιάστηκαν όμηροι, ενώ ο υπόλοιπος πληθυσμός αναγκάστηκε να προσφυγέψει στην ορεινή περιοχή……………

ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΟΥ ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΚΑΙ Ο ΑΥΤΟΠΤΗΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΤΗΣ ΚΡΑΨΙΤΗΣ ΣΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ .

»’27 Ιουλίου 1943: Στο μισοσκόταδο του πρωινού ισχυρές Γερμανικές δυνάμεις της Παραμυθιάς με άριστα πολεμικά μέσα και με (800) οκτακόσιους και περισσότερους ένοπλους επίστρατους της «ΞΙΛΙΑ» μουσουλμάνους Τσάμηδες των πόλεων και Επαρχιών Παραμυθιάς και Μαργαριτιού, επέδραμαν εναντίον των χωριών του κάμπου της Παραμυθιάς και της περιφέρειας «Φαναρίου».

14 Αυγούστου 1943: Τι καταστροφή είναι αυτή από την 27 Ιουλίου 1943 μέχρι σήμερα! Όλοι στην Παραμυθιά είμαστε κατατρομαγμένοι και όσο είναι δυνατόν κρυβόμαστε. Οι πληροφορίες μας είναι ότι στις 19 αυτές μέρες οι Χιτλερικοί Γερμανοί με τους μουσουλμάνους συμπατριώτες κατάστρεψαν ολοκληρωτικά τα 24 χωριά της περιφέρειας «Φαναρίου» και μερικά κοντινά της Παραμυθιάς χωριά της. Λεηλασίες, πυρπολήσεις, φόνοι νηπίων και γερόντων, βιασμοί γυναικών, αρπαγές παρθένων κοριτσιών, με τις οποίες οι επαίσχυντοι μουσουλμάνοι πλουτίζουν τα χαρέμια τους, σύλληψη ομήρων, κάψιμο ανθρώπων μέσα στα σπίτια τους κ.α. Γέμισαν οι σπηλιές από γυναικόπαιδα και γέροντες που κατόρθωσαν να διασωθούν εκεί στις κρίσιμες ώρες, ενώ μέρα τη μέρα προστίθενται στους νεκρούς λόγω της πείνας τους και των ασθενειών

15 Αυγούστου 1943: Εμείς που έχουμε τα σπίτια μας στο κέντρο της πόλεως της Παραμυθιάς, είμαστε από τα χαράματα, με κομμένη την αναπνοή, πίσω από τα πατζούρια (ή) ανάλογα τις γρίλιες, παρακολουθώντας την επιστροφή των χιτλερικών Γερμανών και των μουσουλμάνων από την εικοσαήμερη «επιχείρησής» τους κατά του «Φαναριού».»»

ΑΡΧΑΙΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ είπε...

Άκρως διαφωτιστικά ενδεχομένως να φανούν και τα παρόντα(για όσους και όσες ενδιαφέρονται και έχουν ειλικρινή πρόθεση έστω):http://ethnologic.blogspot.gr/2012/02/1821.html/http://ethnologic.blogspot.gr/search/label/%CE%91%CF%81%CE%B2%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%84%CF%8C%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%BF%CE%B9 και http://infognomonpolitics.blogspot.gr/2014/03/blog-post_669.html,όπως και http://infognomonpolitics.blogspot.gr/2016/06/blog-post_571.html.

Ανώνυμος είπε...

Στην γειτονικη Σκιπερια οχι απλα δεν ειναι γνωστη η φιλοαξονικη-ανθελληνικη δραση των Αλβανοτσαμηδων της Θεσπρωτιας αλλα αντιθετα ειναι διαδεδομενο ενα πολυ γνωστο παραμυθι
δηλαδη το οτι διωχτηκανε απο τον »’μοναρχοφασιστα Ζερβα»’
οχι φυσικα γιατι ηταν υπερ των Ιταλων και των Γερμανων
αλλα υποτιθετε λογω του οτι ηταν με το ΕΑΜ – ΕΛΑΣ και την αντισταση ,δηλαδη οτι και καλα ηταν εναντιων του αξονα .

ΑΣ ΔΟΥΜΕ ΚΑΤΑΡΧΑΣ
ΤΟ ΠΟΤΕ ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΚΑΝΕ
ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΝΤΑΡΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ…

[Μιχάλης Μυριδάκης, Αγώνες της Φυλής, Α΄, σ. 165 – 166, Tsoutsoumpis, 2015, σ. 131 – 132.] Εκείνη την εποχή, όπως αναφέρει και το υψηλόβαθμο στέλεχος του ΕΔΕΣ, Μιχάλης Μυριδάκης, δεν είχαν εμφανιστεί ακόμη οργανωμένοι αντάρτες στη Δυτική Ήπειρο. Αντάρτικες ομάδες πρώτα του ΕΛΑΣ και έπειτα του ΕΔΕΣ εμφανίστηκαν στην περιοχή στις αρχές του 1943.

ΔΗΛΑΔΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 1943
ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΚΕ Ο ΕΛΑΣ ΒΟΡΕΙΑ- ΤΟΥ ΚΑΛΑΜΑ-ΟΡΕΙΝΑ ΦΙΛΙΑΤΟΧΩΡΙΑ
ΚΑΙ ΛΙΓΟ ΑΡΓΟΤΕΡΑ Ο ΕΔΕΣ ΝΟΤΙΑ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ – ΣΟΥΛΙ , ΠΑΝΩ ΣΚΑΛΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ΚΛΠ

Ας δουμε λιγα στοιχεια που ανατρεπουν το παραμυθι αυτο
δηλαδη περι της αντιστασης των Αλβανοτσαμηδων εναντιων του Αξονα…..

ΑΣ ΔΟΥΜΕ ΠΟΣΟΙ AΛΒΑΝΟΤΣΑΜΗΔΕΣ ΚΑΤΕΤΑΓΗΣΑΝ ΤΕΛΙΚΑ ΣΤΟ ΕΑΜ [ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ]

ΠΟΤΕ ΚΑΤΕΤΑΓΗΣΑΝ ΕΚΕΙ [ ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥ ΛΙΓΟΥΣ , ΟΤΑΝ ΠΛΕΟΝ ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΑΠΟΧΩΡΟΥΣΑΝΕ ΑΠΟ ΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ]

ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ ΛΟΓΟ ΠΗΓΑΝΕ ΕΚΕΙ [ ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΑΠΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ] …..

Ανώνυμος είπε...

Ήδη από το 1942, απεσταλμένος του αλβανικόυ ΕΑΜ) ονόματι Τζελάλ Κάσιο είχε μεταβεί στην Θεσπρωτία προσπαθώντας να πείσει τη σημαντική μερίδα των Τσάμηδων που συνεργαζόταν με τις κατοχικές δυνάμεις να σταματήσει τη δράση της, χωρίς όμως αποτέλεσμα2.
ΑΡΑ ΕΔΩ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΟΤΙ ΑΠΟ ΤΟ 1942 ΗΔΗ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΜΕΡΙΔΑ ΑΛΒΑΝΟΤΣΙΑΜΗΔΩΝ
ΕΙΧΕ ΣΤΡΑΦΕΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΚΑΤΟΧΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ .
ΠΟΛΥ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΕΔΕΣ [ ΛΕΝΕ ΟΤΙ ΜΕΡΙΚΟΙ ΟΤΙ ΠΗΓΑΝΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΕΡΜΑΝΟΥΣ ΓΙΑΤΙ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΔΙΩΚΕ Ο ΕΔΕΣ ,
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΤΗΣ ΧΑΛΙΜΑΣ ,
ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ ΚΑΝ ΕΔΕΣ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟ 1942 ]

Τον Μάρτιο του 1943, το τοπικό ΕΑΜ σχημάτισε ειδική επιτροπή επιφορτισμένη με το ζήτημα των Τσάμηδων ενώ τμήματα του ΕΛΑΣ πραγματοποίησαν μια σειρά από περιοδείες στα χωριά της μειονότητας με σκοπό τη στρατολόγηση ανταρτών. Και σε αυτή την περίπτωση τα αποτελέσματα ήταν πενιχρά3.
ΔΗΛΑΔΗ ΗΔΗ ΑΠΟ ΤΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ,
ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 1943 , Ο ΕΑΜ – ΕΛΑΣ ΕΔΩΣΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΛΒΑΝΩΝ .
ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΠΕΤΥΧΕ ΤΙΠΟΤΑ , ΑΦΟΥ Η ΠΛΕΙΟΨΗΦΕΙΑ ΠΑΡΕΜΕΝΕ ΠΡΟΣ ΤΗ ΜΕΡΙΑ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ .
Ο ΕΔΕΣ ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΚΕ ΛΙΓΟ ΚΑΙΡΟ ΑΡΓΟΤΕΡΑ .

Ανώνυμος είπε...

ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΑΜ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΩΝ ΑΛΒΑΝΟΤΣΙΑΜΗΔΩΝ ΗΔΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΜΕΡΑ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ.
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΕΓΓΡΑΦΟ TOY EAM ΕΛΑΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΕΚΕΙΝΗΣ

Του συναγωνιστού Υπολοχαγού ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΠΡΙΦΤΗ (Καστρινού) μέλους του Αρχηγείου ΣΟΥΛΙΟΥ και της Διοίκησης του 24ου Συντάγματος και ύστερα υπασπιστή στο ίδιο Σύνταγμα. «Για τη συγκρότηση και δράση των αρχηγείων ΣΟΥΛΙΟΥ και ΖΑΛΟΓΓΟΥ και του 24ου Συντάγματος Πεζικού». Προς Το Κλιμάκιον Ηπείρου – Δυτικής Στερεάς VIII Μεραρχίαν και Η.Γ.

Ι. ΤΟ ΑΝΤΑΡΤΟΚΙΝΗΜΑ μέχρι ΤΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΜΑΡΤΗ ΤΟΥ 1943

ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ: Όλες οι προσπάθειες μας αν και βασίζονταν στη γραμμή της Κ.Ε. του Ε.Α.Μ. για την ενοποίηση όλων των δυνάμεων ενάντια στον κατακτητή δεν είχαν θετικά αποτελέσματα γιατί η παμψηφία σχεδόν των Τσάμηδων της περιοχής είχε ταχθεί ανεπιφύλαχτα με το μέρος του καταχτητή και οργάνωνε δολοφονικές επιδρομές ενάντια στα Ελληνικά χωριά, αρπαγές και σφετερισμούς περιουσιών.
ΔΗΛΑΔΗ Η ΠΛΕΙΟΨΗΦΕΙΑ ΤΟΥΣ ΟΧΙ ΑΠΛΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΝΤΑΝ ΜΕ ΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΑΛΛΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΣΑΝ ΚΑΙ ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΟΜΕΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ
, ΚΑΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ,
ΠΟΛΥ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΟΜΗ-ΕΘΝΟΚΑΘΑΡΣΗ ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙ ,ΤΙΣ ΕΠΙΔΡΟΜΕΣ ΣΤΑ ΠΕΡΙΧΩΡΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΤΟ 1943 Η ΤΑ ΦΙΛΙΑΤΟΧΩΡΙΑ ΤΟ 1944.
ΔΗΛΑΔΗ ΑΝΑΦΡΕΤΑΙ ΩΣ ΤΩΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΤΑΡΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ,ΕΛΑΣ Η ΕΔΕΣ

ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ Η ΑΝΑΦΟΡΑ …….

Παρ’ όλα αυτά από τις 19 του Μάρτη έγινε η πρώτη προσέγγιση που επαναλήφθηκε στις αρχές του Ιούλη 1943. Κατά κανόνα οι υποσχέσεις που μας δώσανε οι εκπρόσωποι των Τσάμηδων δεν τηρηθηκαν. Κορυφωμα της συμμαχίας με τους φασίστες ήταν η επιδρομή τους στο ΦΑΝΑΡΙ την περίοδο των εκκαθαριστικών επιχειρήσεων του Αυγούστου κατά την οποίαν κάηκαν περίπου 30 χωριά, σκοτώθηκαν περίπου 500 Έλληνες και άλλοι τόσοι πιάστηκαν όμηροι, ενώ ο υπόλοιπος πληθυσμός αναγκάστηκε να προσφυγέψει στην ορεινή περιοχή.
ΜΙΛΑΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΟΚΑΘΑΡΣΗ ΤΟΥ ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΥΕΝΒΗ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1943 ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΛΒΑΝΟΥΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΑΡΒΑΝΤΕΣ ΤΟΥ ΦΑΝΑΡΙΟΥ .

Ανώνυμος είπε...

ΤΕΛΙΚΑ ΣΤΑ ΤΕΛΗ ΤΟΥ 1943 ΣΥΝΕΒΗ ΤΟ ΕΞΗΣ ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΟ…..
Λίγους μήνες αργότερα, ΕΑΜ και LNC ήρθαν σε συμφωνία για συνεργασία, η οποία μεταξύ άλλων περιλάμβανε και τη δημιουργία, υπό κοινή διοίκηση, μικτών αντάρτικων ομάδων στην περιοχή της ελληνοαλβανικής μεθορίου. Και σε αυτή την περίπτωση τα αποτελέσματα ήταν αποκαρδιωτικά καθώς ο ΕΛΑΣ κατάφερε να στρατολογήσει από τη δεξαμενή της τσάμικης μειονότητας μόλις είκοσι5 ή τριάντα άνδρες, οι περισσότεροι από τους οποίους λιποτάκτησαν6 κατά τον δύσκολο χειμώνα του 1943.
ΑΥΤΟΙ -ΜΕΡΙΚΟΙ ΕΞ ΑΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ
ΗΤΑΝ ΟΙ ΜΟΝΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΙΑΚΟΙ ΑΛΒΑΝΟΤΣΜΗΔΕΣ [ ΑΠΟ ΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ] .
ΗΤΑΝ ΤΟ ΠΟΛΥ 10-20 ΑΤΟΜΑ ΓΙΑΤΙ ΑΡΚΕΤΟΙ ΕΞ ΑΥΤΩΝ ΛΙΓΟ ΚΑΙΡΟ ΜΕΤΑ ΜΕΤΑ ΟΧΙ ΑΠΛΑ ΛΙΠΟΤΑΚΤΗΣΑΝΕ ΑΛΛΑ ΔΕΙΞΑΝΕ ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ.
Χαρακτηριστική είναι και η περίπτωση του Τσάμη οπλαρχηγού Ισμαήλ Χακί από την Κώτσικα, ο οποίος κατά τα τέλη του 1943 προσήλθε μαζί με τους άνδρες του στον ΕΛΑΣ. Η αντιστασιακή του δράση του εντός του οργάνωσης περιορίστηκε αποκλειστικά στην ενεργή συμμετοχή του στις μάχες με τον ΕΔΕΣ ενώ λίγες εβδομάδες αργότερα, τον Ιανουάριο του 1944, τον συναντούμε βόρεια των Φιλιατών να λαμβάνει μέρος σε επιδρομές εναντίον ελληνικών χωριών ως συνεργάτης των γερμανικών δυνάμεων7.
ΕΔΩ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΟΤΙ Η ΔΡΑΣΗ ΑΡΚΕΤΩΝ ΕΚ ΤΩΝ [ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΤΣΙ ΚΙ ΑΛΛΙΩΣ ΤΟ ΠΟΛΥ 30 ΑΤΟΜΑ ] ΑΛΒΑΝΟΤΣΑΜΗΔΩΝ ΤΟΥ ΕΑΜ ΗΤΑΝ ΟΧΙ ΑΠΛΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΛΛΑ ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΠΕΡΝΑΓΑΝΕ ΠΑΛΙ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΗΘΟΝΤΑΝ ΜΑΛΙΣΤΑ ΣΤΑ »ΕΑΜΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΑ» ΦΙΛΙΑΤΟΧΩΡΙΑ.

Ανάλογες προσπάθειες προσέγγισης της μειονότητας έγιναν κατά τον Μάιο του 1943 από τον ΕΔΕΣ , και κατά τον Σεπτέμβριο από τη Βρετανική Στρατιωτική Αποστολή, χωρίς όμως αποτέλεσμα8.
ΟΥΤΕ Ο ΕΔΕΣ ΑΛΛΑ ΟΥΤΕ ΚΑΙ Η ΣΥΜΜΑΧΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑΦΕΡΑΝ ΚΑΤΙ .
ΓΙΑΤΙ ΑΠΛΑ Η ΑΞΟΝΙΚΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΥΠΟΣΧΟΤΑΝΕ ΤΗΝ ΄»’ΜΕΓΑΛΗ ΑΛΒΑΝΙΑ »»’ ΕΙΧΕ ΔΟΥΛΕΨΕΙ ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΙΝ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΕΙ ΜΕ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ .

Ανώνυμος είπε...

ΤΕΛΙΚΑ ΚΑΤΙ ΚΑΛΟ ΚΑΤΑΦΕΡΕ Ο ΕΑΜ ΑΦΟΥ ΣΤΑ ΤΕΛΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ,
;ΦΟΥ ΣΥΝΕΝΩΣΕ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΑΛΒΑΝΟΤΣΑΜΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ,
Τον Μάιο του 1944 κατα το τελος της κατοχης λοιπόν,ενω υπηρχε στους Φιλιατες [ο μοναδικος σε ολη τη Τσαμουρια ] μια φιλοαντιστασιακος – αντιγερμανικος πυρηνας Αλβανοτσάμηδων , δημιούργησε τελικα το ΕΑΜ ΕΛΑΣ το Τάγμα Αλί Ντέμι, στο χωριό Μηλιά \ της Θεσπρωτίας, το οποίο τάγμα συμπεριλήφθη, στο 15ο Σύνταγμα του ΕΛΑΣ.
ΕΝΩ Η ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΑΥΤΗ ΕΠΙΣΗΜΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ….
Εξαιρετικά ενδιαφέροντα είναι και τα περαιτέρω στοιχεία που μπορεί να αλιεύσει κανείς σχετικά με το, μικτό, 4ο τάγμα του 15ου Συντάγματος του ΕΛΑΣ: η ίδρυσή του πραγματοποιείται τον Μάιο του 1944, δηλαδή κατά το τελευταίο διάστημα της Κατοχής και ο τομέας δράσης του εντοπίζεται βόρεια του ποταμού Καλαμά20.
Η πλειοψηφία των μουσουλμάνων παρτιζάνων του ΕΛΑΣ προερχόταν κυρίως από την περιοχή των Φιλιατών29 όπου προϋπήρχε πυρήνας συνδεδεμένος με το αντιστασιακό κίνημα της Αλβανίας30.
ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΑΛΒΑΝΟΤΣΑΜΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΜΕΙΝΑΝ ΜΑΖΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΙΚΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΟΙ ΦΙΛΙΑΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΑΙΣΘΗΤΑ
ΠΑΡΟΤΙ ΚΑΙ ΕΚΕΙ ΔΡΟΥΣΑΝ ΠΟΛΛΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΦΙΛΟΙ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΣΕ ΤΟΣΟ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ ΟΠΩΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΤΣΑΜΟΥΡΙΑ-ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ .

ΑΣ ΔΟΥΜΕ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΑΜ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΤΣΙΑΜΗΔΩΝ [AΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΜΑΝΤΑ]
ΤΟ 1944 ΕΑΜ Φιλιατών πιστο στην διεθνιστική ιδεολογία [ ΚΑΙ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΝΑ ΧΑΛΑΣΕΙ ΤΗΝ ΩΣ ΤΟΤΕ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΟΤΣΑΜΗΔΩΝ, ΚΑΙ ΙΣΩΣ ΝΑ ΚΑΤΑΦΕΡΕΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΕΙ ΜΕ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ] επικεντρώθηκε να καταδείξει στους τουρκοτσαμηδες της περιοχής ότι υπήρξαν θύματα της φασιστικής προπαγάνδας και των αρχηγών τους και ότι ο δρόμος που έπρεπε στο εξής να ακολουθήσουν ήταν ο πόλεμος εναντίον του φασισμού κάθε μορφής, των Γερμανών και των συνεργατών τους.
ΑΡΑ ΚΑΙ ΕΔΩ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΩΣ ΤΟΤΕ Η ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΕΙΑ ΤΟΥΣ ΗΤΑΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΡΙΑ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ.
Αργότερα, στις αρχές Ιουλίου το 1944 , υπογράφτηκε στη Φοινίκη ]συμφωνία μεταξύ του ΕΑΜ και εκπροσώπων των μουσουλμάνων Αλβανών της περιοχής, η οποία προέβλεπε, μεταξύ άλλων……
Α]την αμνήστευση των μουσουλμάνων για όλα τα αδικήματα που διαπράχθηκαν σε βάρος των Ελλήνων μέχρι τοτε,
Β]την υποχρέωση τους να παραδώσουν στον ΕΛΑΣ τους Φιλιάτες χωρίς συγκρούσεις,
Τότε εντάχθηκαν στον ΕΛΑΣ και 40 επιπλέον μουσουλμάνοι Αλβανοί, ενισχύοντας το μικτό τάγμα που δρούσε ήδη στην περιοχή.

Ανώνυμος είπε...

ΕΔΩ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΟΤΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΚΟΜΑ ΦΟΡΑ ΑΡΚΕΤΟΙ ΕΚ ΤΩΝ ΑΛΒΑΝΟΤΣΑΜΗΔΩΝ ΕΝΤΑΧΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΕΑΜ ΟΧΙ ΓΙΑΤΙ ΗΤΑΝ »ΑΡΙΣΤΕΡΟΙ» [ ΑΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙ ΗΤΑΝ ΘΑ ΕΙΧΑΝΕ ΕΝΤΑΧΘΗ ΗΔΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΝΑΡΗ ΟΠΩΣ ΕΙΧΑΝ ΤΑ ΠΡΩΤΑ 200 ΑΤΟΜΑ ] ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ.
ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΦΕΥΓΑΝΕ Η ΕΙΧΑΝΕ ΗΔΗ ΦΥΓΕΙ ΚΑΙ Η ΜΟΝΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ ΗΤΑΝ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΝΕ ΜΕ ΤΟ ΕΑΜ.

ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΓΙΑ ΝΑ »ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΥΠΕΓΡΑΨΑΝ ΟΡΟΥΣ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΟΙ ΑΛΒΑΝΟΤΣΑΜΗΔΕΣ …
Α] ΑΜΝΗΣΕΥΣΗ ΤΩΝ ΩΣ ΤΟΤΕ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ ΕΙΧΑΝΕ ΔΙΑΠΡΑΞΕΙ ΕΝΑΝΤΙΩΝ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ,
[ΚΑΙ ΑΡΑ ΠΑΡΑΔΟΧΗ ΤΗΣ ΕΝΟΧΗΣ ΤΟΥΣ]

Β] ΕΙΡΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΣΤΟΝ ΕΛΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΠΟΥ ΚΟΝΤΟΖΥΓΩΝΕ ΠΡΑΓΜΑ ΠΟΥ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΘΑ ΕΙΧΑΜΕ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΧΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΛΑΣ.
ΑΡΑ ΤΟ ΤΙ ΡΟΛΟ ΕΠΑΙΞΕ Η ΠΛΕΙΟΨΗΦΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΒΑΝΟΤΣΙΑΜΗΔΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΚΑΤΟΧΗ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΦΙΛΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝ ΦΑΝΕΡΟ.ΑΝ ΔΕΝ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΑΝ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΘΑ ΕΙΧΑΜΕ ΜΑΧΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΑΣΙΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΤΣΑΜΗΔΩΝ ΟΠΩΣ ΕΙΧΑΜΕ ΣΤΗ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΔΕΣΙΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΤΣΑΜΗΔΩΝ.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ Η ΜΑΝΤΑ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ……
Φαίνεται όμως ότι η κοινοποίηση της συμφωνίας αυτής προκάλεσε αγανάκτηση στον ελληνικό πληθυσμό της περιοχής, πράγμα που ανάγκασε αρκετά από τα πολιτικά στελέχη της τοπικής επιτροπής του ΕΑΜ να περιοδεύσουν στα χωριά προκειμένου να καθησυχάσουν τους κατοίκους και να τους διαβεβαιώσουν για την αναγκαιότητα της συμφωνίας και την ένωση όλων των διαθέσιμων δυνάμεων για τον αγώνα ενάντια στον κατακτητή. Τα γεγονότα που θα ακολουθήσουν, το Σεπτέμβριο του 1944, θα δώσουν την τελική και πιο ουσιαστική ώθηση στην προσπάθεια αυτή του ΕΑΜ να προσεταιριστεί μέλη της κοινότητας των Τσάμηδων, μία προσπάθεια που μέχρι τότε έδειχνε ότι είχε πενιχρά αποτελέσματα.[Πηγή:Ελευθερία Μαντά,Οι Μουσουλμάνοι Τσάμηδες της Ηπείρου, ΙΜΧΑ, 2004, σελ 188-191]
ΣΥΝΕΠΩΣ ΠΕΝΙΧΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΟΠΟΥ ΟΙ ΦΙΛΙΑΤΙΩΤΕΣ ΑΛΒΑΝΟΤΣΑΜΗΔΕΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΑΛΛΑΞΑΝΕ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ-ΑΝΑΓΚΗΣ

Ανώνυμος είπε...

…….ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΕΣΗ ΑΛΒΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΑΜ – ΕΛΑΣ ……
Βέβαια, κατά μια άποψη (η οποία επιβεβαιώνεται και από έγγραφα του ΚΚ Αλβανίας) πολλοί από τους Τσάμηδες αντάρτες του ΕΛΑΣ είχαν υπηρετήσει νωρίτερα ως επίστρατοι στα ένοπλα τμήματα της Keshilla (βλ. Γκότοβος, 2016, σ. 71).
ΑΡΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΚΚ ΑΛΒΑΝΙΑΣ
ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ””ΕΛΑΣΙΤΕΣ ΑΛΒΑΝΟΤΣΙΑΜΗΔΕΣ”’ ΗΤΑΝ ΠΡΙΝ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΔΩΣΙΛΟΓΟΙ ΕΝΟΠΛΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ,
ΠΟΥ ΑΠΛΑ ΑΛΛΑΞΑΝΕ ΣΤΑΤΟΠΕΔΟ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ .
ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΜΕ »ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΟΥΣ Η ΤΑΞΙΚΟΥΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥΣ.
ΤΩΡΑ ΓΙΑΤΙ ΚΑΠΟΙΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ΦΟΡΑΝΕ ΠΡΟΒΙΑ ”ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ”’ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΟΥΝ ΤΑ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑ ΣΩΣΤΟ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΑΝΤΗΣΗ .

ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΑΝ ΑΡΓΑ Η ΓΡΗΓΟΡΑ ,
ΘΕΛΟΝΤΑΣ Η ΜΗ
ΣΤΟΝ ΕΛΑΣ ….
ο Κωνσταντινίδης (βετεράνος εδεσίτης) κάνει λόγο για περισσότερους από εκατό24,
ενώ βετεράνοι ελασίτες από την περιοχή των Φιλιατών σε μεταγενέστερες συνεντεύξεις τους, τους υπολόγισαν σε όχι περισσότερους από εκατό27.
ΑΡΑ ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΕΝΑΣ ΕΛΑΣΙΤΗΣ ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΕΔΕΣΙΤΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ,
ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ [ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ΟΤΑΝ ΕΦΥΓΑΝ ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΒΑΝΟΙ ΥΠΟΓΡΑΨΑΝΕ ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΗΣ ΦΟΙΝΙΚΗΣ ΜΕ ΤΟ ΕΑΜ ] ΟΙ ΑΛΒΑΝΟΙ ΣΤΟ ΕΑΜ ΗΤΑΝ ΠΕΡΙΠΟΥ 100 ΑΤΟΜΑ
[ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΙΛΙΑΤΕΣ ΚΥΡΙΩΣ] .
ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΕΞ ΑΥΤΩΝ ΟΠΩΣ ΑΠΟΔΕΙΧΘΗΚΕ ΠΑΡΑΠΑΝΩ [ΠΕΡΙΠΟΥ 15-20 ΑΤΟΜΑ ] ΕΝΤΑΧΘΗΚΑΝ ΕΚΕΙ ΛΟΓΩ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑΣ ,
ΔΗΛΑΔΗ ΑΠΟ ΝΩΡΙΣ [ 1943] , ΚΑΙ ΜΕΝΟΝΤΑΣ ΠΙΣΤΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ .

Ανώνυμος είπε...

ΑΛΛΩΣΤΕ ΟΙ ΤΟΤΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΡΙΣΤΕΡΟΙ ,
ΥΠΗΡΞΑΝΕ , ΑΥΤΟΠΤΕΣ ΜΑΡΤΥΡΕΣ,
ΤΗΣ ΦΑΣΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
ΤΗΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΒΑΝΟΤΣΙΑΜΗΔΩΝ…..

ο ΕΛΑΣίτης Π. Παπασταύρου, αυτόπτης μάρτυρας της συμπεριφοράς των Τσάμηδων στην περίοδο της κατοχής: «Γύρω στις δεκαπέντε χιλιάδες αριθμούσε εκείνη η μειονότητα των λεγομένων Τσάμηδων. Από τις πρώτες ημέρες του πολέμου είχαν ταχθεί στο πλευρό των Ιταλών. Το ίδιο έκαναν και με τους Γερμανούς αργότερα. Ντυμένοι με τις στολές των κατακτητών, λήστευαν, βασάνιζαν, ατίμαζαν, τρομοκρατούσαν την ύπαιθρο. Ο φόβος και ο τρόμος σκέπαζε όλη την Θεσπρωτία. Οι πράξεις βίας και τρομοκρατίας σε καθημερινή βάση… Όχι λίγες φορές δεν δίσταζαν, έτσι για πλάκα, να βάζουν στο σημάδι από απόσταση τσοπαναραίους και στρατοκόπους…» («Στο Στόμα του Λύκου» εκδ. Σύγχρονη Εποχή).

ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΛΟΓΙΚΟ ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣTΗ ΒΟΡΕΙΑ-ΟΡΕΙΝΗ ΕΑΜΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΗ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ ΟΙ ΑΛΒΑΝΟΤΣΑΜΗΔΕΣ ΠΡΑΞΑΝΕ ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΑ ΙΔΙΑ ΣΕ ΤΣΑΜΑΝΤΑ ΜΟΥΡΓΚΑΝΑ ΣΑΓΙΑΔΑ ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒVΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ….
Κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας του 1944 (μέσα Απριλίου), ΑλβανοΤσάμηδες συμμετείχαν στην πυρπόληση του Ασπροκκλησίου ενώ λίγες ημέρες αργότερα έλαβαν μέρος σε ανάλογη δράση στον Τσαμαντά.

ΠΙΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ…..

Χωριο , Λειά Φιλιατών-
Ήταν στις 20-4-1944 και εσυνόδευαν το γερμανικό τάγμα που επέδραμε στη Μουργκάνα για να την εκκαθαρίσει από τις αντάρτικες ομάδες. Ενόψει της επιδρομής των Γερμανών και Αλβανοτσάμηδων, οι χωριανοί εγκατέλειψαν το χωριό. Οι Αλβανοτσάμηδες έκαψαν τα περισσότερα σπίτια του χωριού, το λιθόκτιστο δημοτικό σχολείο και την εκκλησία της Παναγίας, κτίσμα του 17ου αιώνα. Η μοναδική γυναίκα που παρέμεινε, η τυφλή γερόντισσα Αναστασία Χαϊδή, όταν διεπίστωσε ότι καίγεται το σπίτι της, έβαλε τις φωνές, οι Αλβανοτσάμηδες την πέταξαν στο φλεγόμενο σπίτι και κάηκε ζωντανή… Σκότωσαν επίσης τρεις Λειώτες, τον Γρηγόρη Λώλη, ετών 25, τον Γιώργο Μπίλη, ετών 53 και τον Βασίλη Σδούγκα, ετών 23, τους οποίους συνέλαβαν τυχαία έξω από το χωριό.

ΕΠΙΣΗΣ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΚΑΨΑΝΕ ΤΗN ΕΠΙΣΗΣ EAMOKΡATOYMENH ΣΑΓΙΑΔΑ ΤΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ…..
Παράλληλα στις 23 του ίδιου μήνα ένοπλοι της μειονότητας (κυρίως από τη Λιόψη) συμμετείχαν, ως αντίποινα για τη δράση του ΕΛΑΣ , στην πυρπόληση της Σαγιάδας43 την οποία σύμφωνα με γερμανική αναφορά υπεράσπιζαν τριάντα αντάρτες44, προφανώς Ελασίτες.

ΑΛΛΑ ΕΞΙΣΟΥ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ ΣΥΝΕΒΗΣΑΝ
ΑΦΟΥ ΕΙΧΑΜΕ ΩΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΩΓΜΟ ΑΛΒΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΕΝΤΟΣ ΑΛΒΑΝΙΚΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ
ΣΕ ΚΟΙΝΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΕΡΜΑΝΟΥΣ .

Ανώνυμος είπε...

Μια άλλη ενδιαφέρουσα και όχι τόσο διαδεδομένη πτυχή του δοσιλογισμού των Τσάμηδων της Θεσπρωτίας είναι και η δράση τους εντός αλβανικού εδάφους. Συγκεκριμένα, την 23η Αυγούστου του 1943, αμέσως μετά την καταστροφή της Σαγιάδας, το 1ο τάγμα του 99ου γερμανικού συντάγματος επιτέθηκε στην Κονίσπολη (η σημαντικότερη κωμόπολη της αλβανικής πλευράς της Τσαμουριάς) μαζι με Αλβανοτσαμηδες της Θεσπρωτιας ,
την οποία υπεράσπιζαν γύρω στους 150 αντάρτες Tσαμηδες ,βορειοηπειρωτες και αλλοι Αλβανοι [ Meyer, Hermann Frank (2008). Blutiges Edelweiß:]
. Η όλη επιχείρηση είχε ως αποτέλεσμα την κατάληψη της Κονίσπολης, το θάνατο 50 ή 60 Αλβανών και – σε αντίθεση με τη Σαγιάδα που καταστράφηκε ολοσχερώς – την πυρπόληση κατά κύριο λόγο επιλεγμένων οικιών που υποδείχτηκαν από τους Τσάμηδες51.

ΔΗΛΑΔΗ ΑΦΟΤΟΥ ΚΑΨΑΝΕ ΟΛΟΣΧΕΡΩΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΡΗ-ΕΑΜΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΗ ΣΑΓΙΑΔΑ, ΠΕΡΑΣΑΝΕ ΕΝΤΟΣ ΑΛΒΑΝΙΚΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΨΑΝΕ ΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΟΤΣΑΜΙΚΗΣ ΚΟΝΙΣΠΟΛΗΣ ΜΟΝΟ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΕΠΕΙΔΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΑΝΕ ΤΟ ΚΚΑ .

ΑΛΛΑ ΣΥΝΕΧΙΣΑΝ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟ 1944 ΕΝΑΝΤΙΩΝ ΤΩΝ ΑΛΒΑΝΩΝ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΕΝΤΟΣ ΑΛΒΑΝΙΚΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΣΕ »ΚΟΙΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» ΠΟΥ ΣΤΟΙΧΗΣΑΝΕ ΠΟΛΛΕΣ ΔΕΚΑΔΕΣ ΝΕΚΡΟΥΣ.

Λίγους μήνες αργότερα σχηματίστηκε, με τη στήριξη των γερμανικών δυνάμεων, τάγμα ασφαλείας 1000 ανδρών που υπό την ηγεσία του Νουρί Ντίνο συμμετείχε τον Ιανουάριο του 1944 στην εκκαθαριστική επιχείρηση Χόρριντο που διεξήχθη κυρίως εντός αλβανικού εδάφους και επέφερε το θάνατο 500 ατόμων. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, ο Ντίνο και οι άνδρες του έδρασαν στην περιοχή της Κονίσπολης52. Στη συνέχεια, ο Ντίνο έδρασε από τον Μάρτιο μέχρι τον Ιούνιο του 1944 στην περιοχή του Αργυρόκαστρου ως επικεφαλής περίπου 700 ανδρών, 300 από τους οποίους προέρχονταν από τη Θεσπρωτία53.

52]Μάγερ, 2009, Β’, σ. 115.

[53]Αθανάσιος Γκότοβος, Τσάμηδες, το τάγμα Νουρί Ντίνο, Άρδην, 8 Ιουνίου

Ανώνυμος είπε...

ΑΛΛΩΣΤΕ Ο ΙΔΟΣ Ο ΗΓΕΤΗΣ ΤΩΝ ΑΛΒΑΝΟΤΣΑΜΗΔΩΝ,
Ο ΝΤΙΝΟ ,
ΗΔΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 1943 ΕΙΧΕ ΓΡΑΨΕΙ-ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΙΛΕΙ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥ ΣΕ ΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΕΣΤΕΙΛΕ ΣΤΟΝ ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ , ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΤΑΡΤΙΚΟ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ,
ΟΠΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ ΑΝΕΦΕΡΕ ..

»Αυτά τα άτομα πρέπει να είναι πιστοί και δοκιμασμένοι φίλοι της Ιταλίας, …. . με σκοπό να διεξαγάγουν ένα ανηλεές κυνηγητό στους αντάρτες και τους φίλους των και εν ανάγκη να καταστρέψουν τις εστίες τους και τα χωριά που τους βοηθούν αρχίζοντας από το Curvelesi.

ΜΙΛΑΕΙ Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΩΝ ΑΛΒΑΝΟΤΣΑΜΗΔΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΧΩΡΙΩΝ
ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΕΝΤΟΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΜΟΝΟ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΕΠΕΙΔΗ ΗΤΑΝ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΑΡΤΙΚΟ .
ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΑΡΑ ΝΑ ΦΑΝΤΑΣΤΟΥΜΕ ΜΕ ΤΗ ΕΥΚΟΛΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΥΣΑΝΕ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΧΩΡΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΟΤΑΝ ΑΥΤΟ ΑΚΡΙΒΩΣ ΔΕΝ ΔΙΣΤΑΣΑΝΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝΕ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΕΝΑΝΤΙΩΝ ΤΩΝ ΑΛΒΑΝΩΝ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ Ο ΝΤΙΝΟ ….
»’Εάν δεν θεωρηθεί σκόπιμο να γίνει αυτό από μέρους των Ιταλικών δυνάμεων, δεν θα είναι δύσκολο να πετύχουμε τον σκοπό με τον σχηματισμό των 6.000 εθελοντών Τσαμουριωτών και Κοσοβάρων που είναι πραγματικοί φίλοι της Ιταλίας .»’

ΔΗΛΑΔΗ ΟΙ ΑΛΒΑΝΟΤΣΑΜΗΔΕΣ ΕΝΟΠΛΟΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΘΑ ΔΡΟΥΣΑΝ ΕΝΤΟΣ ΑΛΒΑΝΙΚΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΕΝΑΝΤΙΩΝ ΑΛΒΑΒΩΝ ΠΡΑΓΜΑ ΠΟΥ ΣΥΝΕΒΗ ΛΙΓΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΜΕΤΑ ΣΕ ΚΟΝΙΣΠΟΛΗ ΚΑΙ ΚΟΥΡΒΕΛΕΣΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΤΑ ΠΕΡΙΧΩΡΑ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ .

Ανώνυμος είπε...

Ν ΤΕΛΕΙ
ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΙΟ ΤΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ ΣΚΙΠΕΡΙΑΣ.
Αφού αρνήθηκαν να πολεμήσουν από την πλευρά των κομμουνιστών στον εμφύλιο πόλεμο, χαρακτηρίστηκαν ως «αντιδραστικοί», «εγκληματίες πολέμου», «δολοφόνοι των Ελλήνων», «συνεργάτες των κατοχικών δυνάμεων» από το καθεστώς των Λαϊκής Δημοκρατίας της Αλβανίας και επίσης διώκονται σε κάποιο βαθμό. [32] [93] Θεωρείτω «εχθρικός πληθυσμός» και μαύρο πρόβατο στην «ηρωική αντίσταση του αλβανικού λαού» [6a]
ΠΡΑΓΜΑ ΠΟΥ ΔΕΙΧΝΕΙ ΟΤΙ ΟΙ ΑΛΒΑΟΤΣΑΜΗΔΕΣ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΝΕ ΜΑ ΕΝΤΕΛΩΣ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΠΟΡΕΙΑ
ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΝΕ ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΛΒΑΝΙΑΣ
ΠΟΥ ΑΡΓΑ Η ΓΡΗΓΟΡΑ ΕΝΤΑΧΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ.

[2]Νίκος Ζιάγκος, Αγγλικός ιμπεριαλισμός και Εθνική Αντίσταση, 1978, Α’, σ. 156.
[3]Eleftheria K. Manta, The Cams of Albania and the Greek State (1923-1945), Journal of Muslim Minority Affairs, σ. 8.
[5]Georgia Kretsi, The Secret Past of the Greek-Albanian Borderlands. Cham Muslim Albanians: Perspectives on a Conflict over Historical Accountability and Current Rights. Ethnologia Balkanica, 2002, σ. 181.
[6]Tsoutsoumpis, 2015, σ. 132 – 133.
[6a]Mπαλτσιωτης,Οι μουσουλμανοι Τσαμηδες της βορειοδυτικης Ελλαδας 2011
[7]Robert Elsie, The Cham Albanians of Greece, 2012, σ. 346 – 347, Tsoutsoumpis, 2015, σ. 130.
[8]Tsoutsoumpis, 2015, σ. 133.
[93] Kretsi, Georgia (2002). «Ethnologia Balkanica». Εφημερίδα για τη Νοτιοανατολική Ευρωπαϊκή Ανθρωπολογία . 6 : 171-195.

ΣΥΝΕΠΩΣ
Η ΠΛΕΙΟΨΗΦΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΒΑΝΟΤΣΑΜΗΔΩΝ
ΕΓΚΛΗΜΑΤΗΣΕ
ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ ΚΑΤΟΧΙΚΑ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΑ
ΕΝΑΝΤΙΩΝ ΤΩΝ ΟΛΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΗΝΣΗΣ
ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΝΑΝΤΙΩΝ ΟΣΩΝ ΑΛΒΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΛΒΑΝΙΑΣ
ΗΤΑΝ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΤΑΝ ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ

Ανώνυμος είπε...

Άκρως διαφωτιστικά ενδεχομένως να φανούν και τα παρόντα(για όσους και όσες ενδιαφέρονται και έχουν ειλικρινή πρόθεση έστω):http://ethnologic.blogspot.gr/2012/02/1821.html/http://ethnologic.blogspot.gr/search/label/%CE%91%CF%81%CE%B2%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%84%CF%8C%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%BF%CE%B9 και http://infognomonpolitics.blogspot.gr/2014/03/blog-post_669.html,όπως και http://infognomonpolitics.blogspot.gr/2016/06/blog-post_571.html.

ΩΡΑΙΑ ΑΡΘΡΑ.....

ΑΡΧΑΙΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ είπε...

Διεπίστωσες πως 'παιδεύθηκες αδίκως,χωρίς λόγο 'σε ένα από τα δεκάδες ιστολόγια που πραγματεύονται το Ζήτημα;Το πρόβλημα είναι συνολικό,υπερτοπικό,πανεθνικό.Δεν εξαντλείται 'σε ζητωπατριωτικές κορώνες ούτε 'μπορείς να αρκεσθής παραθέτοντας πηγές και περιγράφοντας λάθη των ημετέρων και σχεδιασμό των αντιπάλων,εκείνων.Ο...''Σουλιότι'',για να καταλάβης,είν',επακριβώς,ένα κλασσικό δείγμα(η διαδικτυακή και η κοινή εξαπάτηση και κορο'ι'δία πηγαίνει σύννεφο και...κατά ριπάς..!)αυτού του λαού-υβριδίου που έζησε και ανεδείχθη,ανελίχθη από την Ελλάδα και που,τώρα,τρέφει...''μεγαλο'ι'δεατικές βλέψεις''έναντί της.

ΑΡΧΑΙΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ είπε...

Αν είσαι καλοπροαίρετος και έχεις όλην την καλή διάθεση να μάθης και γνωρίσης,'μπορείς να 'δης και αυτό:http://history-of-macedonia.com/2011/02/28/northern-epirus-is-not-a-dirty-word/.

Ανώνυμος είπε...

η φουστανέλα ..... από λαογραφική σκοπιά δεν πρόκειται παρά για το αλβανικό λαϊκό ένδυμα.

ΗΤΑΝ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΚΗΣ ΣΙΠΕΡΙΑΣ
ΑΣ ΤΟ ΑΝΑΛΥΣΟΥΜΕ.

Οι γειτονες εθνικιστες παρουσιαζουν μαρτυριες περιηγητων οι περισσοτερες απο τις οποιες κρινοντε εσφαλμενες .
Ας δουμε λιγα λογια ....


Σε οτι αφορα τις αναφορες για τη φουστανελα

Ας μην ξεχναμε οτι καποιοι ανθρωποι προ 2 αιωνων
που απλα υπεθεταν [ και ποτε δεν αποδεικνυαν ]
την »αλβανικη» καταγωγη της φουστανελας ηταν συνηθως οι παρακατω,

α] ανθρωποι-περιηγητες καλοπροαιρετοι που απλα ελεγαν-υπεθεταν οτι ισως η φουστανελα ειναι αλβανικη-τοσκικη [βαζανε το »ισως»και λεγανε τοσκικη και οχι γενικα αλβανικη , γιατι ακριβως ηταν καλοπροαιρετοι]

β] ανθρωποι – περιηγητες που ηταν ισως καλοπροαιρετοι
αλλα ηταν επηρασμενοι απο τον πανιλλυρισμο που επικρατουσε την εποχη εκεινη .
Ετσι και η φουστανελα τι αλλο θα μπορουσε να ταν παρα αλβανικη [δηλαδη , ιλλυρικη κατ αυτους].
Ας μην ξεχναμε δηλαδη και το πανιλλυρικο κλιμα εντος του οποιου γραφτηκανε μερικα πραγματα τα χρονια εκεινα.

γ] ανθρωποι τυπου φαλμεραυερ [ εννοω με προαποφασισμενα αποτελεσματα και προαποφασισμενη αποψη περι του θεματος ] που ουτως η αλλως δεν θελανε τιποτα εν ελλαδι να εχει ελληνικη καταγωγη…
ετσι και η φουστανελα τι αλλο θα μπορουσε να ειναι παρα μη ελληνικη και αρα αλβανικη-τοσκικη για την ακριβεια

δ] περιηγητες [ εντος πολλων εισαγωγικων ] οι οποιοι ειχανε σταλει στην περιοχη, απο τα κρατη τους –
μεγαλες δυναμεις της εποχης ,
και ειχανε προαποφασισει οτι τα συνορα της ελλαδας πρεπει να φτασουν η να παραμεινουν το πολυ ως την ακαρνανια [ να μην επεκταθουν παραπανω με λιγα λογια ] και οι οποιοι παρουσιαζανε την ηπειρο ως κατοικουμενη απο ελαχιστους [και επιλυδες ακομα ακομα ] Ελληνες , τη φουστανελα αλβανικη και γενικα προπαγνδα με λιγα λογια πραγμα γνωστο ως σημερα …

ε] ανθρωποι μεταγενεστεροι των παραπανω που απλα στηριζομενοι στα γραπτα των παραπανω και απλα αντιγραφοντας τις αποψεις τους συνεχιζαν να αναπαραγουν την εικασια περι αλβανικης φουστανελας……
μερικοι εξ αυτων που χρησιμοπουντε κατα κορον απο τουςς αλβανους εθνικιστες σημερα , ειναι οι εξης

Ανώνυμος είπε...

vikers leake ,hobhouse , κλπ κλπ ειναι μερικοι εξ αυτων , των οποιων τα παραμυθια ειναι τοσο ολοφανερα ετσι κι αλλιως.
Oλοι αυτοι λοιπον
εντασοντε σε μια εκ των παραπανω κατηγοριων ,
για αυτο και γραφανε που και που
πραγματα εντελως ανυποστατα
παροτι ηταν παροντες και υποτιθετε ειχανε μια πιο ξεκαθαρη εικονα.

Και γενικα ας μην ξεχναμε οτι διαφοροι δυτικοι περιηγητες ειχανε παντα μενος με τους Γραικους
Λογω κυριως της αντιπαλοτητας παπικων με τους Γκραικους.
Ας μην ξεχναμε οτι η ονομασια Γραικος στη δυτικη χριστιανοσυνη
ειχε παρει μειοτικη χρεια ηδη απο τις αρχες της δευτερης χιλιετιας γιατι ειχε ταυτιστει μη την εννοια του ορθοδοξος την οποια τοσο αντιπαθουσανε οι δυτικοι κρατουντες.

Περα δηλαδη απο τον Πανιλλυρισμο
υπηρχανε δηλαδη και αντιθεσεις προς τον ελληνισμο-ρωμιοσυνη
που βασταγανε απο τα πολυ παλια χρονια .

Θα δωσουμε ενα κλασικο παραδειγμα ανυποστατης πηγης
ενος »’μελετητη» της εποχης εκεινης που αναπαραγεται συνεχως απο Αλβανους εθνικιστες και ελληνοφωνους συνοδοιπορους τους .

«Η αλβανική εθνική φορεσιά λέει ο Hobhouse …. έχει χρησιμεύσει ως πρότυπο σε πολλούς από τους πρώην υποτελής του Σουλτάνου, ιδιαίτερα στους Έλληνες του Μωριά και της Μάνης και στους ορεσίβιους του Ηρακλείου, που το έχουν αντιγράψει με περισσότερη ή λιγότερη ακρίβεια, αλλά περιορίστηκαν να το χρησιμοποιούν άντρες που βρίσκονταν σε πολεμικές ασχολίες» (The Penny magazine of the Society for the Diffusion of Useful …, Volume 5 By Charles Knight, p. 181)»»

Καταρχην τελειως ακυρη η παρατηρηση αυτη.
Ως γνωστον ποτε δεν φορεθηκε η φουστανελα στη Μανη
η καλυτερα ποτε δεν εγινε ευραιως διαδεδομενη ουτε ποτε εγινε κυρια ενδυμασια,οποτε κακως και την επισημαινει το παραπανω κειμενο ως »φουστανελοφορος» περιοχη .
Σχεδον παντα φοριοτανε η νησιωτικη βρακα ακριβως λογο της μορφολογιας του εδαφους και της »’περικυκλωσης» της περιοχης απο θαλασσα τοσο ανατολικα και δυτικα οσο και νοτια και την επακολουθη ενασχοληση των κατοικων με την πειρατεια για λογους

Αρα τελειως ακυρο τα παραμυθι.

Ειδικα απο τη στιγμη που κανενας »Σκιπεταρος» δεν πατησε στη Μανη ωστε να την ''διαδωσει''.

Ανώνυμος είπε...

Αλλη ακυρη μεγαλοαλβανικη πηγη.
»’ο Άγγλος συνταγματάρχης William Martin Leake παρατήρησε ότι η αρβανίτικη φορεσιά είχε μεγάλη διάδοση ιδιαίτερα στον Μωριά, στην Ύδρα, στην Αργολίδα αλλά και στην Αττική και στη Βοιωτία (λόγω των Αρβανιτών που κατοικούσαν εκεί). (Travels in Morea, London, 1830, vol. A’, p. 209-210).
Αλλη μια »φοβερη» πηγη αλλα συγχρονως και πολυ ακυρη.
Πρωτον….
Λεει οτι η »αρβανιτκη» φορεσια εχει μεγαλη »διαδοση» ιδιαιτερα στο Μωρια»’..
Δηλαδη στη Ρουμελη ειχε πιο »’μικρη» διαδοση απο οτι στο Μωρια;;;
Τι φοραγανε στη Φωκιδα και την Αιτολοακαρνανια οι κατοικοι;;;

Δευτερον αναφερει αρβανιτοφορια στην Υδρα η οποια υποτιθετε ''διεδωσε'' τη φορεσια στους υπολοιπους Ελληνες.
Πραγμα και παλι μη αληθες αφου στην Υδρα τα χρονια εκεινα
φοριοτανε και εκει η ιδια ενδυμασια με τον υπολοιπων νησιωτων , η λεγομενη βρακα.
Τωρα που ειδε τη
φουστανελα στην Υδρα ειναι αποριας αξιον.

Τετοιες πηγες χρησιμοποιουντε ως »’αποδειξη»’απο τους γειτονες εθνικιστες.

ΑΣ ΔΟΥΜΕ ΤΩΡΑ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ .....

''Καταρχην οι Αλβανοι χωριζοντε σε Γκεκηδες και Τοσκηδες.
Οι Γκεκηδες ,οσοι ομιλουν τα γκεκικα αλβανικα δηλαδη
κατοικουν απο το Ελμπασαν και πανω ως το Κοσσοβο και τα δυτικα Σκοπια αλλα και στο νοτιοανατολικο Μαυροβουνιο
και αποτελουν τα δυο τριτα της αλβανικης φυλης των Βαλκανιων .
Οι Τοσκηδες οσοι δηλαδη μιλουν τα τοσκικα αλβανικα
κατοικουν απο το νοτια του Ελμπασανιου ως τη Λαμπερια -δυτικα απο το Αργυροκαστρο και στη Κορυτσα
ενω τοσκικα μιλουσανε και οι Αλβανοτσμηδες της Θεσπρωτιας ,
και οι τοσκοφωνοι αποτελουν περιπου το ενα τριτο της αλβανικης φυλης.


Τωρα που φοριετε η φουστανελα;;;

Η φουστανελα δεν φοριετε απο το Ελμπασανι και πανω δηλαδη απο την πλειοψηφεια της αλβανικης φυλης.
Φοριοτανε μοναχα εν μερει και ως δευτερη στολη μονο σε καποιες πολεις στα παραλια της Γκεκαριας οπως στη Σκοδρα και εκει ως δευτερη ενδυμασια και οχι ως ντοπια .
Αρα δεν φοριοτανε απο τα δυο τρτα των Σκιπεταρων

Στη Τοσκερια αντιθετα
η φουστανελα φοριοτανε απο ενα μεγαλο μερος των Τοσκηδων
κυριως στις επαρχιες Δεβολη και Κορυτσας , Σκραπαριου [νοτια του Μπερατιου]
Στη Σπατια βορεια του Μπερατιου ,στα νοτια του Πογραδετς κλπ
ενω σε αρκετα μερη της Τοσκερια οπως στη Λαμπερια , της Ερσεκα κλπ φοριετε παραλληλα με μια αλλη αλβανικη ενδυμασια την γνωηστη ως '''κοστουμ κομπεταρ'' δηλαδη εθνικη ενδυμασια.

Αυτη ειναι η δευτερη ενδειξη
οτι η φουστανελα δεν ειναι εθνικη ενδυμασια των Αλβανων
γιατι απλα ουτε οι ιδιοι την ονομαζουν ως τετοια
αλλα αντιθετα ονομαζουν ως ''εθνικο κοστουμι'' - κοστουμ κομπεταρ την ενδυμασια με το σκοροχρωμο παντελονι.

Ανώνυμος είπε...

Η πρωτη ενδειξη
ειναι οτι τη φοραει-φορουσε δηλαδη
μια αλβανικη μειοψηφεια [ περιπου το 20 τα εκατο των αλβανοφωνων των Βαλκανιων ]
και μαλιστα
οσοι Αλβανοι κατοικουν στη Τοσκερια
και μαλιστα οσοι
ειτε ζουνε σε συνεφεια με τον ελληνισμο [Κορυτσα] ειτε ειχαν ερθει σε επαφη με τον ελληνισμο σε παλιοτερες εποχες .

Ανώνυμος είπε...

Ας δουμε πως αναιρουντε τα παραμυθια αυτα.

Μεταξύ όμως των τελευταίων δίγλωσσων χωριων-αρβανιτοχωριων της Λειβαδειά Βοιωτίας [Στείρι και Κυριάκι ]
ως τη περιοχή του Φαναρίου της Πρέβεζας [πρώτη δίγλωσση περιοχή της Ηπείρου οπως ανεβαίνουμε βόρεια] δεν κατοικούσανε καθόλου δίγλωσσοι πλυθησμοί.

Και είναι μία πολύ μεγάλη και κυρίως ορεινή στο μεγαλύτερο μέρος της έκταση και συμπεριλαμβάνει ,Φωκίδα ,Άγραφα ,Νότιο τμήμα της Ηπείρου κλπ .
Και εκεί ομως
η κύρια ενδυμασία ειναι σχεδόν παντα η φουστανέλα.

Συνεπώς είναι δύσκολο να διαδόθηκε στα μέρη εκείνα η φουστανέλα απο τους Αρβανίτες της Βοιωτίας η της Αττικής .
Επίσης οι Αρβανίτες αυτοί
περασανε βεβαια καποτε από τα μέρη της Ρούμελης [πάνω της Λειβαδειάς περιοχές που αναφέραμε παραπάνω] ομως ήταν περαστικοί
δηλαδή μείνανε για λίγο και φύγανε.

Φουστανέλα όμως φοράνε οι κάτοικοι οχι μόνο εκεί αλλά
και ως τη Νάουσα ενώ φουστανέλες και φουστανελοειδή ως τη Φλώρινα ακομα και καποιες περιοχες στα νοτια Σκοπια .

Το σίγουρο εν τέλει είναι ότι η μεγάλη ομοιότα [και στις ενδυμασίες]
των όσων κατοικούσανε την Ηπειρωτικη Ελλάδα
και όσων κατοικούσανε τη νότια αρχαία Ιλλυρία μαρτυρείτε πολύ παλιότερα
ήδη απο τον 15ο αιώνα απο Βενετικές αρχές ..

Ανώνυμος είπε...

Να τι γράφει για τους ερχόμενους απο τη νοτια και παραλια αρχαια Ιλλυρια ,Αρβανιτες στο Μωριά .


Αναφέρεται στους αρβανιτόφωνους και διγλώσσους νεοφερμενους
και στους ντόπιους ελληνοφωνους-γραικοφωνους του Μωριά .
Ας δουμε....
Ο Γενικός Προνοητής του Μοριά, Jacomo Barbarrigo, έγραψε τον 1479: «Οι Αλβανοί και οι Γραικοί δεν είναι παρά ένας μόνος λαός που μισεί κάθε ξένο»


Οταν λεει »’ενας λαος» εννοει ασφαλως
τουλάχιστον και πρωταρχικά
την πολιτισμική ομοιότητα
των δυο αυτών ομάδων
επιλύδων αρβανιτοφωνων και διγλώσσων
και ντόπιων ελληνοφώνων.

Δεν μπορεί οι »Αλβανοί» αυτοί
να ήταν μόναχα αρβανιτόφωνοι
ούτε να φοράγανε διαφορετικά ρούχα απο τους ντόπιους

και παρόλα αυτά να τους περιέγαφε ο Βενετός
ως »’έναν λαό».
Αρα είχανε παρα πολλές [πολιτιστικές ] ομοιότητες πέρα φυσικά από την κοινή συνείδηση πασιφανώς
[ »’ένας λαός που μισει καθε ξενο »’ οπως χαρακτηριστικά αναφέρει
πραγμα που σημαινει οτι δεν θεωρουσε ξενο ο ενας τον αλλο γιατι ακριβως και οι δυο ηταν ελληνικης συνειδησης λογω ελληνικης καταγωγης .
Συνπεως μιλαμε για 2 πλυθησμιακες ομαδες με προφανη γλωσσικη ικανοτητα συεννοησης [αρα διγλωσσοι οι Αρβανιτες]
με κοινη εθνικη συνειδηση [ βλεπανε ως ξενους μονο ολους τους αλλους και οχι ο ενας τον αλλο ]
και κοινο σε πολυ μεγαλο βαθμο πολιτισμο.

Ανώνυμος είπε...

Ακόμα και πιό παλιά τωρα,

από περιηγητές προ της καθόδου των Αρβανιτών στον ελλαδικό χώρο
έχουμε άλλη μια μαρτυρία που αφορά την πολιτιστική ομοιότητα όσων κατοικουσανε κατα το Μεσαίωνα
στα εδάφη της αρχαίας Ελλάδας και της νότιας αρχαίας Ιλλυρίας .

Γύρω στο 1322, ένα Φραγκισκανός (Καθολικός) μοναχός, ο Simon Fitzsimons, ταξίδεψε απ’ την Ιρλανδία στους Αγιους Τόπους.

Το λατινικό κείμενο που ακολουθεί προέρχεται απ’ το βιβλίο “Itinerarium Symonis Semeonis ab Hybernia ad Terram Sanctam”, σελίδες 36-38, που εκδόθηκε στο Δουβλίνο το 1960. Περιγράφει ορισμένα ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά των μεσαιωνικών Αλβανών (1322).

»»’ Η Αλβανία είναι μια επαρχία που βρίσκεται ανάμεσα στην Σκλαβηνία και την Ρωμανία, έχει μια δική της γλώσσα, και πρόσφατα την υπέταξε και την πρόσθεσε στην κυριαρχία του ο προαναφερθείς σχισματικός βασιλιάς της Ρασσίας.
Οι Αλβανοί είναι κι αυτοί σχισματικοί και χρησιμοποιούν την [θρησκευτική] τελετουργία των Ελλήνων και είναι ακριβώς ίδιοι μ’ αυτούς στο ντύσιμο και τους τρόπους»»».

Ο περιηγητής
πέρασε απο μέρη της τοτε Αλβανιας που κατοικούσανε οι μετέπειτα Τόσκηδες και οι μετεπειτα Αρβανιτες
και αυτούς περιγράφει ως »ομοιους των Ελληνων στον πολιτισμικο τομεα και θρησκεια »’
Αυτό τα καταλαβαίνουμε και απο το ότι τους περιγράφει ως »σχισματικούς» δηλαδη ορθοδοξους
πραγμα που δεν ηταν οι πανω του Δυραχιου και της ενδοχωρας Αλβανοι μετεπειτα Γκεκηδες
αφου αυτοι ηταν καθολικοι .

Άρα προφανώς
η ομοιότητα στις ενδυμασίες των Ρωμιών
με τους μετέπειτα των αρχαιων ετων
κατοικουντες την αρχαια
νοτια και παραλια Ιλλυρια ,
Αρβανιτες
αλλα και Αλβανούς Τοσκηδες
βαστάει απο πολύ παλιότερα της επόχης εκείνης,

και πιθανώς από τα τα ελληνιστικά χρόνια όταν όλη η νότια αρχαία Ιλλυρία ιδιως τα παραλια της και το νοτιο τμημα της [ως το Δυρράχιο ] είχε πολιτισμικώς εξελληνιστεί τόσο πολύ
ώστε οι ίδιοι οι Ρωμαίοι κατακτητές
να την ονομάσουν »’Νεα Ήπειρο η αλλιως Ελληνική Ιλλυρία».Δηλαδη μια Ιλλυρια που ειχε πλεον »χρωμα» ελληνικο
ειχε δηλαδη σε μεγαλο βαθμο εξελληνιστει κυριως πολιτισμικα
και λιγοτερο[κυριως στα παραλια και στο νοτο] φυλετικα .

Και »’πολιτισμικώς»’ εξελληνισμος
σημαίνει πρωτίστως παρομοια
ήθη έθιμα ενδυμασίες τρόπος ζωής,χοροι κλπ.

Ανώνυμος είπε...

Καθολου τυχαιο οτι ο Βυζαντινος Προκοπιος
λιγους αιωνες μετα τη ρωμαικη κατακτηση
αναφερει και αυτος για τους οικουντες τα παραλια μερη της νοτιας Ιλλυριας [ ως το Δυρραχιο ]
'''Έλληνες εισίν, Ηπειρώται καλούμενοι, άχρις Επιδάμνου πόλεως, ήπερ επιθαλασσία οικείται»
Μιλαει για τα μερη απο οπου ηρθαν οι περισσοτεροι μετεπειτα Αρβανιτες οι οποιοι και ιδρυσανε την ''κοινοτητα των Γραικων στη Βενετια τον 16ο αιωνα.
Και τους ονομαζει ως Ελληνες
γιατι ακριβως πολλοι εξ αυτων ηταν Ελληνες οχι μονο πολιτισμικα και φυλετικα
ενω αλλοι ηταν Ελλληνοιλλυριοι
και αλλοι Ιλλυριοι στην ενδοχωρα κυριως αλλα εξελληνισμενοι πολιτισμικα [ ενδυμασιες, ηθη , εθιμα κλπ] οι μετεπειτα Τοσκηδες .

Καθολου τυχαιο και το παρακατω.....
''''Στα χρόνια της παρακμής της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας δημιουργείται στην ενιαία Ήπειρο το «Δεσποτάτο της Ηπείρου» πού έφτανε οπό την Άρτα ως το Δυρράχιο.''
Ακριβως εκει δηλαδη
που απο τα ρωμαικα χρονια
ηταν το οριο μεταξυ
ελληνικου πολιτισμου και ιλλυρικου πολιτισμου.


Απο τοτε αρα βασταει η κοινη ενδυμασια μεγαλου μερους των Τοσκηδων με τους Ελληνες της ηπειρωτικης Ελλαδας
αλλα και αρκετα αλλα κοινα πολιτισμικα στοιχεια που παρα των εξισλαμισμο πολλων νοτιων Αλβανων - Τοσκηδων ηταν εμφανη ως πριν ενα αιωνα αλλα και ως σημερα .

Ανώνυμος είπε...

Ακριβως σε κοινες τις περιοχες συνεβησαν τα παρακατω....

Το Ευαγγέλιο του Χριστού φτάνει πολύ νωρίς στον ηπειρωτικό χώρο, με τον Απόστολο Παύλο. Από τους πρώτους αιώνες έχουμε μάρτυρες από τη Β. Ήπειρο: Αγ. Αστείος Επίσκοπός Δυρραχίου (98 μ.Χ.), Αγ. Ελευθέριος Επίσκοπος Αυλώνας (120 μ.Χ.), Αγ. Δονάτος Επίσκοπος Φοινίκης (250 μ.Χ.), Διάκονος Ίσαυρος (3ος αι. μ.Χ.). Η παρουσία Επισκόπων σε Οικουμενικές Συνόδους (ήδη από το 381 μ.Χ.) δείχνει την οργάνωση της Εκκλησίας στην περιοχή.
Τα πολλά βαπτιστήρια της παλαιοχριστιανικής εποχής που έχουν διασωθεί (Βουθρωτό, Φοινίκι, Αχρίδα) φανερώνουν την πρόοδο της Χριστιανικής Εκκλησίας στο χώρο τη Ηπείρου.

Εντυπωσιακή είναι η εξέλιξη της ναοδομίας: παλαιοχριστιανικές Βασιλικές έχουν ανακαλυφθεί στο Βουθρωτό, Βύλλιδα, Αμάντια, Δυρράχιο, Μεσαπλικ Αχρίδα με εντυπωσιακά ψηφιδωτά. Αργότερα η Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή αρχιτεκτονική έχει να παρουσιάσει: Κοίμηση Θεοτόκου Λάμποβο, Άγ. Νικόλαο Μπερατι, Παναγία Ζερβάτι (10ος αι.), Άγ. Ιωάννη Μπομποστίτσας Κορυτσάς, Άγ. Νικόλαο Μεσοποτάμου, Παναγία Μπόρια Κορυτσάς, στο Μπεράτι: Παναγία Βλαχέρνας, Αγ. Μιχαήλ και Αγ. Τριάδα (12ος-14ος αι.), Αγ. Κυριάκος Δούβιανης, Γέννηση Θεοτόκου Επισκοπής (16ος αι.), Αγ. Πρόδρομος Μοσχόπολης Κορυτσάς και Παναγία Κοκαμιάς (17ος αι.), Αγ. Νικόλαος Μοσχόπολης (18ος αι.) κ.λπ.

Ολα αυτα τα μερη που αναφεροντε παραπανω [πλην Δυρραχιου]
αποτελουν ουσιαστικα ενα μεγαλο μερος της Τοσκεριας που σε μεγαλο βαθμο συνεχιζε να
''''ελληνιζει πολιτισμικως''[ηθη εθιμα μουσικη ,ενδυμασιες κλπ ] ως πριν 50 και 100 χρονια

Ανώνυμος είπε...

Μερικες ακομα ανθελληνικες πηγες που παρουσιαζοντε απο τους Αλβανους εθνικιστες και
που παρουσιαζουν την φουστανελα ως »κλεμενη απο τους Αλβανους μετεπαναστατικα»
δηλαδη ως προινο υοθετησης κατα τα ετη 1821 -1831.

Ας δουμε μερικες.

»’Η φουστανέλλα καθιερώθηκε το 1828 από τον Καποδίστρια σαν ελληνική εθνική φορεσιά, ενώ από λαογραφική σκοπιά δεν πρόκειται παρά για αλβανικό λαϊκό ένδυμα.»»»

»’Ως εθνική στολή, ξέμεινε στην Ελλάδα απ’ την εποχή της Ελληνικής Επανάστασης»’

»» «…η φορεσιά της νότιας Αλβανίας υιοθετήθηκε ως εθνική φορεσιά της Ελλάδας…» (The Leisure hour, By William Haig Miller, James Macaulay & William Stevens, p. 520)»»’

«Από τον πόλεμο της ανεξαρτησίας, η αλβανική φορεσιά έγινε η εθνική φορεσιά στην ηπειρωτική Ελλάδα. Το άσπρο κιλτ (φουστανέλλα) με τις πολλές πτυχώσεις φοριέται τώρα αρκετά κοντό, παρόλο που ακόμα μπορεί να βρεθούν μερικοί παλιομοδίτες με το πιο αέρινο (κομψό) φουστάνι, στις αρχές του αιώνα, το οποίο πέφτει μία ή δύο ίντσες κάτω από το γόνατο.» (The customs and lore of modern Greece, Rennell Rodd, 1892, p.73)

«Μερικοί από τους διάσημους επονομαζόμενους «Έλληνες» ήρωες του Πολέμου της Ανεξαρτησίας, ήταν, όπως μας έχουν πει, πραγματικοί Αλβανοί. Ακόμα και η «εθνική» ελληνική φορεσιά – η φουστανέλλα – είναι στην πραγματικότητα η φορεσιά μίας από τις μεγάλες αλβανικές φυλές, των Τόσκηδων.» (The pursuit of Greece: an anthology, Philip Sherrard, 1964, p.10)

«Είναι εξαιρετικά πιθανό ότι η αλβανική φουστανέλλα, η οποία υιοθετήθηκε από τους Έλληνες μετά την απελευθέρωση τους το 1821 ως η εθνική τους φορεσιά…» (The nomads of the Balkans: an account of life and customs among the Vlachs of Northern Pindus, Alan John Bayard Wace, Maurice Scott Thompson, 1972, p.60)

»»’Οι Έλληνες πήραν την εθνική ενδυμασία των Αλβανών και την καθιέρωσαν ως επίσημη τότε στρατιωτική στολή, αντιγράφοντας τούς Άγγλους που φορούσαν στον στρατό τους παρόμοια ενδύματα. »»

ΕΝΩ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΠΗΓΗ
ΠΟΙΟ ΛΑΙΤ , ΠΑΕΙ ΠΙΟ ΠΙΣΩ ΧΡΟΝΙΚΑ ΚΑΙ
ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΟΤΙ

Ακόμα και οι ίδιοι οι Έλληνες, κατά τη διάρκεια της κυριαρχίας στον Μοριά του Βελί, δευτερότοκου γιου του Αλή Πασά του Τεπελενίου, άρχισαν να φοράνε αυτή τη στολή έτσι προέκυψε η καλαίσθητη στολή των παλικαράδων.» (Jurien de la Graviere, «La station du Levant», Paris – 1876, vol. 1, p. 71;)

Η ΑΠΑΝΗΣΗ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ »»’ ΠΕΡΙΕΡΓΑ »»
ΕΡΧΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΥΤΗ ΤΗ ΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ .
ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΚΑΠΟΙΑ ΣΤΙΓΜΗ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΕΔΙΑΖΟΜΕΝΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΚΑΙ ΣΩΜΑ ΦΡΑΓΚΩΝ
ΑΛΛΑ ΜΕΤΑΜΦΙΕΣΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΕΣ [ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΦΑΝΕΙ ΟΤΙ ΑΥΤΟΙ ΗΤΑΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΣΑΝΕ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ]

Τὸ σχέδιον ποὺ ἐκάμαμε μὲ τὸν Δονζελὸτ ἦτον τὸ ἀκόλουθο: Νὰ μᾶς δώσει 500 κανονιέρους μὲ φουστανέλες ἐνδυμένους, 5.000 Ἕλληνες ὁποὺ εὑρίσκοντο εἰς τὴν γαλλικὴν δούλευση.

ΣΥΝΕΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΣΙΦΑΝΕΣ ΟΤΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΜΩΡΑΙΤΕΣ [ ΠΛΗΝ ΦΥΣΙΚΑ ΤΩΝ ΜΑΝΙΑΤΩΝ ]
ΦΟΡΑΓΑΝΕ ΜΑΖΙΚΑ ΤΗΝ ΦΟΥΣΤΑΝΕΛΑ ΩΣ ΦΟΡΕΣΙΑ ΚΥΡΙΑ
ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΝΤΥΣΑΝΕ ΕΤΣΙ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΦΡΑΓΚΟΥΣ ΤΟΥ ΔΟΝΖΕΛΟΤ ΔΗΛΑΔΗ ΜΕ ΦΟΥΣΤΑΝΕΛΕΣ
ΓΙΑ ΝΑ ΦΑΙΝΟΝΤΕ ΩΣ ΜΩΡΑΙΤΕΣ .
ΑΡΑ ΗΔΗ ΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΡΧΟΜΟ ΤΟΥ ΒΕΛΗ ΠΑΣΑ ΚΑΙ ΑΡΑ ΠΟΛΥ ΠΡΙΝ ΤΟ 1821 Η ΤΟ 1830
Η ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΕΙΑ ΤΩΝ ΜΩΡΑΙΤΩΝ ΦΟΡΟΥΣΕ ΦΟΥΣΤΑΝΕΛΕΣ
ΑΡΑ ΤΑ ΠΕΡΙ ΥΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΦΟΥΣΤΑΝΕΛΑΣ ΜΕΤΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΑ »»ΩΣ ΠΡΟΙΟΝ ΚΛΟΠΗΣ»’ ΠΑΡΑΚΑΛΩ
Η ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΩΝ ΤΟΥ ΒΕΛΗ ΠΑΣΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΕΛΕΙΣ ΑΝΑΚΡΙΒΙΕΣ.

ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΛΟΙΠΟΝ

Ανώνυμος είπε...

ΣΟΥΛΙ ΚΑΙ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ

λεει η αλβανικη προπαγανδα….

»»Οι Σουλιωτες δεν μιλαγανε ελληνικα πριν το 1830 η σε πιο »λαιτ»εκδοχες πριν πανε στη Κερκυρα μετα το διωγμο του απο τον Αλη Πασα »’
»’Οι Σουιωτες ηταν Τσαμηδες »

Ας δουμε για αρχη μερικες ανακριβεις αλβανοεθνικιστικες πηγες περι των Σουλιωτων.

α]Πρωτη πηγη ο αγαπημενος της »’νεας ιστοριογραφιας»’ Φινλευ ο οποιος φυσικα τους ονομαζει και αυτους ως »Αλβανους»«Σουλιότες, η πιο αξιοσημείωτη φυλή Αλβανών Ορθοδόξων» είχε πει ο George Finlay το 1861 (George Finlay, A History of Greece, vol. 6, Cambridge University Press, 2014)

Ο ΟΜΩΣ ΦΙΝΛΕΥ ΕΒΛΕΠΕ ΑΛΒΑΝΟΥΣ ΣΤΗ ΜΙΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟ
ΟΥΤΕ ΚΑΝ ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ ΑΛΛΑ ΑΛΒΑΝΟΥΣ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΣΕ
ΚΟΡΩΝΗ
ΜΑΝΤΙΝΕΙΑ
ΟΛΥΜΠΙΑ
ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΕΝΤΕΛΩΣ ΑΝΑΛΗΘΗ .

ΕΔΩ ΕΙΧΕ ΓΡΑΨΕΙ ΟΤΙ ,
ΚΑΘΩΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΠΟΛΛΟΙ ,
Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ , ΚΑΤΑ ΤΑ »ΠΟΛΥΤΕΛΗ ΣΥΜΠΟΣΙΑ» ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΜΙΛΟΥΣΕ ΑΛΒΑΝΙΚΑ.
ΟΥΤΕ ΚΑΝ ΙΛΛΥΡΙΚΑ ΑΛΛΑ ΑΛΒΑΝΙΚΑ .
ΒΕΒΑΙΑ ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΟΤΙ ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΙΛΙΟΥΝΤΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΛΙΑ
ΑΙΟΛΟΔΩΡΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ .
ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΕΓΕ ΕΝΩ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΚΟΜΑ KAN ΑΠΟΔΕΙΧΘΕΙ [ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ ΟΜΩΣ ] Η ΟΠΟΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΛΒΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΛΛΥΡΙΚΗΣ ΛΑΛΙΑΣ . ΔΗΛΑΔΗ ΣΑΝ ΙΛΛΥΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Η ΙΔΙΑ ΛΑΛΙΑ .
ΠΑΡΟΛΑ ΑΥΤΑ Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΙΛΟΥΣΕ ΥΠΟΤΙΘΕΤΕ »’ΑΛΒΑΝΙΚΑ» ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΩΣΣΟΛΟΓΟΥΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΜΙΑ ΜΕΡΙΚΩΣ ΕΚΛΑΤΙΝΙΣΜΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ.
ΚΑΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΠΟΛΥ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΩΝ ΛΑΤΙΝΩΝ – ΡΩΜΑΙΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΚΑΙ ΕΚΛΑΤΙΝΗΣΑΝΕ ΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΛΑΛΙΑ .
ΚΟΥΛΟΥΒΑΧΑΤΑ ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ .
ΕΠΗΡΕΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΝΙΛΛΥΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ
ΑΣΧΕΤΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΛΒΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΡΒΑΝΙΤΩΝ ΤΑ ΕΚΑΝΕ ΛΙΓΟ ΜΑΝΤΑΡΑ .

ΑΛΛΗ ΠΗΓΗ …..

Η Μιράντα Βίκερς γράφει: «Οι Σουλιώτες, που τότε αριθμούσαν 12.000 άτομα, ήταν Αλβανοί χριστιανοί.» (Miranda Vickers, ‘Albania: a Modern History’, London 1994)
Η ΑΛΒΑΝΟΦΙΛΗ [ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΚΗ ΕΝΝΟΙΑ] ΒΙΚΕΡΣ
ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
ΑΦΟΥ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΖΕΙ ΩΣ ΤΣΑΜΟΥΡΙΑ ΟΟΟΟΛΗΗΗ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ
ΠΡΑΓΜΑ ΠΟΥ ΣΗΜΑΙΝΕΙ
ΕΙΤΕ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΣΧΕΤΗ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ
ΕΙΤΕ ΚΑΝΕΙ ΕΝ ΨΥΧΡΟ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ.
ΣΥΝΕΠΩΣ ΣΙΓΑ ΜΗΝ ΔΕΝ ΕΒΓΑΖΕ »»ΑΛΒΑΝΟΥΣ»» ΤΟΥΣ ΣΟΥΛΙΩΤΕΣ.

ΑΣ ΔΟΥΜΕ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΞΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΠOY ΑΠΛΑ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΟΤΙ ΟΙ ΣΟΥΛΙΩΤΕΣ
ΜΙΛΑΓΑΝΕ ΕΞΙΣΟΥ ΚΑΙ ΡΩΜΕΙΚΑ ΚΑΙ ΑΡΒΑΝΙΤΙΚΑ
ΠΡΑΓΜΑ ΛΟΓΙΚΟ
ΑΦΟΥ ΗΤΑΝ ΑΠΟΓΟΝΟΙ
ΜΟΝΟΓΛΩΣΣΩΝ – ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΩΝ ΑΠΟ ΠΡΕΒΕΖΑ ΚΑΙ ΓΙΑΝΝΕΝΑ
ΔΙΓΛΩΣΣΩΝ ΑΠΟ ΦΑΝΑΡΙ ΚΑΙ ΤΣΑΜΟΥΡΙΑ ΚΑΙ ΛΑΚΚΑ ΣΟΥΛΙ
ΚΑΙ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΒΛΑΧΩΝ ΔΙΓΛΩΣΣΩΝ

ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΗΤΑΝ ΔΙΓΛΩΣΣΟΙ
ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΙΓΛΩΣΣΟΙ
ΔΗΛΑΔΗ ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ
ΟΠΩΣ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΙΔΡΥΣΑΝΕ ΤΗΝ »ΚΟΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΡΑΙΚΩΝ»’
ΣΤΗ ΒΕΝΕΤΙΑ 5 ΑΙΩΝΕΣ ΠΡΙΝ …..

Ανώνυμος είπε...

Ο Λόρδος Byron περιγράφει τους Σουλιότες ως «κακότροπους Ρωμαίους που μιλούν λίγα Ιλλυρικά»»
EΛΛΗΝΕΣ ΔΙΓΛΩΣΣΟΙ ΔΗΛΑΔΗ ΑΦΟΥ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΡΩΜΕΙΚΑ ΜΙΛΑΝΕ ΚΑΙ ΛΙΓΑ ΙΛΛΥΡΙΚΑ.

»οι Ορθόδοξοι Σουλιότες, ένα θαυμαστό μείγμα από Έλληνες και εξελληνισμένους Αλβανούς, που κέρδισαν τον θαυμασμό του Byron.» [William Miller, ]»
ΠΡΑΓΜΑ ΠΟΥ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΣΙΓΟΥΡΑ ΜΙΛΑΓΑΝΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ.

Κατά τον Παπαρρηγόπουλο «…οι Σουλιότες ήσαν κράμα Ελλήνων και εξελληνισθέντων Αλβανών και εις των επιφανέστερων γόνων του συνοικεσίου των δύο φυλών…
ΑΡΑ ΑΦΟΥ ΗΤΑΝ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΛΛΗΝΙΣΘΕΝΤΩΝ ΑΛΒΑΝΩΝ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΗΤΑΝ ΔΙΓΛΩΣΣΟΙ.

Ας δούμε τι είπε και ο Φώτιος Χρυσανθόπουλος ή Φωτάκος, συγγραφέας, αγωνιστής της Επανάστασης του 1821 και υπασπιστής του Κολοκοτρώνη: «…Αυτά έλεγαν στους ξένους, οι οποίοι ευκόλως πείθονταν, ο δε στον Νέγρη, και ο άλλος σε άλλον, στον Δημήτριο Υψηλάντη, όμως δεν πλησίαζαν, διότι αυτός ήταν ενωμένος με το στοιχείο του τόπου, και γι’ αυτό δεν τον εμπιστεύονταν ούτε ο Νέγρης, ούτε ο Καρατσάς, ούτε ο Μαυροκορδάτος.
Κατά δυστυχία όμως με τούς τελευταίους αυτούς συμφώνησαν όλη η φυλή των Αλβανών-Ελλήνων-Σουλιωτών…» (Απομνημονεύματα περί της Ελληνικής Επαναστάσεως, Αθήνα 1858: Τύποις και βιβλιοπολείω Π. Δ. Σακελλαρίου)
ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΟΤΙ ΤΟΥΣ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΩΣ »ΑΛΒΑΝΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ» ΠΡΑΓΜΑ ΠΟΥ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΗΤΑΝ ΔΙΓΛΩΣΣΟΙ.
ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΓΑΡΟΥΣ ΤΟΥ »ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΥ » ΠΟΥ ΠΟΛΕΜΗΣΑΝ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥΣ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΣΚΕΤΟ ΒΟΥΛΓΑΡΟΥΣ ΓΙΑΤΙ ΑΠΛΑ ΗΤΑΝ ΒΟΥΛΓΑΡΟΙ .

Ο William Eton αναφέρει και αυτός , στο βιβλιο «A Survey of the Turkish Empire» (1798) ,τα εξης….
Τους στρατιώτες του Αλη Πασα τους οποιους ονομαζει »»’as they were all Albanians»»» ,
ενώ αναφερει τους Σουλιωτες ως »»Greek inhabitants of the mountain of Sulli»»’

Δηλαδη Ελληνες οι μεν Αλβανοι οι δε αρα σιγουρα ηταν διγλωσσοι τουλαχιστον σε αντιθεση με τους σκετα αλβανοφωνους Λιαμπηδες.

»Με τη φράση «Εκείνο το ελληνικό φύλο που κατοικεί στο βουνό Σούλι…» αρχίζει την περιγραφή του για το Σούλι ο Γερμανός διπλωματης Bartholdy («Voyage en Grece fait dans les Anees 1803 et 1804».
ΠΡΑΓΜΑ ΠΟΥ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΜΙΛΑΓΑΝΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΙΝ ΤΟ 1830 Η ΤΟ 1821 .

ΓΡΑΦΟΥΝ ΟΙ ΑΛΒΑΝΟΙ ΕΘΝΙΚΙΣΤΕΣ…..
»»Ο Pouqueville αποκαλεί τους Σουλιότες ως Έλληνες, επειδή ήταν Χριστιανοί Ορθόδοξοι. Το καταλαβαίνουμε αυτό επειδή τους μουσουλμάνους του Αλή Πασά που επιτέθηκαν στους Σουλιότες, τους αποκαλεί Αλβανούς.»’
ΕΝΩ Ο ΠΟΥΚΕΒΙΛ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ .
ΟΙ ΜΕΝ ΗΤΑΝ ΣΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΤΟΥΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΕΙΑ ΛΙΑΜΠΗΔΕΣ-ΑΛΒΑΝΟΙ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ
ΕΝΩ Ο ΔΕ ΗΤΑΝ ΣΟΥΛΙΩΤΕΣ ΔΗΛΑΔΗ ΔΙΓΛΩΣΣΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ .
ΔΗΛΑΔΗ ΜΙΛΑΕΙ ΚΑΘΑΡΑ ΜΕ ΕΘΝΟΤΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥΣ Ο ΠΟΥΚΕΒΙΛ .
ΑΛΛΙΩΣ ΘΑ ΤΟΥΣ ΑΝΕΦΕΡΕ
ΩΣ ΡΩΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΟΥΣ
ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΛΒΑΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

Ο Ελληνας γραμματεας του Αλη Πασα , Ψαλιδας αναφερει και αυτος…
»’Εις την Τζαμουριαν, ειναι και το περιφημο Σουλι ή Κακοσουλι, αυτη η περιοχη των χωριων τουτων εκατοικειτο απο Γραικους πολεμικους, ….»»
ΑΡΑ ΗΤΑΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΔΙΓΛΩΣΣΟΙ.

ΑΥΤΟ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΤΕ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΥΣΤΡΙΑΚΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ .
Να δούμε τι λέει και η ανακριτική έκθεση των Αυστριακών όταν συνέλαβαν τον Ρήγα:

»’Μετά την απελευθέρωσιν δε της Πελοποννήσου ήθελε να εισβάλη εις την Ήπειρον, να ελευθερώσει και ταύτην την χώραν, να συνενώση τους Μανιάτας μετά των άλλων Ελλήνων στασιαστών, των καλουμένων Κακοσουλιωτών»»
ΑΡΑ ΗΤΑΝ [ΚΑΙ] ΓΡΑΙΚΟΦΩΝΟΙ.

Ανώνυμος είπε...

Το ημερολογιο του Φώτου Τζαβέλλα, του 1792 που συνεταξε στη Κερκυρα οταν ειχαν καταφυγει εκει λογω του Αλη Πασα και των Τουρκων Σκιπεταρων του …..

ΑΣ ΠΑΡΟΥΜΕ ΜΙΑ ΓΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΤΟΥ »»ΑΛΒΑΝΟΥ»»

«Απριλίου 20.
…….
Και κινήσαμαν στις 20 τʹ Απριλίου από το νησί (των Ιωαννίνων) και κοιμηθήκαμαν στο Λευτεροχώρι Απριλίου 20 και στις 21 αλλαχτήκαμαν (=αλλαγή με άλλους ομήρους) και πάγει ο Γηώργος Σέχος και μεις ήρθαμαν στου Σούλι
Απριλίου 22 (1793).
Εγό ο φότος τζαβέλας
κάνο θύμησ

ΚΑΙ ΝΑ ΠΕΙΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΑΝΕ ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΡΑΜΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΜΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΛΑΤΙΝΙΚΟΥΣ;;;
Το παλαιότερο γνωστό τυπογραφημένο βιβλίο στα Αλβανικά είναι το Μεσάρι (Meshari) ή σύνοψη θείας λειτουργίας, γραμμένο από τον Γκιον Μπουζούκου (Gjon Buzuku), καθολικό ιερέα, το 1555.[4]
ΑΡΑ ΑΝ ΗΘΕΛΕ Ο ΤΖΑΒΕΛΑΣ ΘΑ ΕΓΡΑΦΕ ΤΑ ΑΛΒΑΝΙΚΑ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΟΠΩΣ ΕΚΑΝΕ Ο ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΛΒΑΝΟΣ ΙΕΡΕΑΣ,
ΠΡΑΓΜΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΚΑΝΕ
ΓΙΑΤΙ ΕΓΡΑΨΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΟΠΩΣ ΚΑΝΑΝΕ ΠΑΝΤΑ ΟΙ ΔΙΓΛΩΣΣΟΙ ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

ΑΡΑ ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΔΙΓΛΩΣΣΟΥΣ .

ΣΤΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΠΟΤΕ Η ΛΕΞΗ ΣΚΙΠΕΤΑΡΟΣ Η ΑΛΒΑΝΟΣ ΕΝΩ ΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ »ΡΩΜΕΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΡΒΑΝΙΤΙΚΗΣ ΑΠΛΗ»’

ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΚΕΙΝΑ ΗΔΗ ΓΚΕΚΗΔΕΣ ΚΑΙ ΤΟΣΚΗΔΕΣ ΑΛΒΑΝΟΙ ΑΥΤΟΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΝΤΑΝ ΩΣ »ΣΚΙΠΕΤΑΡΟΙ» ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΙ Ο ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΑΣ ΣΤΑ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ.
ΑΝ ΟΙ ΣΟΥΛΙΩΤΕΣ ΗΤΑΝΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΙ ΟΜΟΦΥΛΟΙ ΟΛΩΝ ΑΥΤΩΝ ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΘΑ ΑΥΤΟΠΡΟΣΔΙΟΡΙΟΝΤΑΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΜΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΡΑΓΜΑ ΠΟΥ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΕΚΑΝΑΝ.

ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ ΠΑΛΙ ΛΕΓΕΤΑΙ ΟΤΙ ΤΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΟ ΕΦΤΑΞΕ Ο ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ΓΙΑ ΝΑ »ΜΑΘΟΥΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ» ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΣΟΥΛΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΝΝΕΝΟΟΥΝΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ.
ΑΥΤΑ ΒΕΒΑΑΙ ΤΑ ΛΕΝΕ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΟΙ ΔΙΚΟΙ ΜΑΣ ……

TΩΡΑ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΟΥ ΜΙΛΟΥΝΤΑΝ ΣΤΟ ΟΡΕΙΝΟ ΣΟΥΛΙ ΕΧΟΥΜΕ ΤΙΣ ΕΞΗΣ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΑΠΟ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΠΟΥ ΕΖΗΣΑΝ ΑΠΟ ΚΟΝΤΑ ΤΟΥΣ ΣΟΥΛΙΩΤΕΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΣΟΥΛΙΩΤΗ ΤΟΝ ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΑ .

Ο ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΑΦΕΡΕΙ »»’ η τε Αλβανική και Ελληνική γλώσσα ομιλείτο παρ’ αυτοίς»»
»’εκαυχοντε πρασαγορευομενοι Ελληνες»’,
δηλαδη δηλωνανε με περιφανεια την ελληνικοτητα τους παρα τη διγλωσσια τους ,οπωσ δηλαδη κανανε παντα οι Αρβανιτες .

Ο ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΑΣ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΣΤΑ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΟΥΛΙΟΥ , ΛΑΚΑΣ ΣΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΦΑΝΑΡΙΟΥ
»’΄Λαλείτε η ελληνικη και η αλβανικη διαλεκτος»’

ΔΗΛΑΔΗ ΕΧΟΥΜΕ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΣΟ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΤΩΝ ΣΟΥΛΙΩΤΩΝ ΟΣΟ ΚΑΙ ΜΗ ΣΟΥΛΙΩΤΩΝ ΠΟΥ ΕΖΗΣΑΝ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ ΟΤΙ ΜΙΛΑΓΑΝΕ ΕΞΙΣΟΥ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΥΟ ΓΛΩΣΣΕΣ ΗΔΗ ΠΡΙΝ ΤΟ 1821 .

Ανώνυμος είπε...

ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΤΙ ΕΛΕΓΑΝ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΟΙ ΣΚΙΠΕΤΑΡΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΟΥΛΙΩΤΕΣ
ΚΑΙ ΠΩΣ ΑΥΤΟΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΝΤΑΝ ΑΥΤΟΙ ΕΝΩΠΙΟ ΤΩΝ ΑΛΒΑΝΩΝ

Ο βιογράφος του Αλή Πασά, Αχμέτ Μουφίτ, αποκαλεί τους Σουλιότες ως ‘Ρωμαίγους’.

Ο Βελή πασάς ,γιος του Αλη Πασα, στην αλληλογραφία με τον πατέρα του, ονομάζει τους Σουλιώτες Ρωμέους. Ρομέγους .

Επισης και ο μουσουλμάνος Αλβανος αξιωματούχος του Αλή Μπεκίρ Τζογαδούρος τους ονομαζει Ρωμαιους
: «Ακόμη, εφένδη μου, δόστους κι έναν παπάν ότι οι Ρομέγη χωρής παπάν δεν ημπορούν να γκάμουν.»
ΑΡΑ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΟΤΙ ΟΙ ΑΛΒΑΝΟΙ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΤΟΥΣ ΟΝΟΜΑΖΑΝΕ ΡΩΜΙΟΥΣ
.
ΒΕΒΑΙΑ ΟΙ ΣΗΜΕΡΙΝΟΙ ΑΛΒΑΝΟΙ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΤΟΥΣ ΒΓΑΛΟΥΝ ΑΛΒΑΝΟΥΣ ΑΛΛΑ ΟΙ ΠΡΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥΣ ΚΑΤΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΘΑ ΞΕΡΑΝΕ.

ΝΑ ΚΑΙ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΣΟΥΛΙΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 1821 [ Η ΟΠΟΙΑ ΤΕΛΙΚΑ ΔΕΝ ΤΗΡΗΘΗΚΕ ]
ΠΟΥ ΑΠΟΔΥΚΝΥΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ .

Συνθήκη της 15ης Ιανουαρίου 1821

Ημείς οι υπογεγραμμένοι Αγαδο-Αλβανοί και Καπετανέοι Σουλιώται ορκωνόμεθα ο καθείς εις την Πίστιν του, να βαστάξωμεν το παρόν γράμμα στερεόν, βέβαιον και αμετάτρεπτον και ότι, επειδή και ο Αφέντης μας Αλή Πάσσας, πολιορκείται στενά από τον Ισμαήλ και λοιπούς Πασσάδες, να ήμαστε αδέλφια, ένα κορμί και μία ψυχή, και να χύσωμεν το αίμα μας δια το σελαμέτι (σωτηρία) αυτού του Αφεντός και, εάν κανένας από ημάς τους Τουρκους γένη άπιστος και αρνηθή τον όρκον, να ήναι όξω από το ντιν-ισλάμ και να αποθάνη Οβριός ειδέ και από ημάς του Ρωμιους κανένας, να ήναι αρνητής του Χριστού. Αυτά στέργομεν όλοι μας, και, ως άνωθεν, μεθ΄όρκους μας υπογράφομεν
Σούλι 15 Ιανουαρίου 1821

Οι Αγάδες Αλβανοί
(Τ.Σ.)
Σιλιχτάρ Πόττας
Άγο Μουχουρδάρης
Ταχήρ Αμπάζης
Τσέγκο Βέγης
Μουρτοτσάλης
Ελμάς Μέτσης
Σουλεϊμάν Μέτος
Λεάζ Λουλέχης
Κοζτάρ Μίτσανης
Χασσάν Πελούσης
Τέμης Σαλίτσας

Οι Καπεταναίοι Σουλιώται
Μάρκος Βότσαρης
Νότης Βότσαρης
Γεώργιος Δράκος
Κίτσος Τζαβέλλας
Γιώτης Δαγγλής
Λάμπρος Βέϊκος
Τούσας Ζέρβας
Νάστος Καραμπίνης
Κίτσος Διαμαντή Τσαβέλλας
Κότσης Λώπης

ΑΣ ΔΟΥΜΕ ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΤΡΟΠΟ Ο ΚΑΘΕ ΕΝΑΣ
ΑΥΤΟΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΕΤΕ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΥΜΦΩΝΙΑ.

ΟΙ ΜΕΝ,
ΑΥΤΟΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΝΤΕ ΩΣ ΑΛΒΑΝΟΙ [ ΕΘΝΟΤΙΚΑ] ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΟΙ [ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ]

ΕΝΩ ΟΙ ΔΕ,
ΩΣ ΡΩΜΙΟΙ [ ΕΘΝΟΘΡΗΣΚΥΕΤΙΚΑ ] ΚΑΙ ΣΟΥΛΙΩΤΕΣ [ ΤΟΠΙΚΑ ] .

ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΕΜΠΟΔΙΖΕ ΤΟΥΣ ΣΟΥΛΙΩΤΕΣ ΑΝ ΗΤΑΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ »’ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΑΛΒΑΝΟΙ »»
ΝΑ ΑΥΤΟΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΟΥΝ ΕΝΩΠΙΟ ΜΑΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΤΙΘΕΜΕΝΩΝ »’ΟΜΟΦΥΛΩΝ»» ΤΟΥΣ
ΚΑΙ ΣΥΜΜΑΧΩΝ ΤΟΥΣ
ΩΣ »ΑΛΒΑΝΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ»’
Η ΑΚΟΜΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΩΣ »’ΑΛΒΑΝΟΙ ΡΩΜΙΟΙ»’
ΟΠΩΣ ΚΑΝΑΝΕ ΟΙ ΑΛΗΑΠΑΣΑΛΗΔΕΣ
ΠΟΥ ΥΠΕΓΡΑΨΑΝ ΩΣ »ΑΛΒΑΝΟΙ» ΚΑΙ ΩΣ »ΤΟΥΡΚΟΙ» .

ΚΑΙ ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΤΟ ΕΚΑΝΑΝ .
ΓΙΑΤΙ ΑΠΛΑ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΑΛΒΑΝΟΙ -ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΑΛΒΑΝΩΝ.
ΑΛΛΑ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΑΡΒΑΝΙΤΩΝ ΚΑΙ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ

Ανώνυμος είπε...

ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΜΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
ΤΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΠΟΤΣΑΡΕΩΝ AΠΟ ΤΟ ΝΟΤΗ ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ……
«Θανόντος του Σκεντέρμπεη οι Μποτσαραίοι μαχόμενοι προς Τούρκους και Τουρκαλβανούς, κατήλθον προς την Δράγανη. Κατά τας αρχάς δ ε του 17ου αιώνος ίδρυσαν με άλλους αδούλωτους Έλληνες την Σουλιώτικη Συμπολιτεία».
ΑΡΑ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΟΤΙ ΕΝΩ ΔΙΑΣΩΖΕΤΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ
Η ΤΟΣΟ ΜΑΚΡΙΝΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΩΝΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙ »ΣΥΜΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΙΩΤΗ »’
ΔΕΝ ΔΙΑΣΩΖΕΤΕ ΚΑΠΟΙΑ »ΑΛΒΑΝΙΚΗ» ΚΑΤΑΓΩΓΗ .
ΤΟΥΝΑΝΤΙΩΝ ΘΑ ΛΕΓΑΜΕ .

Ο ΙΔΙΟΣ Ο ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΣΕ ΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΒΥΡΩΝΑ

η τελευταία επιστολή τού Μάρκου, πρίν από τόν ηρωϊκό θάνατό του απευθύνονταν ακριβώς στόν Λόρδο Βύρωνα και, μεταξύ άλλων, τόν ενημερώνει γιά τήν πολεμική επιχείρηση πού προετοίμαζε. Η επιστολή του εκείνη, τής 8ης Αυγούστου 1823, έχει ως εξής :
”” Τό γράμμα σας, με ενέπλησε χαράς…..
Κανέν εμπόδιον άς μή σταματήση τόν ερχομόν σας εις τό μέρος τούτο τής Ελλάδος. ……..
Απόψε σκοπεύω κάτι νά επιχειρήσω εναντίον ενός σώματος Αλβανών εξ έξη έως επτά χιλιάδων, στρατοπεδευμένων σιμά εις αυτό τό μέρος . ””’

ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΟΤΙ Ο ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΟΛΕΜΑΕΙ ΩΣ ΕΛΛΑΔΑ
ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥΣ ΤΟΥ ΩΣ ΑΛΒΑΝΟΥΣ.
ΣΤΗ ΜΑΧΗ ΑΥΤΗ ΕΝΑΝΤΙΩΝ ΤΩΝ ΑΛΒΑΝΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΤΑΗ ΠΑΣΑ ΤΗΣ ΣΚΟΔΡΑΣ Ο ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ΣΚΟΤΩΘΗΚΕ ΩΣ ΓΝΩΣΤΟΝ .

Ανώνυμος είπε...

Μέλη της οικογένειας Μπότσαρη ως μετανάστες στην Ρουμανία εμφανίζονται ήδη από τα τέλη του 18ου αιώνα να χρηματοδοτούν ελληνικά σχολεία στο Ανήλιο Μετσόβου και σε άλλες περιοχές της Ηπείρου.
ΚΑΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΠΡΙΝ ΤΟ 1821….

ΑΣ ΔΟΥΜΕ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ ΤΩΝ ΣΟΥΛΙΩΤΩΝ ΚΑΙ ΘΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΜΕ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΣΚΙΠΕΤΑΡΟΙ ΑΛΛΑ ΔΙΓΛΩΣΣΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

Συναθροισθέντες άπαντες οι Σουλιώτες πλησίον του ναού του αγίου Γεωργίου, καί συσκεφθέντες ……, εξ ών οι σημαντικώτεροι ήσαν:

Φώτος Τζαβέλλας, Δήμος Δράκος, Τούσας Ζέρβας, Τζήμας Ζέρβας, Κουτζονίκας, Γκόγκας Δαγκλής, Γιαννάκης Σέχος, Κωλέτζης Φωτομάρας, Πάσχος Λάλας, Βεΐκος Ζάρμπας, Θανάσης Πάνου, Κατζιμπέλης, Γεώργιος Μπούζμπος, Ζηγούρης Διαμαντής, Κωλέτζης Μαλάμου, Πανταζής Δότας, Αναστάσης Κάσκαρης, Κολιοδημήτρης, Αναστάσης Βάγιας, Γεώργιος Καραμπίνης, Κίτσος Πανταζής, Γιάννης Πεπόνης, Θανάσης Τζάκαλης, Μήτος Παπαγιάννης.
ΑΡΑ ΤΑ ΕΠΩΝΥΜΑ ΤΟΥ ΗΤΑΝ ΚΥΡΙΩΣ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΩΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΚΑ
ΑΡΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΥΝΑΤΟ ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΝΑ ΗΤΑΝ ΣΚΙΠΕΤΑΡΟΙ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΣΚΕΤΑ ΑΛΒΑΝΟΦΩΝΟΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ .
ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΡΒΑΝΙΤΩΝ ΗΤΑΝ .

Οι πρώτοι κάτοικοι που εγκαταστάθηκαν στην ορεινή περιοχή του Σουλίου, δημιούργησαν αρχικά τέσσερα χωριά, το Σούλι (ή Κακοσούλι), τη Σαμονίβα, την Κιάφα και το Αβαρίκο, μισή ώρα το ένα από το άλλο, που όλα μαζί αποτελούσαν το λεγόμενο ‘Τετραχώρι’. Αργότερα, δημιούργησαν άλλα επτά χωριά, το Τσεκούρι, το Αλποχώρι, το Παλιοχώρι, την Γκιονάλα, το Περιχάτι, τα Βίλια και τους Κοντάντες, που όλα μαζί αποτελούσαν το λεγόμενο ‘Εφταχώρι’.
ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ »ΣΚΕΤΑ ΑΛΒΑΝΟΙ-ΑΛΒΑΝΟΦΩΝΟΙ ΚΑΙ ΜΟΝΟ
ΚΑΙ ΝΑ ΟΝΟΜΑΖΟΥΝ ΤΑ ΧΩΡΙΑ ΤΟΥΣ ΩΣ ΤΕΤΡΑΧΩΡΙ- ΕΦΤΑΧΩΡΙ ΑΛΠΟΧΩΡΙ,,ΤΣΕΚΟΥΡΙ , ΠΑΛΙΟΧΩΡΙ ΚΛΠ;;;;
ΕΙΠΑΜΕ ΗΤΑΝ ΑΠΟ ΠΟΛΥ ΠΑΛΙΑ ΔΙΓΛΩΣΣΟΙ ΟΧΙ ΛΟΓΩ …»»ΚΕΡΚΥΡΑΣ».

Τώ 1754 ο Μουσταφά πασσάς εξεστράτευσε κατά τού Σουλίου μέ απόφασιν τούτο μέν νά κατερημώση, τούς δέ κατοίκους εξανδραποδίση. Οι δέ Σουλιώται, …. δράξαντες τά όπλα καί καταβάντες από τάς ακρωρείας, αντιπαρετάχθησαν ανδρείως ….., ενίκησαν νίκην λαμπράν, αποδιώξαντες κακήν κακώς καί μετά μεγάλης ζημίας τόν εισελάσαντα εις τά σύνορα των αγέρωχον Μουσταφάν πασσάν, όστις κατησχυμένος διέχυσεν ο βάρβαρος τήν λύσσαν του κατά τών αθλίων Χριστιανών τών Ιωαννίνων…..
ΚΑΛΑ ΑΥΤΟΣ Ο ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΠΑΣΑΣ
ΓΙΑΤΙ ΞΕΣΠΑΣΕ ΣΤΟΥΣ [ΕΛΛΗΝΕΣ ] ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΩΝ
ΔΕΝ »ΕΒΛΕΠΕ»’ΟΤΙ ΕΧΑΣΕ ΑΠΟ »’ΑΛΒΑΝΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ»’ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΕΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ .
ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΠΗΓΑΙΝΕ ΑΝ ΞΕΣΠΑΣΕΙ ΣΤΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ ΑΛΒΑΝΟΥΣ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ;;;

Σ’ ένα γράμμα τους, στις 28 Ιουνίου 1821 οι Έλληνες Αρβανίτες Μάρκος Μπότσαρης και Κίτσος Τζαβέλλας, προς τους κατοίκους της Πάργας, γράφουν: «Είμαστε Έλληνες, πιστοί στον όρκο μας….Ο όφις επατάχθη από τον Σταυρόν….δράμετε υπό τας σημαίας ημών. Η ιερά σημαία του Σταυρού κυματίζει απανταχού της Ηπειρωτικής ακτής…Αι σημαίαι ημών φέρουσιν ένα Σταυρόν και ένα στέφανο εκ δάφνης. Ελευθερία! Θρησκεία! Πατρίς! Ιδού το έμβλημα ημών».
Ο σημαιοφόρος του Μάρκου Μπότσαρη, ωνομάζετο Κοντογούρης Καλόγερος και κατήγετο από το Μαντούκιο Κερκύρας.
Ο Τούσιας Μπότσαρης, είχε σημαία δώρο της Μεγ. Αικατερίνης, με παράσταση του Αγίου Γεωργίου στην μία πλευρά και του αγίου Δημητρίου στην άλλη και επιγραφή «Απόγονοι του Πύρρου»

ΕΙΝΑΙ ΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΑ ΔΕΝ ΞΕΡΑΝΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΙΝ ΠΑΝΕ ΣΤΗ ΚΕΡΚΥΡΑ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΑΛΗ ΠΑΣΑ

Η ΙΔΙΑ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΗΛΑΔΗ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΟΤΙ ΔΙΑΨΕΥΔΕΙ ΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ.

Ανώνυμος είπε...

META ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΕΝΕ OI AΠΟΛΟΓΗΤΕΣ ΤΟΥ ΑΛΒΑΝΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΥ …..

΄»»ΗΤΑΝ ΜΕΝ ΔΙΓΛΩΣΣΟΙ ΚΑΙ ΠΡΙΝ ΠΑΝΕ ΣΤΗ ΚΕΡΚΥΡΑ
ΑΛΛΑ ,
ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗ
ΠΡΙΝ ΔΗΛΑΔΗ ΠΡΟΣΜΙΧΤΟΥΝΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΚΛΠ
ΗΤΑΝ ΑΛΒΑΝΟΙ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝΕ ΕΡΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΤΣΑΜΟΥΡΙΑ ΚΑΙ ΑΡΑ ΣΚΕΤΑ ΑΛΒΑΝΟΦΩΝΟΙ»’
ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΕΤΟΥΝ ΤΙΣ ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΠΗΓΕΣ
»’«Ο Πέτρος Φουρίκης γράφει επίσης ότι « . .ακολουθούντες την γραπτήν παράδοσιν και μαρτυρίας ξένων τινών περιηγητών, πιστεύουμε ότι οι πρώτοι καταφυγόντες εις τας κορυφάς των βουνων του Σουλίου ησαν Αλβανοί, Χριστιανοί Ορθόδοξοι, κατά πάσαν πιθανότητα Τσάμηδες.
Ενω και ο Φινλευ ο Λαμπρυνιδης κλπ υποθετουν οτι ηρθαν οι πρωτοι οικιστες απο τη Τσαμουρια

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

Α]ΗΤΑΝ ΟΙ ΑΛΒΑΝΟΙ ΤΗΣ ΤΣΑΜΟΥΡΙΑΣ »’ΣΚΕΤΟ ΑΛΒΑΝΟΦΩΝΟΙ»
Η ΜΗΠΩΣ
ΗΤΑΝ ΟΙ ΑΛΒΑΝΟΙ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ – ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΤΣΑΜΟΥΡΙΑΣ [ΔΗΛΑΔΗ ΑΠΟ ΚΕΙ ΠΟΥ ΗΡΘΑΝ ΟΙ ”ΠΡΩΤΟΙ ΣΟΥΛΙΩΤΕΣ”»
ΑΜΙΓΩΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΑΛΒΑΝΟΦΩΝΟΙ;;;

Β] ΑΥΤΟΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΗΚΑΝΕ ΠΟΤΕ ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΚΕΙΝΗΣ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΒΗ ΤΣΑΜΟΥΡΙΑ-
ΩΣ ΣΚΙΠΕΤΑΡΟΙ Η ΩΣ ΑΛΒΑΝΟΙ ΟΠΩΣ ΚΑΝΑΝΕ ΟΙ ΑΛΒΑΝΟΤΣΑΜΗΔΕΣ ΤΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ;;;

Γ]ΑΝ ΗΤΑΝ ΣΚΕΤΑ ΑΛΒΑΝΟΦΩΝΟΙ ΤΟΤΕ ΣΕ ΠΟΙΑ ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΕΝΝΟΟΥΝΤΑΝ ΜΕ ΟΣΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΝΕΒΑΙΝΑΝΕ ΚΑΙ ΕΓΚΑΘΙΣΤΑΝΤΕ ΜΟΝΙΜΑ ΣΤΟ ΣΟΥΛΙ ΑΡΛΛΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΣΥ ΠΑΝΤΟΤΙΝΟΥΣ ΣΥΜΜΑΧΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΜΙΓΩΣ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΟΥΣ ΠΑΡΓΙΝΟΥΣ;;;;;

Ανώνυμος είπε...

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΑ ΤΟΥΣ ΑΛΒΑΝΟΤΣΑΜΗΔΕΣ ΤΗΣ ΤΣΑΜΟΥΡΙΑΣ ΔΗΛΑΔΗ ΤΟΥΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ..

Ο Περαιβος αναφερει…
»»….. μολονότι ομιλούσι την αλβανικήν διάλεκτον, ως φυσικήν αλλά και μετά την απλοελληνικήν, εκφράζονται όμως ορθώς άνδρες τε και γυναίκες και μάλιστα όσοι κατοικούν τα πέριξ της Παραμυθίας. »»
Βλεπουμε δηλαδη οτι αναφερει οτι ειδικα οι μουσουλμανοι της Παραμυθιας και των κοντινων σε αυτη χωριων
μιλανε »’ορθως» ,ανδρες και γυναικες, την απλοελληνικη.
Συνεπως ειναι λογικοτατο να μιλαγανε [και] τα ελληνικα οι κατοικοι των χριστιανικων χωριων της περιοχης ,ποσο μαλλον και οι αρχικοι προγονοι των Σουλιωτων που προερχονταν απο τη ανατολικη καιι νοτιοανατολικη Τσαμουρια δηλαδη απο κεινα ακριβως τα μερη.

Ο Βολντκαμφ αναφερει και αυτος
»’Οι Τσαμηδες ,ανδρες και γυναικες , εκτος απο τα αλβανικα εκφραζοντε με ανεση και στα απλοελληνικα».
Εδω ο Βολντκαμφ αναφερει και αυτος οτι ανδρες και γυναικες στη Τσαμουρια μιλανε και τα απλοελληνικα ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΜΕ ΑΝΕΣΗ πραγμα που ηταν εμφανες στη Παραμυθια και στα νοτια αυτης απο τους μουσουλμανους ποσο μαλλον απο τους χριστιανους της περιοχης .

Ο Γουιλλιαμ Εατον αναφερει μεταξυ αλλων….
»» Οι μουσουλμάνοι κάτοικοι
της Παραμυθιάς και της επαρχίας της είχαν ως μητρική γλώσσα την ελληνική …..»»’
Αρα και αυτος αναφερει οτι οι μουσουλμανοι της επαρχιας Παραμυθιας ,δηλαδη του ανατολικου τμηματος της λεγομενης Τσαμουριας , ηταν διγλωσσοι τουλαχιστον . Δηλαδη του τμηματος που συνορευε με το ορεινο Σουλι.Ποσο μαλλον οι χριστοανοι της περιοχης .

Ο Κουτσονικας με καταγωγη απο το Σουλι
αναφερει για τις περιοχες Λιαπουριας ,Μαλλακαστρας,Τοσκεριας κλπ
οτι »»λαλειτε η αλβανικη γλωσσα»
ενω για τη Τσαμουρια αναφερει
οτι »’λαλειτε κυριως η αλβανικη γλωσσα»
πραγμα που σημαινει οτι λαλουντανε [λιγοτερο] και η ελληνικη
Συνεπως και αυτος μας δινει την εικονα μιας εν πολλοις αλβανοφωνης μεν αλλα και διγλωσσης σε αρκετα χωρια περιοχης κυριως αυτα που ηταν στις ακρες της Τσαμουριας οπως η Παραμυθια και τα χωρια της μουσουλμανικα και χριστιανικα .
Για το Σουλι αναφερει ο ιδιος οτι λαλουντε και οι δυο γλωσσες.

Ο Αραβαντινος στον πινακα που συνεταξε με τις γλωσσες που μιλιοτανε σε καθε περιοχη της Ηπειρου και Αλβανιας , αναφερει για ολα τα χωρια της Τσαμουριας οτι μιλαγανε αλβανικα και ελληνικα
[δηλαδη κυριως αλβανικα και δευτερευοντως ελληνικα τα περισσοτερα προς τα δυτικα κυριως,
και διγλωσσα τα λιγοτερα -κυριως προς τη Παραμυθια]
σε αντιθεση με βορειοτερες αλβανικες περιοχες πχ της Λαμπεριας οπου αναφερει οτι εκει μιλιοτανε μονο τα αλβανκα.

Ανώνυμος είπε...

ΑΡΑ ΕΧΟΥΜΕ ΝΑ ΠΟΥΜΕ ΟΤΙ ΣΙΓΟΥΡΑ
ΣΤΗ ΤΣΑΜΟΥΡΙΑ
IΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΑΚΡΑ ΑΥΤΗΣ ,
ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ -ΓΛΥΚΗ ,
ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ
ΜΙΛΙΟΤΑΝΕ ΚΑΙ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΞΙΣΟΥ ΜΕ ΤΑ ΑΛΒΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΥΣ ΑΚΟΜΑ
[ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ,ΚΑΜΙΝΙ ,,ΔΡΑΓΟΥΜΗ ΚΛΠ ]
ΠΟΣΟ ΜΑΛΛΟΝ ΣΤΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ [ΚΑΡΙΩΤΗ ΒΕΛΛΙΑΝΙ ΤΣΙΦΛΙΚΙ , ΒΟΙΝΙΚΟΥ ΠΑΓΚΡΑΤΙ ΚΛΠ]
ΕΙΝΑΙ ΑΡΑ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΜΗΝ ΜΙΛΙΟΤΑΝΕ ΣΤΟ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΟ ΑΚΟΜΗ ΠΙΟ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΣΟΥΛΙ ΟΤΑΝ ΟΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΟΙ ΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΟΥ
ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΠΡΟΣΜΙΧΤΗΚΑΝΕ ΜΕ
ΔΙΓΛΩΣΣΟΥΣ ΦΑΝΑΡΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΓΛΩΣΣΟΥΣ ΛΑΚΟΣΟΥΛΙΩΤΕΣ
ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑΝΝΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΥΣ ΜΟΝΟΓΛΩΣΣΟΥΣ- ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΟΥΣ;;;;;
ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ;;;

ΑΣ ΔΟΥΜΕ ΚΑΙ ΛΙΓΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ….

προσέτρεχον προς αποφυγήν βιαιοπραγιών ή και ματαίωσιν αντιποίνων συγγενικών τιμωριών (γκιάκ) εν τη πατρίδι των ου μόνον Χριστιανοί Τσιάμιδες, Αλβανοί δηλ. κατά το πλείστον αλλά και Ελληνες αλλαχόθεν. Μεταξύ δε των διαφόρων πατριών, αίτινες εκεί μετανάστευσαν από της δης” ιδίως δεκαετηρίδος του ΙΖ” αιώνος μέχρι των αρχών του IH” μνημονεύονται η του «Ζέρβα» εξ ομωνύμου της Λάκκας Λελόβου χωρίου Ζερβό• η του Δράκου εκ του παρά την Καμαρίναν χωρίου Μαρτινιών, ένθα μόνη ανέκαθεν η Ελληνική γλώσσα ομιλείται• η του Τζαβέλα εκ Δράγανης• η του Μπούσμπου εκ Κορίστιανης• η των Πασσάτων εκ Βασταβέτζ• η του Δαγκλή εκ Φαναριού κ.λ.π.» (Ι. Λαμπρίδης, 1971, τ. 10, σ. 20;)
ΛΑΚΚΑ ΛΕΛΟΒΟΥ ΔΙΓΛΩΣΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΔΙΓΛΩΣΣΗ
ΕΝΩ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΜΑΡΙΝΑ
»»ΕΝΘΑ ΜΟΝΟ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΙΛΕΙΤΕ» ΠΡΑΓΜΑ ΠΟΥ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΠΧ ΦΑΝΑΡΙ ,ΝΟΤΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΤΣΑΜΟΥΡΙΑ ΜΙΛΙΟΤΑΝΕ ΟΧΙ ΜΟΝΟ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΑΛΛΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΦΑΝΩΣ Η ΑΡΒΑΝΙΤΙΚΗ.
ΕΝΩ ΑΚΟΜΑ ΠΙΟ ΒΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΟ ΔΥΤΙΚΑ ,ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΝΙΝΑ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΟΤΕΡΑ
ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΚΥΡΙΑΡΧΟΥΣΕ ΣΧΕΔΟΝ ΑΠΟΛΥΤΑ Ο ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΣΜΟΣ
ΟΙ ΑΛΒΑΝΟΤΣΑΜΗΔΕΣ ΜΙΛΑΓΑΝΕ ΚΥΡΙΩΣ ΑΛΒΑΝΙΚΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΑ ΠΕΡΑΙΒΟ ΚΛΠ .

»»»’Ο Leake στο έργο του «Researches in Greece», αναφέρει , πως «στην ακμή τους οι Σουλιότες είχαν στην κατοχή τους ολόκληρο τον κάμπο του Γλυκύ, με ριζότοπους και αραποσιτοχώραφα. Για την καλλιέργεια των κτημάτων χρησιμοποιούσαν τους Έλληνες της περιοχής»».
ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΟ ΟΤΙ ΣΤΟ ΚΑΜΠΟ ΤΟΥ ΓΛΥΚΗ
ΓΕΙΤΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ
ΠΡΟΣ ΤΑ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΑ ,ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΤΣΑΜΟΥΡΙΑ,ΔΙΓΛΩΣΣΟΙ ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΗΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ
ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΜΙΛΟΥΣΑΝΕ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΥΟ ΓΛΩΣΣΕΣ ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΟΙ ΣΟΥΛΙΩΤΕΣ .

ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΟΤΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΕ ΩΣ ΕΛΛΗΝΕΣ [ΕΛΛΗΝΟΤΣΑΜΗΔΕΣ] ΑΠΟ ΤΟΝ LEAKE .
ΓΙΑΤΙ ΦΥΣΙΚΑ ΜΙΛΑΓΑΝΕ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ.

ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΠΟ ΟΠΟΥ ΗΡΘΑΝ ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΣΟΥΛΙΩΤΕΣ ΣΤΟ ΣΟΥΛΙ
ΑΡΑ ΗΔΗ ΕΞ ΑΡΧΗΣ ΗΤΑΝ ΔΙΓΛΩΣΣΟΙ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΕΑΚΕ

ΕΙΝΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΤΟΥ ΑΧΕΡΟΝΤΑ ΠΟΤΑΜΟΥ-ΦΑΝΑΡΙ , ΤΟΥ ΚΑΜΠΟΥ ΝΟΤΙΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ-ΚΑΜΠΟΣ ΓΛΥΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΩΝ ΣΟΥΛΙΟΤΟΧΩΤΙΩΝ ΟΠΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟ ΗΤΑΝ ΔΙΓΛΩΣΣΟΙ
ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΑΡΤΑΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΟΝΟΓΛΩΣΣΟΙ .
ΚΑΙ ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΛΒΑΝΟΤΣΑΜΗΔΕΣ ΤΗΣ ΜΙΣΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ [ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΝΙΝΑ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΟΤΕΡΑ ,
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΙΣΟ ΤΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΠΟΥ ΜΙΛΑΓΑΝΕ ΚΥΡΙΩΣ ΑΛΒΑΝΙΚΑ.

ΑΡΧΑΙΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ είπε...

Έναν Κανταρέ με τον τελευταίο,έσχατο,λίαν πρόσφατον Καπλάνι ανέδειξαν οι αθίγγανοι αυτοί και έχουν να το διαλαλούν διηπειρωτικώς(θα καμώνωνται μια ζωή ότι θα πηδήξουν το ελληνικόν έθνος-θα μείνουν με τ'...όνειρο βεβαίως..-..).Γνωστό το σύστημα:γενικός εξαλβανισμός και παντοτεινή ιλλυριοποίησι.Δεν έχουν πηγές πρωτογενείς.Η 'Μικρή Ολλανδέζα είναι μεγάλη κουφάλα.Επιστήμη κατά παραγγελίαν.Όπως λέμε:'''στρατευμένη...''.

Ανώνυμος είπε...

Λιγα λογια απο περιηγητες της εποχης Ελληνες και ξενους για τη φυλη των Αλβανοτσαμηδων ,που εν μερει δικαιολογουν και την ιστορικη τους πορεια στο Θεπσρωτικο χωρο»’

»’Οι Τσάμηδες είναι πολύ φανατικοί μουσουλμάνοι της σουννιτικής ομάδας»’
»»Οι άντρες εδώ είναι άγριοι, υπερβολικά φανατικοί»»
[Ο Αλσατός στρατιώτης και συγγραφέας, Samson Cerfbeer de Médelsheim (1777-1826),]

»’Οι Τσάμηδες …..είναι θρήσκοι, αλαζόνες
και ορμητικότεροι από τους άλλους εις τους πολέμους, όστις όμως ανθέξη την πρώτην ορμήν των, εύκολα τους τρέπει έπειτα εις φυγήν, επειδή είναι καθ΄ υπερβολήν αμφιρρεπείς` δεν φυλάττουσι τόσον τας συμφωνίας και υποσχέσεις,»»[Περαιβος ,αγωνιστης του 1821 ]

»’Οι Οθωμανοι της Τσαμουριας ειναι εις το ακρο θρησκομανεις ,διαφεροντες πολυ των αλλων Οθωμανων»’
[Σουλιωτης Κουτσονικας ]

»’Των Τσαμηδων εν γενει ο φανατισμος προς τον ισλαμισμο υπαρχει βαθυτατος , και ο χαρακτηρ αυτων γλισχρος και ψευδεις»’
»’ευφυεις και μαχιμοι αλλα και λειαν δυσυποληπτοι και πλεονεκται , ωστε ουτε παρα τοις ομοθρησκοις τις χαιρουσι τας πιστα δια το γλισχρον και δολιον χαρακτηρα»»[Αραβαντινος αγωνιστης του 1821]

»Οι Τσαμηδες ειναι πανοπλοι με πολυτιμα οπλα»
[Βολντκαμφ]

Ενω υπηρχανε και παροιμιες
Στον ΑΛΒΑΝΙΚΟ ΧΩΡΟ
»Τσαμ παμπες με θηκ να μες»’-»Ο Τσαμης ειναι παμπεσης και εχει το μαχαιρι στη μεση»’

Γενικα σε γενικες γραμμες ηταν μια φυλη
α]των οπλων – του πολεμου
β]Φανατικοι μουσουλμανοι

Ανώνυμος είπε...

Ο Aλβανος διανοουμενος Σαμι Φρασερη στο βιβλιο του '''Sqiperia c'ka qene'' αναφερει.

'''Οι Αλβανοι υποδουλωθεντες στους Τουρκους γινανε συνεργατες τους''
''Μαζι με αυτους επετιθιντο κατα των αλλων εθνων ,απεγυμνωνων ,ελεηλατουν,και επεστρεφον στην Αλβανια καταφορτοι λαφυρων''
''Εκατονταδες χρονια εζησαν ετσι οι Αλβανοι'


ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΑ ΤΟΥΣ ΑΛΒΑΝΟΤΣΑΜΗΔΕΣ ΤΗΣ ΤΣΑΜΟΥΡΙΑΣ ΔΗΛΑΔΗ ΤΟΥΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ..

Ο Περαιβος αναφερει…
»»….. μολονότι ομιλούσι την αλβανικήν διάλεκτον, ως φυσικήν αλλά και μετά την απλοελληνικήν, εκφράζονται όμως ορθώς άνδρες τε και γυναίκες και μάλιστα όσοι κατοικούν τα πέριξ της Παραμυθίας. »»
Βλεπουμε δηλαδη οτι αναφερει οτι ειδικα οι μουσουλμανοι της Παραμυθιας και των κοντινων σε αυτη χωριων
μιλανε »’ορθως» ,ανδρες και γυναικες, την απλοελληνικη.
Συνεπως ειναι λογικοτατο να μιλαγανε [και] τα ελληνικα οι κατοικοι των χριστιανικων χωριων της περιοχης

Ο Βολντκαμφ αναφερει και αυτος
»’Οι Τσαμηδες ,ανδρες και γυναικες , εκτος απο τα αλβανικα εκφραζοντε με ανεση και στα απλοελληνικα».
Εδω ο Βολντκαμφ αναφερει και αυτος οτι ανδρες και γυναικες στη Τσαμουρια μιλανε και τα απλοελληνικα ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΜΕ ΑΝΕΣΗ πραγμα που ηταν εμφανες στη Παραμυθια και στα νοτια αυτης απο τους μουσουλμανους ποσο μαλλον απο τους χριστιανους της περιοχης .

Ο Γουιλλιαμ Εατον αναφερει μεταξυ αλλων….
»» Οι μουσουλμάνοι κάτοικοι
της Παραμυθιάς και της επαρχίας της είχαν ως μητρική γλώσσα την ελληνική …..»»’
Αρα και αυτος αναφερει οτι οι μουσουλμανοι της επαρχιας Παραμυθιας ,δηλαδη του ανατολικου τμηματος της λεγομενης Τσαμουριας , ηταν διγλωσσοι τουλαχιστον . Δηλαδη του τμηματος που συνορευε με το ορεινο Σουλι.
Ποσο μαλλον οι χριστοανοι της περιοχης θα ηταν διγλωσσοι.

Ο Κουτσονικας με καταγωγη απο το Σουλι
αναφερει για τις περιοχες Λιαπουριας ,Μαλλακαστρας,Τοσκεριας κλπ
οτι »»λαλειτε η αλβανικη γλωσσα»
ενω για τη Τσαμουρια αναφερει
οτι »’λαλειτε κυριως η αλβανικη γλωσσα»
πραγμα που σημαινει οτι λαλουντανε [λιγοτερο] και η ελληνικη
Συνεπως και αυτος μας δινει την εικονα μιας εν πολλοις αλβανοφωνης μεν αλλα και διγλωσσης σε αρκετα χωρια περιοχης κυριως αυτα που ηταν στις ακρες της Τσαμουριας οπως η Παραμυθια και τα χωρια της μουσουλμανικα και χριστιανικα .
Για το Σουλι αναφερει ο ιδιος οτι λαλουντε και οι δυο γλωσσες.

Ο Αραβαντινος στον πινακα που συνεταξε με τις γλωσσες που μιλιοτανε σε καθε περιοχη της Ηπειρου και Αλβανιας , αναφερει για ολα τα χωρια της Τσαμουριας οτι μιλαγανε αλβανικα και ελληνικα
σε αντιθεση με βορειοτερες αλβανικες περιοχες πχ της Λαμπεριας οπου αναφερει οτι εκει μιλιοτανε μονο τα αλβανκα.

ΑΡΑ ΕΧΟΥΜΕ ΝΑ ΠΟΥΜΕ ΟΤΙ ΣΙΓΟΥΡΑ
ΣΤΗ ΤΣΑΜΟΥΡΙΑ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΑΚΡΑ ΑΥΤΗΣ ,ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ
ΜΙΛΙΟΤΑΝΕ ΚΑΙ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΞΙΣΟΥ ΜΕ ΤΑ ΑΛΒΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΥΣ

ΠΟΣΟ ΜΑΛΛΟΝ ΣΤΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ

ΕΝΩ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ESLIE ΕΙΧΑΝΕ ΜΥΘΟΥΣ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΥΣ ΓΙΓΑΝΤΕΣ ”ΓΕΛΙΜΙ”
ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΟΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ ”ΓΕΛΛΕΝΟΙ” ΤΩΝ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΩΝ ΡΩΜΙΩΝ
ΠΡΑΓΜΑ ΠΟΥ ΔΕΙΧΝΕΙ ΟΤΙ ΟΙ ΑΛΒΑΝΟΤΣΑΜΗΔΕΣ
ΠΑΤΗΣΑΝΕ ΠΑΝΩ ΣΕ ΛΛΗΝΙΚΑ ΕΔΑΦΗ ΚΑΙ
ΜΕΡΟΣ ΑΥΤΩΝ ΕΙΧΕ ΠΡΟΓΟΝΟΥΣ ΡΩΜΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΕΙΧΑΝΕ
ΑΥΤΟ ΤΟΝ ΜΥΘΟ ,ΚΟΙΝΟ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ ΤΟΥ ΕΛΛΑΔΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ.

ΓΕΝΙΚΑ ΟΙ ΑΛΒΑΝΟΤΣΑΜΗΔΕΣ ΗΤΑΝ ΚΑΤΑ ΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΚΑΙ ΡΩΜΙΩΝ
ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΛΟΓΟΣ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ”ΦΑΝΑΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ”
ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΛΟΓΟ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΚΑΙ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΚΡΗΤΙΚΟΙ.

Ανώνυμος είπε...

Aλβανοτσαμηδες και πολεμος του 1940 .

1939-1941

»’Ο πόλεμος μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας, που άρχισε την 28η Οκτωβρίου 1940, επεκτάθηκε αυτόματα και μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας. Η Αλβανία, συνδεδεμένη την εποχή εκείνη με καθεστώς «προσωπικής ένωσης» με την Ιταλία, είχε δεχθεί με νόμο του Κοινοβουλίου της με κυβερνητικό διάταγμα (Β.Δ. 194/ΦΕΚ 93/10-6-1940) η Αλβανία δεσμευόταν να κηρύξει τον πόλεμο σε όσα κράτη θα ήταν αντιμέτωπα με την Ιταλία, δέσμευση που επικυρώθηκε κατά την εισβολή στην Ελλάδα. »’

»’Η επίλεκτη Αλβανική προεδρική φρουρά, που εξοπλίστηκε και οργανώθηκε από Ιταλούς αξιωματικούς, παρέλασε στο Κολοσσαίο της Ιταλιας υπό τις ιαχές του πλήθους»»

https://www.youtube.com/watch?v=EOLk4fwP-po&t=38s


https://www.youtube.com/watch?v=8MeyIx4E8Oc&t=67s

Πολλοί Aλβανοτσάμηδες της Θεσπρωτιας πέρασαν λαθραία τα σύνορα, ώστε να συμμετέχουν σε ένοπλα στρατιωτικά σώματα, τα οποία θα πολεμούσαν στο πλευρό των Ιταλών.

Ο αριθμός τους υπολογίζεται σε περίπου 2.000.
Μαζί με αυτούς, τους επόμενους μήνες οι Ιταλοί άρχισαν να οργανώνουν πολλούς εθελοντές, ώστε να συμμετέχουν στην «απελευθέρωση της Τσαμουριάς» – όπως έλεγαν – δημιουργώντας έναν στρατό ισοδύναμο με μία ολόκληρη μονάδα 10 ταγμάτων: 4 παραστρατιωτικά βοηθητικά τάγματα (τα Tirana, Korçë, Vlorë και Shkodër), 2 τάγματα πεζικού (τα Gramos and Dajti), 2 τάγματα εθελοντών (τα Tomori και Barabosi), μία πυροβολαρχία (την Drin) κ.α.
Οι Ιταλοί οργάνωσαν και ενέταξαν στις μεραρχίες τους δέκα αλβανικά τάγματα, μια «πλωτή» ταξιαρχία και άγνωστο αριθμό χωροφυλάκων.
Συνολικά 338 Αλβανοί αξιωματικοί και 4.220 υπαξιωματικοί και οπλίτες προετοιμάστηκαν για να βρεθούν απέναντι στον ελληνικό στρατό.

Όλα αυτά τα τάγματα, τελικά πήραν μέρος στην εισβολή στην Ελλάδα στις 28 Οκτωβρίου 1940, υπό την 25η Ιταλική Στρατιωτική Μεραρχία, η οποία, μετά την ενσωμάτωση των Αλβανών, μετονομάστηκε σε ‘Στρατιωτική Μεραρχία Τσαμουριάς’ υπό τον στρατηγό C. Rossi.

https://www.youtube.com/watch?v=lbstVYBrpPk

Ας δουμε τωρα ποια ηταν η δραση αυτων των Αλβανων πολλοι εκ των οποιων ηταν Αλβανοτσαμηδες ,[περίπου 2.000 μονο οι Αλβανοτσαμηδες] , ενώ οι υπολοιποι ηταν από την Αλβανια και συγκροτουσαν τα παραστρατιωτικα ταγματα , Tirana, Korçë, Vlorë ,Τomor , Shkodër , Drin,Gramos, κα.

Αξιζει να σημειωθεί ότι ο αριθμος των εθελοντών Αλβανων ηταν αρκετά μεγαλύτερος αλλά μειωθηκε λίγο πριν τις εχθροπραξίες για λόγους στρατηγικούς , από την Ιταλική διοίκηση .
Να και το σχετικό απόσπασμα….

»’Με τη βοήθεια της αλβανικής κυβέρνησης και διαφόρων αρχηγών φυλών εξασφαλίστηκε η δυνατότητα συγκρότησης 10-12 ελαφρών ταγμάτων συνολικής δύναμης 6-7.000 ανδρών, επιλεγέντων από τις πιο πολεμικές φυλές και μάλιστα από αυτούς που υπήρχε ενδεχόμενη σχέση με πληθυσμούς εκτός συνόρων (σ.σ. προφανώς εννοούσε τους Τσάμηδες). Τα ευκίνητα τάγματα, τύπου ανταρτικών ομάδων, προορίζονταν να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των μεραρχιών μας (…).
Το Υπουργείο Στρατιωτικών, κατόπιν επανειλημμένων οχλήσεων, τελικά ενέκρινε την αποστολή του οπλισμού για τη συγκρότηση των αλβανικών μονάδων. Όμως αργότερα άλλαξε γνώμη και διέταξε τον περιορισμό της σύστασης των εθελοντικών αλβανικών ταγμάτων μόνο στη νότια Αλβανία .»’
ΔΗΛΑΔΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 7.000
ΣΤΟΥΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 5.000 ΑΛΒΑΝΟΥΣ [ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥΣ ,ΟΠΛΙΤΕΣ , ΚΑΙ ΑΤΑΚΤΟΥΣ]
ΟΠΩΣ ΕΧΕΙ ΑΠΟΔΕΙΧΘΕΙ
ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥΣ.

»»Ο τοποτηρητής Τζακομόνι, σε μυστικό υπόμνημα του προς τον υπουργό Αλβανικών Υποθέσεων, Μπενίνι, στις 19 Οκτωβρίου 1940, μεταξύ των άλλων γράφει: “…Από την άλλη προετοιμάζω αλβανικά στοιχεία, εξακριβωμένα θαρραλέα, ειδικά Τσαμουριώτες, τα οποία θα έχουν ως αποστολή να εισέλθουν κρυφά στο ελληνικό έδαφος και εκεί, την ώρα που θα επιτεθεί ο στρατός μας, θα διαπράξουν με τη βοήθεια των πέρα από τα σύνορα φίλων τους τις παρακάτω πράξεις: καταστροφή τηλεγραφικών και τηλεφωνικών συρμάτων, εξάλειψη των φυλακίων…»»»

Ανώνυμος είπε...


ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΜΑΧΕΣ ,ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ

ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΡΟΕΛΑΣΗ ΤΩΝ ΙΤΑΛΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ , ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΙΧΑΜΕ ΤΑ ΕΞΕΙΣ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
»’Παράλληλα περίπου 300 – 400 Αλβανοτσάμηδες χωρικοί δημιούργησαν ομάδες ατάκτων χτυπώντας τις ελληνικές δυνάμεις που υποχωρούσαν, προξενώντας σε αυτές απρόβλεπτες απώλειες9 ενώ στα τέλη Νοεμβρίου, κατά την ελληνική αντεπίθεση, συμπολέμησαν στο πλευρό των ιταλικών δυνάμεων (βλ. την περίπτωση των κατοίκων της Κώτσικας10).»
[9. Tsoutsoumpis, 2015, σ. 127.
10. Ιωάννης Π. Πέγκας, Πλεσίβιτσα, Αθήνα 2006, σ. 161]

»’Aμέσως μετά την υποχώρηση του Ιταλικού στρατού παρατηρήθηκαν και οι πρώτες λιποταξίες Ιταλων στρατιωτών αλλα κυρίως Αλβανών όπως η παρακατω»’….
»’Μας φέρνουν συνοδεία, στο Τάγμα, δυο Αλβανούς. Είναι, λέει, αυτομόλοι σε μας, λιποτάκτες του ιταλικού στρατού. Θέλουνε να πάνε στα σπίτια τους, που είναι στα δικά μας μετώπισθεν. Τους περιεργαζόμαστε….» (Λουκάτος, σ. 219).»»’
ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΛΟΓΙΚΑ ΗΤΑΝ ΑΛΒΑΝΟΤΣΑΜΗΔΕΣ ΠΟΥ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΡΟΕΛΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΠΑΡΑΤΗΣΑΝ ΤΑ ΑΦΕΝΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΓΥΡΙΣΟΥΝ ΣΤΑ ΧΩΡΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΣΤΑ ΜΕΤΟΠΙΣΘΕΝ.

Μετα την ανακαταληψη της περιοχης απο τον ελληνικο στρατο συνεβησαν τα παρακατω….
»»Αλβανοτσάμηδες που συνέδραμαν τα ιταλικά στρατεύματα πέρασαν από στρατοδικείο και εκτελέστηκαν με συνοπτικές διαδικασίες ενώ σχεδόν ολόκληρος ο ανδρικός πληθυσμός της μειονότητας ηλικίας 18 έως 50 ετών εκτοπίστηκε στην υπόλοιπη Ελλάδα. Επιπλέον στην Ηγουμενίτσα, συγγενείς θυμάτων των Τσάμηδων πεμπτοφαλαγγιτών εισέβαλαν στη φυλακή της κωμόπολης και λύντσαραν επί τόπου τέσσερα2 άτομα που είχαν συλληφθεί κατηγορούμενα για αυτούς τους φόνους3. »»
[2]Robert Elsie, The Cham Albanians of Greece, 2012, σ. 390.
[3]Tsoutsoumpis, 2015, σ. 127.]

Στο μετωπο τωρα ειχαμε τις εξεις μαχες

»»Στην επίθεση εναντίον του υψώματος 1289 του Λαπιστέτ, στις 09.30 της 4ης Νοεμβρίου 1940, έλαβε μέρος ένα από τα πιο επίλεκτα τμήματα των Αλβανών, το τάγμα «Τιμόρ», το οποίο και κατόρθωσε να το καταλάβει. Με άμεση αντεπίθεση των Ελλήνων το τάγμα «Τιμόρ» αναδιπλώθηκε και διασκορπίστηκε στην κοιλάδα με άτακτη φυγή. Υποχρεώθηκαν να επέμβουν οι βερσαλιέροι για να σταματήσουν τους Αλβανούς»».

»’Ο στρατηγός Αλ. Εδιπίδης γράφει ότι “Τμήματα αλβανικά, άρτια συγκροτημένα και με ομοιογενή στελέχη (αξιωματικοί και στρατιώτες Αλβανοί) πολέμησαν στις 27 Νοεμβρίου στο Φράσερι προς την Κλεισούρα).»»

»»’Ο υποστράτηγος Χαράλαμπος Κατσιμήτρος, διοικητής της VIII Μεραρχίας η οποία αντιμετώπισε την κύρια προσπάθεια της ιταλικής επίθεσης, γράφει για τη συμμετοχή αλβανικών δυνάμεων στον τομέα της Μεραρχίας: “Συμμετείχαν τρία τάγματα μελανοχιτώνων (Ι, II, III), δύο αλβανικά τάγματα πεζικού (“Γκράμος” και “Ντρίνος”), αλβανική ορειβατική πυροβολαρχία (“Νταϊτι”), τάγμα Αλβανών εθελοντών και σώματα άτακτων Αλβανών”.»»
ΔΗΛΑΔΗ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝΕ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΩΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ
ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΩΣ ΜΑΧΙΜΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΟΥ ΦΑΣΙΣΜΟΥ.

»»Κατά τη διάρκεια της ιταλικής εαρινής επίθεσης (Μάρτιος 1941) ο Μουσολίνι επισκεπτόταν διάφορες μονάδες για να τονώσει το ηθικό των ανδρών, στη ζώνη του Δέβολη και στην περιοχή του Βερατίου. Μεταξύ άλλων επισκέφθηκε ομάδες ταγμάτων και εθελοντών Αλβανών Κατά τις συνομιλίες που είχε μαζί τους έμεινε ενθουσιασμένος από το παράστημα και το πολεμικό τους μένος.»’

Ανώνυμος είπε...ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΜΕΡΙΚΕΣ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ
»’Ο Ιταλός τοποτηρητής στην Αλβανια Τζακομόνι, σε τηλεγράφημα του προς τον Τσιάνο, στις 24 Αυγούστου 1940, μεταξύ των άλλων ανέφερε τα εξής: “Από παντού καταφθάνουν έγγραφα που αποδεικνύουν τον ορθό προσανατολισμό των Αλβανών, άπειρες είναι οι αιτήσεις για κατάταξη στα εθελοντικά σώματα (…). Σε όλα τα κεντρικά σημεία της Αλβανίας παρατηρείται ζωηρό ενδιαφέρον και προσήλωση στις προσταγές του Ντούτσε. Η κίνηση του στρατού προκάλεσε μεγάλη ζωηρότητα κι’ ανυπομονησία για δράση…”.
Ας δουμε λιγα βιντεο που δειχνουν αυτηη τη συμμαχια Αλβανων και Ιταλων ,στη κεντρικη κυρίως Αλβανια αλλα και το Κοσσοβο

https://www.youtube.com/watch?v=-coCVbQJdlY&t=71s


https://www.youtube.com/watch?v=GEmCNVaUsmo

https://www.youtube.com/watch?v=7dg_9LPu8cY


»Ο αντιβασιλιάς της Αλβανίας βεβαίωσε «ότι είναι πάρα πολλές οι αιτήσεις των Αλβανών να καταταγούν στα σχηματιζόμενα αλβανικά σώματα, προοριζόμενα να κτυπήσουν τους Ελληνες και να συνεργαστούν με τον Ιταλικό Στρατό, και ότι ο πληθυσμός ελπίζει, επίσης, να κληθούν υπό τα όπλα μερικές ηλικίες…».»’

»»Η προκήρυξη που διάβασε ο Αλβανος πρόεδρος του υπουργικού συμβουλίου Βερλάτσι, στις 28 Οκτωβρίου 1940, αναφέρει μεταξύ άλλων και τα εξής: «…Οι στρατιώτες του ένδοξου Ιταλικού Στρατού, στις τάξεις του οποίου περιλαμβάνονται πολλές μονάδες Αλβανών στρατιωτών…»

» Ο Ελληνας αντιστράτηγος Αλέξανδρος Παπάγος, αρχιστράτηγος του Ελληνικού Στρατού κατά τον πόλεμο 1940-41, σημειώνει: «Όλες οι ιταλικές μεραρχίες πεζικού ήταν ενισχυμένες σε πεζικό με τάγματα Αλβανών…».»’

»Ο Ιταλος στρατιωτικος Β. Πράσκα στο τμήμα του βιβλίου του «Εξέλιξη των επιχειρήσεων από 28 έως 31 Οκτωβρίου 1940″, ανακεφαλαιώνοντας γράφει για τη συμμετοχή των αλβανικών μονάδων τα εξής:
«…Φάλαγγα «Σολίνας» II Τάγμα της 1ης Λεγεώνας Αλβανών εθελοντών. (…) Κεντρική Φάλαγγα και Διοίκηση Μεραρχίας «Φερράρα» Ι Τάγμα Αλβανών Εθελοντών. (…) Παραλιακό Συγκρότημα… Τα τμήματα διαπεραιώθηκαν με την κάτωθι σειρά… 6) Τα τάγματα Αλβανών εθελοντών «Πεσκοσόλιντο» και «Κιαραβάλλε». (…) «Τα αλβανικά τάγματα εθελοντών, προπορευόμενα του 3ου Συντάγματος Γρεναδιέρων και κινούμενα…»…»Τα τάγματα Αλβανών εθελοντών, επίσης, ήλεγχαν πλήρως την αμαξιτή οδό (Ηγουμενίτσας-Βάρφανης).»’
ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΙ ΗΤΑΝ ΑΛΒΑΝΟΤΣΑΜΗΔΕΣ

»’Ο Γερμανός συγγραφέας Βίλιμπαλντ Κόλεγκερ, σε βιβλίο του που κυκλοφόρησε το 1942, για τη στάση των Αλβανών κατά τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο 1940-41 γράφει τα εξής: «…Οι Ελληνες αναγκάζονταν να πολεμούν εναντίον Αλβανών συμμοριτών, κατά τη στιγμή που Αλβανοί εθελοντές προσέρχονταν αθρόα στις ιταλικές φάλαγγες. Δεν αγνοούσαν οι από γόνοι του Σκεντέρμπεη ποίοι ήταν οι πραγματικοί φίλοι τους. »’

ΔΗΛΑΔΗ ΓΕΡΜΑΝΟΙ , ΙΤΑΛΟΙ , ΕΛΛΗΝΕΣ ,ΑΛΒΑΝΟΙ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΕΚΕΙΝΗΣ
ΚΛΠ ΜΑΡΤΥΡΟΥΝ ΤΟΝ ΦΙΛΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟ ΡΟΛΟ ΕΝΟΣ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΑΛΒΑΝΩΝ ,
ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΑΛΒΑΝΟΤΣΑΜΗΔΩΝ
ΟΛΟ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 1940 -1941 ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΦΑΣΙΣΤΩΝ.

ΒΕΒΑΙΑ ΥΠΗΡΞΑΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
ΟΠΩΣ Η ΠΑΡΑΚΑΤΩ
Ο Aλβανος Σπίρο Μοϊσίου, στρατιωτικός του βασιλιά Ζόγου αρνήθηκε το 1940 να υπακούσει τους Ιταλούς και να επιτεθεί εναντίον της Ελλάδας. «Δεν έχω τίποτα εναντίον της Ελλάδας», δήλωσε. Με τους στρατιώτες του – κατ’ άλλους μία διμοιρία, κατ’ άλλους ένα τάγμα – «λιποτάκτησε» και βρήκε καταφύγιο στα βουνά.»»’

Ανώνυμος είπε...

Οπως ειδαμε

Οι Αλβανοτσαμηδες
ηδη επι εποχης τουρκοκρατιας
ανδρες και γυναικες μιλαγανε ελληνικα-ρωμεικα

Στη κεντρικη και δυτικη Τσαμουρια τα μιλαγανε ως δευτερη γλωσσα και πιο απλοικα – μιλαγανε δηλαδη απλοελληνικα για την ακριβεια ,
οπως εχει γραψει και ο Περαιβος κατα λεξη.
Μεταξυ τους ομως μιλαγανε σχεδον παντα αλβανικα.
Τα ελληνικα ηταν οχι μητρικη αλλα δευτερη – ξενη γλωσσα η γνωση της οποια οφειλοτανε
κυριως
α] Στο οτι οι προγονοι τους πατησανε – κατοικησανε πανω σε εδαφη ελληνικα-Θεσπρωτια
β]Ο αλβανοτσαμικος θυλακας απο ολες τις πλευρες του περιβαλοτανε απο ελληνικα – ελληνοφωνα χωρια.
γ]Και γιατι καποιοι εξ αυτων , λιγοι,
ηταν μεικτης καταγωγης δηλαδη απογονοι εξισλαμισμενων Αλβανων και Ελληνων.

Στην ανατολικη Τσαμουρια τα πραγματα ηταν διαφορετικα αφου οι μουσουλμανοι , ανδρες και γυναικες , τα ελληνικα τα μιλαγανε εξισου με τα αλβανικα ηταν δηλαδη διγλωσσοι.
Ειχανε δηλαδη δυο μητρικες γλωσσες γιατι οι περισσοτεροι [ σε αντιθεση με την υπολοιπη Τσαμουρια] ηταν μεικτης καταγωγης δηλαδη απογονοι εξισλαμισμενων Αλβανων και Ελληνων.

Λογω ακριβως αυτης της διγλωσσιας στα ανατολικα ,
η περιοχη εκεινη δεν ειχε εξισλαμιστει μαζικα οπως η υπολοιπη Τσαμουρια ,
αφου σχεδον οι μισοι κατοικοι ηταν-παραμεινανε χριστιανοι .
Και ειναι η περιοχη της Τσαμουριας οπου τα ελληνικα τοπονυμια ειναι ισα αν οχι λιγο περισσοτερα απο οτι τα αλβανικα,
σε αντιθεση με την υπολοιπη Τσαμουρια οπου τα αλβανικα ειναι περισσοτερα ως πολυ περισσοτερα.

Βλεπουμε δηλαδη οτι και εδω [ οπως και στην Αλβανια ]
η γλωσσα και η καταγωγη επαιξε το ρολο της στο να κρατησουν η οχι τη πιστη τους τα διαφορα χωριά.

Εκει που υπηρχε αμιγη διγλωσσια οι περισσοτεροι κατοικοι μεινανε χριστιανοι ενω
εκει που υπηρχε ”κυριως αλβανοφωνια”,δηλαδη στο δυτικο και το κεντρικο τμημα της Τσαμουριας
ειχαμε σχεδον μαζικο εξισλαμισμο

Ειναι αδυνατο αρα
οι χριστιανοι Σουλιωτες οι οποιοι κατοικουσανε
και ανατολικοτερα
και νοτιοτερα της επαρχιας Παραμυθιας
και γενικοτερα της Τσαμουριας
να μην ηταν διγλωσσοι αλλα σκέτο ”’αλβανοφωνοι”’
οταν μαλιστα η καταγωγη των προγωνων τους
ηταν απο χωριά της ανατολικης Τσαμουριας ,
αλλα απο διαφορα χωρια της υπολοιπης Ηπειρου .

Ανώνυμος είπε...

Ολοι θυμομαστε τον Μουσολινι μερες που ειναι
που μετονομασε
ενα αρβανιτοχωρι της Ιταλιας
το ''Πιανα ντι Γρετσι''
οπως το ειχανε ονομασει οι ιδιοι οι Αρβανιτες που το ιδρυσανε,

με νεα ονομασια ,
την ''Πιανα ντι Αλμπανεσι'''
και προσπαθησε εν συνεχεια και με κοπο να τους εξαλβανισει
[ το καταφερε σε καποιο βαθμο πραγμα που προσπαθουν και καποιοι με τους εδω Αρβανιτες]

Στενοχωριουντε μερικοι που οι Αρβανιτες ειναι Ελληνες αλλα δεν πειραζει...
Αυτα εχει η ζωη .

Ιδρυσανε επισης και την κοινοτητα των Γραικων πριν 5 αιωνες στη Βενετιας
και δεν ενταχθηκαν στην ηδη υπαρχουσα κοινοτητα των ''Αλμπανεσι''
που προυπηρχε.

Οποτε το αν ειναι η οχι Ελληνες το εχουν αποδειξει αιωνες τωρα.

Αλλωστε οι ιδιοι οι Αλβανοι αυτοπροσδιοριζοντε-καλουν τους εαυτους τους ως Σκιπεταρ
πραγμα που δεν εκαναν ποτε οι Αρβανιτες
ενω καλουν εμας ως ''Γραικ''
πραγμα που οι Αρβανιτες κανανε για τον εαυτο τους πριν 5 αιωνες.

Ανώνυμος είπε...

1821 η ελληνική επανάσταση και ο ρόλος των Αλβανοτσάμηδων σε αυτή
μέσα από το βιβλίο του Περαιβού.

Aναφέρει εκεί ο σύντροφος και συναγωνιστής των Σουλιωτών και για τις προετοιμασίες των Τούρκων για την κατάπνιξη της ελληνικής επανάστασης απο τους Οθωμανούς και για το γράμμα που έστειλαν οι αρχηγοί των Αλβανοτσάμηδων στο Χουρσίτ.

'''Διά τα οποία απεφάσισε την εκστρατεία δια την Πελοπόνησο ο αρχιστράτηγος Χουρσίτ όστις αφού εσύναξε στα Ιωάννινα 36 χιλιάδες στράτευματα εκλεκτά τουρκαλβανικά ,Τσάμηδες ,Λιαμπηδες,Τόσκηδες .....''''


'''Ένώ λοιπόν ό Χουρσίτ πασάς έξέδωκε προσταγήν πρός τούς αρχηγούς τών στρατευμάτων νά είναι έτοιμοι δι' εκστρα­τείαν, οί οπλαρχηγοί Τσάμηδες έπαρουσιάσθησαν πρός αυτόν καί τώ έπρόβαλαν τά ακόλουθα:

«Υψηλότατε Βεζίρ ! ημείς κατά τήν προσκυνητήν προσταγήν σου είμεθα έτοιμοι μέ τούς ύπό τήν όδηγίαν μας νά ύπάγωμεν, οπου προστάξετε, καί μέ τήν δύναμιν του μεγάλου Προ­φήτου μας, και αγίαν εύχήν του κραταιοτάτου βασιλέως μας έλπίζομεν νά έξολοθρεύσωμεν αυτούς τούς άποστάτας Γκιαού­ρηδες· σέ παρακαλούμεν ομως νά βάλης κανένα προσωρινόν καπάκι μ' αυτούς τούς κιαφίρηδες Σουλιώτας καί κακούς γείτο­νάς μας· διότι οπόταν ήμείς μακρυνθώμεν άπ' έδώ, αυτοί δύνανται έπειτα νά σκλαβώσουν τάς γυναίκας μας καί παιδιά μας καί τότε τί μας ωφελούν πλέον οί σκλάβοι, αί σκλάβαι καί τά λάφυρα, τά οποία θά πάρωμεν, οπόταν χάσωμεν τά ιδικά μας;»
Βαθείαν έντύπωσιν έπροξένησαν ταύτα τά προβλήματα τών Τσάμηδων είς τήν κεφαλήν του Χουρσίτ πασά.....'''''

Ανώνυμος είπε...Λίγες παρατηρήσεις με βάση τα γραφόμενα των ίδιων των Αλβανών της Θεσπρωτίας

α]Προφανώς με βάση τα παραπάνω γίνετε εμφανές ότι
όπως και το 1940-44 έτσι και το 1821
οι Αλβανοτσιάμηδες πηρανε το μέρος των εχθρών των Ελλήνων .
Αυτό καταρίπτει και τα επιχειρήματα της αλβανικής πλευράς
για »συνεργασία με τους Γερμανούς λόγω προγενέστερης καταπίεσης του ελλαδικού κράτους»
πρώτον
γιατί εδω βλέπουμε ότι αρκετοί Αλβανοτσάμηδες πολεμάγανε και πριν 200 χρόνια και πάλι εναντιων των Ελλήνων όταν μάλιστα κανένα ελλαδικό κράτος δεν υπήρχε για τους καταπιέσει.
Αντίθετα οι μόνοι κατεπιεστές τα χρόνια εκείνα ήταν οι Οθωμανοί υπέρ των οποίων πολεμάγανε οι Αλβανοτσάμηδες όπως φαίνεται από τα γραφόμενα των ιδίων.
Επίσης παρατηρούμε οτι τα χρόνια εκείνα αυτά τα κάνανε οχι μόνο την Ήπειρο αλλα και στο Μωριά αφου για εκεί εκστρατεύανε μαζι με τον Χουρσίτ.

Δεύτερον γιατί το ελλαδικό κράτος καταπίεσε προπολεμικά
εξίσου και τους Μουσουλμάνους της Θράκης
Πομάκους και Τούρκους
αλλα αυτοί δεν κάνανε ούτε το ελάχιστο από τα εγκλήματα που κάνανε οι Αλβανοι της Θεπσρωτίας ,αντίθετα οι Πομάκοι εντάχθηκαν τόσο στον ΕΑΜ ΕΛΑΣ όσο και στις ομάδες του Τσαούς Αντών και πολέμησαν τους Γερμανούς.

β]Ότι τα όσα κάνανε το 1940-44,με τους Γερμανούς
κάνανε εξίσου και το 1821 ,με τους Τούρκους
πάλι εναντίων των Ελλήνων
αφού όπως λένε στο γράμμα που έστειλαν »’ καί τότε τί μας ωφελούν πλέον οί σκλάβοι, αί σκλάβαι καί τά λάφυρα, τά οποία θά πάρωμεν, οπόταν χάσωμεν τά ιδικά μας;»
Κάνουν δηλαδή λόγο για
λάφυρα[πλιάτσικο ] ,σκλάβοι και σκλάβες ,κλπ που θα αποκομούσανε από την εκστρατεία τους
στη Πελοπόνησο .

γ]Ότι όπως και το 1940-44
η συμπεριφορά τους αυτή
είχε μαζικό χαρακτήρα πράγμα που φαίνεται από το παρακάτω γραφόμενά τους
»’· διότι οπόταν ήμείς μακρυνθώμεν άπ’ έδώ, αυτοί δύνανται έπειτα νά σκλαβώσουν τάς γυναίκας μας καί παιδιά μας καί τότε τί μας ωφελούν πλέον οί σκλάβοι, αί σκλάβαι καί τά λάφυρα, τά οποία θά πάρωμεν, οπόταν χάσωμεν τά ιδικά μας;»»’
Με λίγα λόγια ,όχι ένα »μικρο ποσοστό» αλλά αντίθετα
ένα πολύ μεγάλο μέρος του ανδρικού πλυθησμού των Αλβανοτσάμηδων θα εφευγε απο τη Τσαμουριά για να πάει στη Πελοπόνησσο , τόσοι πολλοί ,
ώστε όπως αναφέρουν , σε περίπτωση επίθεσης των Σουλιωτών στα χωριά τους ,εύκολα θα τους πέρνανε σκλάβους τους »δικούς τους».


Ουσιαστικά μεγάλο μέρος του ανδρικού πλυθησμού των Μουσουλμάνων της περιοχής της Θεσπρωτίας
θα αφήνανε »’ανοχύρωτη»’ τη Τσαμουριά , για να πάνε για πλιάτσικο το Μωριά.

Οπότε είναι προφανές ότι οι Αλβαντσάμηδες είχανε ανοιχτούς λογαριασμούς, τους οποίους οι ίδιοι ανοίξανε , με τον ελληνισμό ,
ήδη απο την εποχή της τουρκοκρατίας όταν συνεχώς επέδραμανε είτε σε τοπικό επίπεδο στα γειτονικά ελληνικα χωριά της δυτικής Ηπείρου είτε ακόμα και στη στη Πελοπόνησσο για χάρη των Οθωμανών.

Ανώνυμος είπε...

Για τους αρβανιτοβλαχους εχω αποψη η καλυτερα γνωμη 
αλλα δεν ειμαι τοσο πολυ σιγουρος οτι τα στοιχεια που εχω διαβασει ειναι τοσο ξεκαθαρα οσο για τους Αρβανιτες.Ειναι μεν πολλα αλλα αρκετες φορες αντικρουομενα και δεν βοηθανε τοσο στην εξαγωγη ασφαλων συμπερασματων.


Προς υποστηριξη των παραπανω ομως ,
για το γεωγραφικο χωρο καταγωγης των περισσοτερων Αρβανιτων
απο τα παραλια και την ενδοχωρα της ¨¨Νεας Ηπειρου¨¨η ¨¨Ελληνικης Ιλλυριας ¨¨ 
οπως την ονομαζαν οι Ρωμαιοι κατακτητες, τη περιοχη εκεινη¨¨Το κείμενο που ακολουθεί είναι απ' το βιβλίο “Athenes, Ancienne et Nouvelle” του Guillet de la Guilletiere, 1676, σελίδα 89.

Ils sont en par....... Magnottes sont sur mer...”

Ας το μεταφράσουμε...

Ενα μέρος τους προέρχεται ... απ' τα μέρη που είναι κοντά στην Απολιμένα και την Σαπόζα κι ένα άλλο απ' την περιοχή της Ηπείρου κοντά στα βουνά της Χειμάρας. Είναι γενναίοι απ' την φύση τους, αποφασιστικοί κι ακούραστοι.....¨¨

Το όνομα Απολιμένα είναι στην πραγματικότητα μια παραφθορά του ονόματος της αρχαίας Απολλωνίας (η Πογιάνας η Μπογιάνας). Κι αυτό σημαίνει πως ένα μέρος των Αρβανιτών της Αττικής προερχόταν απ' την περιοχή η οποία σήμερα έχει το, λατινικό και σχεδόν Ιταλικό, όνομα Φίερι.

Το όνομα Σαπόζα είναι στην πραγματικότητα η Σόπεζα στην σημερινή κεντρική Αλβανία, βόρεια της πόλης Φίερι. Το αρχαιότερο όνομα της ήταν Σπαλάτο ενώ σήμερα λέγεται Κριεκούκι κι αποτελεί τμήμα της περιοχής της Μουζακίας.


Καθολου τυχαιο το Κριεκουκι της περιοχης
οπως και το Καραβαγιασι
το οποιο το συναντουμε στην Πατρα ως Καραβοστασι, πρωην διγλωσση περιοχη.Ο επίσης υποτιμητικός όρος Λάλας που χρησιμοποιουν οι Τοσκηδες ως πριν λιγα χρονια ,
εχει συγκεκριμενη σημασία κι υπόβαθρο. Για να βρούμε τι σημαίνει αυτός ο όρος θα καταφύγουμε σ' ένα Σκυπετάρικο λέξικό.

Πράγματι στο λεξικό της Σκυπεταρικής γλώσσας “Fjalor i gjuhës së sotme shqipe” του Androkli Kostallari, Τόμος 1 (A-M), σελίδα 944 περιέχεται ο παρακάτω ορισμός για τον όρος “Λάλας”.


"ΛΑΛΑΣ

1. όνομα των παλαιών κατοίκων της Μουζακίας (= περιοχή της κεντρικής Αλβανίας βόρεια της πόλης Φίερι).
2. υποτιμητικό όνομα με το οποίο αποκαλούν οι πλούσιοι τους φτωχούς χωρικούς της Μουζακίας.
3. όνομα με το οποίο οι Μουσουλμάνοι κάτοικοι της Μουζακίας αποκαλούν τους (Ορθόδοξους) Χριστιανούς κατοίκους."

Καθολου τυχαιο οτι αναφερουν ως λαλ
τους ¨¨παλαιους κατοικους της περιοχης¨¨
δηλαδη σε αυτους που κατοικουσανε εκει μαζικα
πριν την φυγη των περισσοτερων νοτιοτερα
και την μετεπειτα εκει την εγκαταδταση Αλβανων'Σκιπεταρων μουσουλμανων,
αλλα και το οτι καλουν ως σημερα ετσι οσους απο τους παλαιους απεμειναν εκει κρατωντας και την πιστη τους.
Δηλαδη οσοι απο τους παλαιους κατοικους απομεινανε εκει
κρατησανε την πιστη τους και για αυτο
ηταν φτωοτεροι των πλουσιων Τοσκ μουσουλμανων
οι οποιοι και καλουν ως σημερα ολους εκει στην περιοχη ως Λαλ.


Ευτυχώς για εμάς, στην Σκυπεταρική γλώσσα διασώζεται, έστω και με υποτιμητικό τρόπο, το “Λάλας”, δηλαδή το “ιδιαίτερο” όνομα των παλαιών Χριστιανών κατοίκων της Μουζακίας.
Απ' αυτούς τους “Λαλαίους” προερχόταν κι ένα μέρος των Ελλήνων Αρβανιτών της Αττικής, σύμφωνα με τον “μύθο” που διέσωσαν εκείνοι οι Καθολικοί μοναχοί και δημοσίευσε ο Guillet de la Guilletiere.


Σε οτι αφορα το Μπερατι,αρχαια Αντιπατρεια.

¨¨Απ' το βιβλίο του Marin Barleti
συγχρονου σχεδον  του ΑλβανοΣερβου μαχητη Καστριωτη
“De Scodrensi obsidione et expugnatione” που εκδόθηκε στα 1504. Στα επισημασμένα αποσπάσματα αναφέρεται μία Ηπειρωτική πόλη με το όνομα Alba Graeca (Albam Greacam quae in Epirus est = την Ελληνική Alba η οποία είναι στην Ήπειρο). Αυτή λοιπόν η Alba Graeca που αναφέρεται στο κείμενο της παραπάνω εικόνας είναι στην πραγματικότητα το σημερινό Μπεράτι, η πρωτεύουσα της μεσαιωνικής Σπαθίας η Σπατανίας.

Καθολου τυχαια η ονομασια Γκρεκα,
που δινει στην πολη ,
δηλαδη την χαρακτηριζει  ¨¨ελληνικ稨
ουτε οτι ονομαζει τη περιοχη εκεινη ως Ηπειρο.
Για τα χρονια εκεινα μιλαμε βεβαια δηλαδη τα 'υστεροβυζαντινα
και οχι για το σημερα που λεγεται και ειναι Αλβανια
η τα αρχαια χρονια που ηταν νοτια Ιλυρια

Ανώνυμος είπε...

Ο Παισιος στον Εμφυλιο πολεμο 1946-49 μεσα απο μαρτυριες ενος αξιωματικου του.


https://www.youtube.com/watch?v=0gxIY7UMN0U

Θαυμα το 1940 στον Ελληνοιταλικο πολεμο


https://www.youtube.com/watch?v=nj2jNCs7lqg

Ανώνυμος είπε...

Από το κλασσικό βιβλίο του Μπίρη “Αρβανίτες, Οι Δωριείς του νεώτερου ελληνισμού” ( σελ. 328 ) για αρβανιτόφωνους της Σικελίας με παλαιά καταγωγή από την Πελοπόννησο :

Ο Πέτρος Καρολίδης … Επεχείρησε , όπως γράφει στην σχετική διατριβή του ( Περιοδικό Ελληνισμός , έτος Ζ 1904 σελ. 176 – 183 ) , να μιλήση ελληνικά σε γηραιάν ελληνίδα της Piana dei Greci ( https://en.wikipedia.org/wiki/Piana_degli_Albanesi In 1941 during Mussolini’s invasion of Greece, the name was changed to Piana degli Albanesi so as to gain the locals support for the fascist regime’s imperialist intentions toward Albania ), εκατάλαβε όμως, ότι εκείνη μόνον αρβανίτικα ήξερε , και το είπε στον Ιταλό ο οποίος του την συνέστησε. Οπότε : “Η αγαθή πρεσβύτις , μόλις ήκουσεν εμού λέγοντος , ότι η γλώσσα αυτής δεν ήτο κυρίως ελληνική , διαμαρτυρομένη, εν αγανακτήσει ανεφώνησε : Io sono propria Greca ( είμαι γνησία Ελληνίς ! )”


Αλλή περίπτωση….
Οι Αρβανίτες στη Νάπολη.
Οι Μοσχολεων και Μιχαηλ Μπούας
οχι μονο εγράψανε τα ονοματά τους στην ελληνικη εκκλησια της πολης
αλλα προσθετουν και το
»νατιονις γκρεακε» δηλαδη ”’εθνικοτις ελληνικη-γραικική” .

Ο Γαλλος Commines συνομίλησε με τους stradioti
που είχαν καταφύγει στην Ιταλία
Aρβανίτες πολλοί εξ αυτών,
και γράφει για αυτούς
»Άπαντες ΄Ελληνες στο γένος ,
αποσπάστηκαν απο τα φρούρια που κατέχουν οι Βενετοί….»
Για αλλη μια φορά οχι μονο οι Βενετοί αλλα και οι Γάλλοι
παρα τν αρβανιτοφωνία των stradioti ,
παραδέχονταν-παρατηρούσανε οτι είχανε ελληνική καταγωγή

Ανώνυμος είπε...

Η Βενετία εχει πολλά μνημεία .
Φυσικά, για τους Έλληνες, τα μνημεία που σχετίζονται με την ίδρυση και δραστηριότητα της Ελληνικής κοινότητας (Scuola e Nazione Greca η απλούστερα Scuola dei Greci) .
Τέτοια μνημεία είναι φυσικά ο Αγιος Γεώργιος των Ελλήνων, αλλά και τα κτήρια που σχετίζονται με την ίδρυση και λειτουργία της κοινότητας εκείνης το 1494.

Οι Μπούιοι/Αρβανίτες,που είχανε καταφύγει εκεί από την Πελοπονησσο
ήταν απ’ τα ιδρυτικά μέλη της κοινότητας εκείνης κι ο πολυπληθέστερος πληθυσμός της, στην αρχή τουλάχιστον.
Θα βρείς τα ονόματα των Μπούιων/Αρβανιτών ανάμεσα στα ιδρυτικά μέλη αυτής της κοινότητας τον Νοέμβριο του 1494, όπως θα τους βρείς, λίγο αργότερα, να υπογράφουν και την αίτηση για την ανέγερση του Ναού του Αγίου Γεωργίου των Ελλήνων.

Η Ελληνική κοινότητα δεν ήταν όμως η μόνη “εθνική” κοινότητα στην Βενετία. Υπήρχαν κι άλλες “εθνικές’ κοινότητες σ’ εκείνη την πόλη. Σε μικρή λοιπόν απόσταση απ’ τα κτήρια που στέγαζαν την Ελληνική Κοινότητα της Βενετίας βρίσκεται ένα άλλο κτήριο-μνημείο. Είναι το κτήριο που είναι γνωστό με την ονομασία “Scuola di Santa Maria degli Albanesi”. Το κτήριο αυτό στέγαζε τα χρόνια εκείνα την Αλβανική Κοινότητα της Βενετίας,
την “εθνική” κοινότητα των Αλβανών της Βενετίας
οι οποιοι προερχονταν από τους πολεμιστες του Καστριωτη που κατεφυγαν εκει απο τη βορεια Αλβανια.

Η Αλβανική Κοινότητα της Βενετίας ήταν αρχαιότερη απ’ την αντίστοιχη Ελληνική, και ιδρύθηκε το 1447.
Την εποχή κατά την οποία οι πρώτοι Μπούιοι/Αρβανίτες αποβιβάσθηκαν στην Βενετία, στα τέλη του 15ου αιώνα, η Αλβανική Κοινότητα λειτουργούσε ήδη.

Σε εκείνο τον μακρινό τόπο οι Μπούιοι/Αρβανίτες,
χωρίς κανέναν καταναγκασμό,
επέλεξαν, όχι απλά να συνεταχθού
αλλά και να συνιδρύσουν
με τους υπόλοιπους Ελληνες
ηδη από τον 15ο αιωνα ,την ελληνικη κοινότητα
Και μάλιστα σε ένα τόπο που υπήρχε ήδη η ”’αλβανική κοινότητα”.

Και ένα πολύ χαρακτηριστικό βίντεο για τις αιτήσεις των Αρβανιτων ,
Μπουα ,Σπάτα ,Λιόση ,Μαλακάση κλπ
προς τους Βενετούς,
που κάνουν λόγο για το ”Γραικικό γενος”” αποστωμωνοντας κάθε πανλαβανιστή.

https://www.youtube.com/watch?v=_jud5CNyYqE

Ανώνυμος είπε...

Ρεμολντ Γερμανός διοικητης του 99ου Συνταγματος Ορεινων Καταδρομων στις 16-9 43… υποβάλει έκθεση προς τη Μεραρχία υπ αριθμον 432/16.9.1943
Ιδου μερικά αποσπάσματα….

””’Υφίστανται από μακρού ένα απέραντο μίσος των Αλβανών εναντίων των Ελλήνων το οποίο μετά το 1940 γνώρισε νέα κλιμάκωση….
Σε όλες τις περιπτώσεις που έχουν εμφανιστει αντάρτες στην Τσαμουριά ,
προκειται για Ελληνες…….
Το σύνολο των ανταρτών σε Αγια Κυριακή και Σουλι ειναι Ελληνες……
Οι μόνοι που μας υποστηρίζουν στον αγώνα μας εναντίων των Ανταρτων ειναι οι Αλβανοί….
Κρυσφηγετα ανταρτων εντοπιστηκαν με την βοήθεια Αλβανών και εκκαθαριστηκαν..
Το Συνταγμά μου και οι Αλβανοι ειχανε διαρκως απώλειες κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων…
….Ελληνικη χωροφυλακη υπάρχει μόνο στη Παραμυθιά,
η οποία συμπτυχθηκε εκει επειδη αλλού η περιοχη είναι πολύ επικίνδυνη….

Ανώνυμος είπε...

Εκθεση του ΕΔΕΣ

Μάχη της Πετροβίτσας, ΕΔΕΣ/3ΓΡ/5 Μαρ 1944
1944-03-05 /

ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗ ΕΛΛΑΣ
Ε.Ο ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΝΤΑΡΤΩΝ Ε.Δ.Ε.Σ
ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙ ον

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ 5-3-44

Την 3ην τρέχ.μηνός και από 6ης πρωϊνής ώρας
μικτή Γερμανοτουρκοαλβανική δύναμις εκ 350 Γερμανών και 86 Τουρκοαλβανών
επετέθη εναντίον τμημάτων ημετέρων εις Πετροβίτσαν…..

Τα ημέτερα τμήματα απέκρουσαν τον εχθρόν και μετά σκληρόν αγώνα 12 ωρών απώθησαν τούτον
κατορθώσαντα ν’ αποφύγωσι τον εμπρησμόν του χωρίου Πετροβίτσης και Μονής Παγανιούς.

Απώλειαι εχθρού Νεκροί Γερμανοί 5, Οθωμανοί 3.
Τραυματίαι εξακριβωθέντες Γερμανοί 10, Οθωμανοί 8.
Απώλεια ημετέρων νεκροί 2.

Εκ του Αρχηγείου Ηπείρου Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Σ

Εκθεση του ΕΑΜ

Εκθεση δράσης 24 Συντάγματος Πεζικού (αρχηγεία ΣΟΥΛΙΟΥ & ΖΑΛΟΓΓΟΥ), Γεράσιμος Πρίφτης/20 Ιαν 1944

ΕΚΘΕΣΗ

Του συναγωνιστού Υπολοχαγού ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΠΡΙΦΤΗ (Καστρινού) μέλους του Αρχηγείου ΣΟΥΛΙΟΥ και της Διοίκησης του 24ου Συντάγματος και ύστερα υπασπιστή στο ίδιο Σύνταγμα.
«Για τη συγκρότηση και δράση των αρχηγείων ΣΟΥΛΙΟΥ και ΖΑΛΟΓΓΟΥ και του 24ου Συντάγματος Πεζικού».
Προς
Το Κλιμάκιον Ηπείρου – Δυτικής Στερεάς
VIII Μεραρχίαν
και Η.Γ.

…..
Η μάχη του ΜΑΝΤΖΑΡΙΟΥ που δόθηκε ενάντια σε 150 φασίστες αλβανοϊταλούς στις 6 Απρίλη 1943 από την ομάδα ΔΡΑΚΟΥ και τον Εφεδρικό ΕΛΑΣ και τελείωσε νικηφόρα, μας βοήθησε στη συνέχεια των ενεργειών μας …..
……
ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ: Όλες οι προσπάθειες μας αν και βασίζονταν στη γραμμή της Κ.Ε.
του Ε.Α.Μ.
για την ενοποίηση όλων των δυνάμεων ενάντια στον κατακτητή
δεν είχαν θετικά αποτελέσματα
γιατί η παμψηφία σχεδόν των Τσάμηδων της περιοχής
είχε ταχθεί ανεπιφύλαχτα με το μέρος του καταχτητή
και οργάνωνε δολοφονικές επιδρομές ενάντια στα Ελληνικά χωριά, αρπαγές και σφετερισμούς περιουσιών……

Παρ’ όλα αυτά από τις 19 του Μάρτη έγινε η πρώτη προσέγγιση που επαναλήφθηκε στις αρχές του Ιούλη 1943.

‘ Κατά κανόνα οι υποσχέσεις που μας δώσανε οι εκπρόσωποι των Τσάμηδων δεν τηρηθηκαν.

Κορυφωμα της συμμαχίας τους με τους φασίστες ήταν η επιδρομή τους στο ΦΑΝΑΡΙ
την περίοδο των εκκαθαριστικών επιχειρήσεων του Αυγούστου
κατά την οποίαν κάηκαν περίπου 30 χωριά, σκοτώθηκαν περίπου 500 Έλληνες
και άλλοι τόσοι πιάστηκαν όμηροι,
ενώ ο υπόλοιπος πληθυσμός αναγκάστηκε να προσφυγέψει στην ορεινή περιοχή.

Ανώνυμος είπε...

https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/23152

Αρβανίτες της Αττικης με αυστηρη ενδογαμία παρολα αυτα εξισου Ελληνες οπως και οι υπολοιποι οπως λεει το τελικο συμπερασμα της διατριβής και τελικά οι θεωρητικες παρατηρήσεις του κ.Μπιρή ηταν τελικα ολοσωστες και με βαση την επιστημη αυτή.

»Απο τη μελετη των συχνοτητων των αντιγονων των απλοτύπων και του »Δελτα’ του μειζονος συστήματος Ιστοσυμβατοτητας που αποτελει το κατεξοχην συστημα γενετικης ερευνας της ιστοριας των λαων …παρατηρηθηκε αυξημενη συχνοτητα απλοτυπων και Δελτα των Αρβανιτων της Αττικης ιδια περιοπυ με εκεινη των μαρτυρων που χρησιμοποιηθηκαν αλλα και ιδια με οποιεσδηποτε αλλες μελετες εχουν γινει στον ελλαδικό χώρο ..»[Από τα συμπεράσματα της εργασίας ]